ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިހާރު ޢިއުލާންކުރައްވާފައިވާ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއެކު މާލޭގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބޭރުގައި އުޅުން މަނާކުރައްވާފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭ މީހުން 1000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ސަމީރު ވިދާޅުވީ މާދަމާ މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާ ގަޑީގައި ހުއްދަ ނެތި ނުކުމެ އުޅޭ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފުލުހުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެވަގުތުތަކުގައި އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވާނެކަމަށާ، އެކަން ތަކުރާރު ވާނަމަ 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމާނާ ކުރާނެކަމަށް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ސަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ދަށުން މާދަމާ މެންދުރު 12:00 އިން ފެށިގެން ވަކިގޮތެއް އަންގަވަންދެން އެއްފަހަރާ 3 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަގުމަތީގައި އެއްވެއުޅުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި ހަވީރު 17:00 އިން ފެށިގެން 20:00 އާއި ހަމައަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން މީހުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުތުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ސްޕްރިންޓެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ސަމީރު ވަނީ މި ފިަޔަވަޅުތަކުގެ ވަގުތުތަކުގައި އިސްތިސްނާ ވެފައިވާ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންވެސް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭއިރު އެއޮފީހެއްގެ ޔުނިފޯމުގައި އުޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. އަދާލަތު

  ޢާއްމުގޮތެއްގައި ނުކުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ، ބަނގްލަދޭޝް މީހުން. މިހާ ރުވެސް ވިޔާފާ ރީގެ އުޞޫލުން ކައްކާ ކާންދޭން ތަންތަނަށް މީހުން ވައްދައިގެން ގެންދަނީ ކާންދެމުން. ރިޕޯ ރޓް ކު ރިޔަސް ވާކަމެއް ނޯވޭ. އެމީހުން ޖު ރުމާނާ ކު ރެވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދޭ.

  46
  2
  • ޥަރޮ

   ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ހާދަ ގިނައޭ މަގުމަތީގަ އުޅޭ މީހުން. ތިބުނާހެން އަދިވެސް ކެފޭތައްވެސް ހުޅުވާފަ ހުރޭ. ބަންގްލަދޭޝް މީހުނަށް ވަކި ހުއްދައެއްދީފަތަ އޮންނަނީ. ޓޭކްއަވޭއަކަށް ތަންތަން ހުޅުވުން ހުއްޓާލާ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތެއް ހަދަންފެނޭ. އިނގޭ ހޮޓާތަކުން ކައިގެން އުޅެންޖެހޭ މީހުން ތިބިކަންވެސް. އެކަމަކު ގިނަ މީހުނަކީ އެހުންނަ ގޯސްއާދަތަކުގެ ސަބަބަނުން ހޮޓަލުން ނުކައި ނުތިބެވޭ މީހުން. ގޭގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކައްކާފަ ހުއްޓަސް ވަރިހަމަ، ފިރިހެނަކަށް ވާނީ މިގޮތަށް އުޅެގެން. އެވަރިހަމަ ކިތަންމެ އަން ހެލްދީކޮށް ކާންޖެހުނަސް. ބޯހަލާކު މިކަހަލަ މީހުނާހެދި.

  • ކޮސްވެއްޖެ

   އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް އިހްސާންތެރި ކަމެއް ނެތީތަ. މަތިން ފައިބާ ތިބި ބައެއް ނޫނޭ އެއީކީ. ދިވެހިން ނަށް ކަމެއް ކުރަން ނުކެރިގެން ދިވެހިން ގެނާ ބައެއް އެއީ. ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅެވޭނީ ވެސް އެވެސް އިންސާނުން.

  • ސޮއްބެ

   ބަލަގަ ބަންގާޅިންނޭ މިސަރުކާރު ހިންގަނީ... މައުމޫނު ދަރިއަކު ދެވީ ބަންގާޅިއަކާ.. އިބުރޭ އަންނި އަކީ ވެސް ދެ ބަންގާޅިން..

 2. ޣަރޭ

  ދިވެހިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެ. ދެން ބިދޭސީން ނޯ. އެމީހުންގެ ދުއްޕާން ބޮޑުވެ ކޮންޓްރޯލްކުރަން އުނދަގޫވާނެ.

  14
  1
 3. ދޮނަކުޅި

  ރައްޔިތުން ބިކަހާލުގަ ޖެހި ސަލާމްޖަހަން ޖެހުނު ވަގުތު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ޖުރުމަނާކޮށްގެން ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދަދޭން ނުކުތުމަކީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންންދެކެވާލޯބި ހާމަވެގެންދާނެކަމެއް

  24
  11
  • ޚިޔާލެއް

   ގޭގަ ތިބެބަލަ. 3 ގަޑިއިރޭ. ކޮން ލޯތްބެކޭ ކިޔާކަށް.

 4. ޞޮނިބެ

  ޢެމިީހުން ޖުޫރިމަނަާއެއްނުކުރަާނެ ދިވެހިރަާށްޖެޭގަ ބަާރުގަދައިީ އެމިީހުން ބަނގުލަާމިީހުން ކުރަާކަންތަށް ބެލެޭނެ ސަރުކަާރެއް މިގައުމުގަ ނެއް ވަރަށްސަާފު

  17
  1
 5. Anonymous

  ތަމެން ލާރި ދޭނަންތަ

  9
  4
 6. ސަރިމު

  ކާފިއު ވެސް ރަށްޔިތުމީހާ ފެލަން ދޯ މި އިއުލާންކުރީ. މިހާރުވެސް މުސާރަ ނުލިބޭކޮތަށް މިތިބީ ގޭގަ.

  18
  6
 7. ޑރ.ރާމީ ހަސަން މަނިކު(އެންޑޯކްރައިނޮލޮޖިސްޓް/ނިއުޔޯކް-ސެއިންޓްމޭރީހޮސްޕިޓަލް/އެމެރިކާ)

  ރަނގަޅު ސިޔާސަތެއް. "ހަރުކަށި" ފިޔަވަޅު އެޅި ގައުމުތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު. ބައެއް ގައުމު ތަކުގައި ކާރފިއު ގަޑީ ގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުމެއްޖެނަމަ ދެ ހަފްތާ އަށް ޖަލަށްލާ ފައި އެބަހުރި. ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅު އެޅި ގައުމުތައް ކަމުގައިވާ ސައުތު-ކޮރެއާ ފަދަ ގައުމުތަކުން ކޮރޯނާ އާއި އިދި ކޮޅަށް އެޅި އެހެން ފިޔަވަޅުތައް ވެސް ދެނެގަނެ އަދުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރައްވަމުން ގެންދިއުއްވުމަކީ ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމެއް! އެހެނީ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅި ގައުމުތައް ކާމިޔާބު ހާސިލް ކޮށްފައިވާތީ !

 8. ވެރިން

  ލާރިއެއް ލިބޭނެ މަގެއް ކޮށާލީ ދޯ. ރައްޔިތުންނެ އެއްމެލޯ ލާރިއެއް ވެސް މިމީހުއްނަށް ނު ދެމާތޯ. ބަޖެޓު ކާއި ހުސްކުރީ،ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަަޖުޓުބެސް ދިރުވާލީ

  18
  6
 9. ކޯކޯ

  މަގުމަތީގައި އުޅޭބިދޭސީންނަކީ ކޮންގައުމެއްގެ ބައެއްކަމެއްވެސް އެގޭނެ ލިޔުމެއް ބައެއްމީހުންގެ އަތުގަ ނޯވެ!ޖޫރީމަނާ ކުރިޔަސް ދެއްކޭވަރު ނެތިއްޔާ ދެން ކީއްބާ ކުރާނީ! ކޯވިޑްގެ ފަރުވާ އަކީ މީހުންގެ އަމަލުތަށް ބަދަލު ކުރުން ކަމަށްވީހިދު އެކަން ކުރުމަށް ކޮންކަމެއް ކުރެވެނީ!މަގުމައްޗަށް ކުޅެއްޖެހީމާ އަދަބުދީބަލަ! ޢެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައިގެން ނޫނީ ތިކުރަން އުޅޭކަމެއް ނުވާނެ!

 10. ކަނަމަނަ

  ޕޮލިހުންނައް ރައްޔަތުންފެލާލަން މިއޮތީ ފުރުސަތެއްލިބިފަ ތީހެޔޮލަފާމީހުންމަދު މުއައްސަސާއެއް

  13
  3
 11. ނަގޫރޯޅި

  ކަލޯ ފެލާ ލެވެން އޮތް ގޮތަކައްފެލައިލާ. ރައްޔިތުން މަގައް ނުކުންނަނީ މަޖަލަކައް ނޫން. ސަރުކާރު ބަން ދުކޮއްގެން 2 އަހަރު އޮތަސް ޖާޑީގަ ހުރިއްޔާ ސިވިލްސަރވަންޓުންނާ ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނައް އަ ދި މޑނ ކު ދިންނައް ބަރާބަރައްލިބޭނެ. ޕްރައިވެޓް އޮފީހެއްގަ އުޅޭ މީހުން އަމާ މަރުވިޔަސް އޮފީހުން ބުނާކަންކަން ބުނާގަޑިއެއްގަ ގޮސް ކުރަންޖެހޭ. ނޫނީ އިގްތިސޯ ދު ދައްވެ ވިޔަފާރިނުވާތީ މުސާރަ ނުލިބެ.

  16
  3
 12. އައިއޭ

  މިހާރު ދެން ލާރިލިބޭނެ ހަމަ އެކަނި ގޮތް ތީ

  16
  3
 13. ކޮބާ

  އެންމެން އެކީ މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވީނު ދޯ ސަރުކާރުން ދެން ކޮށްދޭންވި ކަމަކީ ރައްޔިތުން ބަންދުގަ ތިބޭ ގަޑީގަ މަގުތަކަށް ކެމިކަލް ތައް ޖަހާ ދޮއްނަންވީ އޭރައް ބޭރައް ނިކުމެ އުޅޭ ވަގުތު ތަކަކީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ޗާންސް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެށް. މިހެން މިކަން އެކީ ފިލައި ދާންދެން ހުރިހާ އެންމެން މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ، ބޭކާރު ވާހަކަތައް ގިނަނުކޮށް ގައުމަށާ އަދި ތިމާމހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ތަކަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ކުރުން މަތީ ދެމިތިބޭ ބައެއްކަމުގައި ވަމާ..ދޯ އޯކޭނު؟

 14. މުރާނާ

  ސަޅި. ދެން ކާފިޔު ވަގުތު 24 ގަޑިއަށް އިތުރު ކޮށްލާ. އޭރުން ގިނައިން ލިބޭނީ

 15. ދަންބެރު

  ކެނެރީގޭ ބޮއްޅަބޭގެ އައުވާނުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ މަތިން ގެއިން ނުނިކުމެ ހުރެދާނަން .

 16. ހުސްވީ

  މިއަނހަރައްފާސްކުރި ބޮޑު ބަޖެޓުވެސް ބަދަލުދީދީ ހުސްވީދޯ

 17. ސަޓޯ

  5000 ހަދާލިނަމަ... މިޕާރޓޭނަތްއް އުޅޭނެ.. އެމީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރިޔަސް ކޮންތާކުން އެމީހުން ލާރި ނެރޭނީ... އެޔެއް ނުދައްކާނެ