ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ރިސޯޓްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ފަރުޟު ނަމާދުތައް ޖަމާއަތުގައި ކުރުން ހުއްޓާލަނީ މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އަސްރު ނަމާދާ ހަމައަށެވެ. އެއާ އެކު، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ރިސޯޓުތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ އިލްމުވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެމީހުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

"ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. ދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާއި ރަސޫލާގެ ހަދީޘްތަކުން ވެސް އެނގޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަކީ ދީނުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. މިއުސޫލުތަކަށް ބަލާފައި އިލްމުވެރިންނާއި ފަތުވާ މަޖިލީހާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އަޅުގަނޑު މި ކަނޑައަޅަނީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދުން ފެށިގެން އަންނަ ހަފްތާގެ ހޮނިހިރު (28 ވަނަ) ދުވަހާއި ހަމައަށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރުމަށާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލަން." މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރި ނަމަވެސް މިސްކިތްތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށެއް ލޮކްޑައުން ކޮށްފިނަމަ އަމަލު ކުރާނީ މި އުސޫލުގެ މަތިން ކަމަށާއި، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެރަށެއްގައި ވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލި ނަމަވެސް ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ދުއާކޮށް، އިސްތިގުފާރު ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ނުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމި އިރު އިސްލާމީ ގިނަ ގައުމުތައް ދީނީ ކަންކަމުގައި ތަބާވާ ގައުމު ކަމަށްވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ވެސް ވަނީ މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ހަރަމާއި މަދީނާގައި ހުންނަ ކީރިތި ރަސޫލާގެ މިސްކިތް މަސްޖިދުއްނަބަވީ ފިޔަވައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން މަނާކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

54 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ވެސް ނެތް. އަދިވެސް މި ނުލަފާ އިންޑިއާ މީހުނަށް މި ގައުމަށް އައިސް ގޮސްވެ އުޅެވޭ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި!! މިސްކިއްތައް ބަންދުކުރެވުނުއިރުވެސް މިކަން ހުއްޓާ ކަށް ހިޔާލަކަށް ގެންނާކަށްވެސް ބޭނުމެއްނުވި! ހިތާމަ ހުރި!!

  164
  16
  • ޥާނުވާގަ ތިބޭ މީހުން

   މިސްކިތައް ނުދިޔައަސް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ... މިސްކިތްތައް ހުއްނަ އިރު މާގިނައިން މީހުން ނަމާދައް ދަނީތައެ... މިސްކިތުގަވެސް ނަމާދުކުރާމީހާ ހަމަ ކިރާނީ ގޭގަ ކުތިޔަސް

   3
   8
 2. އެކްޓަރ

  ރައްޔިތުންނޭ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލުމީ ދީނީ ގޮތުން ހުއްދަކަމެއްނޫން.... މަގުމަތީގައި ޖަމާއަތު ހަދާ ނަމާދުކުރޭ....މިނިންމުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ނިންމުމެއް... 30 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ޗައިނާއިން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރި ..ރަޢްޖޭގައި ޓެސްޓްކުރެވޭ ފުރަތަމަ ލެބް ޤާއިމްކުރީ އޭގެ 50 ދުވަސްފަހުން 20 ފެބުރުއަރީ 2020 ގައި. ކުރިން ޕްރެވެންޓިވް މެޝަރ. ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ފުރަތަމަ ދުވަހުންފެށިގެން އެޅިނަމަ ﷲ ގެ ކޮޅު ބަންދުކޮށް
  ތަޅުލާން ނުޖެހުނީސް...ބޭފުޅުންނޭ ޖަމާއަތުގައި ކުރެވޭ ދުއާއަކީ އެންމެބޮޑް ރައްކާތެރިކަން... ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ދޫކޮށްނުލައްވާ....

  91
  52
  • އުޖާލާ

   30 ޑިސެންބަރު 2020؟؟؟

   32
   4
  • ޢިހުސާނާއިހު

   ތިބޭފުޅާއަށް މާބޮޑަށް އިނގެނީ. ދީނުގައި މިހާލަތުގައި ކަންކުރަންއޮތްގޮތް ނޭނގެންޏާ އަނގަނުތަޅާހުރުން ބުއްދިވެރި. މާދަންވެސް ނަމާދަށް މިސްކިތަށްދެވޭނީ އެންމެން ގަދަވެހެޔޮހާލުގައިތިބެގެންދޯ. މަގުމައްޗަށް ޖަމާވެ އުޅުމުން ތިބަލިފެތުރުމުގެ ފުރުސަތުބޮޑުވެ މުޅިގައުމަށް ފެތުރި ކޮންޓްރޯލްނުވެ ބޮޑުގެއްލުމެއްވުންތޯ ބޭނުމީތިބޭފުޅާ؟ ސައޫދީގައިވެސް މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފި. ކުވޭތުގައި ވެސް. ޢިސްލާމީ ގިނަގައުމުތަކުގައިވެސް ހާލަތުއޮތީމިގޮތަށް.

   41
   14
   • ޖިންނި

    ހުންއައިސް ބަލިވެ އުޅޭމީހުން މިސްކިތަށް ދިއުން މަނާ ކުރަންވީ، ނަމާދަކީ ކުރަންޖެހޭ އަޅުކަމެއް، ޖަމާއަތުގަ ކުރީމާ ޘަވާބު އިތުރުވޭ

    8
    3
  • ފާތުމަ

   މިސްކިތްތައް ބަން ދުކުރުމަށް ކާކު ކޮންތާކު ކޮންއިރަކު ގޮވައިލީ ؟ ﷲ ދެއްވި ދެނިއުމަތް، ކަންފަތާއި ބުއް ދީގެ ބޭނުންކޮށްގެން މިފަ ދަ ހައްސާސް ކަމެއްގައިވެސް މުޖުތަމައު ފަސާ ދަ ކުރަނީތަ ؟ ދީނުގެ ނަމުގައި މުޖުތަމައުގައި ހަމަނުޖެހުމަށް ބާރުއަޅައި، ފަސާ ދަ ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ކޮންތާކު ހުއް ދަކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ؟ މުޖުތަމައުގެ އެންމެންގެ ރައްކަލަކަށްޓަކައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާ ދު ނުކުރަން ނިންމީ، ތިބާ އަށްޓަކައި ހުރިހާ މިސްކިތެއްވެސް އަބަ ދުވެސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ. ގޮސް ނަމާ ދު ކުރަންވީ، ގުރުއާން ކިޔަވައި ދުއާ ކުރަންވީ، 24 ގަޑި އިރު ހުއްޓަސް އެއްވެސް މިސްކިތަކުން ނުބާލާނެ. ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ހައް ދުފަހަނައަޅައި ނުގޮސް ވިސްނާ !

   42
   9
  • ރައްކާތެެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު

   ލޮބުވެތި އެކްޓަރ. ދީނުގައި މިފަދަ ހާލަތުގައި ކަންކުރަން އޮންނަ ގޮތް ބައްލަވާފަ ކޮމެންޓު ކުރެއްވުން އެދެން.

   15
   7
 3. ރާކަނި

  ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ނުކުރަން ވީ ސަބަބެއް ނުވުސްނުނެވެ. މިހިސާބަށްވެސް ދިވެހިން ސަަލާމަތުން މިތިބީ ﷲ އަށް ދަންނަވާ ދުއާއިންކަމީ މެންދުރު ފަދައިން ފެންނަން އޮތަކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިސްކިތްތައް ދެކެ ރުޅި އަންނަ ސަލްމާގެ ދަރީގެ ވިސްނުމާއެއްގޮތަށް މިލޮބުވެތި ޤަވްމުން އަމަލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބެއް ހަމަ ނުވިސްނެެއެވެ. މިކުރެވޭ ދުޢާތަކުން ބަޔަކު މީހުން މޮޔަވަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން އޮތީ މިގޮތްކަމަށް ދެކިގެން މިކަން ކުރިއަސް ﷲ އެބައިމީހުން ބަލިކުރައްވާ މުސްލިމުންނަށް ނަސްރުދެއްވާށިއެވެ. އާމީން

  76
  23
 4. ޙައްގު ބަސް

  ސަރުކާރު ހުރިހާ މުއައްސަސާ އެއް ބަންދު ކޮއްފަ ކެފޭތައް ބަންދުކޮއްފަ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮއްފަ މިކަމުގަ ނުރައްކާ އެންމެބޮޑު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން އެނުރައްކަލުގަ އަދިވެސް އެތިބީ ސަރުކާރައް ގޮވާލަން މިކަމާ އިހުމާލުވެ މިކަމުން ގެއްލުން ތަކެއްވެއްޖެ ނަމަ މިކަމުގަ ސާމިލްވާ އެނަމެން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗައް ގެންނައް ޖެހޭނެ

  53
  3
 5. ރަންނަމާރި

  ރަނގަޅަށް ތިހެދީ. ހެޔޮ ވިސްނޭން ފެށީ

  19
  55
 6. ޝައްފަ

  (1) އިޓަލީން މީހުން އައުން ހުއްޓުނީ ވަގުތު ފާއިތު ވީމާ. (2) ކުވޭތު ގައި މިސްކިތުގަ ނަމާދު ނުކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް (3) ޗައިނާ އިން މީހުން އައުން ހުއްޓުނީ ވަގުތު ފާއިތުވެ ލަންކާ އިން އެފިޔަވަޅު އެޅީމާ (4) އިބޫ ގެ އަންހެނުން ފަޒުނާ ގެ ބައްޕަ ގެ ރިސޯރޓު ތައް (5) އިބޫ ގެ ބޮޑުބޭބެ "ދޭލިއާ" ގެ ރިސޯރޓު ތައް. (6) ދެން ކިހިނެތް ޓުއަރިސްޓުން އައުން އައުން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނާނީ ؟؟؟

  56
  4
 7. ގުނޫ

  އެންމެން ފުރެންދެން އަރާ ތިބޭ އަބަދުވެސް. އަރާމީހަކު ނުފައިބާތި. މީހުންގެ ތެރެއަށް ނުދާތި.

  20
  7
  • ދެން

   އެންމެން ހަރު އަޑުން ގުނޫަތު ކިޔާ. ސައުދީގަވެސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ފަށާ. ކޮވިޑަކާ ކޮވިޑެއް. ފިލާ ރައްކާވެދާނެ. މިހުންނަނީ ވެސް ގަމާރު ކަން ހުރި މިންވަރު

   17
 8. ސިޔާމު

  ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑު ކަމާއެ ﷲއަކުބަރު ﷲއަކުބަރު ﷲއަކުބަރު

  32
  4
 9. ޜފ

  މަޖިލިސް ބޭއްވޭ ނަމަވެސް މިސްކިތަށް ބަންދު މީކޮންވައްތަރު ސަރުކާރު

  25
  5
 10. ރައީސުގެ މީހާ

  އަންނި ހާދަ އުފާ ވާނެ ދޯ.. އެމްޑީ އެން ގްރޫޕް ގަނޑު އުފަލުން ޕާރޓީ ވާއްވާނެ މިހާރު..

  ނަމާދަށް ދާނަން ނުހުއްޓުވޭނެ.. މި މީހުން ބުނެގެން ކުރާކަމެއް ނޫން.. އެއީ.. ވަރަށް ސަލާމް

  ﷲގެ މަދަ ދަކަށް ނޫންތޯ އެދެންވީ.. ގިނައިން ނަމާދު ކޮށް ޒިކުރުކޮށްގެން ދޯ މިވަބާއިން ސަލާމަތްވާނީ..!

  ކޮންސެޕޓް ނުބައި.. އަދި ނިންމުންވެސް ނުބައި.. ﷲ އަށް ކުއްތަންވުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުކަމާއި ދުރުކުރަނީ..!؟

  24
  5
  • Anonymous

   ކާކު ބުނީ އަޅުކަމާ ދުރުވަނީ އޭ. ގޭގެ ވެސް އަޅުކަން ކުރޭވޭނެ އެއް ނޫންތަ؟ ބަލިފެތެރެޏްނާ ޖެހޭނީ ގޭގަ ނަމާދު ކުރަން. އެޢީ އިސްލާމް ދީނުގަ އޮންނަ ގޮތް.

   13
   2
 11. ނަންނުގަތި

  މިބަލިމަޑުކަމާ ގުޅުވާ ކާފަރުން ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކައެއް މުސްލިމުން ޤަބޫލްކޮއްގެން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލަނީ. މީ އެބައިމީހުންގެ އެޖެންޑާއެއް. މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނެއް އައިސް މުޅި ސައޫދީގައިއޮތް އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތައް ފުޑާލާ މޮޑަން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަނީ.

  22
  7
 12. މަ ހުސައިން

  މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގެ ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލުމުން ދެރަވޭ. ނަމަވެސް މި ނުރައްކާތާތެރި ވަގުތުގައި އެކަން ކުރަން އޮތްގޮތަކަށް ކުރުން އެއީކީ މައްސަލައެއްނޫން. މި އާޓިކަލް ކިޔާލުމުން އެނގިގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރިންނާއި ފަތުވާ މަޖްލިސް އާއި މަޝްވަރާކޮށް މިކަން މިހެން ކުރަން ނިންމިކަމަށް.
  އޭ ދިވެހިންނޭ! މީ ސިޔާސީ ވަގުތެއް ނޫން. މުޅި ދުނިޔެއަށް ބިރުވެރިކަމެެއް އައިސްގެން އުޅޭ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރޔލުން ދީ ސަރުކާރުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ބޯލަނބަންވީ.
  މި ޤައުމުގެ މިސްކިތްތައް އެކަންޏެއްނޫން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުނުކުރާގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ. ދުނިޔޭގެ ހައެއްކަ ޤައުމުން ވެސް މިކަން މިގިތަށް ކުރަން ނިންމާފައިވޭ.
  ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު މި ބަލި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބާރަށް ފެތުރޭކަމަށް ދައްކަނީ ބަލީގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި.
  އަހުންނޭވެ. މި ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށްޓކައި އެންމެން އެކުގައި އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން މަސައްކަތްކުރަމާ، ސަރުކާރާއި، ޟިއްޚީ އެހީތެރިންގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަމާ،

  4
  5
 13. ޙެހެހ

  ރައްޖެގެ މިމަޒިގަ ވެސް މިސްކިތް ތަކުގަ ޖަމައަތުގަ ނަމަދުނުކުރަން އެންގި ތޯ ވަރަށް ހިނުވެ މިސްކިތްތަކުގަ ޖަމަތުގަ ނަމަދުކުރުން ހުއްޓަލި އެގެ މަނައަކި ރައްޖެ މިއޮތި ލޮކްޑައުން ކޮއްފައެ ނުންތޯ

 14. ބަލާމީހާ

  ޗައިނާއަށް ވައިރަސް ޖެހުނީމަ ހާދަ ވަރަކަށް އަލްހަމްދު ކިޔޭ. މައްކާއަށް ޖެނުނީމަ އަނގަތައް ޗޭވެއްޖެ. މީ މިމީހުންގެ ހުންނަ ފެންވަރަކީ. ޔޫރަޕާ ނުލާ ޓޫރިސްޓުންނާ ނުލާ މިމީހުންނަށް ކެއްކޭނީ ބޮގަރު

  4
  8
  • ޙަސން

   މާޢާފް ރައްވާ ތިބޭފުޅާ ތިކުރެއްވި ކޮމެންޓުންވެސް އެގޭތީ ބޮގަރު ބޯމީހެއްކަން

   1
   1
 15. ޓިނު

  ބަންދުކުރަންވީ މިސް ކިއްތަ ކެއްނޫން މާލޭގަ މަސަތް ކުރާ ސައިޓްތަ ކުގަ މަސައް ކަތް ކުރާ މީހުންތައް ހުޓުވާބަލަ އެތަންތަނުގަ އުޅޭ ބިދޭސިން ތައް ފުރަތަމަ ހުއްޓުވާބަލަ

  12
  1
 16. ކަޠީބު

  ޖަމާއަތުގައި ކުރުން ހުއްޓާލަނީ.....
  ބަންގިގޮވުން ހުއްޓާނުލެވޭނެ،އެއަޑު ނުކެޑުވޭނެ

  15
  1
 17. މަ

  ބަޔަކު މީހުން ގުރުބާން ވެގެން މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭ އިރަށް މިބައިގަނޑު ނުކުމެ ފުއްޕަން ފަށާނެ. އަލްހަމްދު އަޅާނެ. އެކަމަކު އަތުން ދުވާނީ އުނގުޅާފަ ހުރި ސެނެޓައިޒާގެ ވަސް. އެއީ އަލްކަހޯލްގެ މަދުމިންވަރެކޭ ބުނެފާނެ. ދެ އަނގައިން ފަތުވާ ނެރޭނީ

  5
  2
 18. ނުރަބޯ

  ސަޢޫދީގައި(2ޙަރަމް ފިޔަވައި) އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލާފައި އޮތަސް ކޮންމެ މިސްކިތެއްގައި ވެސް ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން ބަންގި ދޭ ކަމަށްވޭ. މިގައުމުގައި އެކަން އޮތީ ކިހިނެތްބާ....؟

  7
  1
 19. ހިތާމަ

  މިރާއްޖެ އިސްލާމުް ވީ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުން ބަންގީ ގެ އަޑު ކެނޑިގެން ދާތީ ހާދަ ދެރައޭ ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑު ކަމާއި ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާ ބަޔަކަށް އިބުރަތެއް ...... އަހަރެމެން މިކަމުން ސަލާމަތް ކުރައްވާ ފާނދޭ ... މިކަމާ އުފާ ކުރާބަޔަކަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާ ފާނދޭ....

  8
  1
 20. ގަދަގޭ ސަމީނާ

  އޭބަލަގަ ޒާހިރޫ ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްބަލަ ކަލޭމެންކަހަލަ ލާރިއަށް ދީން ވިއްކި މީހުންގެ ސުންޕާ މިއޮތީ ކުރިމަތި ވެފަ ދެން އަވަހަށް ތިޔަ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެރެޓަރީ ބުނާގޮތައް މިސްކިތްތައް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކޮށް ފައްޅި އަޅާ

  8
  3
 21. ބޭބެ

  ޖަމާއަތުގާނަމާދު ކޮއްގެން ކިތަންމީހުންނަންބަލިޖެހިއްޖެތޯ ؟ ޖަމާއަތުގާނަމާދު ކުރުންމަނާ ކުރުންމަނާ ކުރިއިރު ބޭރުންއަންނަމީހުންއައުންމަނާނު ކުރެވެނީއްވެތޯ؟

 22. ބަންގްލަ ޝޮރްކާރު

  ތިއީ މިވަގުތު ދީނުގައި ކަންކުރުމަށް އޮންނަ ގޮތް. ދެން މީހުން އެއްވާގޮތަށް ހުންނަ ކެފޭ، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަން ވެސް ބަންދު ކުރަންޖެހޭ އެންމެން ރައްކަލަކަށް.

  4
  3
 23. Anonymous

  ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޙަބަރެއް! ތިބާ މިއަދު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ބިގަންނަނީހެވެ! ތިބަގެ މައްޗަށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަންނައިރު އޮންނާނީ ވަގުތު ފާއިތުވެފައެވެ. އެދުވަހުން ދޭނީ ކޮންޖަވަބެއްތޯއެވެ. ދުނިޔެ މަތީގައި ހުރި އެންމެ މާތް ތަނަކީ މިސްކިތްތައް! އެތަންތަން ފަޅު ނުކުރުމަށް އާދޭހާ އެކު ދަންނަވަން، އުޒުރުވެރިޔަކު ނުދިއުމަކީ އެންމެނަށް މަނާ ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން!

  8
  1
 24. ހިތާމަ

  ބަލިމަޑު ކަމާއި މުސީބާތް ތަ ކުން ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވުންއެދި ޖަމާއަތުގާނަމާދު ކޮއްދުވާ ކުރުމަންވަނީއަންގަވާފައެވެ މި ކަންމި ކުރަނީޣައިރުމުސްލިމުންރުއްސައްލަންޔަގީނެވެ

  6
  1
 25. Hasan

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓިރީގެ މީހުންނަށް ހެޔޮދަރުމައާއި ސަވާބު އިތުރުވާނެ ބަލިޖެހެން ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވި މީހަކު ގޭގަ ފިލާއޮތަސް ޖެހޭނެ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގަ ކުރުން މަނާކުރުން ޖެހިލުން ނުވަނީބާ

  5
  2
 26. Hasan

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓިރީގެ މީންނަށް ހެޔޮދަރުމައާއި ސަވާބު އިތުރުވާނެ ބަލިޖެހެން ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވި މީހަކު ގޭގަ ފިލާއޮތަސް ޖެހޭނެ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގަ ކުރުން މަނާކުރުން ޖެހިލުން ނުވަނީބާ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ބިރުގަންނަންޔާ ގޭގަ މަޑުފުޅު ކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެން މިސްކިތައްދާނަން

  2
  2
 27. މަރިޔަމް

  މީ ތަނެއްދޮރެއް ވަކިނުވާ ބައެއްތަ؟ ދެން ކޮންކަމެއްމީ ބަލަ ބަލި ފެތުރުނަނުދޭށޭ ކިޔާފަ ކަލޭމެން ނުޖެހޭ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކުރާކަށް.ބަލި މީހުން މިސްކިތައް ނަމާދަށް ނުދާށޭ ބުނިނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު.އަދިވެސް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުނުކޮށް ކަލޭމެން ތިބަލަނީ ﷲގެ ގެކޮޅުތައް ބަންދުކުރެވޭތޯ.ޖެހިގެން މިއުޅޭ ކޯފާކުޑައީތަ ތިކަހަލަ ނިންމުން ތިނިންމަނީ.ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.

  12
  3
 28. ހެޔުދުއާ

  ބަންގީގާ ސަލާމަތާއިރައްކާތެރިކަންބޭނުންވާނަމަ އަވަހަންމިސްކިތައަންނަންއެބަގޮވައެވެ ވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިކަންހޯދާންދާނީ ކޮންތާކައްތޯ؟

  4
  1
 29. ކިނބޫ

  މިއީ މިލާދީނީ މީހުން ބޭނުންވާގޮތް މިސްކިތް ބަންދު ކުރިޔަސް އަހަރުމެން މިސްކިތަށް ދާނަން، ތިބަލި ހިފައިގެން އަންނަ އިންޑިޔާ މީހުންނާއި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުން މިރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން ބަންދު ކުރަންވީ، ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ކުރުމެއްނޫން ބަންދު ކުރަންވީ

  6
  1
 30. މަނާ

  މިސްކިއްތަކަށް ވުރެ ކުރިން ބަންދުކުރަން ޖެހޭ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ހުރިހާ ދޮރާއްޓެއް' އަދިވެސް އެކަމެއްނުވޭ މަޖިލިސް ބޭއްވޭ ހޮޓާތައް ނުހުއްޓުވޭ ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކާއި ރާއްޖޭގެ އެތައްބަޔަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި މިފެންނަ ކަންތައްތަކުން ހަމަ ހައިރާންވެ އަންތަރީސް ވެއްޖެ އެކަމަކު ބުނަނީ ރައްޔިތުން ޕެނިކުނުވާށޭ އެވަރެއް އަދިނުވެޔޭ

 31. ލަފާ

  ރޯގާ ޖެހިފައިވާ މީހުން މިސްކިތަށް ވަނަނުދިނުމަށް ސިފައިންގެ މީހަކު ދޮރުމަތީ ބަހައްޓާއިގެންވެސް ރަނގަޅުވާނީ މިސްކިތުގަ ޖަމާޢަތް ހަދާ ނަމާދަށް ފަހު އެންމެން އެކުގަ މިވަބާއިން ސަލާމަތްކުރައްވާތޯ ދުޢާ ކުރުން މިވަރުގެ ކުޑަގައުމެއްގަ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގަވެސް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ބައިތިއްބައިގެން ރޯގާޖެހިފައިތިބޭމީހުން މިދަނޑިވަޅު މިސްކިތައްވަނަނުދީ ނަޞޭޙަތްތެރިވެ ގެއަށް ފޮނުވާލެވިދާނެ އެފަދައިން ކަންކޮށްގެންވެސް ޖަމާޢަތް ނުހުއްޓުވާ އާދޭސް އާދޭސް އާދޭސް

  3
  1
 32. ޑރ.ރާމީ ހަސަން މަނިކު(އެންޑޯކްރައިނޮލޮޖިސްޓް/ނިއުޔޯކް-ސެއިންޓްމޭރީހޮސްޕިޓަލް/އެމެރިކާ)

  އިބޫ ގެ އަންހެނުން ފަޒުނާ ގެ ބައްޕަ ސިއްކަ އަހްމަދު މަނިކު ގެ ރިސޯރޓު ތައް ހުރީމާ ތޯ ޓުއަރިސްޓުން އަންނަ ވަރުން އަންނަނީ ؟ އިބޫ ގެ ބޮޑުބޭބެ "ދޭލިއާ" ގެ ރިސޯރޓު ތައް ހުރީމާ ތޯ ޓުއަރިސްޓުން އަންނަ ވަރުން އަންނަނީ ؟ކޮންޓެކްޓް ވި މީހުންގެ އަދަދު 200 ގައި !!! ޓުއަރިސްޓުން އައުން ހުއްޓިގެން ނޫނީ މިކަން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެތް ؟

  2
  1
 33. ހަސަން

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓިރީގެ މީންނަށް ހެޔޮދަރުމައާއި ސަވާބު އިތުރުވާނެ ބަލިޖެހެން ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވި މީހަކު ގޭގަ ފިލާއޮތަސް ޖެހޭނެ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގަ ކުރުން މަނާކުރުން ޖެހިލުން ނުވަނީބާ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ބިރުގަންނަންޔާ ގޭގަ މަޑުފުޅު ކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެން މިސްކިތައްދާނަން

  4
  1
 34. އަޙްމަދު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހޭ ކިޔަތަނެއް ހުންނާނެ އެތަން ބަނދުކޮށްބަލަ!

 35. މަހުދީ

  މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރަން ނިންމިއިރު މަސާޖު ޕާލާތައް ބަންދު ނުކުރެވުނީ ކީއްވެގެންބާ؟؟؟؟

  4
  1
 36. ކުރަފި

  ބަލިފެތުރޭ ހާލިތައް ހޯދައި ބަންދު ކުރަން ޖެހޭނެ މިދަނޑިވަޅު.

 37. ޑަކައިތި

  އިލްމުވެރިން ބުނިޔަސް ﷲފަރުޟުކުރެއްވި ފަސްނަމާދު އަޅައިފުން ހުއްދަވެގެންނުވޭ ވަކި ހުކުރުނަމާދަކީ ޖަމައަތުގައި ކުރަންޖެހޭ ނަމާދަކަށްވުމުން އެންމެ ބިރުވެވަގުތުކަމުގައިވާ ހަގުރާގަދައަށް ހިގާހާލަތުގައިވެސް ނަމާދެއް އަޅައިފުމެއް ނެތްކަމަށްވާއިރު ކިތަންމެ ބަލިމަޑުކަމެއްގައިވެސް ނަމާދު ހުކުރުނަމާދެއް އަޅައިފުމެއްނެތެވެ

 38. ޑަކައިތި 12

  އިލްމުވެރިން ބުނިޔަސް ﷲފަރުޟުކުރެއްވި ފަސްނަމާދު އަޅައިފުން ހުއްދަވެގެންނުވޭ ވަކި ހުކުރުނަމާދަކީ ޖަމައަތުގައި ކުރަންޖެހޭ ނަމާދަކަށްވުމުން އެންމެ ބިރުވެވަގުތުކަމުގައިވާ ހަގުރާގަދައަށް ހިގާހާލަތުގައިވެސް ނަމާދެއް އަޅައިފުމެއް ނެތްކަމަށްވާއިރު ކިތަންމެ ބަލިމަޑުކަމެއްގައިވެސް ނަމާދު ހުކުރުނަމާދެއް އަޅައިފުމެއްނެތެވެ

 39. ތިބާގެ އަޚް

  މިކޮމެންޓަށް ޖަވާބެއްދެއްވާތި.... މިސްކިތަށް ބަރާބަރަށް ޖަމާއަތަށްދާ އެންމެންގެ ޙައްޤުގައި ކީއްތޯވާނީ ދެ ޗެކްޕޮއިންޓް ހަދާފަ ހުންހުރިތޯ ނުވަތަ ސައްކެއްވާ މީހެއްހުރިތޯ ބަލާފަ މިސްކިތަށް ވެއްދުން... ވެރިންގެ ބޮޑެތިޖަލްސާތަކުގައިވެސް އެތަށްބައިވަރު މީހުން ޗެކްކޮށްފާތަ އެ ވަދެވެނީ....ހުކުރުދުވަހު މިހެން ހަަދާނަށް ދޮއްތޮ....ހާދަ ދެރަވެއޭ... މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުން އެކަހެރި ވެވިދާނެތީ....

 40. ޙަސަން

  ލޮބުތި އަޙުންނޭ އަޅުގަނޑު މިއައީ މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ހަމަމިސްކިތުގަ ޖަމާާޢަތުގަ ކޮއްގެން މިސްކިތައް ނަމާދައް ދިއުން ހުއްޓާނުލައްވާ އެއީ ގެﷲ ގެކޮޅުތައް އެގެއައް މަދަދައް އެދި ދާންވީ ތީމުގެއަކައްނޫން އެގެކޮޅު ތައް އެކަލާނގެ ރައްކާތެރި ކުރައްވާނެ އީމާންތެރިކަމާއެކު ޖަމާޢަތުގަ ނަމާދު ކުރަން ބޭނުން މީހަކައް ޖަމާޢަތް ވެސްލިބޭނެ އެކަލާނގެ ހިމާޔަތް ކުރައްވާނެ إن شاء الله....

 41. ޙސަން

  ލޮބުތި އަޙުންނޭ އަޅުގަނޑު މިއައީ މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ހަމަމިސްކިތުގަ ޖަމާާޢަތުގަ ކޮއްގެން މިސްކިތައް ނަމާދައް ދިއުން ހުއްޓާނުލައްވާ އެއީ ގެﷲ ގެކޮޅުތައް އެގެއައް މަދަދައް އެދި ދާންވީ ތީމުގެއަކައްނޫން އެގެކޮޅު ތައް އެކަލާނގެ ރައްކާތެރި ކުރައްވާނެ އީމާންތެރިކަމާއެކު ޖަމާޢަތުގަ ނަމާދު ކުރަން ބޭނުން މީހަކައް ޖަމާޢަތް ވެސްލިބޭނެ އެކަލާނގެ ހިމާޔަތް ކުރައްވާނެ إن شاء الله....

 42. ހަސަން

  ލޮބުތި އަޙުންނޭ އަޅުގަނޑު މިއައީ މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ހަމަމިސްކިތުގަ ޖަމާާޢަތުގަ ކޮއްގެން މިސްކިތައް ނަމާދައް ދިއުން ހުއްޓާނުލައްވާ އެއީ ގެﷲ ގެކޮޅުތައް އެގެއައް މަދަދައް އެދި ދާންވީ ތީމުގެއަކައްނޫން އެގެކޮޅު ތައް އެކަލާނގެ ރައްކާތެރި ކުރައްވާނެ އީމާންތެރިކަމާއެކު ޖަމާޢަތުގަ ނަމާދު ކުރަން ބޭނުން މީހަކައް ޖަމާޢަތް ވެސްލިބޭނެ އެކަލާނގެ ހިމާޔަތް ކުރައްވާނެ إن شاء الله....

 43. ޭރައްޔިތު

  ލޮބުތި އަޙުންނޭ އަޅުގަނޑު މިއައީ މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ހަމަމިސްކިތުގަ ޖަމާާޢަތުގަ ކޮއްގެން މިސްކިތައް ނަމާދައް ދިއުން ހުއްޓާނުލައްވާ އެއީ ގެﷲ ގެކޮޅުތައް އެގެއައް މަދަދައް އެދި ދާންވީ ތީމުގެއަކައްނޫން އެގެކޮޅު ތައް އެކަލާނގެ ރައްކާތެރި ކުރައްވާނެ އީމާންތެރިކަމާއެކު ޖަމާޢަތުގަ ނަމާދު ކުރަން ބޭނުން މީހަކައް ޖަމާޢަތް ވެސްލިބޭނެ އެކަލާނގެ ހިމާޔަތް ކުރައްވާނެ إن شاء الله....

 44. Hasan

  ލޮބުތި އަޙުންނޭ އަޅުގަނޑު މިއައީ މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ހަމަމިސްކިތުގަ ޖަމާާޢަތުގަ ކޮއްގެން މިސްކިތައް ނަމާދައް ދިއުން ހުއްޓާނުލައްވާ އެއީ ގެﷲ ގެކޮޅުތައް އެގެއައް މަދަދައް އެދި ދާންވީ ތީމުގެއަކައްނޫން އެގެކޮޅު ތައް އެކަލާނގެ ރައްކާތެރި ކުރައްވާނެ އީމާންތެރިކަމާއެކު ޖަމާޢަތުގަ ނަމާދު ކުރަން ބޭނުން މީހަކައް ޖަމާޢަތް ވެސްލިބޭނެ އެކަލާނގެ ހިމާޔަތް ކުރައްވާނެ إن شاء الله....

 45. ކަޅުބެ

  އިންޑިއާ މީހުން ގެނައުން ހުއްޓާލާ މައިދޮރ ރާށި ބަންދުކު ރޭ ފަ ރުލު 5 ނަމާދަށް ދިއުން ނުހުއްޓުވާ މިބިންމަތީގައިވާ އެންމެ މުގަށްދަސް ބިނާއަކީ އެއީ.