ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި ޑޮކްޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ޑޮކްޓަރެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި ކުއްޖާގެ ކަންފަތުގައި ހިފައި ޑޮކްޓަރު އަނިޔާ ކުރި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން، ކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އިންޑިއާ ޑޮކްޓަރު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޑޮކްޓަރަކީ އެކުއްޖާ އަށް، އަމިއްލަ ގޮތުން ސްޕީޗް ތެރަޕީ ދިނުމަށް އެކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގެޔަށް ދިޔަ ޑޮކްޓަރެކެވެ. އޭނާ އެކުއްޖާ އަށް އަނިޔާކޮށްފައި ވަނީ އެކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި، ތެރަޕީ ދިނުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ކޮމެންޓު

  އިންޑިއާމީހަކަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ފުރުވާލަންޖެހޭނީ. އޭރުން އެކޮޅުން ތިބޭނެ ރަސްމީ އިއްޒަތުގަ ރިސީވް ކުރަން ޗީފް މިނިސްޓަރު

  58
  1
 2. ޝަޒޫ

  ޢަދިވެސް ތި ބައިގަނޑު ވަރުގެ ބައެއްނެތިގެން މި ސަރުކާރު އެއުޅެނީ. އަދި ކުޑަކުއްޖަކަށް ނޫން މި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަނިޔާ ދޭ ވީޑިއޯ ފެންނާނެ. ބަލައްޗޭ ދުނިޔޭގަ ތިބި ބަޔަކު

  53
  2
 3. އެކްޓަރ

  އިންޑިއާއޭ ..އޯ މިސަރުކާރުން ތިޔަ ނާގާބިލް ޑރ.ދޫކޮށްލާނެ.... މީގެ ކުރިން ދިވެހި އަންހެންކުއްޖަކަށް ލެބޯރޓަރީ ލޭ އޮޅުވާލައިގެން އެއިޑްސް ޖެއްސި މީހާވެސް ދޫކޮށްލީ.... ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަކަށް ޑރ އައްޔަނުކޮށް ނުވަތަ ޕަބްލިކު ހެލްތު ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކޮށް ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަން ނުކެރި ޤައުމު ފަނާވަނީ......

  25
  1
 4. އެލެކްސް

  ހެހެހެ އިރުކޮޅަކުން ތިކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ކުއްވެރިވެދާނެ!

  21
 5. އެލެކްސް މޮހޮދާ

  ހެހެހެ އިރުކޮޅަކުން ތިކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ކުއްވެރިވެދާނެ!

  19
 6. Anonymous

  މީގެ ދުވަސް ކޮޅެއްކުރިން އަޅު ގަނޑުވެސް ގެއަށްގެނައިން އިންޑިއާ ޓީޗަރެއް ވަރަށް މޮޅު ކިޔަވާ ދޭލެއް ވެސް އަހުމަދިއްޔާ 11އަދި 12 ޔަށް ކިޔަވަދޭ މީހެއް ކަމަށްވަނީ އެކަމަކު ކީއްކުރާނީ ދަރިފުޅު ގައިގަ ތަޅާ ވިކާ ހަދާތަން ފެނުނީމަ އަވަށް ބިރުން ފޮނުވާލީ ކިތަންމެ ޕްރޮފެޝަނަލްވިޔަސް ވެސް އިންޑިޔާ ޓީޗަރުން ވަރަށް ތަޅާ ފޮޅާނެ

  29
 7. އަލީ

  އިންޑިއާ މީހުން ނުކުރާނެ ތިޔަކަން ތިހެނ ބުނުމުން ބަޔަކު ހިތުގައި ޖެހިދާނެ .

  23
  3
  • ާއަހުމަދު

   ތެޅިއަސް މެރިއަސް ވަރިހަމަ މިއަދުވެސް އެގެނައީ ޑޮކުޓަރުންގެ ގުރޫޕެކޭ ކިޔާފަ ފަރާޓާ ފިހާ ގުރޫޕެއް

 8. Anonymous

  އިންޑިޔާގެ ޓީޗަރުން ،ޑޮކްޓަރުން ތަޅާފޮޅާއިރު އަނެއްކާ އިންޑިޔާގެ ރައީސް މީހާ ކިހާވަރެއް ކުރާނެބާ؟

 9. Anonymous

  އިންޑިޔާގެ ޓީޗަރުން ،ޑޮކްޓަރުން ތަޅާފޮޅާއިރު އަނެއްކާ އިންޑިޔާގެ ރައީސް މީހާ ކިހާވަރެއް ކުރާނެބާ؟؟؟؟

 10. Anonymous

  ދޫކޮއްލާނެ.