ދިވެހިން ރާއްޖެއިންވެސް މިހާރު ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްލުން ގައުމު ސަލާމަތްވެވޭނީ އެއްބައިވަންތަ ކަން އިސްކޮށްގެންކަމަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގާސިމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މި ހުޡޫރަތްތެރި ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަންގާ އެންގުތަކަށް އަމަލު ކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ފެނިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. މިހާރު މިހާތަނަށް 13 މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން ގިނައީ އިޓަލީ މިހުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވާ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސާލިހުވެސް ވަނީ މިއީ އެންެމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި މަޑުކަމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިއީ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވާންވީ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މިއީ ވިސްނުން ތެރިކަމާއި ހިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ގާސިމުސޭޓް، ކަލޭ އަނގަހުޅުވަން ލަދެއްނުގަނޭތަ؟؟ކަލޭފަދަ ބައެއް ބިޒިނަސް ކޮމްޕެނީގެ ވެރިން މުވައްޒަފުންނަށް ބަހައްތާ އިންސާނިއްތުކަން ކަލެައަށް ނުފެނުނަސް މުޅިދުނިޔެއަށް ފެނިއްޖެ، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާފައިވާ މުއްދަތަށްވެސް މުސާރާއާއި ސާވިސްޗާޖުނުދީ ވަޒީފާއިންވަކިކޮށް ފައްސާލި ޖާހިލު ތިޔައީ، އިންސާނިއްޔަތުކަމެއްހުރި މީހަކު އެތައްއާއިލާއެެއްގެ ކެއުމާއިބުއިމާއި ދިރިއުޅުމަށް ހުރަސްއެޅީ އެމީހުންނަށް ޙައްގުވި ފައިސާކޮޅުނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން، މިއީ ހާދަ ޑާކޫ މީހެކޭ، އަދިވެސް އަންބަކު ހުރިއްޔާ ސަރުކާރުގެ މަގާމަކަށްވައްދައިގެން އިތުރު ފައިސާތަކެއް އާއިލާގެތެރެއަށް ވެއްދޭތޯބަލާ، ގާސިމުސޭޓަކީ ލާރިކޮޅެއް ދުވަހަކުވެސް ދުށްމީހެއްވެސްނޫންވިއްޔާ، ތިޔަ ގުޅި ދުވަހަކުވެސް ފުރޭނެހެން ހީޔެއްނުވޭ، ދެން އަވަހަށް އަންނަ ރިތާސީ ރޭހަށް ދުއްވައިގަންނަން ތައްޔާރުވޭ????

  89
  1
 2. Anonymous

  ގާސިމުސޭޓް، ކަލޭ އަނގަހުޅުވަން ލަދެއްނުގަނޭތަ؟؟ކަލޭފަދަ ބައެއް ބިޒިނަސް ކޮމްޕެނީގެ ވެރިން މުވައްޒަފުންނަށް ބަހައްޓާ އިންސާނިއްތުކަން ކަލެައަށް ނުފެނުނަސް މުޅިދުނިޔެއަށް ފެނިއްޖެ، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާފައިވާ މުއްދަތަށްވެސް މުސާރާއާއި ސާވިސްޗާޖުނުދީ ވަޒީފާއިންވަކިކޮށް ފައްސާލި ޖާހިލު ތިޔައީ، އިންސާނިއްޔަތުކަމެއްހުރި މީހަކު އެތައްއާއިލާއެެއްގެ ކެއުމާއިބުއިމާއި ދިރިއުޅުމަށް ހުރަސްއެޅީ އެމީހުންނަށް ޙައްގުވި ފައިސާކޮޅުނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން، މިއީ ހާދަ ޑާކޫ މީހެކޭ، އަދިވެސް އަންބަކު ހުރިއްޔާ ސަރުކާރުގެ މަގާމަކަށްވައްދައިގެން އިތުރު ފައިސާތަކެއް އާއިލާގެތެރެއަށް ވެއްދޭތޯބަލާ، ގާސިމުސޭޓަކީ ލާރިކޮޅެއް ދުވަހަކުވެސް ދުށްމީހެއްވެސްނޫންވިއްޔާ، ތިޔަ ގުޅި ދުވަހަކުވެސް ފުރޭނެހެން ހީޔެއްނުވޭ، ދެން އަވަހަށް އަންނަ ރިޔާސީ ރޭހަށް ދުއްވައިގަންނަން ތައްޔާރުވޭ????

  52
  1
 3. ޚަމަނަ

  ގަަސިމް ވަަހަކަ ނުދައްކާ ހުރޭ އެއްހާސް ގެސްޓުން ތިބޭއިރު ކީއްވެތޯ މުވައްޒަފުންންށް ބޮޑު މުސާރަ ނުދެނީ ތީ މަކަރުވެތި ދޫގުވެރިއެއް ރައްޔިތުންގެ ލޭ ބޯ މީހެއް އެކަކުވެސް ގާސިމް ގެ ވާހަކަ ގަބޫލް ނުކުރާތި
  ޢެއްބައިވަންތަ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަލާލުން އޯގާތެރިވުން އަނިޔާވެރިވުމެއް ނޫން

  80
  1
 4. ކަމަނަ

  އެކަކު ވެސް މި ގާސިމް އަށް ވޯޓް ނުދޭތި
  ޜައްޔިތުންގެ ލޭބޯ ބުރުމާ ތި މުއްސަދިކަން ﷲ ނެތި ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ެއިސްލާހު ވުމަށް ގޮވާަލަން މި ކޮމެންޓް ޝެރއާ ކޮށްދިނުން ވ ބޮޑަށް އެދެން

  76
  1
 5. ހަސަދު

  ސަލާމަތް ވެވެން އަދި އެހެން ކަމެއްވެސް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެންމެންގެ މުސާރަ ކަޑާލުން. ނަމެއްގައި ވަރަށް ދީލަތި. ކަމެއްޖެހޭ އިރަށް މުއައްޒަފުންނަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގައި. ސޭޓަސް ދެން ވޯޓެއް ދިނުން ނިމުނީ!!!

  78
  1
 6. ޗާލު

  ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގާސިމު ބުނާގޮތަށްހަދާ. ގާސިމަށް ވަރަށް ގެއްލުންވަމުންދަނީ. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ގާސިމްގެ ރިސޯޓްތައް ހިންގައިދިން މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ މަހެއްގެ ޕޭ ލީވެއް ދޭން ނުކެރުނު މީހެއް އެއީ.

  69
  1
 7. ގުބޯ

  ހައްހައްހާ މިހާރުވެސް ތިއުޅުއްވަނީ ހޮރުން ސަލާމަތް ނުވެވިގެން މަނިކުފާނު ބުއްޏަސް ގަބޫލުކުރާނީ ކިކިކިހިނެއްތޯ މަނިކުފާނުގެ ނިޔަތް ރަގަޅުކަމެއް ކިހިހިނެއް ތޯއެނގެނީ!

  53
  1
 8. ވޯޓުވަގު

  އެއްބައި ވަންތަކަމުގެ ދަންމަޅި ލާދީނީ

  47
  3
 9. ފައިދާނުވާ މަހުޖަނު

  މިހާ ލަދުވެތި ކަމެެއް ނެތް މީހަކު އުޅޭނެތަ މިރާއްޖޭގަ މުވަޒަފުންނަށް މުސާރަނުދީ ނިކަމެތި ކޮށްފަ އެމުވަޒަފުންގެ އާއިލާތަށް ބިކަ ކޮށްފަ މިގޮވަނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް. އެހެންވީމަ މީނަގެ މުދަލުގެ ކޮން ބަރަކާތެއް ހުންނާނީ. ކަށްވަޅަށް ދަންދެން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް މީނައަށް ވިޔަފާރިގަ ފައިދާވާނެތަށް.....

  60
  1
 10. އެން ޑީ

  އެހެންވެދޯ ވަޒީފާއިން މީހުންތައް ކަނޑަނީ......

  60
  1
 11. ހުސޭނުބޭ

  މި މުސީބާތުން ސަލާމާތްވާށޭ ކިޔާފައި މުއައްޒަފުންނަށް އިތުރު މުސީބާތްތައް ޖައްސާފައި ކަލޭ ހިތްފުރިއްޖެތަ؟

  72
  1
 12. ކަޝިން

  ކަލޭތިހިރީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކައިގެނެއްނުން.. އަމިއްލަ މުއައްޒަފުންނައް ހެޔޮނުވެވޭ މީހަކު އެހެން މީހުންނައް ކޮންނަސޭހަތެއް ދޭކައް.

  12
 13. މާމީ

  2023 ގަ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ލައުރާ އިންތިޚާބު ކުރާނެ ކަން މިހާރު ޔަގީން ވެއްޖެ.

 14. Anonymous

  Look whose toking.

 15. ފެކްޓް

  މިއީވެސް މިޤައުމަށް ހު ރި އާފާތެއް! މީނަގެ ކިބައިންވެސް މިޤައުމު ސަލާމަތް ކު ރަން އެބަ ޖެހޭ! ދަހި މުޑުދާ ރުރު ހަޔާތްކުޑަ ޖާހިލު އަޅެއް! އަދިވެސް އޭއްޗެކޭ މީއްޗެކޭ ކިޔާފަ އަނގަ ފަޅަމުން ވެ ރިކަމަށް ނުކުންނާނެ! ދެން ވިސްނާލާ މީނައަށް ވެެިކަން ލިބުނީމަ ވާނެގޮތް! މީނައަަށް ވޯޓުދޭ މީހުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި!

 16. އައިޝާ

  ހައްޕު ގާސިމް. މަޝްހޫރު ވެލަން އެހެން ޓޮޕިކެއް ޖައްސާލާ

 17. ދައުލަތް

  އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކަންދޯ ކަލޭ މުއައްޒަފުންތަށް ކަނޑާ ތިޔަ ފޮނުވާލީ، މީވެރިކަން ނުލިބިގެން އުޅޭ އޯގާތެރިމީހާ، މީނަ ވެރިކަމުގަ ހުއްޓަ މިކަހަލަ ކަމެއްވެއްޖާ ހުރިހާ ސަރުކާރު މުއައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ ގެއަށް ފޮނުވާލާނެ. ހުރި ނުބައި ނުލަފާކަން މީނަ މަހުޖަނަކަށް ހަދައިދިން ނިކަމެތި މުއައްޒަފުން ކަނޑާ ގެއަށް ފޮނުވާލާ އާއިލާތަށް އެބިކަކޮށްލީ. މީއެކަމަކު އެއްބައިވަންތަކަމަށާ އޯގާތެރިކަމަށާ ގޮވާލާ އޯގާތެރި ސޭޓު.

 18. އަލްޖިބްރާ

  އެއްބައި ވާންވެގެން ކަލެއަށް ކުރަން ފެނުނު އެންމެ މޮޅުކަމަކީ ހުރިހާމުވައްޒިފުން ވަޒީފާއިން ބޭރުކޮށް ގެއަށް ފޮނުވާލުން ދޯ ؟ ކަލޭގެ ލަދުހަޔާތް މަދުކަމުންވެސް މީހަކު ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތް !

  11
 19. އަހްމަދު

  އެއްބައިވަންތަކަންގާއިމްކުރަން ސޭޓުގޮވާލާއިރު އެއްބައިވަންތަކަމާދެކޮޅައް މަސައްކަތްފެށީވެސް

 20. އަހްމަދު

  އެއްބައިވަންތަކަންގާއިމްކުރަން ސޭޓުގޮވާލާއިރު އެއްބައިވަންތަކަމާދެކޮޅައް މަސައްކަތްފެށީވެސް އެކަމައްތިޔަގޮވާލަނީވެސްސޭޓު ސޭޓުގެސަބަބުން ނިކަމެތިކަންލިބުނުމީހުންކައިރިންފުރަތަމަ މާފައްއެދެންވީނު

 21. ހަސަންތަކުރު

  ކޮންބަަޔަކު@

 22. ނަގޫރޯޅި

  ގާސިމު، ދީނައް ފު ރައްސާ ރަކޮށް ރަސޫލާއައް މަލާމާތުގެ ބަސްބުނެ ހެދި މީހުން ހިމާޔަތްކޮށް ސަ ރުކާ ރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ ލާ ރިން އެމީހުނައް ހަ ރަދުކު ރާއި ރު ބަސްނުބުނެ އަޅާނުލާ އަމިއްލަ ފައިދާއައް އެސަ ރުކާ ރެއްގެ ނިވަލުގަ ހު ރިއި ރު ﷲ ކުޅަދުން ވަންތަކަން ހަނދާން ނެތުނީ ތޯއެވެ. މީ ދުނިޔެމައްޗައް ފޮނުވި ކޯފާ އެކެވެ، އިބް ރަތް ހާސިލް ކު ރޭ. ދޭ ލުއިލޯނަކުން ކުޑަކު ރާ ބިލަކުން މިކަމުން އަ ރައިނުގަނެވޭނެ. މިވަ ރުންވެސް އިސްލާހް ނުވެއްޖެނަމަ ދެން މާދަމާ ކު ރިމަތިވާނީ ކޮންފަދަ މުސީބާތެއް ކަމެއްވެސް ނޭގެ. ރުއްސަން ތިދޭ ލާ ރި ކޮޅަކައް ހެއްލުމައް ވު ރެ އަދި ސަ ރުކާ ރުން ތި ދައްކާ ޕެކޭޖައް ދަހިވެތި ވުމައްވު ރެ މަތިން އަންނަ އިންޒާ ރައް ބި ރުވެތިވޭ މިއަދު މިލައިގަނެގެން އުޅޭ ބަލާވެ ރިކަމަކީ ކޯފާއެއް. އެދުވަހު ހަނުތިބެ ބި ރުނުގަތް ބަޔަކު މިއަދު ކޮން އެއްބައި ވަންތަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ. ކޮން ޕެނިކެއް ހެއްޔެވެ. ވިސްނާ ފިކު ރު ކު ރިބަޔަކައް މަތިންމިއައި އިންޒާ ރަކީ އިބު ރަތެކެވެ.

  • ވޮއްލެ

   މީނާވެސްމީ ހުކުރުއެޅިސަރުކާރުގެ ބައިވެރިއެއް.

 23. އަހްމަދު

  މިނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ވެވޭނީ ގާސިމްގެ ރިސޯޓް ތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން.

 24. މުބީނު މާރނީ

  މީނާ ގެ އަންހެނުންނަކީ މަގާމަށް ކުފޫ ހަމަވާ ވަރަށް ތައުލީމީ ފެންވަރު ހުރި މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު މުސާރަ ދޭން ޖެހެނީ ރައްޔިތު މީހާ ގެ ޖީބުން.

 25. ކުޑަކާށި

  އެއްބައިވަންތަކަން ފު ރަތަމައޮންނަންވީ ތިމާގެ އަބިދަ ރިންނާއި މުވައްޒިފުންގެ ތެ ރޭގަނޫންތޯ ؟

 26. ސަޓޯ

  ގެންގުޅޭ މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދީ ގެއައް ފޮނުވާލީމާ ކަލެއާއި އެއްބައިވާންވީދޯ

 27. ބަސް ޑުރައިވަރު

  އަންނަ 5 އަހަރަށް ރަަަށްޔިތުން ތިބީ މަނިކުފާނަށް ވޯޓްދޭން ތަށްޔާރަށް. އެކަމަކު މިހާރު އެޗާންސް އެގެ އްލުވާލީ އަމި އްލަ ފުޅަށް. ދެން މިވަގުތު މުވަ އްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދީ ބަ އެ އް މުވަ އްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ކޮ އްލާ އިގެން އެ އްކުރި ފަ އިސާކޮޅު ބޭކާރު ގޮތުގަ އި ތަޅާ ބުރުވާލަން އަންނަ 5 އަހަރުގެ ރަ އީސްކަން ހޯދަން ދުވެވަޑަ އިގަންނަވާ. ލާރީގަ ހިފާނަން ވޯޓެ އްނުދޭނަން. ހޯހޯ. ވަރަށް ހިތުގަ ޖެހި އްޖެ.