23:48

23:20

22:46

22:00

21:45

21:39

މަބްރޫކް: ސަފާރީގައި ތިބީ 16 ފަތުރުވެރިންނާއި، 16 ކްރޫން. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނީ ހަ ދިވެހިން.

21:37

މަބްރޫކް: އައިލެންޑް ސަފާރީ ކަރަންޓީން ކުރަން 13 ވަނަ ދުވަހު ލިޔުމުން އެންގިން. 14 ވަނަ ދުވަހު ޓީމެއް ގޮސް އެމީހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުނު. 16 ވަނަ ދުވަހު ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި. މިއަދަކީ 13 މާޗުން ފެށިގެން 14 ދުވަސްވާ ދުވަސް. މިއަދު އިޓަލީ ސަރުކާރުން ވަނީ ފްލައިޓެއް ފޮނުވާފައި. އެގޮތައް އައި ބޯޓެއްގައި މިއަދު 368 މީހުން ފުރި. އޭގެ ތެރޭގައި އައިލެންޑް ސަފާރީގެ ގެސްޓުންނާއި، އިޓަލީގެ ކްރޫން ފުރި. މިހާރު ކުރާ ސުވާލަކީ މިމީހުން މިބޯޓަށް އެރީ ކިހިނެއް ހެއްޔޭ؟ 14 ދުވަސް ވަންދެން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނެތްނަމަ ފުރައިގެން ދެވިދާނެ. އެމީހުންގެ ގައިން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނުފެނޭ. މިހާރު ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އަކީ 14 ދުވަސް އައިސޮލޭޝަން ގައި ބައިތިއްބާފައި ދޫކޮށްލުން. ރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރުން ބޭނުންވީ ސާމްޕަލް ނަގަން.

21:33

މަބްރޫކް: މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހާ އާއި ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. މިހާރު ވެސް އެތައް ބަޔަކަށް ވާނީ އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބުމަށް އެންގިފައި.

21:30

މަބްރޫކް: ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދަކީ 16 އެއީ ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔަ އިޓަލީ ދެމީހުން ހިމަނައިގެން.

21:29

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި.

20:47

20:41

20:13

19:55

19:38

19:21

19:13

ބަހްރެއިންއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 8 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 466 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:13

ހޮންގކޮންގއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 64 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 518 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:12

ކްރޮއޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 56 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 551 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:12

އެސްޓޯނިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 37 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 574 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:11

އާޖެންޓީނާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 1 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 13 އަށް ވަނީ އަރާފައިި.

19:11

މެކްސިކޯއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 8 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 110 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 585 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:09

ސްލޮވޭނިއާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 9 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 70 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 632 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:09

ފިލިޕީންސްއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 9 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 54 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 803 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 2161 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:08

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 196 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 1036 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:07

ފިންލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 80 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 1038 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:06

އިންޑޮނޭޝިއާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 9 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 87 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 153 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 1046 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:06

ޑެންމާކުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 52 އަށް ވަނީ އަރާފައިި

19:05

ސްވިޑެންއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 15 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. މި ވައިރަސް ޖެހިގެންް އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 92

19:04

ޕޯޗުގަލްއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 76 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. ޕޯޗުގަލްއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 724 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 4268 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:03

އޮސްޓްރިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 484 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 7284 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

19:00

ސްވިޒަލޭންޑުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއަދު މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 15، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 207 އަށް ވަނީ އަރާފައިި.

ސްވިޒަލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 205 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިއަދު މިހާތަނަށް 500 މީހަކު މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެފައިވައިރު، މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 12311މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

18:56

18:49

18:30

18:23

18:04

17:55

17:36

17:15

އިންޑޮނޭޝިޔާ އިން އިތުރު 9 މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 87ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 91 މީހަކު ފައްސި ވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1،136ށް އަރާފަ.

17:14

ތައިލޭންޑުން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 91 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1،136ށް އަރާފަ.

17:13

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 24ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 263 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1،292ށް އަރާފަ.

16:48

16:34

16:24

16:10

16:07

16:07

15:04

14:50

14:41

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 34 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 1235 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:41

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 23 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 1244 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:40

ޑެންމާކުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 133 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 2010 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:40

ޗެކްރިޕަބްލިކުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 137 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 2062 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:39

މެލޭޝިއާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 1 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 24 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. މެލޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 130 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 2161 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:38

އިސްރާއީލުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 10 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. އިސްރާއީލުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 342 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 3035 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:37

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 116 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 3166 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:36

ނޯވޭއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 8 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 3380 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:35

އޮސްޓްރިއާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 9 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 58 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. އޮސްޓްރިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 220 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 7129 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:34

ދެކުނު ކޮރެއާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 139 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. ދެކުނު ކޮރެއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 91 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 9332 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:33

ސްވިޒަލޭންޑުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 194 އަށް ވަނީ އަރާފައިި.

 

14:32

ޖަރުމަންވިލާތުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 14 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 281 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. ޖަރުމަންވިލާތުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 3340 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 47278 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:31

އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 5 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3292 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. ޗައިނާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 177 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 81340 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

14:29

އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1301 އަށް ވަނީ އަރާފައިި. އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 177 އަށް އަރާފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 85612 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

13:46

13:27

13:17

10:41

10:09

09:57

08:17

03:35

އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 393 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެއާއެކު ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 14,794 އަށް އަރާފަ. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 83,005 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

03:33

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާއިން އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 170 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 1,197 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

03:28

އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 435 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެއާއެކު ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 14،401 އަށް އަރާފަ. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 82،621 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

03:26

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާއިން އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 157 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 1،184 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

02:48

02:19

އައިލޭންޑުން އިތުރު 255 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 1819 އަށް އަރާފަ

02:18

އައިލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 19 އަށް އަރައިފި

01:00

ތުރުކީން އިތުރު 1196 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެގައުމުން މިބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3،629 އަށް އަރައިފި

00:59

ތުރުކީން އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 75 އަށް އަރާފަ.


ކޮވިޑް-19 ފެތުރިގެން އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވަމުންދާ ގައުމަކަށް އެމެރިކާ ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު އެމެރިކާ އިން އިތުރު 10871 ފައްސިވެފައި ވެއެވެ. މިއަދު އެމެރިކާ އިން 116 މީހުން މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ވަނީ 1143 އަށް އަރާފައެވެ. 79082 މީހުން މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން ފައްސިވެފައި ވެއެވެ. މިހާރު އެމެރިކާ އަކީ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވި ގައުމެވެ.

މިއަދު ވެސް އެހެން ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވެއެވެ. މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދާއި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރު ވެފައެވެ.

އިޓަލީވިލާތުން މިއަދު ވެސް 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ފްރާންސާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ވަނީ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައެވެ. މިއަދު އިޓަލީވިލާތް ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ސްޕޭނުންނެވެ.

ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މިއަދުވެސް ވަނީ ރަނގަޅު ވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ނަހުލާ

    ނުދޮންނާނަން އަތެއް. ކެއްސާނީ މީހުން މޫނު މައްޗައް. މަ އުޅޭނީ މައުޅެން ބޭނުންވާ ގޮތަކައް، އަހަންނައް ވެސް މިކަހަލަ ބައްޔެއް ޖެހުން 2019 ޖުލައިގަ. ރަނގަޅުވެފަ މިހުރީ އެކަމް މޭ ސަކަރާއް އަދިވެސް. ނޭވާ ލާން ވެސް އުދަގޫ. އެކަމް މަށައް ކޮން ކަމެއް،

  2. އިބްރާހިމް

    ރާއްޖެ އޮތީ މިސަ ރުކާ ރުން އިސްލާމްދީނަށް ކު ރަމުންދިޔަ ފު ރައްސާ ރައިގެ ސަބަބުން ﷲގެ ކޯފާއަށް ފައްކާވެފައެވެ. ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަގުވައްޓާފައިވެއެވެ