އިސްލާމްދީން ގަބޫލުނުކުރާ މުހައްމަދު ރުސްތުމް މުޖުތަބާ އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާތީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިމަހުގެ 09 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމާއި އެކު އޭނާ ވަނީ އިސްލާމްދީނަށް އަނެއްކާވެސް ފުރައްސާރަ ކުރަން ފަށާފައެވެ.

ރުސްތުމް އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރު ކުރިކަން ފުލުހުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ މާލެއިންނެވެ.

ރުސްތުމް ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލިއިރު އޭނާ ވަނީ އޭނާ އަކީ އިސްލާމްދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހެއް ކަމަށާއި، ބޭނުން ވަނީ ރާއްޖެ ސެކިއުލާ ގައުމަކަށް ހަދަން ކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް ބުނެފައެވެ.

އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އެކޯޓުގައި އޭނާ ދިން ބަޔާން އޭނާ ވަނީ ޓްވިޓާގައި އާއްމު ކޮށްފައެވެ. އެބަޔާނުގައި އޭނާ އަކީ އިސްލާމްދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. ކަންނެލިއޮޑި

  އޮހޮހޯ ހަމަ ނަމާ އެއްފަދަ ސާލިހެއް. ސާބަހޭ ޖާބިރު ބުނާ ވަގު.

  36
  1
 2. ޢަހުރނ

  މިރޭ ވާނެ ދޫކޮށްލަން.. ތިޔަކަމަކީ ވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމާށް ސިފަވާނެ ގޮތަކަށް ފުލުހުން ކަންކަން ކޮށްލަދީ.. ރާއްޖެ ހަލާކު ކޮށްލަދީ..

  56
  3
 3. ސަދސ

  އިލެކްޝަން ފަސްކުރީމަ . ޢެނެއްކާވެސް ފެންނާނެ ތޯއްޗެއް

  40
  2
 4. ޙަސީނާ

  ސާބަހޭ ކުދީނޭ

  23
  3
 5. ޙަބީބް

  ދިވެހިންގެ ދީނަކީ އަސްލާމްދީންކަމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެވައި އެބައޮތެވެ. އެހެން އެ އޮތީ ދިވެހިން ބޭނުންވެގެންނެވެ. މީގެ އެތައްސަތޭކަ އަހަރެއްގެ ކުރިއްސުރެ ފެށިގެންވެސް މިކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. އެހެންވީއިރު މިއަދު މަގުފެރިފައިވާ ދެތިން މީހަކު އެހެން ދީންތަކަށް އުޅެން ބޭނުންވެގެންނޭ ކިޔާ ދިވެހިން ތަބަޢަވެގެންތިބި އިސްލާމްދީން ނޫންދީނަކަށް މިޤައުމުގައި ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އެހެންދީނަކަށް އުޅެން ބޭނުން މީހަކު ހުރީވިއްޔާ އެކަމަށް ފުރުޞަތުއޮތް ޤައުމުތަކުގައި ވަޒަންވެރިވާންދާށެވެ. އަހަރެމެންނަށް ވަރުހަމައެވެ. މަގުފުރެދުނު މީހުންނަށް އާޚިރުގައި އޮތީ ހަލާކެވެ. ޔާﷲ އަޅަމެންގެ މިޤައުމަކީ އަބަދުވެސް އިސްމީ ޤައުމެއްކަމުގައި ލައްވަވާ އަޅަމެންގެ ތެރޭގައިވާ ހުރިހާ ނުބައި ކަމަކުން ރައްކާތެރިކުރައްވާންދޭވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުން ބަލިކުރައްވާ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށް ވަރުގަދަ ޢުޤޫބާތް ދެއްވަވާންދޭވެ.

  102
  3
  • ދިވެހިން

   ދިވެހީން ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫން އަރާތިބި ސައިތޯނުންގެ ނުލަފާކަމުން.

   30
   11
   • ކީސް

    ހާދަ ޝައިޠޯނީ ވާހަކައެއް ތިބުނެލީ.

 6. ކިންގސައިޒް

  އެހެރަ ބުރިޖުގަ އެސޮރު އެލުވާލަބަލަ މީހުންނަށް ދައްކާލަން

  81
  9
 7. އެމަންޖެ

  ތިކާކަށް ދައްކަން ކުރާކަމެއް، ﷲ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެއވޭ ކޮއްމެހެން ދޫކޮށްލާކައް ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމެއްނެއް، މި ސަރުކާރަކީ ލާދީނީ ބައެއް.

  87
  6
 8. މާމިގިލީ މީހާ

  މާމިގިލީގަ އެބައުޅޭ ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބައިގަނޑެއް. ގޭގެ ކޮޓަރިއެއް މިސްކިތައް ހަދައިގެން މިމީހުން ނަމާދު ކުރަނީ. ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރައް ދަނީ ކައިރީގަ އޮތް ފަޅުރަށެއް ކަމައް ވާ އަރިޔަދޫ މިސްކިތައް. މިމީހުން ދަނީ މާމިގިލީގަ މި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަމުން..

  20
  30
  • މަވެސް މާމިގިލި

   ކެމީލިޔާ ކިޔާ ގޭގެ 3 މީހުން މިކަމުގައި އިސްކޮއް ހަރަކާތް ތެރި ވަނީ. އެގޭގަ ހުންނަނީ މިމީހުން އަޅުކަން ކުރާ ފައްޅި.

   4
   10
   • ސޅ

    ވާނުވާ ބަލާފަ ކޮމެންޓް ލިޔުން ރަނގަޅު

  • ޚމސ

   Kaemen vaanuvaa balaafa anga hulhu vaabae...furatha amilla ah hinai thoahiruvaan dhaskohbae

 9. ހުދުހުދު

  މުރުތައްދު ވާ މީހުންނާމެދު އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް ﷲ ވަނީ އަންގަވާފަ. އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން ތިކަން ހައްލު ވީ

  55
  3
 10. Anonymous

  ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ވަގައް ނެގި މީހާ ޖަލުގަ، އޭނަގެ ފޯޓޯ ޕަބްލިކު ކުރީ... މި ނުބައި ޖައްބާރު ކަލޭގެ ހައްޔަރުކޮށްފަ ދޫކޮށްލަނީ.. އޭނަގެ ފޮޓޯ މޫނު ފެންނަގޮތައް ޕަބްލިކު ކުރާކަށް ނުކެރުނު... އަޖައިބެއް....ތި ލާދީނީ ކަލޭގެ ހުންނަގޮތަކާ ހުރި ސިފަޔަކާ އެގޭނީ އޭނަ ރަށު މީހުންނައް ދެން ރާއްޖެތެރެއިން އޭނަޔާ އެއްފެންވަރެއްގެ މީހުނައް...ސޯ އޭނަގެ ފޯޓޯ ދައްކާލުން ވ މުހިނމު ކަންނޭގެ...މިކަހަލަ އާގެ ފޮޓޯ ސިއްރުކުރުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތް....

  42
  2
 11. ާއާމިން

  އަޅެ އަންނި ހާދަ ދެރައރއް ވާނެޔޭ

  34
  5
 12. ތިނަދޫ

  ތިކަން ކުރުމުގައި ޒިއްމާ އުފުއްލާވާ ބައިވެރިވެ ލެއްވި ހުރިހާފަރާތްތަކަށް ދެދުނިޔާގައި ބާއްޖަވެރިކަން ދެއްވާށި، الله تعالى މި ފަސްގަޑުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ އަދާވާތްތެރިންނަށް ނިކަމެތިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި.

  40
  1
 13. okar

  bala islamee sariatugai onna gotah teena maraalaaseve

  24
  1
 14. ބުއްޅަ

  މި ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ތި މުސީބާތުން އެއްކޮށް ސަލާމާތް ވާން ވެއްޖެ އެއްނު.

  37
  1
 15. ށަނޫން

  މީ ލާދީނީ ބައިގަޑަށް ހިއްވަރު ދޭ ލީޑަރުން އަޑީ ގަ ތިބެގެން ރާވާ އެއްޗެއް. މީނަ ބައެއްފަހަރު ޔޫސް ކުރާނެ ސަރުކާރުން މިރާއްޖެ ފްލަޑް ކުރަމުން ގެންދާ އިންޑިއާ ސިފައިން ގެ ވާހަކަ ތަކުން ރައްޔިތުން ގެ ފޯކަސް ގެއްލުވާލުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޓޫލް އަކަށް ވެސް

  ޢެކި ނަން ނަމުގަ އިންޑިއާ މިލިޓަރީ ރާއްޖެ އަށް އެބަ އެތެރެ ކުރޭ. ޥ.ގޯސްކޮށް އުޅެނީ އުޑުމަތި. މިދީބުގެ އަހުލުވެރިން ނާ އިންޑިއާ ސިފައިން ނާ ލޭއޮރުވާލުމަކަށް ދާން ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެއްވެސް ދިވެހި ދަރި އަކު
  ޙޭލާ!! ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޭ ހޭލާ!! ލަސް ނުވަނީސް މި ހީލަތް ތެރި ކަމުން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރޭ. ހެޔޮލަފާ ވެރިން ހިޔާރު ކުރޭ. ޔާމިން ކުރި ވައްކަމުގެ ލާރި ޔާމިން ގެ އަތުން އަބުރާ ހޯދިދާނެ. ޢެކަމު މިގައުމު ގެ މިނިވަން ކަން އަނބުރާ ހޯދަން ޖެހޭނީ ފުރާނަ އާއި ދަރިން ގެ ލޭ އޮހޮރުވާލާއިނގެން. ޥ. ނުބައި ރޭވުން ބަޔަކުއެބަ ރާވާ..

  26
  1
 16. މޮޔަ

  އޭނަ ކަ އިރީ އަހާބަލަ ކިހާވަރެ އްތޯ ދެނީ.

  25
  1
 17. އަލިފާން ދެލޯ

  ދެން އޭނާވީ އަންދައި އަޅިޔަށް ހަދާލަންތަ؟
  އެހެންވެ މަބުނަނީ މިއަށް ވުރެން ޖައްބާރު ބަޔަކު ދުނިޔެމަތީގައި ނޫޅޭނެޔޭ

  5
  33
 18. ޞާލިޙްގެ ބޭބެ

  މާތްﷲގެ ޙަޟުރަތުގައި ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނަށް ވެއްދުމުގައި މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނުވެއެވެ. އަދި އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީނެއް އިޚްތިޔާރުކޮށްފި މީހާގެ ކިބައިން އެކަން ޤަބޫލުނުކުރުވޭ ހުއްޓެވެ. . އަދި އެމީހަކީ އާޚުރަތުގައި ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހެކެވެ. ކަލޭގެ ދީން ކަލެޔަށެވެ. އަހަރެންގެ ދީން އަހަންނަށެވެ. މަތީގައި އެވަނީ މުޅިންވެސް ކީިރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ މާނައެވެ. ވީމާ ރުސްތުމް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުނުކުރިއެއްކަމަކު އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވޭނޭ ގޮތެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟

  10
  19
 19. އެހެންދޯ

  ކޮން ސަރުކާރަކުތޯ ކާކުތޯ، މަޖިލިސްގަ މިކަންކަމަށް ވަކާލާތުކޮށް މިކަން ކަމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ބަޔާން ކޮށްދިނީ؟ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ފުރަތަމަ ގާނޫނު އިސްކޮށް މިކަންކަމަށް އެޅެންޖިހޭ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެބަޖެހޭ ގާނޫނުގައި އެކުލަވާލާ އޮންނަން. އެކަން އެގޮތަށް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ޖެހެނީ ހައްޔަރުކުރާ ގޮތަށް އަނެއްދުވަހު މި ކުށްވެރިންތައް މިނިވަން ކުރަން، ދެންތިބޭ ރައްޔިތުން ވެސް އެބަޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވާނުވާ ބަލަން ކޮންމެ ވެރި ކަމެއް އަޔަސް އިސްލާމްދީން ދިފާއުކޮށް އެކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ ކުރާނެ މެމްބަރުން ތަކެއް އެބަޖެހޭ އިންތިހާބު ކުރަން.

  18
  1
 20. ރަންނަމާރި

  އަބަދަކު މިގައުމަކީ އިސްލާން ދީނުގެ ގައުމެއް ނޫން.

  5
  31
 21. ޒޯޒޯ

  ބަލަ ދިވެހިންނެއް ނޫންތަ މިތާ ޑިމޮކްރަސީ ގެނެސް، ފަސާދަ އުފައްދާ އެކަމަށް ކޮންމެ އަަހަރަކު ނިކުމެ ވޯޓު އަޅަނީވެސް. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ހައްޔަރުކޮށްފި ތާ މިވަރެއް މީގެ ކުރިން ނެއް ނުވޭ، ދީނޭ ކިޔައިގެން ވެރިކަމަށް އައި ޔާމިން އަކަށް ވެސް ނެތް މިކަހަލަ ކަންކަމަށް އެޅުން ފިޔަވަޅެއް ފެންނާކަށް. ދެން އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތުން ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރީމަ ވެސް ސަލާމަތެށް ނެއް.

  6
  21
 22. okale

  tivaani kenereegee bulhabe train kohfaivaa laadeenemeehakah bulhabe akee islamdeenuge dusmane

  9
  1
 23. ބްރޯ

  ތިޔަ ރުސްތުމް ގެ މަންމަޔަކިީ ދީނިީ އާލިމެއްގެ ދަރިއެއް ރުސްތުމްގެ ބައްޕަޔަކީ ވެސް ގުރްއާން އުގަންނައިދިނުމުގާ ތިނަދޫގަ އަރާހުންނެވި އާލިމެއްގެ ދަރިއެއް މަންމަޔާ ބައްޕަޔަކީ ވެސް ދެ މުސްލިމުން ރުސްތުމް އުފަންވެ މިހިސާބަށް އައީ ވެސް މުސްލިމެއްގެގޮތުގަ މިހާރު އޭނާ އިސްލާމްދީން ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށް ބުނާނަމަ އެހިސާބުން އިސްލާލާމްދީނުން ބޭރުވެގެން ގޮސް އިސްލާމްދިނާ ދެކޮލަށް އެދީނުން މީހުން ބޭރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މާތްﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުކުމް ސަރުއީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ގާއިމުކޮށް އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރު ހޯދާދިނުމަށް ވެރިކަމުގެ ފަރާތަށާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށާ ސަރުއީ ފަރާތްތަކަށާ ތަންފީޒީ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަން.

  15
  3
 24. Anonymous

  އިސްލާމީ ޝަރިއްޔަތުގައިވާގޮތައް ޖެހޭނީ ގަތުލު ކުރަން

  21
  5
 25. ގަމާރުބޭބެ

  މާތްﷲގެ ޙަޟުރަތުގައި ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނަށް ވެއްދުމުގައި މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނުވެއެވެ. އަދި އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީނެއް އިޚްތިޔާރުކޮށްފި މީހާގެ ކިބައިން އެކަން ޤަބޫލުނުކުރުވޭ ހުއްޓެވެ. . އަދި އެމީހަކީ އާޚުރަތުގައި ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހެކެވެ. ކަލޭގެ ދީން ކަލެޔަށެވެ. އަހަރެންގެ ދީން އަހަންނަށެވެ. މަތީގައި އެވަނީ މުޅިންވެސް ކީިރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ މާނައެވެ. ވީމާ ރުސްތުމް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުނުކުރިއެއްކަމަކު އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވޭނޭ ގޮތެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެ ކަނޑުކޮސްކަމާއޭ މިޤައުމަކީ މީގެއައްސަތޭކަ އަނހަރުކުރިއްސުރެ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮއްފަވާ ޤައުމެއް މިދައްކަނީ މުސްލިމް ބައްޕައަކަށާ މުސްލިމް މަންމައަކައް އުފަންވި ދަރިއެއްގެވާހަކަ ކާފަރު ޢާއިލާއަކައް އުފަންވިމީހެއްގެވާހަކަ އެއްނޫން މުރުތައްދުވާމީހުންނާދޭތެރޭގަ ކަންކުރަންވީގޮތް ޤުރުއާނުގަ އޮންނާނެއަންގަވާފަ

  5
  2
 26. Anonymous

  ދެން ކިޔާނޫ ކަމެއްނެތް. އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބުމަކީ ހީވަނީ ނުފެތުރިގެން އުޅޭ އެއްޗެއް ފަތުރަންހެން. ޝަހިންދާ މެންނަށް ވެސް އަދިވެސް ފިޔަވަޅު ނޭޅެ.

 27. ޣަފޫރު

  މި ކޮމެންޓު ސެކްޝަނުން ސުލްހައިގެ ދީނުގެ ހަގީގީ ސޫރަ އެބަފާޅުވޭ

  5
  1
 28. ޔސރ

  ހައްގު އަދަބު ދޭންވީ. މުސްލިމުން އެބައި މީހުންގެ ދީނާ ޝަރީއަތް ގާއިމު ކުރުމަށް އިސްލާމީ ދައުލަތެއް އޮންނަން ޖެހޭ. ސެކިއުލަރިޒަމް ގެނެސްގެން މުސްލިމުންގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް.

  5
  2
 29. ޒަމީރު

  ސުބުޙާނަﷲ، ބުއްދި ފިލާފަ ހުރި މީހެއް.
  ﷲ ވޮޑިގެންނުވާކަމަށް ދެކެފި ކޮންމެ މީހަކީ އެފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ މީހެއް. ބުއްދީގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް ތިން ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނޯންނާނެ.
  ކައުނާ ހުރިހާ އެއްޗެއް
  1. އެއްވެސް އެއްޗަކާ ނުލާ އެކްސިޑެންޓަކުން ހެދުން ނުވަތަ
  2. އެތަކެތި އަމިއްލައަށް އަމިއްލަ ޒާތު ހެދުން، ނުވަތަ
  3. ވެރި ކަލާނގެ އަކު ހުރިހާ އެއްޗެއް ހެއްދެވުން.
  ޝައްކެއްނެތް ހުރިހާ އެއްޗެއް ހެއްދެވީ ޚާލިޤުވަންތަ ﷲ. އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންވެ ބޯލެނބުން ނޫން ގޮތެއް އިންސާނާއަކަށް ނޯންނާނެ. މިއަދު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރާ ލައިގެން ބޯނުލަނބައިފި މީހަކު މާދަން ނިކަން ހުރެ ހިތި ހާލުގައި ބޯލަނބާނެ.

  7
  1
 30. ހައުއްޑޭ އިސްމަހިލާ

  ހުވަދޫ އަށް ހުރި ހުތުރަކަށް ގދ.ތިނަދޫ ރައްޔިތަކު ވެގެން ނުވާނެ.. ވަރަށް ވާހަކަ..

  7
  2
 31. ބިރު

  ކޮވިޑަށް ވުރެންވެސް އޭނާ ބިރު ބޮޑު ދޯ؟ އެންމެ މީހެކޭ. ހާދަ ބިރެކޭ

  1
  3
 32. ބްރޯ

  އިސްލާމްދީން ނޫންދީނެއްގަބޫލުކޮށް އެދީނަކަށްވަދެ އިސްލާމްދީނުން މީހުން ނެރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަރާތެއް ރާއްޖޭގެ އިސްސަފުގަ މިހާރު އެބައުޅޭ . މީނާ އަކީ އޭނަގެ ވަރަށްގާތް މީހެއް އަދި މީނަޔާ އެއްހަމައިގަ އުޅޭ 3 މީހުން ތިނަދޫގަ ތިބިކަމަށް ރައްޓެއްސަކު ބުނެފި ރުސްތުމް ހައްޔަރުކުރުމުން އެމީހުންވަނީ މަޑުޖެހިފަ.އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެންނާނެ ދިނަށާ ރަސޫލާގެ ހަދިސްތަކަށާ ގުރްއަނަށް ހަޖޫ ޖަހަމުން ދުވާ މީހެއް އެމީހަކީ މި ރުސްތުމްގެ ބާރުވެރިޔާ އެ މީހާ އީޔޫގަ ވެސް ބުނި އޭނަޔަކީ މުސްލިމަކު ނޫންކަމަށް ބުނެފިނަމަ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެތީ މިހާރު އެވާހަކަ އިއުލާން ކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ވީމާ ފައިސާ ދީފަ އިށީދެ ވާހަކަ ދައްކަމާތޯއޭ .

 33. އަބްދުﷲﷲ

  ތައުބާވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ނޫން ނަމަ އުމުރަށް ނޫން މަރުވަންދެން
  ޖަލުގެ އިން ބާއްވާ?