23:44

23:36

ބްރެޒިލް
03 މަރު މިއަދު 04 މަރު ޖުމްލަ 63

ލަގްޒަމްބާގް
އެއް މަރު، ޖުމްލަ 09
120 ފައްސި، ޖުމްލަ 1453

އިކްއެޑޯ
05 މަރު، ޖުމްލަ 34
171 ފައްސި، ޖުމްލަ 1382

ޕާކިސްތާން
01 މަރު، ޖުމްލަ 09

އިންޑިއާ
04 މަރު، ޖުމްލަ 16

އަލްޖީރިއާ
04 މަރު، ޖުމްލަ 25
65 ފައްސި، 367

މޮރޮކޯ
04 މަރު، ޖުމްލަ 10
50 ފައްސި، ޖުމްލަ 275

އެންޑޯރާ
02 މަރު، ޖުމްލަ 03

ޖޯޑަން
40 ފައްސި، ޖުމްލަ 212

ސައިޕްރަސް
14 ފައްސި، ޖުމްލަ 146

ކަޒަކިސްތާން
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާ
02 ފައްސި، ޖުމްލަ 106

ކިއުބާ
10 ފައްސި، ޖުމްލަ 67

ހޮންޑިއުރަސް
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކެންޔާ
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

 

22:41

22:26

21:07

21:07

21:00

20:49

20:46

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިއަދު މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 897. ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 21088 އަށް

20:45

ސޯމާލިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 1 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2 އަށް އަރާފައި.

20:45

ލައޮސް އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 3 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6 އަށް އަރާފައި.

20:44

ގަބޯންއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 1 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7އަށް އަރާފައި.

20:44

މޮންގޯލިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 1 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11 އަށް އަރާފައި.

20:43

އެލް ސަލްވޭޑޯއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 4 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 13 އަށް އަރާފައި.

20:43

މަޑަގަސްކަރަ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 4 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 23 އަށް އަރާފައި.

20:42

ޒެމްބިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 4 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 16 އަށް އަރާފައި.

20:42

އައިލްސް އޮފް މެން އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 2 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 25 އަށް އަރާފައި.

20:25

20:08

20:02

20:02

ކެންޏާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 3 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 31 އަށް އަރާފައި.

20:01

ބޮލިވާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 7 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 39 އަށް އަރާފައި.

20:00

ޕެރެގުއޭއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 4 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 41 އަށް އަރާފައި.

20:00

ޖިއޯޖިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 4 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 79 އަށް އަރާފައި.

20:00

ސްރީލަންކާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 2 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 104 އަށް އަރާފައި.

19:59

ސެނެގަލްއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 6 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 105 އަށް އަރާފައި.

19:59

އޮމާނުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 10 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 109 އަށް އަރާފައި.

19:58

ބުރޫނާއީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 5 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 114 އަށް އަރާފައި.

19:57

ރީޔުނިއަން އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 4 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 115 އަށް އަރާފައި.

19:57

ގާނާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 64 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 132 އަށް އަރާފައި.

19:57

މަލްޓާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 5 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 134 އަށް އަރާފައި.

19:56

ޔޫކްރެއިނުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 17 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 162 އަށް އަރާފައި.

19:56

އުތުރު މެސެޑޯނިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 24 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 201 އަށް އަރާފައި.

19:56

ބޮސްނިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 9 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 185 އަށް އަރާފައި.

19:55

ކުވޭތުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 23 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 208 އަށް އަރާފައި.

19:54

ސްލޮވާކިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 10 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 226 އަށް އަރާފައި.

19:51

ބަލްގޭރިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 1 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 243 އަށް އަރާފައި.

19:51

ލުޓްވިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 23 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 244 އަށް އަރާފައި.

19:50

ޓައިވާނުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 17 ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 252 އަށް އަރާފައި.

19:48

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސާބިއާއިން އިތުރު މީހަކު މިއަދު މަރުވެ، މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3 އަށް އަރައިފި، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ، 7 އަށް އަރާފައި.

19:46

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޗިލީން އިތުރު މީހަކު މިއަދު މަރުވިއިު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ، 4 އަށް އަރާފައި.

19:45

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްވެޑެން އިން އިތުރު6 މީހަކު މިއަދު މަރުވެ، މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 8 އަށް އަރައިފި، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ، 70އަށް އަރާފައި.

19:43

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޖަރުމަނުން އިތުރު މީހަކު މިއަދު މަރުވެ، މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 23 އަށް އަރައިފި، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ، 229 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1542 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިއަދު ފައްސިވިމީހުންގެ އަދަދު 3098 އަށް އަރާ. އަދި ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 40421 އަށް ވަނީ އަރާފައި

19:42

19:33

19:26

18:53

18:41

18:36

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 5 މީހުން މަރުވެ ޖުމްލަ އަދަދު 44ށް އަރައިފި.

18:35

ތޫނީޝިޔާ އިން އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު 6ށް އަރައިފި.

18:35

ލުބްނާނުން އިތުރު 35 މީހުން ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު 368ށް އަރައިފި.

18:34

ފިލިޕީންސް އިން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ މިއަދު މިހައިތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 7ށް އަރައި ޖުމްލަ އަދަދު 45ށް އަރައިފި.

18:32

ސާބިއާ އިން އިތުރު 2 މީހުން މަރުވެ ޖުމްލަ އަދަދު 6ށް އަރައިފި.

18:31

ޑެންމާކުން އިތުރު 7 މީހުން މަރުވެ ޖުމްލަ އަދަދު 41ށް އަރައިފި.

18:30

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 2 މީހުން މަރުވެ ޖުމްލަ އަދަދު 64ށް އަރައިފި

18:30

ބްރެޒިލުން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 60ށް އަރައިފި.

18:28

އަޒަރުބައިޖާނުން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3ށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 29 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 122ށް އަރާފަ.

18:25

އެންޑޯރާ އިން އިތުރު 2 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3ށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 36 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 224ށް އަރާފަ.

18:24

އިރާގުން އިތުރު 7 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 36ށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 36 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 382ށް އަރާފަ. މިއަދަކީ އެ ގައުމުން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވި ދުވަސް.

18:21

ފިންލޭންޑުން އިތުރު 2 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5ށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 48 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 928ށް އަރާފަ.

18:20

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 18ށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 123 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1029ށް އަރާފަ.

18:19

އިސްރާއީލުން އިތުރު 3 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 8ށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 233 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2،666ށް އަރާފަ.

18:15

ޕޯޗުގަލުން އިތުރު 17 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 60ށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 549 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3544ށް އަރާފަ.

18:14

ބެލްޖިއަމުން އިތުރު 42 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 220ށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1298 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6235ށް އަރާފަ.

18:10

18:10

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 18 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 171ށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 419 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11،316ށް އަރާފަ.

17:50

17:49

17:41

16:39

16:14

16:05

15:33

15:33

15:29

15:22

15:16

15:07

14:57

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ޔޫއޭއީގައި ފައްސިވި ކަމަށް ބުނާ ދިވެހި މީހާއާ ގުޅޭ ޑޮކިއުމަންޓްސް މިރޭ ލިބޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގާފައި.

14:55

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރު މޫސާ މުރާދު: އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަކަށް ނުނިންމަން. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަމުން ގެންދަން ޖެހޭ. ކުރިން ވެސް ތިބި ސްޓޭންޑްގައި މިތިބެނީ. ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ.

14:53

14:52

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ސޮވެރިން ފަންޑުގައި މިވަގުތު ހުރީ 272 މިލިއަން ޑޮލަރު.

14:47

ހަކުރާ ހުރާ ރިސޯޓުގައި ހުރި އިތުރު ބިދޭސީއެއްގެ ގައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ވަނީ ފެނިފައި.

14:47

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ވެލިދޫގައި އައިސޮލޭޝަންގައި 18 މީހެއް، ދަރުމަވަންތަ ތިން މީހެއް. ކަރަންޓީނުގައި އެބަތިބި 737 މީހުން. އިއްޔެ އެއާޕޯޓަށް އައީ 33 މީހުން، އަދި 45 ޓޫރިސްޓުން. މިއަދު އައީ ދިވެހިންގެ ނުވަ މީހަކާއި 39 މީހަކު.

14:44

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: މިހާތަނަށް 798 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ. 781 މީހެއް ނެގަޓިވް. ބާކީ ޕެންޑިންގައި.

 

14:43

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ރާއްޖޭގައި ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 13 ގައި. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައި އިތުރު ތިން މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް. މިހާރު ފަރުވާދެނީ ކުރެއްދޫން ފައްސިވި ދެ މީހަކާއި އަނަންތަރަ ދިގު އިން ފައްސިވި ދެ މީހަކާއި އައިލެންޑް ސަފާރީގައި ހުރި މީހާ.

 

 

14:39

ކޮވިޑް-19 ގެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ.

14:38

މެލޭޝިއާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއަދު މިހާތަނަށް ތިން މީހަކު މަރުވި އިރު، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 23 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އެ ގައުމުން 235 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް 2,031 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:37

ޖަރުމަނުގައި އިތުރު 16 މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 222 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 1,989 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 39,312 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

14:37

14:34

14:19

ޗެނަލް އައިލެންޑުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 46 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:19

ޑިމޮކްރަޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯގައި ބަލި ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ތިން މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. މިހާތަނަށް 51 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:18

ފަލަސްތީނުގައި އިތުރު 15 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 86 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:17

އަލްބޭނިއާގައި އިތުރު އެކަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

14:17

ހޮންކޮންގައި އިތުރު 42 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 453 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި.

14:16

ސާބިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

14:15

ފިލިޕީންސްގައި އިތުރު ހަތް މީހަކު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 45 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އެ ގައުމުން ބައްޔަށް އިތުރު 77 މީހުން ފައްސިވެފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް 707 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:14

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 182 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 840 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި.

14:14

އިންޑޮނޭޝިއާގައި އިތުރު 120 މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 78 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 108 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް 893 މީހެއްގެ ގައިން ވަނީ ބަލި ފެނިފައި.

14:13

14:13

ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރު 39 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 1,102 މީހެއްގެ ގައިން ވަނީ ބަލި ފެނިފައި.

14:12

ޗެކް ރިޕަބްލިކުން އިތުރުން 121 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 1,775 މީހެއްގެ ގައިން ވަނީ ބަލި ފެނިފައި.

14:11

ޑެންމާކްގައި އިތުރު 127 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 1,851 މީހެއްގެ ގައިން ވަނީ ބަލި ފެނިފައި.

14:11

އިސްރާއީލްގައި އިތުރު 126 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 2,495 މީހެއްގެ ގައިން ވަނީ ބަލި ފެނިފައި.

14:10

އޮސްޓްރިއާ އިން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 42 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 413 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް 6,001 މީހެއްގެ ގައިން ވަނީ ބަލި ފެނިފައި.

13:33

13:14

12:11

މިއަދު މީހުން ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައިވާ ގައުމުތަކާއި މަރުވެފައިވާ ގައުމުތައް

އެމެރިކާ
ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ، ޖުމްލަ 1032
278 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ، ޖުމްލަ 68489

ދެކުނު ކޮރެއާ
ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ، ޖުމްލަ 131
104 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ، ޖުމްލަ 9241

ނޯވޭ
16 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ، ޖުމްލަ 3100

އޮސްޓްރޭލިއާ
އެކަކު މަރުވެއްޖެ، ޖުމްލަ 12
90 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ، ޖުމްލަ 2776

ޕާކިސްތާން
39 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ، ޖުމްލަ 1102

ތައިލެންޑް
111 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ، ޖުމްލަ 1045

އިންޑިއާ
އެކަކު މަރުވެއްޖެ، ޖުމްލަ 13
16 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ، ޖުމްލަ 673

މެކްސިކޯ
އެކަކު މަރުވެއްޖެ، ޖުމްލަ 06
70 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ، ޖުމްލަ 475

12:09

11:26

10:48

09:06

02:34

ތުރުކީން އިތުރު 561 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 2،433 އަށް އަރައިފި

02:34

ތުރުކީން އިތުރު 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހޮގެން މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 59 އަށް އަރައިފި.

02:23

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 1،452 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއީ އެގައުމުން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މިހާ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވި ފުރަތަަމަ ފަހަރު. އެގައުމުން މިހާތަނަށް 9529 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

02:22

ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން 43 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ވަނީ މަރުވެފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް 465 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފަ.

02:01

ބްރެޒިލްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަނެއްކާވެސް 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެގައުމުން މި ބަލީގައި 11 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. މިހާތަނަށް ބްރެޒިލް އިން ޖުމްލަ 57 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

01:03

00:50

ލެބަނާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 6 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން މިހާރު ވަނީ އިތުރު 15 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެސް ވެފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 333 މީހަކު ފައްސިވެފައިވޭ

00:49

ޕަނަމާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 8 އަށް އަރައިފި

00:49

ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3 އަށް އަރައިފި

00:48

އިންޑިޔާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 12 އަށް އަރައިފި

00:47

ޖަޕާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެމީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 45 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް ޖަޕާނުން މިހާރު ވަނީ އިތުރު 95 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 1،307 އަށް އަރާފަ.

00:46

ބްރެޒިލްއިން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ ދެއަކަށް އަރާފަ. މިތާނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 48 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ


ކޮވިޑް-19 ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ފެތުރެމުން ދާއިރު ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އިއްޔެ އަށް ވުރެ މިއަދު ހާލަތު ގޯސް ވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ވިހިހާހަށް ވުރެ އިތުރު ވެފައެވެ.

މިއަދު މިހާތަނަށް ބަލާއިރު އިޓަލީވިލާތުން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައިވާ މީހުންނަށް ވުރެ އެމެރިކާ އާއި ސްޕޭނުން މިއަދު ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ގިނައެވެ. އިޓަލީވިލާތުން 5210 މީހުން މިއަދު ފައްސިވިއިރު އެމެރިކާ އިން ވަނީ 7456 މީހުން ފައްސިވެފައެވެ. އަދި ސްޕޭނުން ވަނީ 5552 މީހުން ފައްސިވެފައެވެ. އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 878 އަށް އަރާފައި ވާއިރު މިއަދު ސްޕޭނުން މަރުވި މީހުންނާއި އެކު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3434 އަށް އަރާފައެވެ. އެހެންކަމުން އިޓަލީވިލާތް ފިޔަވައި މިހާރު އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި ވަނީ ސްޕޭނުންނެވެ.

އެހެން ގައުމުތަކުގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު މިއަދު ފްރާންސުން ވެސް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވެފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދު އަދި ލިބުނު މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަދަދުތައް މަދެވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް އެގައުމުން ފައްސިވެފައި ވަނީ 187 މީހެކެވެ. ނެދަލޭންޑްސްގެ ހާލަތު މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ. އެގައުމުން އިތުރު 852 މީހަކު މިއަދު ފައްސިވެ، 80 މީހަކު މިއަދު މަރުވިއެވެ.

ބެލްޖިއަމް އާއި ޕޯޗްގަލްގެ ހާލަތު ވެސް މިއަދު ވަނީ އިތުރަށް ގޯސްވެފައެވެ. އެއިން ކޮންމެ ގައުމަކުން 600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ފައްސިވިއެވެ. ކެނެޑާ އިން ވެސް 500 އާއި ގާތް ކުރާ އަދަދެއްގެ މީހުން މިއަދު ފައްސިވިއެވެ.

އިސްރާއީލުން ވެސް މިއަދު 240 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވިއެވެ. މިއަދު ދެން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަމަކީ ދެކުނު އެފްރިކާ އިން 155 މީހަކު ފައްސިވި ޚަބަރެވެ. މިއީ ބިރުވެރި އިންޒާރެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މިއަދު ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 03 މީހަކު މިއަދު ވަނީ ރަނގަޅު ވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެއްވިގެން ކުރި އިތުރު ޓެސްޓްތަކެއްގެ ނަތީޖާ ވެސް ނައްސި (ނެގެޓިވް) ވެފައިވާ ޚަބަރު މިރޭ ލިބުނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް މިއަދު ވަނީ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ދެއްވި މައުލޫމާތުތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ލިއުޝާ

  މުސްލިމް ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު ރަގަޅުވަމުންދައްނާ އޯކޭވާނެ. އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕުގެ ހާލަތު ގޯސްވިޔައްއޯކޭ،

  19
  7
  • ބާއްޖަވެރި

   ލިއުޝާ މަވެސް ތާއީދު ތި ކަމަށް

   4
   4
  • ޢަލިބެ

   ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އިންސާނަކަށް މަރާއިކުރިމަތިލާޖެހުމަކީ އުފާކޮށް އެގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް ބުނަންޖެހޭ ކަމެއްނޫން.

   11
  • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަން

   ތީ ހަމަ ގިނަ ދި ވެހިންގެ އުއްމީދަކީ.އެކަމަކު ފަލަސްތީނު.މީހިން އަތުގަ ޑޮލަރެއއ ނެއް

   3
   2
 2. މުޙައްމަދު

  އޭ ލިއުޝާ، އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕުގަ މުސްލިމުން ނޫޅެނީތަ ތިހެން އޯކޭވާން؟

  7
  1
 3. ޟމމ

  އޭ ލިއުޝާ، އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕުގަ މުސްލިމުން ނޫޅެނީތަ ތިހެން އޯކޭވާން؟