މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑަނޭޅޭނެ ކަމަށް މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިގްތިސޯދީ ކޮމެޓީގައި މިއަދު ވާހަކަދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ މިއީ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ގާސިމް ވަނީ މިއީ މިނިމަމް ވޭޖު ކަޑައެޅުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ނޫންކަން ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކޮށް މިވަގުތު ކުރެވިދާނެ އެއަށްވުރެ މުހިންމު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަދި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވަކި އެއްޗެއް ކަނޑައެޅިކަމުގައިވިޔަސް، އެއް ނުދެވޭނެ މިހާލަތުގައި. އެހެންވީމަ ނުވާނެ ކަމެއް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު ނަގާލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް." ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިނިމަމް ވޭޖަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައަޅާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެގައުމެއްގެ އިގްތިސާދަށް ބަލައި މިނިމަމް ވޭޖު އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައެޅޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ހަ ދާއިރާ އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާއި، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާއި، މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ބަކުރު

  ގާސިމް އެހެން ނޫނަސް މިނިމަމްވޭޖާ ހިލާފުވާނެ ގާސިމް މިވީހާތަނަށް މުއްސަނދިވީ މުއަށްޒަފުން ފެލައިގެން.

  104
  2
 2. ހަސަން

  ތިބޭފުޅާއަށް ކޮންދުވަހަކު ކޮންއެއްޗެއްތޯ ދެވުނީ؟ ފެށުނީއްސުރެއް މުސާރަވެސް މަސްނިމޭއިރު ނުދެވޭ، ސާރވިސް ޗާޖް ތިންމަސްވާއިރުވެސް ނުލިބޭ،

  67
 3. ޗާލު

  ޤާސިމުގެ ހިތަކަށް ދިވެހި ގައުމު.

  54
 4. ކިޔާމީހާ

  ފަހަކުންވެސް ކަލެ އަކަށް ނު ދެވޭނެ.. ރިޝްވަތު ދެވޭނެ ..

  55
 5. ނަހުދާ

  އޯ ޕަލީޒް ޖަސްޓް ޝަޓަޕް. ޔޫ އާރ އަ ޑިސްގްރޭސް ޓު ދިސް ކަންޓްރީ

  58
  1
 6. އެޖެންޑާ 19

  އެހެން ނޫނަސް މަނިކުފާނު ނޫ ދޭނެ

  68
 7. ޙަސަނު

  މި ކަހަލަ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު މީހުން މި ސަރުކާރާއި ކޯލިޝަނުގަ މުޅިންވެސް

  42
  1
 8. ތާނިނާ

  ތެންކްޔޫ ފޮ ދަ ލައުރާ

  58
  1
 9. ހުސޭނުބޭ

  ދައްޔޫސާ! ދެން ކޮން އިރަކުންނޯ ދެވޭނީ! ތިމާ މީހާ ކަށްވަޅަށް ތިރިކުރުމުގެ ކުރިން ދެވޭނެތަ؟

  47
 10. ހަސަދު

  ސޭޓާ ކޮންއިރަކުތޯ ދެވޭނީ!!!.

 11. މަގޭވިސްނުން.

  މީނަޔަށް ކޯންޗެއްތަށް ދެވުނީ. މުވަޒަފުންނަށް ހަމަ މުސާރަ ނުދެވޭ. ކޮންމެ އިންތިހާބަކާ ދިމާކޮށް މުސާރަ ނުދެވިގެން މުވަޒަފުން ވަކިކުރަން ނޯޓިސްދޭނެ. ތިބި މުވަޒަފުންނަށް ހަމަ މުސާރަނުދޭނެ. ސާރވިސް ޗާޖުވެސް ކަނޑާލާ. ދުވަހަކުވެސް މި މީހުންނަށް ފައިދާވާކަމަަކަށް ނުވާނެ މުވަޒަފުންނަށް އެއްޗެއްދޭން ޖެހިޖެއްޔާ. ބިރެއްނުގަނޭތެ އާއިލާތަކުގެ ބަދު ދުއާޖެހިދާނެތީ...

  12
 12. މަހަމޫދު

  އެހެން ނޫނަސް ކަލެއަކައް ނުދެވޭނެ މިހާރުވެސް މީހުންގެ މުސާރައާ ސާވިސްޗާޖް އައްވެސް ހަދަނީ ހަދާނެ ގޮތެއް 30 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގަ ހަރާމައް ކާންދީދީ ވެސް ނުފުރިފަ ހުރި އެއްޗެއް ތީ ދެން ކަލޭ ކިހިނެއް މީހަކައް އެއްޗެއް ދޭނީ.

  19
 13. އަލްޖިބްރާ

  މިހުރިހާ ދުވަހަކު ކަލެއަށް ފައިސާހޯދާދިނީ ހަމަ އެ މުވައްޒިފުން ! ހޯދާދިން ހުރިހާފައިސާއެއް ތަޅާ ހުސްކުރީ ކަލޭގެ އަމިއްލަ އެދުން ފުއްދުމަށް ! ކަލެއަކީ މީހަކަށް ހެވެއް އެދޭނެ މީހެއް ނޫންކަން މިހާރު އެންމެނަށްވެސް އެގޭނެ ! ހަމަ ދަތި ކަމެއް ޖެހޭއިރަށް ތަންބަންދުކޮށް ހުރިހާމުއައްޒިފުން ގެއަށް ފޮނުވާލީމަ ކަލެއަށް ފުދުނީ ! މީކަލޭގެ ޖަނަވާރުކަން ހުރިވަރު ! ދެން ރައްޔިތުންނޭ ، ޤައުމޭ ، ދީނޭ ، ގޮވަމުން ނުނިކުންނާތީ ! ރީތި ކުޅިވަރެއް ކުޅެލާނަން !

  16
 14. ހތްދަތި

  ބަލަގަާސިމު ގައުމުކޮބާހެތްޔެވެ؟އަޑުއަހާބަލަ ގައުމުގައުމަކައްވަނީރަތްޔިތުންނާއެކުގައެވެ މިިއަދުރަތްޔިތުންކޮބާހެތްޔެ ވޯޓަތްޚަރަދުކުރަންނިކަމެތިރަތްޔަތުންދަންޖަތްސާގެންފުނިޖެހިލާރިއެބަހުރިނޫންހެތްޔެވެ؟އެފައިސާއިންގާސިމުއަތްތިއަތަނަވަސްކަންހޯދަދިންމުއަތްޒިފުންކޮޅުވާލުމެތްގެތެރޭބިކައްކޮތްނުލާއެމަސްދުވަހުގެބޭލީވެތްދޭޝެވެ އެއިރުންސަޅިވާނެވެ ގާސިމުވާނީދިވެެހިސަރުކާރަތްވެސްދުނިއުމުދުތްތުރާކުރަމުންނެވެ ހުރިިހާމިކަހަލަދަޑިވަޅުތަކުގާރަތްޔިތުންނަތްވެސްއޮޅުވާލަނީއެވެ ތިއަތަންކޮޅެއްބޮޓުވަރެވެ ތިއަކަހަލަމީހުންމުޖުތަމައުންބޭރުކުރަންސަރުކާގޮވާލަން

  4
  1
 15. ހިބަރު

  ގާސިމް ބޭރުކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ބުނިއިރު ބަލަ ޖާނާއި މާލުން ޤުރުބާންވެގެން ގާސިމް ގެނައި ސަރުކާރެކޭމީ ހަނދާން ނެތުނީތަ ގާސިމްގެނައި ސަރުކާރަކުން ގާސިމް ބޭރުކުރަން ގޮވާލާނީ ހާދަ ގޮތެއް ފޮތެއް އުޑެއް ބުޑެއް ނުދަންނަ ގަމާރެކޭދޯ ބަލަ ރީނދޫ ލާދީނީ ވަގުގުންޑާ ތައް ވަޅު ޖަހާފަ އޮށް ވައި ކޮނެގެން ނަގައި ތަހުތު ހަވާލު ކުރީ ގާސިމޭ މިތިބަ ބުރާންތިތަކާ ހޭބަލި ވިޔަސް ތިއީބޮޑުވަރު ގާސިމް ގެނައިވެރިކަމު ން ގާސިމް ބޭރުކުރަށް ޏާ ވެރިކަންވެސް ގާސިމަށް ބަދަލުކުރެ ވޭނެ އާލާތްގަނޑު މައިތިރި ވެގެން ތިބެ ބަލަދެން ދުވަހަކުވެސް ތިބަގަނޑަކަށް ވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ!

 16. ހުރިހަޔާތް.ކުޑަކަންދޯ

  ގާސިމް ބޭރުކުރާށޯ ކޮބާ ލަދު ހަޔާތް ލާދީނީ ބައިގަނޑު!

 17. ޢާސީ

  ގާސިމަކީ މިއުޅޭ ގިނަމީހުނާއި އަޅުވާލެވޭވަރައްވުރެ ދީލަތި މީހެއް ތިޔަހެން ނުބުނެވޭނެ..ގާސިމުގެ އެހީ ނުލިބޭ އާއިލާއެއް މަދުވާނޭ ބުންޏަސް ދޮގެއްނޫންކަން ނޭނގެ ..ތީ ހަމަ ވާނެގޮތް މިހާރު އެބައުޅޭތަ ސޯލިހައްވޯޓް ދިނޭބުނާމީ ހެއް ނެތެއްނޫން އެކަމަކު ބަޔަކު ވޯޓު ދިނީމަ ދޯ ހޮވުނީ ..މިއިގެންމި އިނގެނީ ކޯއްޗެއްތޯ ؟؟؟؟؟؟

 18. ައަލި

  ބަގުޑިބައްދާގެން ޢޮށްވާ ބަލާ އަންނާނެ އެއިރަކު ނުފެންނާނެ އިލްޔާސެ ކާސިމެއް ދިއަތް ފޮޅާލާފަ ދާން ޖެހޭނީ ވިސްނާ ފިކުރުކުރޭ