ރާއްޖެއިން އިޓަލީއަށް ދިޔަ 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ އެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ، އެ ދެ މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވިކަން އެނގުނީ ރީސަރޗްގެ ބޭނުމަށް، ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލް ޓެސްޓް ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ކަރަންޓީން މުއްދަތު ނިންމުމަށްފަހު ފުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހައިރިސްކް މީހުންގެ ސާމްޕަލް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކާ ނަގާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ކޮރަންޓައިން ނިންމާފައި ހައިރިސްކް މީހުން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން ވެސް ސާމްޕަލް ނަގާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަށް ރިސާޗަށް ސާމްޕަލް ނަގަން އެގޮތުން ނެގި ސާމްޕަލްގެ ތެެރެއިން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން މިއަަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު. އެ ދެ މީހުން އިޓަލީއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ." އަމީން ވިދާޅުވިއެވެެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ހެލްތް މިނިސްޓާރ އަބްދުﷲ އަމީން - ވަގުތު އިމޭޖްސް: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ އާއްމުކޮށް ކަރަންޓީން ކުރާ މީހުން ދޫކޮށްލަނީ 14 ދުވަހުގެ ނިމުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

"އާއްމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ދޫކުރަނީ 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން ނިމުމަށް ފަހުގައި، ހުރިހާ އެންމެންވެސް ދޫކުރަނީ އިނގޭތޯ. އެ އުސޫލުން މިހާރު ކަރަންޓީން ކުރެވިފައި އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަކީވެސް 14 ދުވަސް ހަމަކޮށްފައި ދޫކޮށްފައިވާ މީހުން. މިހާރުގައި އަޅުގަޑުމެން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތައް ހުރީމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކޮޓަރިއަކަށް ވަކިން މީހަކު ލަނީ. ބައެއް ފަަހަރު ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހަކު ލާފަ ހުރެދާނެ." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތަށް އެކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފައްސި ވެއްޖެ ނަމަ ދެމީހުން ވެސް ޓެސްޓްކުރާނެ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު އަލީ ލަތީފް - ވަގުތު އިމޭޖްސް: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

އަދި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތައް ހުރި ވަރަކުން ވަކިވަކިން މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަމުންދާނެ ކަމަށާ، މުސްތަގްބަލްގައި ކަރަންޓީން ކުރާ މީހުން ގިނަ ވެއްޖެ ނަމަ އެއްކޮޓަރިއަކަށް ދެ މީހުން ލާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ 14 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިއަދު ފައްސިވި ދިވެއްސަކާ ބިދޭސީންނެވެ. ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 9 މީހުން ވަނީ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. އާދެ

  ތިދެމީހުން ރާއްޖޭގަ ތިބި އިރުވެސް އެހެންވީމަ ޕޮސިޓިވް ނޫންތޯ... ސުވާލަކި އެދެމީހުން ރާއްޖެއާއިރު ޕޮސިޓިވްތޯ؟؟؟ ނޫނީ ރާއްޖެއިންތޯ އެމީހުނަ ވައިރަސް ޖެހުނީ...

  91
  1
 2. ވިސްނާ

  ތިހެން މީހުން ފުރާއިރު ކޮބާތޯ އެއާޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން. އެމީހުން ފުރިއިރު އެއާޕޯޓްއިން ކޮންޓެކްޓް ވިމީހިން ހޯޯދިއްޖެބާ

  40
 3. އީތޭން

  އެޗެޕީއޭ އިން ކަރަންޓީން ކޮށްފަތިބި އިޓަލީ މީހުން ފޮނުވަނީ ޓެސްޓް ވެސް ނުކޮށްތަ! ދެން ވެލާނާ އެއާރޕޯޓް ގަ ތިބި މުވަޒަފުންނޯ؟ ބޯޓް ގަ ތިބި އެހެން ފަސެންޖަރުންނާ ކުރޫއިންނޯ؟ ވަރަށް ފަރުވާކުޑަ...

  45
 4. މުގުރިި

  ހަގީގަތަކީ ދިހިފަހުއްޓަސްނޭގި ވަރަށް ގިނަދުވަސްވަންދެންހުރޭ. 30 ވަރަކަދުވަސް. އެހެންވީމަ މީ އެހާފަސޭހައިން ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެވޭވަރުގެ ކަމެއްނޫން. ވަރަށް ބޯޑަރުތަށް ބަންދުކުރުމަކީ ހަމައެކަނިހައްލަކީ . އެހެންނޫންނަމަ ޖެހޭނީ އަބަދުވެސް ބިރުވެރިކަމެއްގައި ތިބެން

  28
 5. ނަބުރު

  20 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ބުއްދިވެރި

  34
 6. ޔެސް

  ކޮބާ ކިހިނެއްމިވީ ؟ ހަމަ ވީނުވީއެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް އޮޅުމެއްއ ނުފިލި

  32
 7. Anonymous

  ނުގެންނާށޭ ގޮވާ ހަޅޭއްލަވަލަވާ ތިއްބަ ވިއްޔަ ގެނައީ ލާރިއާހެދި

  35
 8. އަން

  ތިދެމީހުން ފުރައިގެން ދިޔައިރު އެއަރޕޯޓުން ދިމާވި މީހުން ކޮބާ؟ އެމީހުން ކަރަންޓީން ކުރިތަ. ވަގުތު ނޫސްވެރިން މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދަދީބަލަ

  38
 9. ވިންދު

  އާންމުންގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެެއަރޕޯރޓްތައް ބަންދުކޮށް މީހުން ތިބި ތަނެއްގައި މި ބަލިމަޑުކަން ނިމެންދެން ތިބުމަށް އަންގަންވީނުން

  15
 10. ޢާދަނު

  ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިންވެސް ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭކަން ތީގެން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިއްޖެ

  12
 11. ކާފަ

  ފަރިވާޔެރިކަމާއެކު ކަންކަން ކުރުން ވ މުހިއްމު ދަނޑިވަޅެއް

  11
 12. އައިސަ

  އެދެމީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރީ ކޮން ރިސޯޓެއްގަ؟

 13. ދިވެހިކޮރަކަލި

  ސަރުކާރުގެ އިހުމާލް

 14. ކޮރަކަލި

  ސަރުކާރުގެ އިހުމާލް

 15. ޥަޑިނޮޅު

  ޢިޓަލީ މީހުން ވިއްޔާ އެތިބީ ރިސްކް ގްރޫޕް ގައި ކަމަށް ބަލާ ޓެސްޓް ކުރެވޭނީ ވެސް ޓެސްޓް ކުރާ ކިޓް ހުރެގެންތާ! ޓެސްޓް ކުރީމާ ދެއްތޯ ފެންނާނީ! ކެއްސާ ހުން އައިސް ނޭވާކުރުވުމުގެ އަލާމާތް ހުންނަ މީހުން ގެ ރިޕޯޓެއް މުޅި ރާއްޖޭން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނަގާ އެމީހުންތަށް ޓެސްޓް ކުރަން ދެންވެސް ފަށާބަލަ! ޢެއިރުން ތިކުރާ ކަމެއް ދެކޮޅުޖެހޭނީ! ނޫނީ ތިކަހަލަ ޅައެއްޗެހިއަޅަން އަދިވެސް ބައިތިއްބާ!

 16. މުހައްމަދު

  ސަރުކާރުގެ އިހުމާލް

 17. Anonymous

  ސަރުކާރުގެ އިހުމާލް

 18. ކޮރަކަލި

  ބަލަންވާވަރަށް ސަރުކާރުން ނުބަލަނީ

 19. އަހްމަދު

  ސުރުޚީ ބަދަލުކޮށްލާ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްޖެހުނު ދެމީހުން ސަރުކާރުން ފުރުވާލައިފި.