ހީ އެންޑް ޝީ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިއަހަރު ބޭއްވި " ޓޮޕް މޮޑެލް މޯލްޑިވްސް 2018 " ގެ ފަހު ބުރުގައި ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުންތަކެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދާާ ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ ވިދާޅުވީނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ބޭނުން ކުރި މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް ގުޅިގެން ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ޓޮޕް މޮޑެލް މޯލްޑިވްސްގެ ބައެއް ބައިވެރިން ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވީޑިއޯއެއް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މީސް މީޑިއާގެ ވައިގައި ހިފައިފައި ވާއިރު ގިނަ ބައެއް ދަނީ އެ ވީޑިއޯގައި ޓޮޕް މޮޑެލް މޯލްޑިވްސްގެ ބައެއް ބައިވެރިން ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ،

ޓޮޕް މޮޑެލް މޯލްޑިވްސް އަކީ އަދާރަން ހުދުރަންފުށި މޯލްޑިވްސް އިން ސްޕޮންސާ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

52 ކޮމެންޓް

  1. ކޮއްކި

    އަދި އަވަސް ތިމައްސަލަ ބަލަން ?

    • ވާނުވާ

      ލޭޓް އިޒް ބެޓަރ ދޭން ނެވަރ

  2. ޖިންނި

    ތި ރިސޯޓްގެ ހުއްދަ ބާޠިލްކުރޭ !

  3. ގާތްވުން ވެސް މަނާ

    ޒިނޭ އާ ގާތްވުން ވެސް ޙަރާމް، ޒިނޭއަށް މަގުފަހިވާ ކޮންމެ ކަމެއް އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވަން. މިއީ ކޮންމެހެން މުސްލިމަކަށް ވީމައެއް ނޫން، އިންޑީއާގަވެސް ރޭޕް ނުހުއްޓުވިގެން އެއުޅެނީ، ކޮންމެ ގޮތަކުންވެސް މިކަންތައް އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވަން. ލާދީނީ މީހުން ވެސް ނޭދޭނެ އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް އެއިޑޫސް ފަދަ ބަލިތައް ޖެހޭކަށް.

    • އޭނަ

      ތެެދެއް

    • މި

      ސޫރަތް17 އާޔަތް 32

  4. ތަކުރުފާނު

    އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައި މޮޑެލް ކުރާ މީހުން މިއުޅެނީ ކީއްވެބާާ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    އަޅެ މަށަށް މިކަމުގެ ހަގީގަތް ކިޔައިދީބަލަ

    • ނުރަބޯ

      އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މަލާމާތް ކޮށް ހަދާފަދައިން. އަދި އެފަދައިން ކަންކުރާމީހާ އަށް ތާއީދުކޮށް ތަޢުރީފުކޮށް ހަދާ ފަދައިން.....!!!!

  5. މޮޔަ މަންޖެ

    ދުނިޔޭން މޮޔަވަނީ ،، ޔޫރަޕަށްދާންވީނު މިތާމޮޑެލް ކުރާނެކަމެއްނެތް ތާހިރު ސިފަރީތި ބައެއްނަމަ ކިހާވަރެއްހުރީސްބާ ރާއްޖޭގަތިބި އެންމެ ހުތުރު އަންހެނުންތިއީ 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

    • ހުދުހުދު

      ހަ ހަ މަތާއީދު ރީތިކަމެއް ހުރިނަމައެއްނު މޮޑެލް އޯ ... ނަރަކައިގެ އަޑީގަ މޮޑެލް ކުރަންޖެހުނީމަ ތާހިރުވާނެ !!!!

  6. އައިޝާ

    މިހާރު މިތުބެނީ ނަމުގަ މުސްލިމުން. މިއީ މިގައުމުގެ ހާލަތު. ކިޔެވި ކިޔެވި ހެން ހަޔާތްކުޑަ ވަނީ

  7. އަޙްމަދު

    މަގު މަތީގައި ކުޑަ ހެދުން ލައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ މައްސަލަ އާމެދު ރައްޔިތުން ބުނަނީ ކީކޭ ބާ

  8. ޢަބްދުﷲ

    ބަލަ އެކަމަށް ރޫހީ ލީޑަރު ލަންކާގައި ހުންނަވައިގެން ވަނީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެއްނު.

    • ގައުމު

      ރޫހީ ލީޑަރު މަރުހަބާ ކިޔުމަށްވުރެ ތިކަމެއް ބާއްވަން ހުއްދަދިން މީހުންގެ ނުބައިކަން ވަކި ކުޑަތަ ބޭފުޅާ. ބޭފުޅާމެން ތި ވިސްނަނީ ސިޔާސީ ފިކުރުން. އޭރުން ވާގޮތަކީ ގޮވެނީ ގުދޯ ގުދޯ. ވަރަށް ވެދުން.

      • ާއާސިފާ

        ޙަބޭސް

      • ާަައެމީހާ

        ާސަަޅި???

  9. އެހެންތޭ

    ތަމެން ހާދަ މޮޑެލް އިންނާއި ވައްތަރެއް ނޫނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މަމެންނަށް ހީވަނީ ރިސޯރޓަކަށް ކުނި ކަހަން ގޮސްފައި އައި ބަޔެއް ހެންނޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމު ދޯ.

  10. މާމަ ފުޅު

    ކޮބާ ހަށިގަނޑުގައި ކަލަރ ޕެއިންޓަކުރި މަސްޢަލަ އަދިވެސް ބަލަނީތަ؟ އެމަސްޢަލަގޮތަށް މިމަސްޢަލަވެސް ބަލާނެކަން ޔަގީން މިއީ 2018 ވޯޓަށް އަޅުވާ އަނދުނެއް ނޫންނަމަ ކަލަ ޕެއިންޓަކޮށް ބަރަހަނާކޮށް ތިބި މަސްޢަލަވެސް ބެލީސްތާ

    • ޙަސަން

      ދައްކާ ވާހަކައާ އަމަލާ މިތާ ދިމާވި ދުވަހެއްނެތް.

  11. ރަށްދު

    އެހެންވެ އަންނިޔަށް ތާއީދު ކުރަނީ ގިނަދިވެޒުވާނުން އިސްލާމްދީނެއް ބޭނުމެއްނޫ ސަބަބަކީ ފާހިސުކަންކަން ފާޅުގަ ނުކުރެވޭތީ މީތެދު

  12. ޗީޑި ސިކުނޑި

    ކޮމެންޓް ކުރާމީހުން ހީވަނީ ސަހަރާތެރޭގައި އުޅޭ ބައިގަނޑެއްހެންް... މިއީ 21 ވަނަ ގަރުނޭ... ލޯހުޅުވައި ހޭއަރާބަލަ... ލޮލް
    މަހސައްކަތް ކޮށް އާމްދަނީ ހޯދައި ފަގީރުކަމުން އަރައި ގަނެބަލަ.. އޭރަށް ދަރިނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތާއި ތައުލީމު ހޯދައިދެވި އާއިލާ ވެސް ރަނގަޅުހެޔޮ ބަދަލުތަށް އައިސް، ހަމަޖޭހޭ ހެޔޮވިސްނުން ލިިބި، ޖަނަވާރުންގެ ވިސްނުމާއި އުސޫލު ދޫކޮށް، އަބަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތިގޮތަށް މީހުންގެ ނެތިމޮށެ ނެގެޓިވް ކޮމެންޓް ކުރާނެ ވަގުތާއި. ހިޔާލުވެސް ނާންނާނެ...

    • ބުލޫ

      މީ 21 ވަނަ ގަރުނަކަސް އަހަރެމެންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ނިސްބަތްވާ މުސްލިމުން.ޒަމާން ބަދަލުވިޔަސް އިސްލާމްދީނުގަވާ ހަމަޔާއި އުސޫލުތަކަކީ ހުރިހާ ޒަމާނަކަށް ގުޅޭގޮތައް ބައްޓަންވެފަވާ އުސޫލުތަކެއް.ހަރާން ހަލާލް ވަނީ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފަ.ހަލާލް ގޮތުގަ ހޯދާއެއްޗެއްމެނުވީ ﷲ ގަބޫލުނުކުރައްވަވާ.ތިޔަ ސިފަކުރާ ސަހަރާތެރޭ އުޅުނު މީހުންގެ ހެޔޮކަން އެތައްގުނައެއް އިތުރު.އިސްލާމްކަމުގެގޮތުންނާއި އީމާންކަމުގެ ގޮތުންނާއި ރިވެތި އަޚްލާޤުގެގޮތުންވެސް.21 ވަނަ ގަރުނަށް އެޅިއިރު ތަޢުލީމާއި ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުނުގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފަވީނަމަވެސް މިއަދު ހަޤީޤީ މުސްލިމުވަންތަކަން މުސްލިމުންގެގައިގަވެސް މިމުޖުތަމަޢުގަވެސް ނެތޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ.މިއަދު މިފެންނަނީ ނަމުންް މުސްލިމް.އަމަލުން ޤައިރުމުސްލިމުންގެ ގޮތުގަ.މުސްލިމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލަދުވެތިވޭ މިހިރަމިހިރަ ކަންކަން ފެނުނީމަ.މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯހުޅުވި އެކަމަކު ހިތްތައް ކަނުވެ ބުއްދި ހަފުސްވެފަވާ ޒަމާނެއް ނުދެކެން.....

      • ޙެހެ

        ޢަޅެ ހަމަ އެހެންތަ .. ބުލޫ

      • މަލީ

        ހަމަ އެއްބަސް

  13. ޝަރީފް

    ކޮން ޓޮޕް މޯލްޑިވްސްއެއް ހެއްޔެވެ. ކޮން މޮޑެލެއް ހެއްޔެވެ. އަހަރެމެންނަކީ ޖުސްލުމުންނެވެ. ކިތައްމެ ކުރަން ބޭނުންވިޔަސް ނުކުރެވޭނެ ކަންތައް ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކިތަންމެ ކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް ކުރަން ޖެހޭކަންތައް ހުންނާނެއެވެ. އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ކެތްތެރިކަމާއި އެކު މާތްﷲ އެންގެވި ގޮތުގެ މަތީން ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުންމަތީ ދެމި ތިބުމެވެ. އޭރުން އާޚިރުގައި އޮތީ މާތްވެގެންވާ މަތިވެރި ސުވަރުގެއެވެ.

  14. ޑޮން އަހުމަދު

    ބޮޑީ ބިލްޑް މުބާރާތޯ؟؟ އޭތި އޯކޭ؟؟

  15. އައިޝާ

    ތިޔަކަހަލަ ކަންތަކާ ދިވެހިން މާ އާވެގަނެގެން ތެޅޭތީ ވަރަށް ލަދުގަނޭ ތީ ކީ މިތަނަށް އާކަމެއް ކަށް ވިޔަށް ދުނިޠޭގައި ތަރށްގީ ވެފަހުރިތަންތާގައި އަބަދުމެ ހިނގާ އިވެންޓް ދިވެހިންނަކީ ގުއި ނުފެނިގެން އުޅޭ ކާޅުތަކެއް ހަހހަަހ

  16. ކެރީމާބޭބެ

    އަތެއްޔޭ ކުޑަކުދިންތަކެއްތީ ތި ހެން ނަހަދާ ފުކެއްބޮޑުވަރުތީ

  17. ޕިންކީ

    އަދި ނުވޭނުން މައްސަލަ ބަލާކަށް ?

  18. މޮޑެލް

    ތިތަނަކު ނެތް މޮޑެލައަށް ޝަރުތު ހަމަވާ އެއްވެސް މީހެއް. ވަރަށް ހަޑި. ޗީޗީޗީ.

  19. އިސްލާހް

    އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާކަށް ނުކެރޭނެ.
    މައްސަލަ ބަލަ ބަލައި ތިބެންޖެހޭނީ.

  20. މައި

    މަގުމަތީގަ ހެޔޮދޯ އޮރިޔާމުން އުޅުނަސް އެޔަކީމައްސަލައެއްނޫން. ވަރަށް ރަނގަޅު....

  21. ރޯޒް

    ހެހެހެ ރީތިބައެއްވެސް ނޫނޭ، ބޯހަލާކު

  22. އިބޫ

    މިމީހުންގެ ބަލަދުވެރިންނާއި، ގާތްތިމާގެ މީހުން ކޮބާބާ؟ އަހަރެންގެ ދުއާ އަކީ ތެދުމަގު ދައްކަވާ ފުރިހަމައަށް އިސްލާމްދީނަށް އިޚްލާސްތެރިވުން...

  23. ޒި

    ރާއްޖެއަށް އަންނަ ގެސްޓުން ކައިވެނި ނުކޮން އެއްކޮޓަރީގައި ނިދަނީ މިވެސް ޒިނޭ އަށް މަގު ފަހިވާ ކަމެއް މިކަންވެސް ހުއްޓުވާ

  24. ވޭލްޝާރކް

    އެމީހަކު އުޅޭނެގޮތް، ލާނެ ހެދުމެއް އިނގޭނީ އެމީހަކަށް.. އަހަރުމެނަކާ ވާ ކޮންކަމެއް.. މިހާރު ވެސް ގިނައިން ފެންނަނީ ބުރުގާ އަޅައިގެން އޮރިޔާމާ އުޅޭ ކުދިން..

    • ބުލޫ

      މުސްލިމުންގެ މިސާލަކީ އެއްހަށިގަނޑެއްގެ މިސާލު.އެހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއްގަ ވޭންއަޅާއިރު އެކަމުގަ މުޅިހަށިގަނޑު ބައިވެރިވާ ފަދައިން ތިމާގެ އަމިއްލަނަފްސައް ހެޔޮއެދޭގޮތައް އަނެއް މުސްލިމް އަޙާއަށްވެސް ހެޔޮގޮތްވުމަށް އެދެންޖެހޭ.މުސްލިމަކު ހެޔޮކަމެއް ކުރިޔަސް އެމީހަކަށް އެކަމުގަ އެހީތެރިވެ ވާގިވެރިވާފަދައިން ނުބައިކަމެއް ކުރިޔަސް އެކަންކަމުން އޭނާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތްގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ.މީ މާތްﷲއާއި ކީރިތި މާތްރަސޫލާ މުހަންމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މުސްލިމުންނަށް އަންގަވައިދެއްވި ރިވެތި އުސޫލު.ޝައިތޯނާ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަނީ އަހަރެމެން މަގުފުރައްދަން.އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް،މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ.

  25. އ

    އެންމެން ރުޅިއައިސްގެންވެސް މީހުންގެ ސިފަތަކަށް ފާޑު ނުކިޔަމާ އިންޝާﷲ.

  26. ޒާ

    މަރުވެދާނީ ﷲ ނަހީކުރެއްވި ހުރިހާ ފާފައެއް ކޮށްފައި ތޯއްޗެއް. ތިމާމެންގެ ސޫރު ލޯގަނޑެއް ކުރިމަތީ ތިބެ ބަލާލާފައި ލަދު ނުގަންނަކަން.

  27. މުއްލާ

    ޔާ ﷲ މި ކުދިންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި.

  28. ?

    ތި މައްސަލަ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލަން ވާނެ،

  29. މަ

    ހީވަނީ އަލަށް ވެގެން އުޅޭކަމެއްހެން ސާބަސް ދޯ

  30. ހުރަސް

    އެއް ކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ ދާނީ ބޮނޑުނަގުލައް، މާޒީގަވެސް ވަނީއެހެން

  31. ަހައިތަމް

    ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހައްދެއޮންނާނެއް ..... އެކަމަ އަރާ ގަތުން މޮޔަކަމެއް .....ކަމެއް ހާސލް ކުރަން ނިޔަތުގައި ރަނގަޅު ގޮ ހިޔާލު ކުރޭ

  32. Anonymous

    ފިލްމް ކުޅެން ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެވައްތަރަކަސް ހެދުންއެޅިއަސް ޢިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ކަމަކަށްނުވޭ އެހެންވީރު މިކަން މިހެން ދިޔަޔަސް ފާޑު ވިދާޅުނުވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ

  33. ނަޝީދު

    މޮޑަލް ކުރާ މީހުންނޯ.. ދޭބަލަ ފެންވަރަން..

  34. ކާޅުތައް

    މޮޑެލްއޭ؟؟؟ ތިފެންނަނީ މޮޑެލުން؟؟ ހިނިގަޅާގަޅާ މީހަކު ހަލާކުވެދާނެ! ތިޔާ މީހުން ވައްތަރީ ބިޑިކާތަކަކާ...ހެހެެހހެ

  35. ޑެެެދި

    ފުރަތަމަ މިނަމުގަ ހުއްދަ ދިނީކާކު

  36. ހަސަނާ

    ފުރަތަމަ ނިވާކަން ކުދަހެދުން އަޅައިން މަގުމަތީގައި އުޅޭމިހުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާ ތަހުގީގު ކޮއްބަލަ...

    • ފެނޭބާ

      ފުރަތަމަ މަތީ މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ކަނބަލުން ދޯ؟

  37. އާމިނާފުޅު

    މިނިވަން 50 ގައި ޓިންކަރބެލް އައުޓްފިޓް ގެ މައްސަލަ ޔޯ؟؟؟؟؟؟؟؟

  38. ސިކުމީ

    މަގުމަތިންވެސް، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީސްތަކުން އަދި ރަސްމިްޔާތުތަކުންނާއި އިސްތިހާރުތަކުންވެސް ތިވަރަށް ފެންނަން ނުހުންނަ ދުވަހެއް ނުދޭ. ޢެކަން ބަލަންޖެހަެނީ ކޮންބައެއް؟