00:11

23:45

23:36

23:31

22:41

22:35

22:25

22:17

21:38

21:33

21:22

ސައީދު (ބީއެމްއެލް) : މާޗް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތަކަށް ބީއެމްއެލް އިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭނެ. މުޅި ބޭންކް އޮތީ ދިވެހިންނާއި ގުޅިފައި. މިކަން ކުރުމުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ބެލިން. ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ބޭންކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނަން. ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފުރުސަތު މިދެނީ ލޯނު ފަސްކުރުމަށް އެދުމަށް. ދެވަނަ ހަމަސް ދުވަހު ދައްކަން ޖެހޭނީ ލޯނަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ވިހި އިންސައްތަ. ދެން އަލުން ލޯނު ދައްކަން ފަށާއިރު ކޮމްޕައުންޑް އިންޓަރެސްޓް ނުނަގާނަން. ދެން ލޯނުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރާނަން.

21:18

21:12

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރު: މިއަހަރު ބަޖެޓްގައި ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން 7.5 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް. މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ބަޖެޓްގެ އަންދާސާތައް ބަދަލުވެއްޖެ. ކުރީގެ ހަޤީޤަތްތަކާއި މިހާރުގެ ހަޤީޤަތްތައް ބަދަލުވެއްޖެ. ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން 5.5 އިންސައްތަ ދަށަށް ދާނެ. މިއަހަރު ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު މިދިޔަ އަހަރާއި ބަލާއިރު 50 އިންސައްތަ އާއި 30 އިންސައްތަ އާއި ދެމެދު އަދަދަކަށް ދަށަށް ދާނެ. 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ވެދާނެ.

21:10

މަބްރޫކް: އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް އައިސްފައިވާ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުން ކުރިއަށްދާއިރު ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމަށް ފޮޓޯތައް ދައުރު ކުރަމުން އެބަގެންދޭ. އެއިން އެއްވެސް ވާހަކައަކީ ތެދު ވާހަކައެއް ނޫން. ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ އާއިލާ މީހުންގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި އެބަތިބި. 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 18 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ރާއްޖެ އައި މީހުންގެ ތެރެއިން 45 މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގައިފިން.

21:05

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި.

20:46

20:44

ޗިލީ
04 މަރު
ޖުމްލަ 16 މަރު
293 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 3031

ރޮމޭނިއާ
04 މަރު
ޖުމްލަ 86 މަރު
215 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 2460

ޕާކިސްތާން
133 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 2071
ޖުމްލަ 26

ގްރީސް
01 މަރު
ޖުމްލަ މަރު 50
101 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 1415

ސާބިއާ
05 މަރު
ޖުމްލަ މަރު 28
160 ފައްސި
ޖުމްލަ 1060

ސިންގަޕޫރު
74 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 1000
ޖުމްލަ 03 މަރު

ކްރޮއޭޝިއާ
96 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 963
ޖުމްލަ މަރު 06

ސްލޮވޭނިއާ
39 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 841
ޖުމްލަ މަރު 15

އެސްޓޯނިއާ
01 މަރު
ޖުމްލަ މަރު 05
34 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 779

ހޮންކޮންގް
50 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 765
ޖުމްލަ 04 މަރު

ނިއުޒިލެންޑް
61 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 708
ޖުުމްލަ މަރު 01

ޔޫކްރޭން
24 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 669
ޖުމްލަ މަރު 17

މޮރޮކޯ
01 މަރު
ޖުމްލަ މަރު 37
21 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 638

ލިތުއޭނިއާ
44 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 581
ޖުމްލަ މަރު 08

އަރުމޭނިއާ
39 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 571
ޖުމްލަ މަރު 03

20:36

20:31

20:20

20:18

އެމެރިކާ
47 މަރު
ޖުމްލަ 4100
1356 ފައްސި
ޖުމްލަ 189586

ޖަރުމަންވިލާތް

46 މަރު
ޖުމްލަ 821
2500 ފައްސި
74508 ޖުމްލަ ފައްސި

ސްވިޒަލޭންޑް
28 މަރު
ޖުމްލަ މަރު 461
532 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 17137

އޮސްޓްރިއާ
18 މަރު
ޖުމްލަ މަރު 146
377 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 10553

ޕޯޗްގަލް
27 މަރު
ޖުމްލަ މަރު 187
808 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 8251

ސްވިޑެން
59 މަރު
ޖުމްލަ މަރު 239
512 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 4947

ޑެންމާކް
14 މަރު
ޖުމްލަ 104 މަރު
232 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 3092

ރަޝިއާ
07 މަރު
ޖުމްލަ 24
440 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 2677

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ
06 މަރު
ޖުމްލަ ފައްސި 16
157 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 1720

އިންޑޮނޭޝިއާ
21 މަރު
ޖުމްލަ 157
49 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 1677

އިންޑިއާ
78 ފައްސި، މިއަދު މިހާތަނަށް 240
ޖުމްލަ ފައްސި 1637
ޖުމްލަ 45 މަރު

ޑޮމެނިކަން ރިޕަލިކް

6 މަރު
ޖުމްލަ މަރު 57
175 ފައްސި
ޖުމްލަ ފައްސި 1284

20:17

19:52

19:28

19:21

19:15

18:51

18:50

18:24

17:51

17:27

17:20

16:30

16:13

15:48

15:42

15:18

13:59

13:24

13:23

ބަންގްލަދޭޝްގައި އިތުރު އެކަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ހަ މީހަކު މަރުވި. އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 54 އަށް އަރާފައި.

13:22

ޓްރިނިޑޭޑްގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަތަރު މީހުން. އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 89 އަށް އަރާފައި.

13:21

ބޮލީވިއާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ހަތް މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު އަށް މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 15 އަށް އަރާފައި.

 

13:20

ހޮންޑޫރާސްގައި އިތުރު ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 10 މީހުން. އެ ގައުމުގައި އިތުރު 31 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 172 އަށް އަރާފައި.

 

13:19

ކަޒަކިސްތާނުގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ ތިން މީހުން. އިތުރު 26 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 369 އަށް އަރާފައި.

 

13:18

ހަންގޭރީގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މަރުވީ 20 މީހުން. އިތުރު 33 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 525 އަށް އަރާފައި.

13:18

މެކްސިކޯގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 29 މީހުން. އިތުރު 121 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،215 އަށް އަރާފައި.

 

13:11

އިންޑިއާގައި އިތުރު 10 މީހަކު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 45 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 193 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،590 އަށް އަރާފައި.

 

13:10

ތައިލެންޑްގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 12 މީހުން. އިތުރު 120 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،771 އަށް އަރާފައި.

 

13:09

ޕޮލެންޑުގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 35 މީހުން. އިތުރު 36 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،347 އަށް އަރާފައި.

13:04

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިތުރު އެކަކު މި ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 21 މީހުން. އިތުރު 99 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 4،862 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

13:02

އިސްރާއީލްގައި އިތުރު އެކަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 21 މީހުން މަރުވެފައިވޭ. އިތުރު 233 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ބަލި ފެނުނީ 5،591 މީހުންގެ ގައިން.

 

13:01

ބްރެޒިލުން އިތުރު މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 202 މީހުން. އިތުރު 95 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5،812 އަށް އަރާފައި.

 

13:00

ދެކުނު ކޮރެއާގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 165 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 101 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9,887 އަށް އަރާފައި.

 

12:57

ޗައިނާގައި އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާރު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3،312 އަށް އަރާފައި. އިތުރު 36 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 81،554 އަށް އަރާފައި.

12:57

އެމެރިކާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 4،055 މީހަކު ވަނީ ބަލީގައި މަރުވެފައި. އިތުރު 62 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 188،592 އަށް އަރާފައި.

11:17

10:49

09:43

09:14

06:28

ފާއިތުވެ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާއިން 24،492 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވި ދުވަސް. މީގެ ކުރިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު. އެދުވަހު ޖުމްލަ 20،297 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޖުމްލަ 3،883 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 188،280 މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލި ރަނގަޅުވެފައިވަނީ 6،461 މީހަކު. އެމެރިކާގައި ހާލުދެރަ 3،988 މީހަކު އެބަތިބި.

06:19

06:04

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރެގައި އެގައުމުން މިވަނީ 726 މީހަކު މަރުވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 726 އަށް އަރާފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 469 މީހަކު މިވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ. އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑީއިރުގެ ތެރޭޣައި 23،941 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 187،729 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

05:06

05:06

05:06

05:06

04:22

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން މިވަނީ 708 މީހަކު މަރުވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3،847 އަށް އަރާފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 360 މީހަކު މިވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ. އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑީއިރުގެ ތެރޭޣައި 23،472 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 187،260 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

04:07

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3،807 އަށް އަރާފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 887 މީހަކު މިވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ. އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑީއިރުގެ ތެރޭޣައި 22،258 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 186،046 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

02:36

02:32

ބްރެޒިލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 38 އަށް އަރާފަ. ބްރެޒިލް އިން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 1،089 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 5،717 އަށް އަރާފަ

02:31

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޖަރުމަނުން އިތުރު 82 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މިވަނީ 774 މީހުން މަރުވެފަ. އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 4،805 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 71،690 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

02:20

އެމެރިކާއިން އިތުރު 3،183 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 21،371 އަށް އަރައިފި. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 185،189 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ

02:19

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 117 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 632 އަށް އަރާފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3،773 މީހަކު ވަނީ މަރުވަފަ

02:15

01:40

އެމެރިކާއިން އިތުރު 1،635 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 18،188 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 181،906 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ

01:39

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 83 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު ވޭތިވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 515 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 3،655 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

01:10

ބްރެޒިލް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 175 އަށް އަރާފަ. ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 200 މީހަކު ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 4،830 އަށް އަރާފަ.

01:02

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ތުރުކީން އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވި ދުވަހަކަށް މިއަދު މިވަނީ ވެފަ. އެގައުމުން މިހާރު އިތުރު 2،704 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 13،315 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:44


ކޮވިޑް-19 ޑިސެމްބަރު މަހު ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށިފަހުން ފާއިތުވެގެން މިދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވެއެވެ. މިއަދުވެސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެ، ގިނަ ބަޔަކަށް ބަލި ޖެހިއްޖެއެވެ.

މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާ އެއް ގައުމަކީ އެމެރިކާ އެވެ. އެމެރިކާ އިން މިހާތަނަށް 180340 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 3573 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެމެރިކާ އިން މިއަދު އެކަނިވެސް 16552 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

އިޓަލީވިލާތުގައި ބެލި ފެތުރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް، މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ފްރާންސްގެ ހާލަތު ދަނީ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހަކު ގޯސް ވަމުންނެވެ. ސްޕޭންގެ ހާލަތު ވެސް ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހަކު ގޯސްވެ މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ނެދަލޭންޑްގެ ހާލަތު ވެސް ވަރަށް ގޯސްވަމުންދާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ހައްޖު މޫސުން ކައިރިވަމުން އަންނައިރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން މަޑުޖައްސާލަން ސައުދީ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ އެދިފައެވެ.

މިއަދު ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު އަނެއްކާވެސް ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަ މުއްދަތު އެއްހަފްތާއަށް އިތުރު ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ވެސް އަދި ފެންނަނީ ބިރުވެރިކަމެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އައި ތިން ދުވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެފައި ވާއިރު ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިން ކަރަންޓީން ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމުމުގެ ކުރިން މާޗް މަހުގެ 14 އިން ފެށިގެން ރާއްޖެ އައި މީހުން ޓެސްޓް ކުރަން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  އަޅުގަނޑުގެ އާދޭސް.
  ދިވެހިރާ އްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެ އްގަ އަދި މީހުން ދިރި އުޅޭ ގެތަކުގަ މެދުކެންޑުމެ އްނެތި ކީރިތި ގުރު އާން ކިޔަވާ ތަ އުބާވެ ގިނަގިނަ އިން ﷲ އަށް ދު އާކުރުން އިތުރު ކޮށް އަދި ކޮންމެވެސް އަދަދެ އްގެ މިސްކިތް ޖަމާ އަތުގަ ރަ އަކާތެރިވެ ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖަ އްސަވާދެ އްވުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. ރަ އްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަ އް އެހެނިހެން ކަންކަމުގަ އަޅާ ފަދަ އިން މިކަމުގަ ވެސް އެޅޭނެ ގޮތްނެތި ގޮތްހުސްވާންވީ ކީތްވެތޯ؟ އެންމެހާ އަޅުތަކުންނަ އަ ޝިފާދެ އްވުން ވަނީ ﷲގެ ހަޒްރަތުން ކަމާމެދު ޣާފިލުވުމުން އެ އްކިބާ ވުމުން މެނުވީ މި މުސީބާތުްން މިންޖު ވުން އެ އީ ވާނޭކަމެ އް ނޫންކަން ޔަގީން.
  މުޅިދުނިޔެ މި އާދޭހާ ދެކޮޅު ހެދިނަމަވެސް މި އީ ހަ އްގުގޮތް.

  5
  2