ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން އޮންނާތީ އާއި ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ރާއްޖެ އިން އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން ހަސަދަވެރިން އެބަތިބި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ފެބްރުއަރީ 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އާދަޔާއި ހިލާފު އަމުރަށް ފަހު ކަންތައް ވެގެން ދިޔަ ގޮތް ހަނދާނަށް ގެންނަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެރޭ އެމަނިކުފާނު ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެންނެވީ ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅަށް ނޭނގި ހުރެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަށް ސިފައިންގެއިން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ދިފާޢުގައި ތިބި ސިފައިން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދައުލަތާއި ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ކުރާ މަސައްކަތައް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވިދާޅުވި. އެދުވަސްތަކުގައި ކިތަންމެ ހާސްކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ހިތައް ލިބުނު ފިނިކަމަކީ ގައުމުގެ ދިފާޢުގައި ނިކުންނާނެ ދަރިންތަކެއް ތިބި ކަމުގެ ފިނިކަން." ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ފިލާވަޅަކީ ނޮވެމްބަރ 03 ގެ ހަމަލާ އިން ވެސް ލިބޭ ފަދަ ފިލާވަޅެއް ކަމަށެވެ.

"މިފަދަ ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދަން ޖެހޭ. ފެބްރުއަރީ 01 ގެ ހަމަލާ ކާމިޔާބުވި ނަމަ އެކަމުގެ ފައިދާ ކުރާނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ. އެކަމާއި އުފާ ކުރާނީ ކޮންބައެއްތޯ." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެދުވަހު ދެތިން މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގައުމުގެ ޝަރަފް ވިއްކާލީ އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވެން ޖެހޭ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި މީހުން ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ހަމަލާތައް އަންނަނީ ގަބޫލު ކުރަން ދަތިހައި ކައިރީގައި ތިބޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ތިބެގެން ދެކެވޭ ވާހަކަ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށާއި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރާނީ ކޮން ގެއްލުމެއްތޯ އެވާހަކަ ދައްކާ މީހުން ނުބަލާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ???

  ސާބަހޭ ރައީސް ޔާމިން.

 2. ޢިބުރަބޭ

  ސާބަސް ރައީސް

 3. ނާޝް

  ސާބަސް މަނިކުފާން ގަޓްހުނެްނެވި ވެރިޔެއް ތިނޫނީމިޤައުަަމްށްް އުފަންނުވާކަން ޔަޤީން ޝުކުރިއްޔަާ މަނިކުފާން

 4. ކޮލެޖް

  ސާބާހޭ ރައީސް ޔާމީން މިއުޅޭ ހަސަދަވެރި ހީލަތްތެރިންނާއި ލާދީނީ ބައިގަނޑު މިހާރު އެތިބީ ކުޑަކަކޫ ޖެހި ސައިޒްވެފަ.

 5. އޭއެމް

  ޙަސަދަވެރިންނަކީ ތިބާ އަމިއްލަ އައް އުފެއްދި

 6. ޖޖެ

  ސާރ އަށް ސެލިޓް ކުރަން ތީ ލީޑަރެއް

 7. ބުއްޅަބޭ

  އިންޑިޔާގެ ނުލަފާކަމާއި ގެރީގެ މޮޔަކަމާއި ޔަހޫދީ ދައުލަތްތަކުގެ ސުންޕާކަމުންވެސް ޔާމީނު މިގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކާ ﷲށް ށުކުރުވެރިވަން!

 8. ޑާޑާޑާޑާ

  ފެބްރުއަރީ 1 އާއި ނޮވެމްބަރު 3 އިން ލިބުނު ފިލާވަޅުގައި ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް ވިދާޅުވާނަަމަ މިހާރު ތަމެންނަަށް އިނގޭނެ އެއް ނޫންތޭ 2013 ވަނަ ވޯޓް ލީ ރައްޔިތުންގެ %85 މީހުން މަމެންނަށް ވޯޓް ދީގެން މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ހޮވީ އެއީ ގަޓް ހުންނާނެ ކަން އިނގޭތީވެ ނޫންތޭ. ތަމެންނަށް މަމެން ފުރުސަތު ދިނީމޭ އިސްލާހު ވާން ތަމެންނަށް މަމެން ފުރުސަތު ދިނީމޭ އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރެން ތަމެންނަށް މަމެން ފައިސާ ދިނީމޭ ޕާރޓީ ހިންގަން މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ވެލިއު ނުކޮށް ހުރިހާ ވެލިއުސް ތައް ބްރޭކް ކުރުމަށް ފަހު ފެބް އެކެއްގައި ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރެއް ނެރެގެން ތަމެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުން އެކަން ގޮވީ ތަމެން އަތަށޭ ދޯ. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ގޮޅާބޯ ދަ ހަރާމްކޯރު ދަ ބަތާހަރާމީ ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާންްސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއެް ހޯއް ހޯއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 9. ގިވްއިން

  ސިފައިން ނުވިކޭނެ، ތިބޭނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ކަމަށް ޗީފް ޝިޔާމް ވިދާޅުވާނަމަ އެކަމަކީ އެއީ ަމަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ހީވޭތޭ ކަމެއް ހެން ދެން ތަމެން ދަގަ ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލިހިލަން ކާޅު ހެދުން ލައިގެން ދޯ. މަމެންގެ ވެެރިކަން ތަމެންނަށް ވައްޓައެއް ނުލެވޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ދެން ތަމެން ވެސް ގުޅެންވީއޭ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތޭ އޯއް އޯއް އޯއް ޓްރައި ޓު އަންޑަރސްޓޭންޑް މީ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ގިވް ޔުއަރ ހޭންޑް ޓު މީ ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 10. ގިވްއިން

  ފެބްރުއަރީ 1 އާއި ނޮވެމްބަރު 3 އިން ލިބުނު ފިލާވަޅުގައި ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް ވިދާޅުވާނަމަ އެވާނީ ސީދާ ތެދަށޭ މިހާރު ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގޭނެ އެއް ނޫންތޭ މަމެންގެ ވެރިކަމަކީ ތަމެންނަށް ވެއްޓޭނެ ވެރިކަމެއް ނޫން ކަން ދެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވެސް އޭނާގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ވަޒީފާ އިން ވެސް އިސްތިއުފާ ދޭންވީ ދީ ދެން އިސްތިއުފާ ދީދެން އިސްތިއުފާ އޯއް ޓްރައި ޓު އަންޑަރސްޓޭންޑް މީ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 11. އަފްސީން

  2018 ޔަޤީން އިންޝާއަﷲ!

 12. ނާސިރު

  ތެދުފުޅެއް ހަސަދަވެރިން އެބަ ތިބި ތި ކެންޕޭނު އިފީހުގައި އަތަޅު ތެރެއަށް ތި ފޮނުވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ރައީސް ޔާމީން އަށް ހަސަދަ ވެރިވާ މީހުން އިންތިހާބު ގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރުމަށް މިހާރުވެސް ތ. އަތޮޅުގައި ހަރާކަތްތެރިވާ މެޑަމް ގެ ކެންޕޭނު އޮފީހުން އައިސްތިބި ރަތްލާޖެހި އިދިކޮޅަށް ރައީސް ޔާމީން އޮތް ތާއީދުނަގާ ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާބޭފުޅުން އެބަ އުޅުއްވާ 2018 ފެއިލް ކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ

 13. ނާސިރު

  ތެދުފުޅެއް ހަސަދަވެރިން އެބަ ތިބި ތި ކެންޕޭނު އިފީހުގައި އަތަޅު ތެރެއަށް ތި ފޮނުވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ރައީސް ޔާމީން އަށް ހަސަދަ ވެރިވާ މީހުން އިންތިހާބު ގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރުމަށް މިހާރުވެސް ތ. އަތޮޅުގައި ވެސް އެބައުޅޭ މިހާރު

 14. ކާށިހޮވާ

  ފެބްރުއަރީ 1 އާއި ނޮވެމްބަރު 3 އިން ލިބުނު ފިލާވަޅުގައި ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް މަމެންގެ ރައީސް ވިދާޅުވާނަމަ ދެން މަމެންނަށް ޔަގީނޭ އިދިކޮޅުން އެމެން އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނުނެރޭނެ ނުވެސް ނެރެވޭނެ ކަން އެއީ މަމެންނަށް ކަށަވަރުވެ ޔަގީން ވާ ކަމެކޭ. ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ނަމެއް ނޯންނާނެއޭ ރާއްޖޭގައި ދެން ބާއްވާ އެެއްވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ގައި އެކަން ޔަގީން ކަން ދެމޭ މަމެން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް ތަމެން ދެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާ ރަށުތެރޭން މުޑި ކާށި ހޮވުން ފަދަ ކަމަކާއި ގެން އުޅުނިއްޔާ މާ ތާހިރުވާނެ އެއް ނޫންތޭ. ދަގަ ދަގަ ދަގަ ކާށިހޮވަން. ކާށިހޮވާ ދޯ.

 15. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ ދަލާދ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.