ސުވާލު އުފެއްދިފައިވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިގޮތައް ކަނޑައެޅީ މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތައް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނު ބާތިލް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ނިންމާ ދެންމެ ކުރެއްވި ޙުކުމުގައެވެ.

"13 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަން މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ." ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން އަންގާ ހިސާބުން މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ނަމަވެސް އެކަމާއި މެދު ހިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅުމަށް އަދި އެމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. ވެންއިޓް

  މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގާނޫނު ބާތިލެއް ނޫން ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ އެކަމަކީ އެއީ އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ. މިހާރު ތަމެންނަށް އިނގޭނެ އެއް ނޫންތޭ މަޖްލީހުން ފާސް ކުރާ ބިލް ތައް ގާނޫނަކަށް ވުމުން ދެން އެފަދަ ގާނޫނެއް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ބާތިލް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ތަމެން ވަނީ ފެއިލް ދޯ ކޮންމެ ކަމަކުން އޯއް ޔޭއް ވޮންޓް ޔޫ އެކްސެޕްޓް އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް..

 2. ކެެރެޓް

  ޝުކުރުﷲ

 3. އަލުންބަލުން

  RAMADAN SALE 2018

 4. ތިމަންނަ

  އިރު ފެންނަ ގޮތަށް ، ތިޔަކަން ތިހެން ދާނެކަން މާކުރިންވެސް އެގޭ....

  • އަޙުމަދު ޙަސަން ޢަފީފު

   ތިޔައީ ދޮގެއް. ހުކުމް ކުރި ވަގުތާ ހަމަޔަށް ވެސް ޢަލީ ހުސޭނު ބުނަމުން ގެންދިޔައީ ތިމަންނަމެން ކޮޅަށޭ ކާމިޔާބުވާނީ. އެހެންވެ އިއްޔެރޭ ކަލޭމެން ފޮނި ކެނޑީ ރޯދަމަހު ރޯަދަހިފާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލާފަޔޭ. އަޅެ ޢިބްރަތެއް ލިބެންވެއްޖެއްނު. ކިތަންމެ ތަދުބީރެއް ކުރިޔަސް އެޔަށްވުރެ ބާރުގަދައީ ތަޤްދީރުކަން. ތެޅުނު ތެޅުނުހެން ހުޅުނބުދާނީ. ކަލޭމެންނަށް ލިބުނު ފްައިސާގަނޑާއެކު މި ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސްބަލަ! މިތަން ސީރިޔާއަށް ހަދަން ނޫޅޭބަލަ! ޕްލީސް!

 5. މަހަށްދޭބަލަ

  މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގާނޫނު ބާތިލެއް ނޫން ކަމަށް ސްްޕްރީމް ކޯޓުން ކުރީ އަމުރެއް ވެސް ނޫނޭ ކުރީ ހުކުމޭ އަދި އެ ހުކުމް ކުރިއިރު ވަނީ ސީދާ ކްރިސްޓަލް ކްލިއަރ ތެދަށް ސާފުވާނެ ހެން ބުނެފައޭ މިހާރު މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަކި ކޮށްފައިވާ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަން ވެސް އެއޮތީ އެނގެން ނޫންތޭ ދެން ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. އަހާން މަހަށް ދޭބަލަ..

 6. ާުަިއެބޭ

  އަކުން ބަކުން.... އުނ ހޫން.... ޗަހެނެއް ނޫން
  ބަކުން އަކުން.... އަނހާ.... މިހިރަ އުޅޭ ސޮރެއް އުތަ....
  އަ ބަ ކުން..... އާ....މިހާރު ތިއޮތީ ހެޔޮކޮށް....

 7. ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

  ﷲ އަކްބަރު ﷲ އަކްބަރު ﷲ އަކްބަރު

 8. ރަންދަރި

  އަވަހަށް ރަށަށްގޮސް މަންމަކައިރީގަ ބުނޭ މިއައީ މަޖިލީސްމެމްބަރުކަން ކޮށްކޮށްވަރުބަލިވެގެންނޭ އަވަހަށް ސައިދޭށޭ ،، އެމަންމަ ބުނާނެ މަގޭދަރިފުޅު ހާދަ ބިޒީއޭ އެސޮރޭ އެތާކުރާހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ އަވަހަށް އުޅޭށޭ ސައިބޯންވ......

 9. ރާކަނި މަސް

  ކޮބާ އިދިކޮޅޭމެންނަށް މިހާރު ހުންނާނީ ރާކަނި މަސްކެވިފއި....

  • ޖިންނިބެ

   ކަލޭ އަމަޔައްވެސް ހުންނާނީ ރާކަނި މަސްކެވިފަ މިހިރަ ބަޅާ ސާފް ދޯ!!!!

   • އަޙުމަދު ޙަސަން ޢަފީފު

    ސާފު ނުވެގެން އުޅޭނީ ކަލޭމެންނޭ. ޔަހޫދީންގެ އަވާގައި ޖެހިގެން އިންޑިޔާގެ ރިޝްވަތު ހިފައިގެން މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ވިޔަ ނުދޭން ތިޔަކުރާ މަސައްކަތް ވަރަށް ސާފު. އެކަމަކު ހިތްވަރުގަދަ ޙިކްމަތްތެރި ކުޅަދާނަ ރައީސެއްގެ މިންނަތް މަސައްކަތުން އަދި ޤައުމު ސަލާމަތުން އޮތީނު؟ މިކަންކަން މަނެންނަށް ވަރަށް ސާފޭ.

 10. އެހެންތޭ

  އަދިވެސް ތަމެން އަހާނަންތޭ ތަމެންގެ 12 އެތީގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭތޭ އަހާނަންތޭ. ނޫން ނާހާނަމޭ. އެހެންތޭ. އަހާނަންތޭ ނޫން ނާހާނަމޭ. އެހެންތޭ. އަހާނަންތޭ ނޫން ނާހާނަމޭ. އެހެންތޭ. އަހާނަންތޭ ނޫން ނާހާނަމޭ. އެހެންތޭ. އަހާނަންތޭ ނޫން ނާހާނަމޭ. އެހެންތޭ. އަހާނަންތޭ ނޫން ނާހާނަމޭ. އެހެންތޭ. އަހާނަންތޭ ނޫން ނާހާނަމޭ. އެހެންތޭ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 11. ހުސޭނުބޭ

  ދެން ނޭވަޔަކު ދެކޮޅު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި ރ ޓީވީއަށް އަރައި ތަންމިނަށް އަނގަ ފުޅާކޮށްގެން ތިބޭ!

 12. އާއާއާއާ

  އެމްޑީޕީގެ ވެސް ދުވަސް ދިޔާ އަދި ޖޭޕީގެ ވެސް ދުވަސް ދިޔާ ދޯ. ތަމެންނަށް ދެން މަޖްލީހަށް ވެސް ޖެހޭނީ ހާޒިރުވާން މަގްބޫލު ސަބަބެއް ނުދައްކާ ނުތިބެވޭނެ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ނުދާނަމަ މުސާރަ ވެސް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު މަމެން ޕިންކީން ނަށް ލިބިގެންވެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މަމެން ހިތަށް އަރަނީ ތަމެންނަށް މަމެންނާއި ވާދަ ކޮށްގެން ހަމަ ކާމިޔާބު ވާނެތޭ ވާނެތޭ ވާނެތޭ. ނުވާނެ ދޯ. އާއާ ނުވާނެ ދޯ އާއާ ނުވާނެ ދޯ އާއާ ނުވާނެ ދޯ އާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ...

 13. ވަޓްޑޫޔޫ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ހީވޭތޭ ކަމެއް ހެން. ތަމެން ގިއްގެޅެން ދެން ބަލިވީއޭ ދޯ. ދެން ތަމެންނަށް ފެންނާނީ އެމްޑީޕީ ގެ ރައީސް ކަމުން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދޭން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން ގޮވާލާ ތަން ދެން ދުވަސް ކޮޅަކުން ތަމެނނަށް ފެންނާނީ ސީދާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން ތަމެން ވެސް އިސްތިއުފާ ދޭން ގޮވާ ތަނޭ ތަމެންނަށް ފެނިގެން ދާނެއޭ މިތަން މާ ދުރު ނޫން މުސްތަގްބަލެއް ގައި. އެއިރަަށް ހުންނާނެ ތަމެންނަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި ދޯ. ޓްރަސްޓް މީ ޓްރަސްޓް މީ ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ ޔޫއާރ ރަނިންގް އައުޓް އޮފް ޓައިމް އޯއް އޯއް އޯއް ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ ހޭއް ހޭއް ހޭއް ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ..

 14. ލޫޒަރ

  މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުދާނަމަ ހައްލެއް ހޯދުމަކީ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އަކުން ހުކުމް ކުރުމުން މަމެން އެކަމުގައި އުފާ ކުރަމޭ އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ހެޕީ ޑޭ ދޯ. މިހާރު ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގޭނެ ނޫންތޭ ތަމެން ދައްކާ ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ އަޑު އަހާނެ ބަޔަކު މިރާއްޖޭގަިއ ނެތް ކަން އެހެން ނޫނަސް އަންހެން ވެރިން ދައްކާ ސިޔާސީ ވާހަކަ އަޑު ނާހާނެއޭ ފިރިހެން ވެެރިން އެމެންނަށް އިނގޭނެއޭ އެއީ ތަމެން ތަޅަނީ އެއީ މޮޔަ އަނގަ ކަން ތަމެން ތަޅާ ރަނޑު އަނގަތަކަށް ނުޖެހޭނެއޭ ފިރިހެން ވެރިން ބޯލަނބަން އިޓްސް ޖަސްޓް ސީން ނައު. އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ވިނިންގް ޑޭ އޮފް އަސް. އައި ވިޝް ޔޫ ގޮޓް ދަ ލޫޒަރ ކާރޑް ދޯ. ޔޫއާރ ޖަސްޓް އަ ފްރީކް ލޫޒަރ ދޯ.

 15. ލޫޒަރސް

  ބާރަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަން ކަށަވަރުވެ ޔަގީން ވެއްޖެއެވެ. މިހާރު އެމެން ރަންރީނދޫ ވަކީލޭ މެން ދެއްކީ އެއީ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ކަން މިއަދު މިސާބިތުވެގެން ދިޔާ ނޫންތޭ މަމެން ބުނަމެއް ނޫންތޭ އަބަދު ވެސް ތިޔާއީ ވަކީލުން ނެއް ނޫނޭ ތިޔާއީ ދަ ރާއްޖެތެރޭ މަސްކައްކަން ތެލި ދޮންނަން އުޅުނު މަންޖެ ތަަކަށް މާލެ އައިސް ބޯމައްޗަށް ފުނާ އަޅައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ވަކީލުންގެ ސެރޓިފިކެޓްސް ޓްރިކީ އޯލްޑް ޓީޗަރ ގޭމް ކުޅެގެން ސެރޓިފިކެޓްސް ހޯދައިގެން އުޅޭ ބަޔެކޭ ތިޔާ އެއްޗިއްސަކީ އެއީ ތަނެއް ދޮރެއް ދަންނަ އެއްޗެހި ތަކެއް ނޫނޭ. ޖަސްޓް މަމެންނަށް މިއެނގުނީ މިއަދު އޭ. އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ވިނިންގް ޑޭ ފޯރ ޕިންކީސް ދޯ. އައި ވިޝް އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ލޫޒަރ ޑޭ ފޯރ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭސް. ކަމޯން ހަނީ އެންޖޯއި ޔުއަރ ލޫޒަރ ކާރޑް އޯއް އޯއް އޯއް ވިޝް ޔޫ އެންޖޯއި ދަ ލޫޒަރ ފްރީކީ ކާރޑް ދޯ..

 16. ސީލާސީލާ

  ބާރަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމުން ވެސް އެނުގެއްލޭ ކަމަށް ހަދައިގެން އެމެން ދަ ރާއްޖެތެރޭގައި އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން އުޅޭ އުސޫލުން އެމެން ހީކުރީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށްތޭ. ނުވާނެ އެކަމެއް އެހެން ނުވާނެއޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ މެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން ދެން ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ކްރެޑިޓްސް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ. ތަމެން އަލްޖަޒީރާ ޗެނަލަށް ފޭކް ވީޑިއޯ ތައްޔާރު ކޮށްފައި ދިން ދުވަހުން ފެށިގެން މަމެން ނިންމައިފިން ދެން ތަމެން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ އެއީ ދެން ރަނޑު ބަދިގޭގައި ހަނޑޫ ހޮވަން ތިބެފައި ތަމެން ދައްކާ އޭނާ އިނދެފި މީނަ ވަރިކޮށް ފި މިވާހަކަ ކަން މިހާރު ތަމެންނަށް އެނގިެއްޖެއެއް ނޫންތޭ. ތަމެން ރަށު ކޮރަޕްޓް އުއްތަމަ އޭ އަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީގެން ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރު ނެރެގެން ވެރިކަން ބަދަލު ކުރެވުނުތޭ އުއްތަމައޭ މެން ޖެހުނީ ދަ ހުދު ޖަނގިޔަލޭ އާއި އެކު ދަނޑި ދަމަން ދޯ މަމެންނާއި ޖެހުމުން. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ދެން ސީލަ ބަލަ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ..

 17. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ރިޝްވަތު ހިފައި ކާ މީހުނަށް މާތްﷲގެ ލަޢުނަތް ހުއްޓެވެ. އެބައިމީހުނަށް ވަގުތީގޮތުން މަންފާއެއް ލިބުނަސް އެސާހިތަކު އެ ފިލައި ހިނގާދާނެއެވެ. ރިޝްވަތު ހުށައެޅިމީހުނަޢި ރިޝްވަތު ދިންމީހުނާއި ރިޝްވަތު ހިފިމީހުންނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ތިބި ބޮޑަތި ޢަދާވާތްތެރިންގެ ގޮތުގައި ފަހުން ފެނިގެން ދިޔުން އެއީ ދުނިޔެ ދައްކާ ޙަޤީޤަތެވެ. ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކުރައްވާ!

 18. ވާނުވާ

  މީ މަސްމާރު ކޭޓު ތަ މިމީހުން ލަދެއްވެސް ނުގަނެ އޭ ދޯ!!!

 19. ނަސީދު

  ކޮބާކުރީގެ ހުކުމް ތައް؟

 20. ކާސިމްބެ

  އަދިވެސް ފުއްޕާތި

  ދެން ލަލަލާ........

 21. ޓަކި މޫނާ

  ބޮޑު މުސާރަ ގެއްލުނީ. ކަޑަވާނެ