ޖަލުގައި ހުރި ވަކި މީހަކަށް ވަކި ގޮތެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ހާލިދާ ޒިއާވެސް ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ މިވަގުތު ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ވިސްނަވަންތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ޖަލުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ދޫކުރެވެނީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ވަކި އުސޫލުތަކަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

"ޖަލުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް މަޢާފު ދިނުމުގެ އުސޫލު މިއޮންނަނީ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ވަކި އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފައި. އެގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު އަމަލު ކުރަމުން މިގެންދަނީ. އެހެންވީމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު އަމަލުކުރަމުން ގެންދާނަން. ވަކި މީހަކަށް ވަކި ގޮތެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުމެއް އަޅުގަނޑުގެ ނެތް." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިދިކޮޅުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ރައީސް އިޖާބަނުދެއްވާކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ލަފާ ހޯއްދަވަނީ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ފަރާތުން ކަމަށާ، އެމަނިކުފާނުގެ އެދިލެއްވުމަކީ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފައާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ގޭގައި ތިއްބެވުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާއި ބަރާބަރަށް ފޯނުން ގުޅޭ ކަމަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ގުޅޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ފޯނުން ހަމަ. ދޭތެރެއަކުން ހަމަ ގުޅަމުން ގެންދޭ. އެކަމަކު މި ދޭތެރެއިން އަބްދުއްރަހީމް ކުރެއްވި ދެ ކޯލެއް އަޅުގަނޑަށް ނުނެގި ދިޔަ." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އާއި އަބަދުވެސް ބަރާބަރަށް ވާހަކަދެއްކޭ ކަމަށާ، އަބްދުއްރަހީމް ގުޅުމުން ފޯނު ނުނެގިއްޖެއްޔާ ފަހުން ގުޅުއްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ އަދިވެސް ޖަލުގައެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފައި ވާތީ ރައީސް ޔަމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީޢަތް ވެސް ވަނީ މަޑުޖެހިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

63 ކޮމެންޓް

 1. މުހުންމާ

  ބަލަ ރައީސް އިބުރާހީމޫ މީހުން ވާހަކަ ދައްކަނީ އިބުރާހީމު މެން ތިޔާ ކަންކުރާ ގޮތުންނޭ. ޖަލުގައި ހުރި ވަކި މީހަކަށް ވަކިގޮތެއް ހަދާނެކަމެއްނެތް. ހޯރަ އިއްބެ ދޫކޮށްފި، އަދީބު ގޭގައި، ޒިޔަތު ގޭގައި އަނބިންދަރިންގާތުގައި ކުރާނެކަމެއްކުރާން އެތިބީ. އިބުރާހީމު މެން މިގޮތަށް ކަންތަށް ކުރީމައި މީހުން ސުވާލުކުރާނެދޯ.

  165
  10
  • ހަމްދޫން

   ވަރަށް ގޮތް ކުޑަ މީހެއްގޮތަށް ދޯ މި އިބޫ ވާހަކަ ދައްކަނީ. ރައީސް ޔާމީނަކީ ފުލްޓަރމް އެއްނިންމަވާ އެކަނި ނުކުމެ 90000 ވޯޓް ހޯދި ގައުމުގެ ތަރައްގީގެ ބާނީ ކަމާ އެއީ ވަކިމީހެއް ނޫންކަންވެސް އެނގޭވަރަށްވުރެ ފެންވަރު ދައް މީހަކު އިންޑިޔާއިން މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ލާފަ މިހުރީ.

   52
   6
   • ރާނީ

    ޔާމީނު ވެރިކަމު މައުމޫނު ދޫނުކޮށް، ނަޝީދު، ގާސިމް، އިމްރާން ފަދަ ބޭފުޅުން ޖަލަށް ލައިގެން ވެރިކަން ކުރީ. އެމީހުން ދޫކޮއްލަން އެދުނީމާ ޔާމީނު ވިދާޅުވީ އެއީ މުޖުރިމުންނޭ.
    އެހެން ނޫނަސް 3 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ނެގީމާ، މާފު ދެންޏާ ޖަލުގަ ކުށްވެރިޔަކު ނުހުންނާނެ.

    1
    10
  • Anonymous

   ރަނގަޅުވެރިއެއްނަމަ މިގައުމުގެ 90000 ހާސް މީހުންގެ ހިތުގެ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި މިފަދަ ހައްސާސް ދަނޑިވަޅެއްގައި ހިތް ތިރިކަން އިޙްތިޔާރު ކުރާނެ.!

   76
   12
  • ނަޖުދާ

   ޖަލު ހުކުމާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް މިމަނިކުފާނު ލަފާ ހޯއްދަވަނީ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ފަރާތުން. އިގްތިސާދު ބައްޓަން ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް ލަފާ ހޯއްދަވަނީ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ފަރާތުން. ހެޔޮނުވާނެ މިނުރައްކާތެރި ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތަކާ އުޅުމަށް ސިއްހީ މާހިރުންގެ ވަގުތު ހުސްކޮށް ދެއްވާ. އެހެން ކަންކަމުގަ އެބޭފުޅުންގެ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރަން މިވަގުތު ނުޖައްސަވާ.

   37
   1
 2. ހަސަދު

  ކޮބާ ދެން އަދުރޭ މިކަޔަނީ ކީކޭ؟؟ ފަސާދަ އަށް ޓަކައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވަނީބާ!!!. އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ.

  19
  114
  • Anonymous

   ފަސަދައަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭތަ؟ އެއީ ދީނާމެދު ދޮގުހެދުން. އިސްލާމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ގޮތުން ފިތުނަ އުފެއްދުން. ފާޑުކިޔުމެއްނޫން. ދިވެހި ކޮރޯނާއެކުބފަސާދައިގައި އަޅައިގަނެ މޮޔަވެފަތަ މިތިބީ؟

   30
   2
 3. ދަރަނި ދަންތުރަ

  އެހެން ނުހައްދަވާ ރައީސްޔާމީނަކީ ވަކިފަރުދެއްކަމަކު ގައުމުގެ 96000 ރައްޔިތުން ރުހުން ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެއް އަދި އިބޫ ޖުމުހުރީ މައިދާނަން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަން މައްސަލަވެސް ނުބަލާ ދޫކޮށްލި ބޭފުޅެއް ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލު ތެޔޮހަމެއް ނުދެއްވަވާ ، ބަގުލަދޭސްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ ވެސް މިހާލަތުގައިވަނީ 6 މަސްދުވަހަށް ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައި އިބޫ އޯގާތެރިވޭ ހަމްދަރދީވޭ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އިބޫ ޖަލަކަށްނުލައެއްނު ނަސީދަށް ހުކުމް ކުރިޔަސް ....

  134
  12
 4. ރ

  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް، އެންމެން ހަމަހަމަ ވާން ޖެހޭނެ،

  26
  125
  • އަލްޖިބްރާ

   ރަނގަޅު ނިންމުމެއް، އެންމެން ހަމަހަމަ ވާން ޖެހޭނެ. ޓެރަރިސްޓުން އެބަޖެހޭ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އަނދަގޮނޑި ޖަހަން. މިހާރު ހުން އައިސްގެން ރަޖާ ލައިގެން އަނގައަށް ބިޑިއެއް ޖަހައިގެން އަނގަ އޮބަހައްޓައިގެން އޮތަސް ހެޔޮ.

   26
   2
  • ކަޑަ

   ވާހަކަ ރަނގަޅީ ނިންމުން ކަޑަ؟ ބޭނުން މީހަކު ދޫކޮށްލާފަ ބޭނުންމީހަކު ގެޔަށްލާފަ ހޮޅިވާކަދެއްކީމަ ކަޑައީ..

   63
   4
   • ދޯދި

    އަދީބާއި ޒިޔަތަކީ މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ ބައެއް އަދީބުގެޖަލު ހުކުމެއް ނެތް

 5. މާމީ

  ރައީސް އެވެ ދޮގުހަދާއިރުވެސް ތަންކޮޅެއް އެހެން މީހުނައް ވެސް ދޮގުކަން ނޭގޭގޮތައް ލިއުންތައް ތައްޔާރު ކުރުން ރަގަޅުވާނެ ރައީސް ހޯރައިއްބެ އަށް މާފުދީފަ ޖަލުން ނެރުނީ މާރިޔާ ފައިން އެރިގާނޫނުގެ ތޯއެވެ....

  125
  4
 6. އިންސާފު

  މަނިކުފާނާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެކަން ޤަބޫލު ފުޅުކުރަށްވާތި ބަޔަކު ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނެށުމުގެ ނަތީޖާ އާއި އިންސާފު އަރާހަމަ ކުރާނެކަން ދަންނާތި އެދުވަހުން މަނުކުފާނު ލަށްވައި އެކަންތައް ކުރުވިމީހުން މަނިކުފާ ނުކައިރިއަކު ނުތިބޭނެ ބަޔަކުމީހުން މަނިކުފާނުގެ ކަރަށް ވައްޓާލި ދަންމަޅި ކިތަމެ ބާރުވިއަސް އެދަންމަޅީގެ ގޮށް މޮހެދޭކަށް އެމީހުނެއް ނާންނާނެ ހަދާންކުރާތި އިހަށްނުވި ރަށްކަލެއް ފަހަކުން ނުވާނެ ވިސްނާ އިންސާފަށް ބޯލަބާ ނޫނީ ވަގުތު ފާއިތުވެދާނެ!

  124
  4
 7. ދޮގެއް؟

  ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިމީހާއާއި ބުދުދީނުގެ ލަންކާ ވެރިމީހާވެސް މިސޮރަށްވުރެ ހެޔޮލަފާ.

  126
  8
  • Anonymous

   އިންސާނިއްޔަތިކަން އމީހުންގެ ހުރީ. މިހިރަ މީހާގެ ނެތް އެއްޗެއް އެއީ. މަށަށް ހީވަނީ މިެީ ސޯލްލެސް މީހެއްހެން.

   45
   1
 8. ވަރައްމޮޅު

  އެއީ ޖަލުގަހުރިމީހެއްނޫނޯ އެކަލޭގެއަކައް މަޢާފެއްވެސް ނުދެމޯ ޙުކުމުން ތިންދުވަސްފިޔަވާ ދެން މުއްދަތުން އޮތްބައެއް ކަނޑާލީމާ އެކަލޭގެ އެހުރިތަނަކުން ނިކުތީއްޔޯ

  15
 9. އަލްޖިބްރާ

  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް، އެންމެން ހަމަހަމަ ވާން ޖެހޭނެ. ޓެރަރިސްޓުން އެބަޖެހޭ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އަނދަގޮނޑި ޖަހަން. މިހާރު ހުން އައިސްގެން ރަޖާ ލައިގެން އަނގައަށް ބިޑިއެއް ޖަހައިގެން އަނގަ އޮބަހައްޓައިގެން އޮތަސް ހެޔޮ.

  18
  4
 10. އަލްޖިލްބާ

  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް، އެންމެން ހަމަހަމަ ވާން ޖެހޭނެ. ޓެރަރިސްޓުން އެބަޖެހޭ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އަނދަގޮނޑި ޖަހަން. މިހާރު ހުން އައިސްގެން ރަޖާ ލައިގެން އަނގައަށް ބިޑިއެއް ޖަހައިގެން އަނގަ އޮބަހައްޓައިގެން އޮތަސް ހެޔޮ.

  13
  4
 11. އަލީ

  ހޯރަ އިއްބެ އަކީ ކުޑަކުއްޖަކާބެހިގެން ޖަލުހުކުމައްގަ ހުރިމީހެކޭ ރައީސް ކަލޭ އޭނަ ދޫ ކޮއްލީ އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި،،،،، އަދީބު އާ ޒިއަތު މެން ލާރިކޮޅެއްދިނީމަ ދޯ ދޫކޮއްލީ..

  26
 12. Anonymous

  ތިފެންވަރުގެ މީގެއްގެ ޖަވާބު ތިހެން ހުރުމަކީ އަހަރެމެން އަޖައިބުވާ ކަމެއްނޫން. އިލްމީ މީހެއްނަމަ އަދިބތަންދޮރު ދަންނަ މީހެއްނަމަ އެނގުނީސް، ވެރިކަން ކޮށްފަ ތިބޭ މީހުނަކީ "ކޮންމެ މީހެއް" ނޫންކަން. އެމީހުނަކީ އިމްތިޔާޒްތައް ލިބިގެންވާ ބައެއް. ހިސާބަށްވުރެ ޖާހިލުވީމަ ވާހަކަ ހުންނާނީ ތިހެން.

  32
 13. ބޯގޮވި

  ކެނަރީގޭ ބުއްޅަބެ 12ޓެރަރިޒަމް އަދީބް 25އަހަރު ހޯރަ 10އަހަރު ލަދެއްވެސް ހަޔާތެއް ހުރިނަމަ ދޯ

  32
 14. Anonymous

  ބާޣީ ލުތުފީހެން ހުރިހާ ބާޣީން ވެސް ޢިތްޒަތާއި ޝަރަފް ގައި ބާލައިގެން ގެން ގެންދާ ތި ސޯލިޙް ރައީސް

  29
 15. ޢަބްދުއްލަޠީފު

  ތިޔަބުނެެ ރައީސް ޔާމީން ދޫނުކުރާނަމޭދޯ؟ ﷲ ގެ ގަޑި ޖެހުމުން ހުރިހާކަމެއް ވެ ނިމޭނެކަން ހަނދާން ބަހައްޓާތި. ކަލޭމެންގެ ރޭވުން އޭރުން ފެނަށް ވެގެންދާނީ. ކަލޭމެންގެ ސޯޓު ގަނޑު ނުބޭލެންވެގެން ލެއްވި ރަޙުމަތުން މި ގައުމު ސަލާމަތުން މިއޮތީ. ހީނުކުރާތި ތިމަންނަމެނަށް މާ ރަގަޅަށް ކަންތައް ކުރެވިގެންނޭ މި އުޅެނީ. އެތަށް ބައެއްގެ އިޚުލާޞްތެރި ކަމާއެކު ކުރެވޭ ދުޢާގެ ސަބަބުން ލަސްވެފައޮތީކަމަށްވެސް ވެދާނެ. ނޫނީ ފަހުން އަންނަން އޮތް ވަބާއެއްގެ ބޮޑުކަމުން ވާ ކަމެއްކަމަށްވެސް ވެދާނެ. ޕޯޑިއަމް އަކަށް އަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރައީސް ޔާމީން ގެ ކަރުން އަތް ވީއްލާނުލާނެ ވާހަކަ ތިޔަބުނަނީ ހިތުން އަހަރުމެންގެ ހިތަށް އުނދަގޫ ކުރަން ކަމައްތަ؟ ފާޑުފާޑު ކުރަންޏާ ރޯދަ ހިފާ ނިންމާ ގަޑީގަ ކަލޭމެން ވަރުގަދަ ހިއްޕެވުމަކުން ހިއްޕަވަން ﷲ އަށް ދަންނަވާފާނަން. ކަލަކު ވޮޑިގެންވޭ. އެކަމަށް ބިރުވެތިވޭ.

  28
 16. ހާރޫނު

  ދޮޅު ކުފުރުވެގެން އިހަށްދުވަހު ޖަލަށްލީ ރުސްތުމް ވެސް ދޫކޮށްލީ އަންނި އަންގައިގެން.

  26
 17. ދޮގާ

  ދެން ކީއްވެ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަ ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ވައްކަމުގަ އިސްކޮށް އުޅުނު ދެ މީހުން، އަދީބް އާއި ޒިޔަތު ގޭގަ ބަހައްޓައިގެން ތި އުޅެނީ

  53
 18. ޔަހުޔާ

  އިރާނުގެ ވެސް އެތަށް ހާސް ގައިދީން މިވަނީ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ގެޔަށް ފޮނުވާފައި. މިއީ އިހުސާންތެރިކަން ނޫން އެހެން ކަމެއް ކަމަށް މަށަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަބަދަކު ދަތް އަޅައިގެން ނޯވެވޭނެ. އެދަތްކޮޅު ފައިބާނެ ވެއްޓޭނެ. މި ބަލިމަޑު ކަމުގެ ސަބަބުން މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ނިމިގެން ނުދާނެ ކަމެއްވެސް ނޭނގޭ ނުންތޯ؟

  28
 19. ނަޝީދު

  ދެން ލަލާ ޔާމީންގެ ފޭންސް ކަޑަވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.

  5
  51
  • ކިނބޫ

   ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ނޭނގުނީމަވެސް ބާރަށް އަތްޖަހާ. ޖަލުހުކުމާ ގުޅިގެންވެސް ލަފާ ހޯދަނީ ސިއްހީ މާހިރުން ގާތުންތަ؟ ކަންކަމުގަ ލަފާ ހޯދަން ދާންވީ ދިމާވެސް އެނގެނީކީ ނޫން. ދެރަވަރު ކަމެއްނު.

   29
 20. ޙައުލާ

  މީގެ ޖަވާބުގައި ސޯލިހު އަސްލު ބުނަންޖެހޭނީ، އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ މޯދީ ކައިރީ އަހާލަން.

  32
  2
 21. ޢިބުރާހިމް

  ކަލޭވެސް އަދި ޖަލަށް ދާންޖެހޭނެކަން ދަނެގެން ހުންނާތި

  45
  2
 22. ބުއްޅަ

  ކެނަރީގޭ ބުއްޅަބޭގެ ބާރުގަ އެހެރީ ރޔާމިން ޖަލުގަ ބުއްޅބޭ ހީނުކުރާތި 12އަހަރު އޮތްކަން ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ ކުޑަގޮޅި އޮތީ މިއަދު ޔަހޫދީ ގެރި މޯދީ އަތުން ލާރި ބަނޑު އަަޅާލއިގެން ވެރިކަންފޭރިގަނެވިދާނެ ސޯލިހު އެދުވަހުން ސޯލިހުވެސް ކަރުގަ ހިތިރަހަ ލާނެ ﷲ އިރާދަފުޅުން

  31
 23. ބޭބެ

  އެންމެން ހަމަހަމަވާން ޖެހޭކަން އެނގުނީ ހާދަފަހަކުން، އެކަމަކު ޔާމީނާމެދު ކަންކުރަންޖެހެނީމާ ހަމަހަމއެއް ނުވެވުނެއްނު!

  44
  2
 24. މާމުއި

  ޔާމީނުގެ ބާރު އޮތްދުވަހު އޭނާގެ ބޭބެ ރަމަޟާން ރޯދަމަހެއްގައި ބަލިހާލުގައި އެކަނި ޖަލުގައި ނޯވެވިގެން އާދޭސް ކުރިއިރު ޔާމީނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ތިމަންނަ ކުރާނެކަމެެއް ނެތޭ. ޖަލުގައި ތިބީ މުޖުރިމުންނޭ، މިއަދު މައުމޫނުވެސް ވިދާޅެއް ނުވާލެނެ ޔާމީނު ދޫކޮށްލާށޭ.

  24
 25. ކުޅަނދުރު މާ

  ޔާމީނުގެ ބާރު އޮތްދުވަހު އޭނާގެ ބޭބެ ރަމަޟާން ރޯދަމަހެއްގައި ބަލިހާލުގައި އެކަނި ޖަލުގައި ނޯވެވިގެން އާދޭސް ކުރިއިރު ޔާމީނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ތިމަންނަ ކުރާނެކަމެެއް ނެތޭ. ޖަލުގައި ތިބީ މުޖުރިމުންނޭ، މިއަދު މައުމޫނުވެސް ވިދާޅެއް ނުވާލެނެ ޔާމީނު ދޫކޮށްލާށޭ.

  25
 26. ސޮރު

  ޔާމީނުގެ ބާރު އޮތްދުވަހު އޭނާގެ ބޭބެ ރަމަޟާން ރޯދަމަހެއްގައި ބަލިހާލުގައި އެކަނި ޖަލުގައި ނޯވެވިގެން އާދޭސް ކުރިއިރު ޔާމީނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ތިމަންނަ ކުރާނެކަމެެއް ނެތޭ. ޖަލުގައި ތިބީ މުޖުރިމުންނޭ، މިއަދު މައުމޫނުވެސް ވިދާޅެއް ނުވާލެނެ ޔާމީނު ދޫކޮށްލާށޭ.

  22
 27. ބީރުބޮލް

  ޔާމީނުގެ ބާރު އޮތްދުވަހު އޭނާގެ ބޭބެ ރަމަޟާން ރޯދަމަހެއްގައި ބަލިހާލުގައި އެކަނި ޖަލުގައި ނޯވެވިގެން އާދޭސް ކުރިއިރު ޔާމީނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ތިމަންނަ ކުރާނެކަމެެއް ނެތޭ. ޖަލުގައި ތިބީ މުޖުރިމުންނޭ، މިއަދު މައުމޫނުވެސް ވިދާޅެއް ނުވާލެނެ ޔާމީނު ދޫކޮށްލާށޭ.

  24
 28. ބީރުބޮލް ވަޒީރު

  ޔާމީނުގެ ބާރު އޮތްދުވަހު އޭނާގެ ބޭބެ ރަމަޟާން ރޯދަމަހެއްގައި ބަލިހާލުގައި އެކަނި ޖަލުގައި ނޯވެވިގެން އާދޭސް ކުރިއިރު ޔާމީނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ތިމަންނަ ކުރާނެކަމެެއް ނެތޭ. ޖަލުގައި ތިބީ މުޖުރިމުންނޭ، މިއަދު މައުމޫނުވެސް ވިދާޅެއް ނުވާލެނެ ޔާމީނު ދޫކޮށްލާށޭ.

  25
 29. ކުރުދުމާގެ

  ޔާމީނުގެ ބާރު އޮތްދުވަހު އޭނާގެ ބޭބެ ރަމަޟާން ރޯދަމަހެއްގައި ބަލިހާލުގައި އެކަނި ޖަލުގައި ނޯވެވިގެން އާދޭސް ކުރިއިރު ޔާމީނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ތިމަންނަ ކުރާނެކަމެެއް ނެތޭ. ޖަލުގައި ތިބީ މުޖުރިމުންނޭ، މިއަދު މައުމޫނުވެސް ވިދާޅެއް ނުވާލެނެ ޔާމީނު ދޫކޮށްލާށޭ.

  23
 30. އަޙްމަދު

  ޔާމީނުގެ ބާރު އޮތްދުވަހު އޭނާގެ ބޭބެ ރަމަޟާން ރޯދަމަހެއްގައި ބަލިހާލުގައި އެކަނި ޖަލުގައި ނޯވެވިގެން އާދޭސް ކުރިއިރު ޔާމީނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ތިމަންނަ ކުރާނެކަމެެއް ނެތޭ. ޖަލުގައި ތިބީ މުޖުރިމުންނޭ، މިއަދު މައުމޫނުވެސް ވިދާޅެއް ނުވާލެނެ ޔާމީނު ދޫކޮށްލާށޭ.

  25
  • ދޮންތި

   އާމީން

 31. މުހައްމަދު

  މި ކަލޭގެ ޖަލު ގޮޅިޔަށްލާތަށް ދަޢް ކަވާފާނދޭވެ.

  43
  3
 32. މުހައްމަދު

  މީނާފަހާ ރައްޔިތުން ދުވާތަން ވަރަށްބަލާހިތްވެއެވެ.

  45
  4
 33. މުހައްމަދު

  ތިޔަހެން ގަދަބަސް ބުނެބުނެ ފިރުޢައުނުވެސް އުޅުން..

  30
 34. މުހައްމަދު

  މިސުންޕާ މިގައުމު ހަލާކ ކު ކޮށްފި.

  48
  4
 35. Anonymous

  ބާޣީ ލުތުފީމެންހެން ޢިތްޒަތުގައި
  ލާދީނީ ރިޕޯޓް ނެރުނުމީހުންވެސް ޢިތްޒަތުގައި.
  ކޮބާތޯ ލަދުޙަޔާތް ސޯލިޙޫ. ނަމަނަމަ ވަކިމީހަކަށް ވަކިގޮތެއް ނަހަދާތި. ތިޔާހުރީ ބަހާއި ޢަމަލު އެކޮޅުކޮޅުން ދިމާވެފައި. އިސްތިއުފާ

  31
 36. މިއަދު

  ދޮގެއްވާނީ ހަމަދޮގަކަށް ގާނޫނު އޮތީ އޮތްތާކު ބޭނުންވުމުން ހޯރަހިއްބެ ދޫކޮށްލީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ބޭނުންވުމުން ލުތުފީ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނީ ގާނޫނާއިޚިލާފަށް

  27
 37. ބްރޯ

  ތިޔަ ވިދާލުވި ވާހަކަފުޅު ރަގަޅެއްނޫން . ވަކި މީހަކަށް ވަކިގޮތެއްނެހެދޭނަމަ ހޯރަ އިއްބެ އަވަހަށް ޖަލަށް ވައްދާ . ހޯރައިއްބެ ދޫކުރީ ގާނޫނު ނުބައިކޮށް މާނަ ކުރައްވައިގެން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތަށް ބޭނުން ކުރައްވައިގެނެކޭ ނުދަންނަވަނަން އެކަމަކު ވިދަޅުވިންދޯ އެކަންކުރެއްވިގެން އެކަމާހިތާމަކުރައްވަމޭ.ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމެއްކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ އެކަން އިއާދަ ކޮށް ރަނގަޅުކުރެއްވެން ވާނެ.

  25
 38. ސުޢޫދު

  މިފަހަރުލިބޭ ބޭރުއެހީތަކައް ވާގޮތުންއެގޭނެ ދެންގޮޅިއައްދާންޖެހޭވެރިއަކުވެސް ސުނާމީއިންލިބުނު އެހީނެގިމީހުންގެ އާއިލާތައްވެސްތިބީ މިނިސްޓަރުނައް އެމްބަސީތަކުގަ ނިކަމެތިންތިބީ އަދިވެސްއެހާލުގަ އެމީހުންގެ ލިފްޓެއްވެސްނެއް ސިޑިންއަރަންޖެހެނީ.

  21
 39. ޫތޔތ

  ކޮންމެމީހަކުވެސް ވެރިކަމުންފައިބާފަ ޖަލައްތަދާންޖެހެނީ ؟ތީތިކަޑަ! ތިނޫންކޮންމެވެސްގޮތެއް ހަދަންއެބަޖެހޭ

  29
 40. ދަލޭކާ ދިޔެ

  މި ހާލުގަވެސް 40 ދޮގު ހަދާފަ ފާއިބަން ވާނީ..

  24
 41. ލައިލާ

  ދެން ކީއްވެ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަ ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ވައްކަމުގަ އިސްކޮށް އުޅުނު ދެ މީހުން، އަދީބް އާއި ޒިޔަތު ގޭގަ ބަހައްޓައިގެން ތި އުޅެނީ ހޯރައިއްބެ އެއީ މޑޕ ގެސްލު ސިފަ

  26
 42. ގައުމުގެދަރިން

  އަޅުގަނޑު އުއްމީދެއް ނުކުރަން އެފަދަ ޖަވާބެއް ދެއްވަފާނެ ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑު ހީކުރީ ވަރަށް ހިތްތިރި މަޑުމައިތިރި އޯގާތެރި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އުދާސްތައްވެސް ދަންނަ ބޭފުޅެއްކަމަށް. 96000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުގަ ކޮޅުފާން ޖެއްސެވީތީ ހިތާމަ ކުރަން. ވެދާނެ ބައެއްގެ ޕްރެޝަރުން ބުނުއްވި އެއްޗެއް ކަމަަށްވެސް. ބަދަލު ހިފުމަކީ އޭގެން ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ކަމެއްނޫން. އެކަކު ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން ނުނެރުއްވިޔަސް އެމަނިކުފާނު ޖަލުން މިނިވަން ކުރެއްވޭނެ ފަރާތެއްވޭ. އެހިނދަކު އެކަކަަށްވެސް ނުހުއްޓުވޭނެ. އެހެންނަމަ މި ކޮވިޑް ވައިރަސްވެސް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކަށް ވަގުތުން ހުއްޓުވުނީސް. ރަައީސް ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަނެއް ގޮތަށް ނެރެދެއްވާތޯ ދުއާކުރަން. މާތްﷲ އިރާދަފުޅުން ވަރަށް އަވަހަށް އެދުވަސް ދައްކަވާނެ. އަދި މި ކޮވިޑް ވައިރަސްއިން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރައްވާތޯ މާތްﷲ އަށް ދުއާކުރަން.

  26
 43. މޫސަ

  އިބޫ ބޭނުންވިޔަސް އެ ކަން ނު ކުރެވޭނެ ކަން އެނގޭ ޤައުމު ހިންގަނީ ބޮޑުވަޒީރު ބޮއްޅަހުއްތު

  19
 44. ކައްބެ

  މިކަލޭގެ އަދި ޖަލަށް ލާނަން ފަހުން ނުހޭރޭތި.

  22
 45. ޝާނީ

  ރ.ޔާމީން މިތާ ވެރިކަމެއްކޮށްފަ އޮތީތީ މިއަދު ހިންހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްވެސް މިލެވުނީ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލޭ ކިޔައިގެން އަނގަތަޅުވަން ލަދެއްނުގަނޭ. މި މީހުން ކުޑަ ކުޑަ ލުޔެއްވެސް ރ.ޔާމީން އަކަށް ނުދޭނެ.

  24
 46. ޢިޔާބު

  މުނާފިގަކު ނޫނީ ދޮގެއް ނުހަދާނެ.

 47. ބާރީ

  ވަކި މީހަކަށް ވަކި ގޮތެއް ނުވާނެހެން ކަންކަން ނިމަނީ ވަކިފަރާތަކުން... މިހާރު އެކަމަށް ވެސް ދައުވާކުރައް ވަނީތޯ؟؟؟ ބޯހަލާކު

 48. ދަންބެރު

  އިބޫ ކަލޭގެ ލަދުހަޔާތްކޮބާ ރައީސްޔާމީންގެ ސަބަބުން މިއަދު ކަލޭ ނުވެއްޓި ތިހުރީ .

 49. އަދުލުވެރިކަމާއެވެ

  ވަކި މީހަކަށް ވަކިގޮތެއް ނުހައްދަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުނު އަދުލުވެރި ބަސްފުޅެއް. ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށް، ގޭގައި ބައިތިއްބާފަ ތިބި އަދީބުމެންފަދަ މީހުންގެ ލިސްޓް އާއްމުކުރައްވާފައި ތިވިދާޅުވި އަދުލުވެރި ޖުމުލަ އަލުން ވިދާޅުވެ ބައްލަވަ ރައީސް.

 50. އަހުމަދު

  މީހުންގެ ޅަދަރިންނާ ބެހޭ ކުއްވެރިން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމުގެ ބާރު ރައީސް މީހާއަށް އޮވޭތަ

 51. އަހުމަދު

  96،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައިއްޔަތުންގެ ތާއީދު ލިބިފަިއިވާ ރަޢީސަކާ ބެހޭގޮތުން މަނިކުފާނު ވަރަށްއަނިޔާ ވެރިކޮށް ކަންތައް ތިކުރަނީ، މަނިކުފާނާ އެކުވާ ފަސް ޑީލަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 134،000 ވޯޓު ފަސް ބަޔަށް ބަހާލީމަ ބޮލަކަށް ނިސްބަތުން އެންމެ 26،000 ވޯޓު އެޖެހެނީ އެހެންވީމަ ވަރަށް ވިސްނައިގެން އުޅުއްވާ، ކުރިއަށް އޮތީ ކައުންސިލް އިންތިހާބު

 52. މަލަމަތި

  ހޯރަ އިއްބެ ދޫކޮއްލީ ގާނޫނާ އެއްގޮތައް