ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީން ބައެއް މީހުން އެކަހެރިކޮށްފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ ގައުމަކަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ރާއްޖެ އައިތާ 14 ދުވަސް ނުވާ މީހަކު ރޭ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިއުމުން އޭނާ އާއި، އަދި އިތުރު ބައެއް މީހުން ވަނީ މިހާރު އެކަހެރިކޮށްފައެވެ. އެކަހެރިކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ދެނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި މީހާ އާއި އެކު އެއްގެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ވެސް އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ރޭ ދަންވަރު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔައީ އަރިދަފުސްރޯގާގެ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ މީހާ އާއި އިތުރު ދެމީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ރެއްކާ

  ކޮބާ އެއްކަލަ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ދައުވާކުރަން ފޫގަޅާފައިތިބި މީހުން މިކަންވެސް ބަލަންވީނު. އެބުނަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ ގައުމަކަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ރާއްޖެ އައިތާ 14 ދުވަސް ނުވާ މީހަކުގެ ވާހަކަ ވިއްޔާ. އެމީހަކަށް ކަރަންޓީނުގެ 14 ދުވަސް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ރަށެތެރެއަށް ވަދެގަނެވުނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަންވީނު؟
  ބޮޑު ތަނުން ތިއޮތީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން ފެއިލްފެފައި. ކޮބައިތޯ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް، ކޮބައިތޯ އައްޑޫގެ ރަށުކައުންސިލްތަށް، އެ އިދާރާތަކަށް ކީއްވެތޯ ރަށަށް އައިފައިވާ މީހުންގެ ކަންކަން ނުބެލެހެއްޓިގެން ތިއުޅެނީ. މާލޭގައި ހުރި އިދާރާއަކުން އެންގީމަކާއެއްނޫން މިސިޓީގެ ކަންކަން ކުރަންޖެހެނީ. މާލޭގައި ހުރި އޮފީހުން ވެސް ބަލަނީ މާލެ ހުޅުލެ ވިލިމާލެ ހުޅުމާލެ ސަރަހައްދުގެ ކަންކަން، ރާއްޖޭގައި ދެންވެސް ތިބީ ދިވެހިން، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ރަށުކައުންސިލަކާއި ޝަރުއީ ކޯޓަކާއި ދެންވެސް އެހެނިހެން އިދާރާތަށް އެބަހުރި ދިވެރި ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން ބޮޑު މުސާރަނަގައިގެން ތިބި މީހުން އެތަންތަނުގައި އެތިބީ. ކީއްވެތޯ ޒިންމާނުނެގިގެން ތިއުޅެނީ. މިމީސްމީހުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަބަލަ. މިއަކީ ކުޑަކަމެއްނޫނޭ.

  45
  2
 2. Anonymous

  ހިތަދުއަށް 14 ދުވަސް ނިުވަނީސް އޭނާއަށް އާދެވުނީ ކިހިނެއް.

  41
  1
 3. އަހްމަދު

  ބޭރުން އަންނަ މީހުން 14 ދުވަސް ވާ ދެން އެކަހަރިކޮ އް ފަ ތިބެނި ތިމީހާ ކިހެނެ އް ދޫކޮ އްފަ ތިހުރީ؟

  32
  1
 4. ކކ

  ކީއްވެތަ ހޮޓްލައިން އަށް ނުގުޅާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދަނީ އަޅެ. ކީއް ކުރާނީ ދެން.

  39
 5. ށަހާ

  ކީއްވެގެންތޯ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންވީ.. ފުލޫ ކްލިނިކްއެއް އެބަހުރިނޫންތޯ.. ދިއުމުގެކުރިން ގުޅާފަ އަންގާލަންވެސް އެދިފައިންނާނެ ނޫންތޯ.. ކޮބައިތޯ ފަރުދީ ޒިއްމާ.. ކޮންއިރަކުންތޯ ފަރުދީ ޒިއްމާ އަދާކުރަން ފަށްޓަވަނީ..

  32
  1
 6. ފުތާ

  ބަޑީ ތި ފޭދޫ

  12
  4
 7. Anonymous

  ކޮބާހޭ ފަރުދީ ޒިންމާ! މިއޮތްވަރަށް ކޮވިޑާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެކިގޮތްގޮތުން ލިބެމުންދާއިރު އެންމެފުރަތަމަވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ ތިބޭފުޅަކު ނުނެންގެވީ ކީއްވެތޯ؟ 14 ދުވަސް ނުވާއިރު އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެގެން އަރިދަފުސް ރޯގާއެއްޖެހުނީމާ ހޮސްޕިޓަލަށްނުގޮސް އެތަނަށް ގުޅާފަ އެހީތެރިކަމަށްއެދުނުނަމަ އެމީހުން އެހީތެރިވާނެ! އެހެންމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް ނުބަލާ ޒޫމްލާފަ ދުއްވައިގަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލާދިމާއަށް! ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހޭލުންތެރިކަމެއްހުރެފަ އެހެންމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ސަލާމަތްތެރިކަމަށްޓަކާ ފަރުދީ ޒިންމާނަންގަވަން އާދަކުރަންވީ!

  19
 8. ވަރަށް ރުޅި

  ބަލި ހިފައިގެން ރާއްޖެ އައިސް، ތިމާއަކީ މާމޮޅު މީހެއްކަމަށް ދެކި ދުވަހަކުވެސް ބަލި ނުޖެހޭކަމަށް ދެކި ބޮޑާވެ، އެހެންމީހުނަށް ބަލި ޖައްސާ މީހުންވީ ކަރަންޓީންކޮށް ކަރަންޓީނުން ރަނގަޅުވުމުން ބޮޑު އަގަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް ޖަލަށްލާން. ކިތައް މީހުންނަށްތޯ މީނައާހެދި ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅިގެން އެދިޔައީ؟ ފްލައިޓްގެ އެންމެހާ ޕަސެންޖަރުން، އެއާޕޯޓު ތެރެއިން އޭނައާ ބައްދަލުވެ ނޫނީ އޭނަ އަތްލި ތަންތަނުގައި ހިފި މީހުން، ފެރީ/ކާރު ބޭނުންކުރި މީހުން، މިހެންގޮސް ބައިވަރު. މީގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުންވެސް ނަގަން ޖެހޭނެ. ފަރުވާކުޑަކުރީމާ މިހެން މިވީ.

  26
  1
 9. ޝައިހާން

  އެއްވެސް ކޮވިޑުބައްޑާ 19 އަކައް އައްޑޫގަ ނުތިބެވޭނެ.. ގުރޭޓާ އައްޑޫ ކޮވިޑް ފުރީވާނެ.

  1
  11
 10. Anonymous

  ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގޮސް އެޗްޕީއޭއަށާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅާފަ ހާލަތު ކިޔައިދިންނަމަ ރަގަޅުވީސް!އޭރުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުއަޅައިގެން އެމީހާކައިރިއަށް ދެވޭނެ! ތިހެން ކަންކުރުމުން އެތައްބަޔަކު އެކަހެރިވާން މަޖުބޫރުވީ! އެންމެ ފަރުދަކު ކުރާކަމެއްގެ ސަބަބުން އެތައްބަޔަކުތަކުލީފުއުފުލަންއެބަޖެހޭ

  21
 11. އަލިކަލޯ ކައިދާގެ

  އެއީ ވަރަށްގަޓު މީހެތް ގަޓުހުރިކަންދައްކާލީ
  އެކަމަކު ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންރަރުވެސްނެތް ކޮބަޑިއެތް އެއީ............... ވާނީ

  10
 12. ޢަލިބެ

  މީނަ 14 ދުވަސްނުވަނީސް ކަރަންޓީނެއްނެތި ދެވުނީކީއްވެ؟ ވަރަށް ބެލެއެއްނު އެބަ.

 13. ކަނބުލޮ

  އއއައ އްޑޫގެ ހުރިހާ މު އައ އްސަސާ އެ އް ފެ އިލް ސޯބެ ބޮޑުތަނުން ފެ އިލް.

 14. މަޖުބޫރީހާލަތް

  އިންޑިޔާ މީހުން ވީމަ ކުރާނެ ކަމެ އް ނޯންނާނެ މިހީވަނީ އަޅުންކަމަ އްތަ މިސަރުކާރު ބޮޑުތަނުން ފޭލި

 15. ޙަސަން މަނިކާ /ކައްބާބުގެ/ސ. ހަންކެޑެ

  Dhivehi ރާއްޖޭގެ އޭޕީއޭ އަކީ ހަމައެކަނި މާލެ ހުޅުމާލެ ވިލިމާލެއަށް ހަދާފަވާ ޖަމްއީއްޔާ އެތް އެކަންވަރައްސާފު ޓީވީއަށް އަރާތިބެގެން ރޯބުހުތާނު ދޮގުހަދަނީ
  dhivehި ރައްޔިތުންނަކީ ހަމައެކަނި މާލޭގަ އުޅޭމީހުން ދެންމިތިބީ ފަލަސްތީނު މީހުން އެހެންނޫންނަމަ ތިސޮރައްކިހިނެއް މިރަޟަށް މިގެއަށް އާދެވެނީ؟ ތިސޮރު ކޮރިންޓީނެއްވެސްނޫންކުރަންވީއަކީ ތިސޮރުގެ މޮޅުކަންދައްކާލަން ކުޑަގޮލީގަ އައިސުޅޭޓުކުރަންޖެހެނީ އުމުރަށް ނޫންނަމަ ތިސޮރުގެ ސަބަބުން ބިރުވެރިކަންެުފެދުނުހިއްތަކުން ބިރުވެރިކަން ފިލައްޖެއުމަށް ދާންދެން ? ??

 16. ޙަސަން މަނިކާ /ކައްބާބުގެ/ސ. ހަންކެޑެ

  Dhivehi ރާއްޖޭގެ އޭޕީއޭ އަކީ ހަމައެކަނި މާލެ ހުޅުމާލެ ވިލިމާލެއަށް ހަދާފަވާ ޖަމްއީއްޔާ އެތް އެކަންވަރައްސާފު ޓީވީއަށް އަރާތިބެގެން ރޯބުހުތާނު ދޮގުހަދަނީ
  dhivehި ރައްޔިތުންނަކީ ހަމައެކަނި މާލޭގަ އުޅޭމީހުން ދެންމިތިބީ ފަލަސްތީނު މީހުން އެހެންނޫންނަމަ ތިސޮރައްކިހިނެއް މިރަޟަށް މިގެއަށް އާދެވެނީ؟ ތިސޮރު ކޮރިންޓީނެއްވެސްނޫންކުރަންވީއަކީ ތިސޮރުގެ މޮޅުކަންދައްކާލަން ކުޑަގޮލީގަ އައިސުޅޭޓުކުރަންޖެހެނީ އުމުރަށް ނޫންނަމަ ތިސޮރުގެ ސަބަބުން ބިރުވެރިކަންެުފެދުނުހިއްތަކުން ބިރުވެރިކަން ފިލައްޖެއުމަށް ދާންދެން ?