އެއްވެސް މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް މެމްބަރުން ހާޒިރު ނުވެ ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލު ކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު ބާތިލް ކުރާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމި ޙުކުމުގައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވެފައިވާ އިއުތިރާފުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތާއި މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ އަށް ބަލާއިރު މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި މެމްބަރުންތަކެއް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށާއި އެއީ މެމްބަރުންނަށް އަމަލު ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ވެންއިޓް

  މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގާނޫނު ބާތިލެއް ނޫން ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ އެކަމަކީ އެއީ އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ. މިހާރު ތަމެންނަށް އިނގޭނެ އެއް ނޫންތޭ މަޖްލީހުން ފާސް ކުރާ ބިލް ތައް ގާނޫނަކަށް ވުމުން ދެން އެފަދަ ގާނޫނެއް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ބާތިލް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ތަމެން ވަނީ ފެއިލް ދޯ ކޮންމެ ކަމަކުން އޯއް ޔޭއް ވޮންޓް ޔޫ އެކްސެޕްޓް އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް..

 2. އާއާއާއާ

  އެމްޑީޕީގެ ވެސް ދުވަސް ދިޔާ އަދި ޖޭޕީގެ ވެސް ދުވަސް ދިޔާ ދޯ. ތަމެންނަށް ދެން މަޖްލީހަށް ވެސް ޖެހޭނީ ހާޒިރުވާން މަގްބޫލު ސަބަބެއް ނުދައްކާ ނުތިބެވޭނެ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ނުދާނަމަ މުސާރަ ވެސް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު މަމެން ޕިންކީން ނަށް ލިބިގެންވެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މަމެން ހިތަށް އަރަނީ ތަމެންނަށް މަމެންނާއި ވާދަ ކޮށްގެން ހަމަ ކާމިޔާބު ވާނެތޭ ވާނެތޭ ވާނެތޭ. ނުވާނެ ދޯ. އާއާ ނުވާނެ ދޯ އާއާ ނުވާނެ ދޯ އާއާ ނުވާނެ ދޯ އާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ...

 3. ތައްޚާން

  މިއަދުތިޔައޮތީ މަޖިލީހެއްނޫން. ފަސާދައިގެ އައްޑާއެއް. މީގެއެތައް ދުވަސްތަކެއްކުރިންވެސް ތިޔަމަޖިލީހެއް އޮތް. އެކަމަކު ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ޑިސިޕްލިންހެން. ޢެއާޚިލާފައް މިހާރުހީވަނީ މިނިކާވަގުކޮށްޓެއްހެން

 4. ދިވެހި މަސް

  ތީ ތަބާވާންޖެހޭ ވައްތަރުގެ ހުކުމެއްތަ؟ އަހާލެވުނީ ހިއްޕުޅާ ނުވާ ވައްތު މިހާރު ސަކަރާތްވީމަ!

 5. ލޫޒަރ

  މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުދާނަމަ ހައްލެއް ހޯދުމަކީ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އަކުން ހުކުމް ކުރުމުން މަމެން އެކަމުގައި އުފާ ކުރަމޭ އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ހެޕީ ޑޭ ދޯ. މިހާރު ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގޭނެ ނޫންތޭ ތަމެން ދައްކާ ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ އަޑު އަހާނެ ބަޔަކު މިރާއްޖޭގަިއ ނެތް ކަން އެހެން ނޫނަސް އަންހެން ވެރިން ދައްކާ ސިޔާސީ ވާހަކަ އަޑު ނާހާނެއޭ ފިރިހެން ވެެރިން އެމެންނަށް އިނގޭނެއޭ އެއީ ތަމެން ތަޅަނީ އެއީ މޮޔަ އަނގަ ކަން ތަމެން ތަޅާ ރަނޑު އަނގަތަކަށް ނުޖެހޭނެއޭ ފިރިހެން ވެރިން ބޯލަނބަން އިޓްސް ޖަސްޓް ސީން ނައު. އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ވިނިންގް ޑޭ އޮފް އަސް. އައި ވިޝް ޔޫ ގޮޓް ދަ ލޫޒަރ ކާރޑް ދޯ. ޔޫއާރ ޖަސްޓް އަ ފްރީކް ލޫޒަރ ދޯ.

 6. ޝަފްލިންގް

  މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގާނޫނު ބާތިލް ކުރެވޭކަށް ނެތް ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީތޭ އޯއް ޔޭއް. ޕާރޓީ ރޮކް ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ދޯ ދެން. ކަމޯން އެވްރީ ބޮޑީ ޕާރޓީ ރޮކް ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް އެވްރީ ބޮޑީ ޖަސްޓް ހޭވް އަ ގުޑް ޓައިމް. ޔޭއް ވޯވް ލެޓްސް ގޯ. ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް އެވްރީ ބޮޑީ ޖަސްޓް ހޭވް އަ ގުޑް ޓައިމް. ކަމޯން އެވްރީ ބޮޑީ ސްޓޭންޑް އަޕް ފްރޮމް ދަ ޗެއަރ އެން ރޮކް ޔުއަރ ބޯޑީ ކީޕް އޮން ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ވީ ޕާރޓީ ރޮކް. ހޭއް. ހޯއް. ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް ލެޓްސް ގޯ ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް އެވްރީ ބޮޑީ ޖަސްޓް ހޭވް އަ ގުޑް ޓައިމް. އެވްރީ ޑޭ އައި އޭމް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް..