23:58

23:11

22:21

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 284 މީހުން މަރުވެއްޖެ. އެމެރިކާ އިން މިއަދު މިހާތަނަށް 290 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު 3431 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެމެރިކާ އިން އިތުރު 12342 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފައި. މިއަދު މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން 12730 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ. އެމެރިކާ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 176518 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

22:21

އިކްއެޑޯ
- އިތުރު 13 މަރު
- ޖުމްލަ 75 މަރު
- އިތުރު 274 ފައްސި
- ޖުމްލަ 2240

އަލްޖީރިއާ
- އިތުރު 09 މަރު
- ޖުމްލަ 44 މަރު
- އިތުރު 132 ފައްސި
- ޖުމްލަ 716 ފައްސި

22:10

21:37

21:31

21:16

މަބްރޫކް: ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުންގެންދާ ތިން މީހުން ހާލުވެސް ރަނގަޅު. މިވަގުތު ނަތީޖާ ނުލިބި އޮތީ ފަސް ސާމްޕަލެއް.

21:14

މަބްރޫކް: ދެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ދެން ބާއްވާނީ ކޮންމެ ރެއަކު 21:00 ގައި. ނަމަވެސް މިއީ މިކަމުގެ ސީރިއަސްކަން ކުޑަވުމުން ގެނައި ބަދަލެއް ނޫން. މިއީ ވަގުތީ ނިންމުމެއް. މިހާރު ދެ ސުވާލު ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށް ކުރެވޭނެ.

21:12

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި.

21:11

ސްރީލަންކާ އިން އިތުރު 13 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ. މިއަދު މިހާތަނަށް 20 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 142 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ. އަދި މިހާތަނަށް 2 މީހުން މަރުވެފައި ވޭ.

21:10

އަލްބޭނިއާ އިން އިތުރު 2 މީހުން މަރުވެ، ޖުމްލަ 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން އިތުރު 20 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 243ށް އަރާ.

21:09

އުތުރުމެސެޑޯނިއާ އިން އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެ، ޖުމްލަ 9 މީހުން މަރުވެ، އިތުރު 44 މީހަކު ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސި 329ށް އަރައިފި.

21:07

މޮލްޑޯވާ އިން އިތުރު 2 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 4ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 55 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 353ށް އަރާ.

21:06

ސާބިއާ އިން އިތުރު 6 މީހުން މަރުވެ، މިއަދު މިހާތަނަށް 7 މީހަކު މަރުވެ، ޖުމްލަ 23 މީހުން މަރުވެ، އިތުރު 115 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ. ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 900ށް މިޙާރު އަރާ.

21:04

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ މިއަދު މިހާތަނަށް 3 މީހަކު މަރުވެ، މިހާތަނަށް 961 ފައްސިވެއްޖެ.

21:04

ޑޮމެނިކަން ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 9 މީހުން މަރުވެ ޖުމްލަ 51 މީހުން މަރުވެ، މިހާތަނަށް 1،109 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ.

21:03

ފިންލޭންޑުން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ، ޖުމްލަ 17 މީހަކު މަރުވެ، މިހާތަނަށް 1،418 ފައްސިވެފައިވޭ.

21:02

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިންނއިތުރު 2 މީހުން މަރުވެ، ޖުމްލަ 10 މީހުން މަރުވެ، އިތުރު 110 މީހުން ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ވަނީ 1،563ށް އަރާފަ.

21:01

ޕާކިސްތާނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، މިއަދު މިހާތަނަށް 5 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 26ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 1،914 މީހުން ފައްސިވެފައިވޭ.

21:00

ރޮމޭނިއާ އިން އިތުރު 9 މީހުން މަރުވެ، މިއަދު މިހާތަނަށް 13 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 78ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 2،245 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވޭ.

20:59

ރަޝިއާ އިން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 17ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 501 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ޖުމްލަ 2،337 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:57

މެލޭޝިއާ އިން އިތުރު 2 މަރުވެ، މިއަދު މިހާތަނަށް 6 މީހުން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރު 43ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 2،766 މީހަކު ފައްސިވެފަ ވެ.

20:54

ޑެންމާކުން އިތުރު 13 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 90ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2،816ށް އިތުރުވެފަ.

20:53

ޗެކް ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 3 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 25ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3،002ށް އިތުރުވެފަ.

20:50

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 34 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 180ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 407 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 4،435ށް އިތުރުވެފަ.

20:50

ނޯވޭ އިން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 36ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 154 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 4،559ށް އިތުރުވެފަ.

20:48

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 167ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 4،681 ށް އިތުރުވެފަ.

20:46

ޕޯޗުގަލް އިން އިތުރު 20 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 160ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1،035 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7،443ށް އިތުރުވެފަ.

20:45

ސްވިޒަލޭންޑް އިތުރު 36 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 395ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 264 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 16،186ށް އިތުރުވެފަ.

20:38

20:24

20:01

19:57

19:57

19:08

18:59

18:40

18:26

18:21

17:30

17:06

16:58

16:45

16:32

16:28

16:28

ސްރީލަންކާއިން އިތުރު 10 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 132 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 2 މަރު

16:02

ސީޝެލްސްގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 10 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން އަދި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

16:00

ލާއޯސްގައި އިތުރު އެކެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް ނުވަ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް އަދި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

15:59

ޗޭޑްގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ހަތަކަށް އަރާފައި. މި ބަލީގައި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

15:59

ޒިމްބާބްވޭގައި އިތުރު އެކެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އަށް މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. މަރުވެފައި ވަނީ އެންމެ މީހެއް.

 

15:58

ގަބޯންގައި އިތުރު ނުވަ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 16 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން މަރުވީ އެކަކު.

 

15:58

އިތިއޯޕިއާގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 25 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން އަދި މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

 

15:57

އެލްސަލްވާޑޯގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 32 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ބަލީގައި މީހަކު އަދި މަރެއް ނުވޭ.

15:57

މަޑަގަސްކަރާގައި އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 46 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. މިހާތަނަށް އައިއިރު މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

15:56

އައިލްސް އޮފް މޭން އިން އިތުރު 11 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 60 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. މިހާތަނަށް އައިއިރު އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

15:56

ޕެރެގުއާއީގައި އިތުރު އެކަކުގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 65 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން މަރުވީ ތިން މީހުން.

 

15:55

ކިރިގިސްތާނުގައި އިތުރު 13 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 107 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހިގެން މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

15:54

ބޮލީވިއާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަ މީހުން. އިތުރު 10 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 107 އަށް އަރާފައި.

 

15:54

ކެމްބޯޑިއާގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 109 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން މީހަކު އަދި މަރެއް ނުވޭ.

15:53

ޗެނަލް އައިލެންޑްސްގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ ތިން މީހުން. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދަކީ 141.

 

15:53

ހޮންޑޫރާސްގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 141 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަތް މީހުން.

 

15:52

މޮރިޝަސްގައި އިތުރު 15 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 143 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް ތިން މީހަކު މަރުވި.

 

15:51

އުޒްބަކިސްތާނުގައި އިތުރު ނުވަ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 158 މީހުން. މިހާތަނަށް މަރުވީ ދެ މީހުން.

15:51

އަފްގާނިސްތާނުގައި އިތުރު ހަތަރު މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 174 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަތަރު މީހުން.

 

15:50

އޮމާންގައި އިތުރު 13 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 192 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ބަލީގައި އެ ގައުމުން މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

15:49

ކެމަރޫންގައި އިތުރު 54 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 193 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަ މީހުން.

15:48

ޓައިވާންގައި އިތުރު 16 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 322 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް މަރުވީ ފަސް މީހެއް.

 

15:48

ކަޒަކިސްތާނުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ދެ މީހަކު މަރުވި. އިތުރު 23 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 325 އަށް އަރާފައި.

 

15:47

ސްލޮވޭކިއާގައި އިތުރު 27 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 363 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މި ބަލީގައި އަދި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

15:47

ބަލްގޭރިއާގައި އިތުރު 20 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 379 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން މަރުވީ 8 މީހުން.

 

15:46

ލެޓްވިއާގައި އިތުރު 22 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 398 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް އަދި އެކަކު ވެސް މަރެއް ނުވޭ.

 

15:46

ބޮސްނިއާގައި އިތުރު 43 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 411 އަށް އަރާފައި. ބަލީގައި މަރުވީ 10 މީހުން.

 

15:45

15:45

ހަންގޭރީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް މަރުވީ 16 މީހެއްގެ. އިތުރު 45 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 492 އަށް އަރާފައި.

 

15:44

ބަހްރެއިންގައި އިތުރު 15 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ޖެހިއްޖެ. މިހާތަނަށް 530 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ބަލި ޖެހިގެން މަރުވީ ހަތަރު މީހުން.

 

15:43

ލިތުއޭނިއާގައި އިތުރު 42 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހިފައި ވަނީ 533 މީހުންނަށް. މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަތް މީހުން.

15:42

ޔޫކްރެއިންގައި އިތުރު އެކެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 549 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން މަރުވީ 13 މީހުން.

 

15:41

މޮރޮކޯ އިން އިތުރު 18 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 574 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 33 މީހުން.

15:41

ނިއުޒިލެންޑްގައި އިތުރު 58 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 647 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް މަރުވީ އެކަކު.

 

15:40

ހޮންކޮންގައި އިތުރު 31 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 714 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހުން މަރުވި.

 

15:39

އެސްތޯނިއާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ހަތަރު މީހުން މަރުވި. އިތުރު 30 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 745 އަށް އަރާފައި.

15:39

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 24 މީހަކު މަރުވި. އިތުރު 146 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 966 އަށް އަރާފައި.

 

15:38

15:34

މެކްސިކޯގައި އިތުރު އަށް މީހަކު މި ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 28 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 101 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،094 އަށް އަރާފައި.

15:24

15:08

15:08

ފިންލޭންޑްގައި އިތުރު 32 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 1،384 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، އެ ބަލީގައި މަރުވީ 13 މީހުން.

15:07

ތައިލެންޑްގައި އިތުރު އެކަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 10 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 127 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،651 އަށް އަރާފައި.

 

15:07

ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 25 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 48 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،865 އަށް އަރާފައި.

 

15:06

ފިލިޕީންސްގައި އިތުރު 10 މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 88 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 538 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،084 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

15:05

ރޮމޭނިއާގައި އިތުރު ތިން މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 68 މީހުން މަރުވި. މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނީ 2،109 މީހުންނަށް.

 

15:05

ޕޮލެންޑުގައި އިތުރު 77 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 2،132 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް މަރުވީ 31 މީހުން.

15:04

ޑެންމާކްގައި އިތުރު 238 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 2،815 މީހެއްގެ ގައިން ވަނީ ބަލި ފެނިފައި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 77 މީހުން.

 

15:04

ޗެކް ރިޕަބްލިކުން އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 24 މީހުން މަރުވި. އިތުރު އެކަކު ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3،002 އަށް އަރާފައި.

15:03

ނޯވޭ އިން އިތުރު 20 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 4،465 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 32 މީހުން.

15:02

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިތުރު 96 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 4،557 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 19 މީހުން.

15:02

ބްރެޒިލުން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 165 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 31 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،661 އަށް އަރާފައި.

15:01

15:01

އިސްރާއީލްގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 17 މީހުން މަރުވެއްޖެ. އިތުރު 136 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،831 އަށް އަރާފައި.

 

15:00

ކެނެޑާގައި އިތުރު ތިން މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 92 މީހުން ވަނީ ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައި. އިތުރު 26 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7،474 އަށް އަރާފައި.

 

14:59

އޮސްޓްރިއާގައި އިތުރު 20 މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 128 މީހުން ވަނީ ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައި، އިތުރު 154 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9،772 އަށް އަރާފައި.

14:58

ދެކުނު ކޮރެއާގައި އިތުރު ހަތަރު މީހުން ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މަރުވީ 162 މީހުން. އިތުރު 125 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9،786 އަށް އަރާފައި.

 

14:57

ޖަރުމަނުގައި އިތުރު ފަސް މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 650 މީހުން ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައި. އިތުރު 166 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 67،051 އަށް އަރާފައި.

 

14:57

ޗައިނާ އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3،3305 އަށް އަރާފައި. އިތުރު 79 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 81،518 އަށް އަރާފައި.

14:56

އެމެރިކާ އިތުރު 17 މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3173 މީހަކު ވަނީ އެ ގައުމުން މަރުވެފައި. އިތުރު 515 މީހަކަށް ބަލި ޖެހުނު އިރު، އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 164،359 އަށް އަރާފައި. އެމެރިކާއަކީ އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހުނު ގައުމު.

14:46

13:50

10:37

10:31

10:17

10:03

08:35

08:20

03:15

އެމެރިކާއިން އިތުރު 1846 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 16،926 އަށް އަރައިފި. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް 160،417 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

 

03:00

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 370 އަށް އަރާފަ. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2،953 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ.

02:27

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޖަރުމަނުން އިތުރު 29 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ޖުމްލަ 104 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން މަރުވި މީޙުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު މިވަނީ 645 އަށް އަރާފަ

02:26

ޖަރުމަނުން އިތުރު 589 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 4،276 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 66،711 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

02:22

01:57

01:43

ޖަރުމަނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 59 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 75 އަށް އަރާފަ. ޖަރުމަނުން އުތުރު 3،690 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3،690 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް ޖަރުމަނުން ޖުމްލަ 66،125 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސެިވެފައިވާއިރު، 616 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

01:25

ތުރުކީން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 37 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއީ އެގައުމުން އެއްދުވަހު މިހާގިނަ ބަޔަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު. މިހާތަނަށް ތުރުކީން ޖުމްލަ 168 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފަ. ތުރުކީން މިވަނީ އިތުރު 1،610 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެސް ވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން މިހާތަނަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 10،827 އަށް އަރާފަ. ތުރުކީގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސީރިޔަސް ހާލަތުގައި 568 މީހަކު ތިބިއިރު، އެގައުމު މިހާރު އޮތީ ލިސްޓުގެ 11 ވަނައިގައި

01:25

01:16

އެމެރިކާއިން އިތުރު 2،322 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 15،080 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން 158،571 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެގައުމު އޮތީ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި

01:14

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާއިން އިތުރު 74 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 355 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 2،938 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

01:03

00:49


ކޮވިޑް-19 ޔޫރަޕްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި، ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓާލާފައި ވާއިރު ބައެއް އަރަބި ގައުމުތަކުގައި ވެސް އިތުރަށް ބަލި ފެތުރިގެން ދިއުމުގެ ބިރު ބޮޑުކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 154 މީހުން ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ މިހާރު 1453 އަށް އަރައެވެ. ޤަތަރުން އިތުރު 59 މީހުން މިއަދު ފައްސިވިއެވެ. އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ މިހާރު 693 އަށް އަރައެވެ. މިސްރުން މިއަދު އިތުރު 47 މީހުން ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ވަނީ 656 އަށް އަރާފައެވެ. ޔޫއޭއީ އިން ވެސް އިތުރު 41 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ވަނީ 611 އަށް އަރާފައެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު އަދިވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ ނަތީޖާތަކެއް ނުފެނެއެވެ. ފްރާންސާއި ސްޕޭންގެ ހާލަތު ފެންނަނީ ވަރަށް ގޯސްކޮށެވެ. އިޓަލީގެ ހާލަތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަހެން ހީވިނަމަވެސް ކަށަވަރު ކަމާއި އެކު އެއްޗެއް ބުނަން އެނގޭނީ އަދިވެސް ދެތިން ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ ހާލަތު ދަނީ ހައްތަހާ ގޯސްވަމުންނެވެ. އެމެރިކާ އިން މިއަދު މިހާތަނަށް 281 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.މިއަދު މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 12758 އަށް އަރައެވެ. އެމެރިކާ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ މިހާރު 156249 އެވެ. މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 2864 އެވެ.

ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދިވެހިންނާއި ކައިރީގައި އުޅުނު ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފައެވެ.

ފަސް ރިސޯޓަކުން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނައްސި (ނެގެޓިވް) ވެފައިވާ ޚަބަރު މިއަދު ލިބިފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.