ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރާނަމަ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލު ކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު ބާތިލް ކުރާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމި ޙުކުމުގައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވައިފިނަމަ މަޖިލިސް އުވާލާ އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލުމަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔެއް ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުން ނުދާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އެމާއްދާގައި އޮންނަނީ މި ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ތަންފީޛުކޮށް، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ރައްޔިތުން ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުއަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ

ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާޖިބުތައް އަދާނުކޮށް، ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އުވާލައި، އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމްތަކުގައި ވެސް ދައުލަތް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވާކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އުވާލުމުގެ ވާހަކަ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ސީދާގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އުވާލުމުގެ ބާރު ސެމީ-ޕާލަމެންޓްރީ ސިސްޓަމްތައް ހިންގާ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ރައީސް އަށް ލިބިފައި އޮވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ޢަހުމަދު ސާހު

  ޙަތަރެސްކަން ހަމަވީ ދެން ހުހްޓާނީ ކަރުއަޅާފަ ކަންނޭންގެ

 2. ބޫސުފުޔާން

  ﷲހަމްދާސުކުރުކުރަން ޔާމީނައްއައްސެރިބަހާސާބަސް

 3. އާދަމް

  އަލްހަމްދުލިﷲ! މި ގައުމުގެ ހަލާކަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް.. ޖުވާ ކުޅޭ ބައެއްހެން ހީވަނީ، ދައުލަތުގެ ހަޒާނާއިން ރުފިޔާ ނަގައިގެން ބައިއަޅައިގެން ރިޝްވަތުކައިގެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ބަޤާވަތްކޮށްގެން...

 4. ތިމަންނަ

  ވަން މޭން އާމީ.....///###

 5. ތިމަންނަ

  "ސްޕްރީމް" ގެ ޑެފިނިޝަނެއް އަޅެ ބުނެދީބަލަ؟

 6. މުހައްމަދު

  ރަނގަޅު ގޮތެއް އެކަމަކު ބިލްގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ރައްޔެތުން ނައް ފޯރުކޮއް ދޭންޖެހޭ ،އެހެންނޫނީ އޭގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ނުކުރާނެ

 7. މަހަށްދޭބަލަ

  މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގާނޫނު ބާތިލެއް ނޫން ކަމަށް ސްްޕްރީމް ކޯޓުން ކުރީ އަމުރެއް ވެސް ނޫނޭ ކުރީ ހުކުމޭ އަދި އެ ހުކުމް ކުރިއިރު ވަނީ ސީދާ ކްރިސްޓަލް ކްލިއަރ ތެދަށް ސާފުވާނެ ހެން ބުނެފައޭ މިހާރު މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަކި ކޮށްފައިވާ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަން ވެސް އެއޮތީ އެނގެން ނޫންތޭ ދެން ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. އަހާން މަހަށް ދޭބަލަ..

 8. ދަސީލާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ރާކަނި މަސް ކެވުނުތޭ. ތަމެން ދެން ދެފައި ދަނޑިއަށް ރީބަލަ. ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ދަ ސީލާ ދަ ސީލާ ދަ ސީލާ..

 9. ފުނދަޅު

  ހަމަ މިހާރު މަޖިލިސް އުވާލާފައި އަލުން އިންތިހާބަކަށް ދާގޮތްހަދަން ރައީސް އަރިހު އާދޭހާ އެކު އެދެން. އޭރުން އެނގޭނެ ރައްޔިތުން ރީނދޫ ހަވާދުދެކެ ރުޅިއަންނަވަރު!

 10. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ތީ ހަމަ އެއްވަނައިގެ ކަމެއް.. ރައްޔިތުންގެ މުސާރަކައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ދުއްޕާންކުރަން ބައިތިއްބާ ވަރުގެ ބައިގަނޑެއްނޫންތީ.. މިހާރުން މިހާރަށް ތިކަންކުރަން ރައީސަށް ދަންނަވަން..

 11. ދަރުހޮވާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ ތަމެން ބުންނެއް ނޫންތޭ ގާނޫނު އަސާސީގެ އެންމެ މާއްދާ އެއް ނަގައިގެން 43 މެމްބަރުން މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ ގައި ހާޒިރުވެ ނެތިއްޔާ އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ފާސް ނުވާނެއޭ އެހެންތޭ މިވީ ނޫން ދޯ އެހެން ނޫން ދޯ މިވީ. ބަލަގަ މަޖްލީހުން ފާސް ނުކުރާނެއޭ އެންމެހާ ރައްޔިތުން އަމަލު ނުކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނެއް ތަމެން ކަންޓްރީ ސައިޑް ގެ ސެންސްލެސް މީހުން ނަށް ނޭގޭނެއޭ މިޗެޕްޓަރ އެއް ތަމެން ދެން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާން ދޫކޮށްލާ ދަގަ މިއޮތް ރޯނު ބޮނޑި ވަރު ހިފަިއގެން ވަލަށް ދަރު ހޮވަން ދަގަ ދަގަ ދަގަ ދަރުހޮވަން. ދަރުހޮވާދޯ.

 12. އާއާއާއާ

  އެމްޑީޕީގެ ވެސް ދުވަސް ދިޔާ އަދި ޖޭޕީގެ ވެސް ދުވަސް ދިޔާ ދޯ. ތަމެންނަށް ދެން މަޖްލީހަށް ވެސް ޖެހޭނީ ހާޒިރުވާން މަގްބޫލު ސަބަބެއް ނުދައްކާ ނުތިބެވޭނެ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ނުދާނަމަ މުސާރަ ވެސް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު މަމެން ޕިންކީން ނަށް ލިބިގެންވެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މަމެން ހިތަށް އަރަނީ ތަމެންނަށް މަމެންނާއި ވާދަ ކޮށްގެން ހަމަ ކާމިޔާބު ވާނެތޭ ވާނެތޭ ވާނެތޭ. ނުވާނެ ދޯ. އާއާ ނުވާނެ ދޯ އާއާ ނުވާނެ ދޯ އާއާ ނުވާނެ ދޯ އާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ...

 13. ވަޓްޑޫޔޫ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ހީވޭތޭ ކަމެއް ހެން. ތަމެން ގިއްގެޅެން ދެން ބަލިވީއޭ ދޯ. ދެން ތަމެންނަށް ފެންނާނީ އެމްޑީޕީ ގެ ރައީސް ކަމުން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދޭން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން ގޮވާލާ ތަން ދެން ދުވަސް ކޮޅަކުން ތަމެނނަށް ފެންނާނީ ސީދާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން ތަމެން ވެސް އިސްތިއުފާ ދޭން ގޮވާ ތަނޭ ތަމެންނަށް ފެނިގެން ދާނެއޭ މިތަން މާ ދުރު ނޫން މުސްތަގްބަލެއް ގައި. އެއިރަަށް ހުންނާނެ ތަމެންނަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި ދޯ. ޓްރަސްޓް މީ ޓްރަސްޓް މީ ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ ޔޫއާރ ރަނިންގް އައުޓް އޮފް ޓައިމް އޯއް އޯއް އޯއް ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ ހޭއް ހޭއް ހޭއް ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ..

 14. ލޫޒަރ

  މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުދާނަމަ ހައްލެއް ހޯދުމަކީ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އަކުން ހުކުމް ކުރުމުން މަމެން އެކަމުގައި އުފާ ކުރަމޭ އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ހެޕީ ޑޭ ދޯ. މިހާރު ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގޭނެ ނޫންތޭ ތަމެން ދައްކާ ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ އަޑު އަހާނެ ބަޔަކު މިރާއްޖޭގަިއ ނެތް ކަން އެހެން ނޫނަސް އަންހެން ވެރިން ދައްކާ ސިޔާސީ ވާހަކަ އަޑު ނާހާނެއޭ ފިރިހެން ވެެރިން އެމެންނަށް އިނގޭނެއޭ އެއީ ތަމެން ތަޅަނީ އެއީ މޮޔަ އަނގަ ކަން ތަމެން ތަޅާ ރަނޑު އަނގަތަކަށް ނުޖެހޭނެއޭ ފިރިހެން ވެރިން ބޯލަނބަން އިޓްސް ޖަސްޓް ސީން ނައު. އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ވިނިންގް ޑޭ އޮފް އަސް. އައި ވިޝް ޔޫ ގޮޓް ދަ ލޫޒަރ ކާރޑް ދޯ. ޔޫއާރ ޖަސްޓް އަ ފްރީކް ލޫޒަރ ދޯ.

 15. ލޫޒަރސް

  ބާރަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަން ކަށަވަރުވެ ޔަގީން ވެއްޖެއެވެ. މިހާރު އެމެން ރަންރީނދޫ ވަކީލޭ މެން ދެއްކީ އެއީ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ކަން މިއަދު މިސާބިތުވެގެން ދިޔާ ނޫންތޭ މަމެން ބުނަމެއް ނޫންތޭ އަބަދު ވެސް ތިޔާއީ ވަކީލުން ނެއް ނޫނޭ ތިޔާއީ ދަ ރާއްޖެތެރޭ މަސްކައްކަން ތެލި ދޮންނަން އުޅުނު މަންޖެ ތަަކަށް މާލެ އައިސް ބޯމައްޗަށް ފުނާ އަޅައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ވަކީލުންގެ ސެރޓިފިކެޓްސް ޓްރިކީ އޯލްޑް ޓީޗަރ ގޭމް ކުޅެގެން ސެރޓިފިކެޓްސް ހޯދައިގެން އުޅޭ ބަޔެކޭ ތިޔާ އެއްޗިއްސަކީ އެއީ ތަނެއް ދޮރެއް ދަންނަ އެއްޗެހި ތަކެއް ނޫނޭ. ޖަސްޓް މަމެންނަށް މިއެނގުނީ މިއަދު އޭ. އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ވިނިންގް ޑޭ ފޯރ ޕިންކީސް ދޯ. އައި ވިޝް އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ލޫޒަރ ޑޭ ފޯރ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭސް. ކަމޯން ހަނީ އެންޖޯއި ޔުއަރ ލޫޒަރ ކާރޑް އޯއް އޯއް އޯއް ވިޝް ޔޫ އެންޖޯއި ދަ ލޫޒަރ ފްރީކީ ކާރޑް ދޯ..

 16. ފޯވާޑިންގް

  އުނހު މަޖްލިސް އުވާވެސް ނުލާނެ! މިހާރު އިނދިކޮޅުގައި ތިބި މެމްބަރުން މަޖްލިހަށް ހާޒިރުނުވާ ނަމަ ހުރިހާ އެލަވަންސް ތަށް ކަނޑާލަންވީ އަދި ހާޒިރު ނުވާނަމަ އެދުވަހެއްގެ މުސާރަވެސް އެއްކޮށް ކަނޑާލަންވީ. އޭރުން ރަހަލާނީ. 30 ދުވަސްވަންދެން މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި މަޖްލިހަށް ހާޒިރު ނުވާނަމަ އިލެކްޝަން އަށް މަޖްލީހުން ފޮނުވަންވީ މެންބަރު ކަމުން ވަކިކުރަން އެއީ ގާބިލު ނޫންކަމަށް ބަލާފައި. މަޖްލީހަށް ހާޒިރު ނުވެ އެއްވެސް ކޮމެޓީއެއްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭ ގޮތްވެސް ހަދަންވީ. އޭރުން މުސާރަ ހަލާލުވާވަރު އެނގޭނެ. ބޮޑަށް ހިތްދަތިވެސް ވާނެ.

 17. ސީލާސީލާ

  ބާރަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމުން ވެސް އެނުގެއްލޭ ކަމަށް ހަދައިގެން އެމެން ދަ ރާއްޖެތެރޭގައި އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން އުޅޭ އުސޫލުން އެމެން ހީކުރީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށްތޭ. ނުވާނެ އެކަމެއް އެހެން ނުވާނެއޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ މެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން ދެން ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ކްރެޑިޓްސް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ. ތަމެން އަލްޖަޒީރާ ޗެނަލަށް ފޭކް ވީޑިއޯ ތައްޔާރު ކޮށްފައި ދިން ދުވަހުން ފެށިގެން މަމެން ނިންމައިފިން ދެން ތަމެން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ އެއީ ދެން ރަނޑު ބަދިގޭގައި ހަނޑޫ ހޮވަން ތިބެފައި ތަމެން ދައްކާ އޭނާ އިނދެފި މީނަ ވަރިކޮށް ފި މިވާހަކަ ކަން މިހާރު ތަމެންނަށް އެނގިެއްޖެއެއް ނޫންތޭ. ތަމެން ރަށު ކޮރަޕްޓް އުއްތަމަ އޭ އަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީގެން ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރު ނެރެގެން ވެރިކަން ބަދަލު ކުރެވުނުތޭ އުއްތަމައޭ މެން ޖެހުނީ ދަ ހުދު ޖަނގިޔަލޭ އާއި އެކު ދަނޑި ދަމަން ދޯ މަމެންނާއި ޖެހުމުން. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ދެން ސީލަ ބަލަ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ..

 18. އައިއެފް

  ގައުމުގެ ޟަރޫރީ ހާލަތު 3 ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފެންނަނީތަ. މަޖިލިސް ހުއްޓުވާލީ ކާކުގެނައި ހާލަތުންތަ. 1 ފެބުރުއަރީ އަމުރުވެސް ކުރީ ތިތިންފަނޑިޔާރުން ތިއްބަވާގެން ބުއްދިސަލާމަތުން ތިބެ ހަމައިއްތިފާގުން. މިހާރު ނުކުރެވި އޮތްކަމަކީ ރ.ޔާމީނަކީ ހާލަތު ޟަރޫރީ ގޮތުން ރަސްކަލެއްކަން ހުކުން ކުރުމެވެ. ތިވަރަން އަޅުވެތިވެ ހުރެ ގޮނޑީގައި ތިބެންޏާ އެކަންވެސް ކުރާނެ. އަޖާއިބު ކަންކަން.

 19. އެވްރީ

  މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގާނޫނު ބާތިލް ކުރެވޭކަށް ނެތް ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ފާސް ކޮށްފިނަމަ ތަމެންގެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނީއެވެ. ދެން މަޖްލީސް އަންނަ ހަފްތާ ގައި ހުޅުވުމަށް ފަހު ބަލަންވީ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ ޕްރައިމަރީސް ބާއްވަން ޖެހޭނީ އެއީ ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ އާއި އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ ހިމަނަން ޖެހެއެވެ. އަދި ޕާރޓީ ތަކުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލާމީހުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ހޯދަން ޖެހޭނެ ދެވަނަ ބުރެއް ނުވަތަ ތިން ވަނަ ބުރެއް ބާއްވައިގެން ނަމަވެސް. އެވްރީ މޫވް ވީ މޭކް ވީވިލް މޭކް އިޓް ޕާރފެކްޓް. އެވްރީ މޫވް ވީ މޭކް އެވްރީ ރޫލް ވީ މޭކް އެވްރީ ސްޓެޕް ވީ ޓޭކް ވީ މޭކް ޝުއަރ އިޓްސް ޕާރފެކްޓް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ ލުކް އެރައުންޑް ޔޫ ކީޕް ލުކިންގް ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ ޕްލީޒް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްނސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްްންސް...

 20. ޝަފްލިންގް

  މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގާނޫނު ބާތިލް ކުރެވޭކަށް ނެތް ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީތޭ އޯއް ޔޭއް. ޕާރޓީ ރޮކް ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ދޯ ދެން. ކަމޯން އެވްރީ ބޮޑީ ޕާރޓީ ރޮކް ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް އެވްރީ ބޮޑީ ޖަސްޓް ހޭވް އަ ގުޑް ޓައިމް. ޔޭއް ވޯވް ލެޓްސް ގޯ. ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް އެވްރީ ބޮޑީ ޖަސްޓް ހޭވް އަ ގުޑް ޓައިމް. ކަމޯން އެވްރީ ބޮޑީ ސްޓޭންޑް އަޕް ފްރޮމް ދަ ޗެއަރ އެން ރޮކް ޔުއަރ ބޯޑީ ކީޕް އޮން ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ވީ ޕާރޓީ ރޮކް. ހޭއް. ހޯއް. ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް ލެޓްސް ގޯ ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް އެވްރީ ބޮޑީ ޖަސްޓް ހޭވް އަ ގުޑް ޓައިމް. އެވްރީ ޑޭ އައި އޭމް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް..