ފުލުހުންގެ ތެރެއިން، އެންމެ ރަނގަަޅަށް އެމީހުން ޑިސިޕްލިން ކުރެވޭ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އީވާ ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އާއި ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުން ބާރުމިނުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނީ ފުލުހުން ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ބޯޑެއް އެކުލަވާލައިގެން ކަމަށް ވެސް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޮލިސް ބޯޑެއް އޮންނަން ޖެހޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެވޭ ފުލުހުން ނޫން ބައެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލު ކުރަން، އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލް ނުކުރެވޭ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ފުލުހުން ޑިސިޕްލިން ކުރެވޭ ކަމަށް، އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން ވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގައި ބުނެފައިވާތީ އެކަމަށް ތާއީދުކުރައްވާ އީވާ ވިދާޅުވީ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކީ ފުލުހުން ރުއްސަން އެކަނި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮމިޝަނަރގެ މަގާމް ބިނާ ވަނީ ފުލުހުން އޭނާ އާ މެދު ދެކޭ ގޮތަށް ކަމަށްވާ ނަމަ ދައުލަތް ހިފައްޓައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އޭނާ އަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގާ ވެރިކަން ކުރާ ފަރާތަަށް ފުލުހުންގެ ބާރު ނެތިގެން ދިޔައީމާވާ ގޮތް ވަރަށް ކައިރިން ފެނިފައި މިތިބީ. ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްއަކީ ތާއަބަދަށް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުުހުން ރުއްސަން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވީމައި، ހަގީގަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުދެވޭ،" އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަޔަޓް ފުލުުހުންނަށް ލިބެން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ތެޅުމުގެ ތަމްރީނަށް ނޫން ކަމަށާއި އެ މީހުންނަށް އިންސާނީ ހައްގުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ތައުލީމާއި ތަމްރީނުތައް ފޯރުކޮށްދީ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ބަޔަކަށް ރަޔަޓް ފުލުހުން ވާން ޖެހޭ ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ތައުލީމުވެސް ހަމަ ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެ ވަރުގެ ބާރު ދީފަ ރަށު ތެރެއަށް ދޫކޮށްލަ ބައެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ، އެެހެންވީމަ އެކަހަލަ ތަމްރީންތަކަށް ވެސް އެ ހުންނަން ޖެހޭ ސަނަދުތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މުހިއްމު ކަމެއް،" އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އީވާ ވަނީ އޭނާ ވަރަށް ކުޑަ އިރުއްސުރެން ފުލުހުން ކުރަމުން އައި އަނިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. އަސްލު

  ތިޔަ މަޖިލިސް ޑިސިޕްލް ކުރަން ވެއްޖެއްނު

  50
  • ޙުކުމް

   މަޖިލިސް ނުވާނެ ރަނގަޅެއް ބޭރިއްރާފަ އޮތީ ހަމަހޭހުރެގެންތާ ކަމެއްކުރެވޭނީ

 2. ކާފަބޭ2020

  ގައުމު ނު ރައްކާތެ ރިހާލަތެއްގައި ޒިންމާވާނެފަ ރާތެއް ތެދުމައުލޫމާތުދޭނެފަ ރާތެއްނެތުމުން ދެބޯގެ ރިދުއްވަން ދެބެންވެގެންފެށީދޯ ބާ ރަށްއަތްޖަހާ

  36
 3. ބަޅ

  މަށަށް ފެންނަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަށް ވެސް ކަލޭމެން ބަލަން

  50
 4. ހުސޭނުބޭ

  ފުލުހުން ޑިސިޕްލީންކުރެވޭނީ ދެ ޕީސްގައި!

  32
 5. އަންމަޑޭ

  ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ބޭނުމީ ކާކު ކަލޭމެން ބަވަން އެއްވެސް މީހަކު މިވަޒީފާއެއް ބޭނުމެއްނޫން ކުއްކުރާ މީހާއާ ދިމާއަށް އެއްޗެއް ބުނުމަކީ ކޮއްމެ މީހަކުވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ފުލުހުންނަކީ ލޯބި ލިބޭބައެއްނޫން އެކަމަކު މިވަޒީފާއަށް ނުކުންނާނެ މީހުންނުވެ މަދުވީމާ ސިފައިން އަނެއްކާވެސް އެއްކޮއްލާ ..

  23
 6. ޖ

  މީނަ އަދިވެސް މި ކަމާ.... ގައުމްގެ ހާލަތު ގޯސް އެކަމަކު މީނަ ސިޔާސީ އަމިއްލަ އެދުމުގަ.... އީވާ އިސްތިއުފާ

  23
 7. ށުގާ

  ތިޔަ މަޖިލީހުގަ ވެސް ތިބެން ޖެހެނީ ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން ކަމުގަ ދެކެން.. އަދި އެހެންމެ ގައުމުގެ ރައިސާއި ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ލާމީހުން އަދި ކައުންސިލަރުން ވެސް ވާން ޖެހޭ ކިޔަވައިގެން ސަނަދުތަށް ހުރި އަހުލާގު ރަނގަޅު މީހުނަންވާން..

  26
 8. ހުސޭނު

  މެޑަމް... ! ކެނެރީީގެ އައް ގެންދަން ވީނު ޑިސިޕްލިން ކުރަން. އެގޭން ނުކުންނާނީ ހުސް އަލިފު؟

  12
 9. މަކީޓޯ

  ފުރަތަމަ ތިމާމީހާ ޑިސިޕްލޭން ވެބަލަަ އެހެން މީހުންނައް އިނގިލި ދިއްކުރާއިރު އެހެރީ ރެކޯޑިން ފެންނަން ތިޔަ މަޖިލީހުގަޔާ މިމާލެތެރޭގައި ޖެއްސި ވައްތަރުތައް ވަރައް ތާހިރު އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކަން މުސް ކުޅިން ބުނޭ އަނގައޮތިއްޔާ ކާޅެއް ނުކާނޭ

  17
 10. މޫސް

  މިހާރު މާރަގަޅު ބަޔަކައް ވެގެން އުޅުނަސް މީގެ ކުރީގަ ތިޔަ ޞައިގަޑުގެ ހާޅަކީ އަޚްލާގީގޮތުން ދަށު ދަރަޖައިގެ ޤާނޫނުު އަސާސީ އައް ފައިން އަރާ އޭގާ ލިޔެފަ އޮތީ ކޮންފަދަ އެއްޒޗެއްތޯ ވެސް ނުބަލާ އަދަބެއް ސަދަބެއް ނެތި އުޅުނު ދުވަސް މިހާރު ހަނދާން ނެތުނީތޯ

  17
 11. ހާއުފާ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެއި ތިއްބަވަންވާނީ އިސްލާމީ ޢިލްމުން ނާއި، ޤާނޫނީރޮގުން ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ މީހުންނެވެ.

  13
 12. ގޮއްޔެ

  ފުލުހުން ޑިސިޕްލިން ވާނީ ކިހިނެއް، ތަމްރީންދޭން ހުންނަ ސަރ ހިތާވަނީ ދަރިވަރާ

 13. އެނޯ

  ފުލުހުންގެ އިލްމާއި އެބާވަތުގެ އެނޫން ކަންކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ކުދިން ފުލުހުންގެ އެކި ތަމްރީނުތަކުގައި އޮބްޒާރވަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެގެންނަމަވެސް އެ ޝައްކު ފިލުވާލަންޖެހޭ.

 14. ބޭޗާރާ

  އިހަށް ތިޔަ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންގެ މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުމާއި ދޮގުވާހަކަ ދެއްކުމުން އަދަބުދޭނެ ބިލެއް ފާސްކުރަން ފެނޭ. އަދި ތިޔަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރަ ބަލާނެ އެހެން ބިލެއް ފާސްކުރަން ފެނޭ. މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިސްލާހު ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ.

  5
  1
 15. ޙަސަނާ

  މީނަޔާ މީނަގެ ބޭބެއާ ދެމީހުން ބޭނުންވަނީ މުޅިގައުމުގެ ވެރިކަން ވެސް މިދެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށުގަ ބާއްވަން މުޅިގައުމު އޮންނަންވީ ސިޔާސީވެރިންގެ އަތްމަތީގަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކޯ މިހާރު އެއީ މޑޕ ގޮފިތަކެއް އެހެންބަޔަކުވެރިމަމުގަތިބިއްޔާ މަގުތަކުން ނުފިލާ ދުއްޕާންކުރުން މިހާރުވެސް މަޖިލިސް މިދެމީހުން ހިސޯރުކޮއްގެން މިތިބީ ރައްޔިތުންނައް ތިޔަ އާއިލާގެ ހަގީގަތް މިހާރު އިގޭ ވަރައްސާފުކޮއް

 16. ދޭލިޔާ

  ޑިސިޕްލިން ދައްމީހާ ޑިސިޕްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ޑިސިޕްލިން ނެއްކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 17. މމސ

  ކޮވިޑް ކަންތައް ނިމޭއިރަށް މިވެރިންގެ ކަންތައް ނިމޭނެ އިންޝާﷲ ކެތްތެރިވޭ ފުލުހުން

 18. ބާރަތުމާތާ

  ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަަށް ނުބެލޭނެ. ދިވެހިންގެ މައްސަލަ ދިވެހިންނަަށް ނުބެލޭނެ.

 19. ޙުކުމް

  ﷲގެ ވާގިފުޅުން ކަޅޭމެންގެ ނުބައިކަން ކަޅޭމެންނައް ދައްކަވާނެ ފުލުހުންނާ އަޅައިގަނެގެން ނެއްޓެންނޭގިގެން އީވާ ހޭބަލިވެބަލަ ކަލޭގެ ބޭބެ އަމަލުވެންހުރެ ވެރިކަން ދޫކޮއްފަ އަނެއްދުވަހު ހަމަހޭ އަރައިގެން ނުކުތީ ރައްޔަތުން ހަނާކުރުމައް މަގުމައްޗައް ތާހިރުވިތަކުށެއް ނެއް ކިތައްރައްޔަތުން އަނިޔާލިބުނު އަނެއްކާ ތިޔަބެހެނީ ފުލުހުންނާ ކަލޭ ފުރަތަމަ އޮރިޔާން ނިވާކޮއްބަލަ މަޖިލިހުގަ މޭފުއްޕާފަ މޮޅުވާހަކަ ނުދައްކާ އަންހެނާގެއައުރަ އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ ވަރައްސާފުކޮއް އަންގަވާފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގަފުރަތަމަ ފަށަމުންވެސް ބުނެފަވާނެ މިގާނޫނު އަސާސީގަ އިސްލާދީނުގެއުސޫލްތަކައް ފުށޫއަރާފަދަ އެއްވެސްމާއްދާއެއްނުވަތަ ލަފްޒެއްލިޔެވިފަވިޔަސް އެއީބާރިލު ގާނޫނެއްކަމައް ވީއިރު އިސްލާމްދީންގަބޫލުކުރާ ދިވެހި އަންހެނަކު އޭނާގެ އައުރަ އަށްވާނީ އަންހެނާގެ މޫނާ ދެއަތްތިލަ ކަމުގަބަޔާންވެގެންވާކަން ނޭނގޭމީހަކު މަޖިލިސް ނައިބުރައީސަކައް ބައިންދައިގެން މިތަޅާނަކަސްބަލަން ދިވެހިން ނުތިބޭނެ ދިވެހިން ގަބޫލުކުރަނީ އިސްލާމްދީން

  1
  1
 20. ޙުކުމް

  ﷲގެ ވާގިފުޅުން ކަޅޭމެންގެ ނުބައިކަން ކަޅޭމެންނައް ދައްކަވާނެ ފުލުހުންނާ އަޅައިގަނެގެން ނެއްޓެންނޭގިގެން އީވާ ހޭބަލިވެބަލަ ކަލޭގެ ބޭބެ އަމަލުވެންހުރެ ވެރިކަން ދޫކޮއްފަ އަނެއްދުވަހު ހަމަހޭ އަރައިގެން ނުކުތީ ރައްޔަތުން ހަނާކުރުމައް މަގުމައްޗައް ތާހިރުވިތަކުށެއް ނެއް ކިތައްރައްޔަތުން އަނިޔާލިބުނު އަނެއްކާވެސް ތިޔަބެހެނީ ދިވެހިންގެ އަމާންކަން ބަލަހައްޓާ ރެޔާދުވާލު ދިވެހިންގެ ޚިދުމަތުގަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ދިވެހިންގެ ފަޚުރުކަމުގަވާ ޕޮލޮހުންނާ ހޭދެބައިވިޔަސްބޮޑުވަރު ތީ