00:44

00:11

23:12

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީލަންކާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ސްރީލަންކާ އިން ވަނީ 04 މީހުން މަރުވެފައި. މިއަދު ސްރީލަންކާ އިން އިތުރު 01 ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 151 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

23:07

22:59

22:30

21:56

21:22

21:14

21:08

20:59

20:46

20:05

19:15

19:07

18:34

18:23

ކެންޏާގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 3 މީހުން. އެ ގައުމުން އިތުރު 29 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 110 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވޭ

18:19

ފަލަސްތީނުގައި އިތުރު 21 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 155 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި އެކަކު މަރުވެފައި ވޭ

18:19

ސްރީލަންކާގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 150 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި ތިން މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

18:17

18:17

އިންޑޮނޭޝިއާގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 170 މީހުން. އެ ގައުމުން އިތުރު 113 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ބަލި ފެނުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1790 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:15

ފިލިޕީންސްގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 107 މީހުން. އެ ގައުމުން އިތުރު 322 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ބަލި ފެނުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 2633 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:15

ޑެންމާކުގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 123 މީހުން. އެ ގައުމުން އިތުރު 248 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ބަލި ފެނުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3355 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:14

ނޯވޭގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 45 މީހުން. އެ ގައުމުން އިތުރު 194 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ބަލި ފެނުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5071 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:13

ސްވެޑެންގައި އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 282 މީހުން. އެ ގައުމުން އިތުރު 519 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ބަލި ފެނުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5466 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:12

އިސްރާއީލުގައި އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވިއިރު، މިއަދު މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ހަތްމީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 33 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން މި ބަލި ފެނުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 6360.

18:11

ޕޯޗުގަލްގައި އިތުރު 22 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 209 މީހުން. އެ ގައުމުން އިތުރު 783 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ބަލި ފެނުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 9034 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:10

އޮސްޓްރިއާގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 158 މީހުން. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 10927 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވޭ

18:09

ސްވިޒަލޭންޑުގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 505 މީހުން. އެ ގައުމުން އިތުރު 250 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވާއިރު، މިއަދު މިހާތަނަށް 499 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ބަލި ފެނުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 79465 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:07

ޖަރުމަން ވިލާތުގައި އިތުރު 28 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 959 މީހުން. އެ ގައުމުން އިތުރު 1484 މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ބަލި ފެނުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 79465 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:41

17:38

17:15

17:04

16:19

16:16

15:50

15:44

15:18

14:59

14:50

14:39

14:23

14:05

ސްވިޒަލޭންޑުގައި އިތުރު 13 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 17771 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި 488 މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

14:05

ޑެންމާކުގައި އިތުރު 248 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 3355 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި 104 މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

14:04

އޮސްޓްރިއާގައި އިތުރު 31 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 10842 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި 146 މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

14:03

ފިންލޭންޑުގައި އިތުރު 72 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 1518 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި 17 މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

14:03

ޔޫކްރޭނުގައި އިތުރު 10 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 804 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި 20 މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

14:02

ނިއުޒިލޭންޑުގައި އިތުރު 89 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 797 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި އެކަކު މަރުވެފައި ވޭ

14:02

މޮރޮކޯގައި އިތުރު 22 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 676 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި 39 މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

14:01

އަރުމޭނިއާގައި އިތުރު 92 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 663 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި ހަތަރު މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

14:00

ލިތުވޭނިއާގައި އިތުރު 68 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 649 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި 8 މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

14:00

ބޮސްނިއަގައި އިތުރު 31 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 490 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި 13 މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

13:59

ލެޓްވިއާގައި އިތުރު 12 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 458 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން އަދި މި ބަލީގައި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ

13:58

ބަލްގޭރިއާގައި އިތުރު 27 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 449 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި 10 މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

13:57

ކަޒަކިސްތާނުގައި އިތުރު 22 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 402 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި ތިން މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

13:57

ޓައިވާނުގައި އިތުރު 10 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 339 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި ފަސް މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

13:56

އަފްގާނިސްތާނުގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 239 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި ހަތަރު މީހަކު މަރުވެފައި ވޭ

13:55

އޮމާންއިން އިތުރު 21 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 231 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި އަދި މަރުވީ އެކަކު

13:53

13:53

13:41

13:28

ވިއެޓްނާމްގައި އިތުރު ހަތަރު މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 222 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން އަދި މި ބަލީގައި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

13:27

އުޒްބަކިސްތާނުގައި އިތުރު ނުވަ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 190 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ ދެ މީހުން.

 

13:27

ބޮލީވިއާގައި އިތުރު އަށް މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 123 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. ބަލީގައި މަރުވީ ހަތް މީހުން.

 

13:26

ކްރިގިސްތާނުގައި އިތުރު ފަސް މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 116 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފަިއވޭ. އެ ގައުމުން އަދި މި ބަލީގައި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

13:26

ކެމްބޯޑިއާގައި އިތުރު އެކަކުގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 110 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު.

13:25

ޕެރެގުއާއީގައި އިތުރު އަށް މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 77 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. މިހާތަނަށް ތިން މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

13:25

ބަންގްލަދޭޝްގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 56 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަ މީހުން.

 

13:24

ގުޓެމަލާގައި އިތުރު ހަތް މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 46 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުން މަރުވީ އެކަކު.

 

13:24

އެލް ސެލްވަޑޯގައި އިތުރު އަށް މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 41 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. މިހާތަނަށް މަރުވީ ދެ މީހުން.

 

13:23

ގްރެނެޑާ އިތުރު އެކެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 10 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް އަދި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

13:22

ފިޖީގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް ހަތް މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. މި ބަލީގައި އެ ގައުމުން އަދި މިހާތަނަށް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

13:22

ބޫޓާންގައި އިތުރު އެކަކުގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ފަސް މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

 

13:21

ގުޔާނާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ ހަތަރު މީހުން. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 19 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު.

 

13:21

ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯގައި އިތުރު ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 11 މީހުން މަރުވި. އިތުރު 14 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނި 123 އަށް އަރާފައި.

 

13:20

ސްރީ ލަންކާގައި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް 148 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، އެ ގައުމުން މަރުވީ ތިން މީހުން.

 

13:19

މޮރިޝިއަސްގައި އިތުރު އެކަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ހަތް މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އެ ގައުމުގައި ވަނީ 161 އަށް އަރާފައި.

 

13:19

ހޮންޑޫރާސްގައި އިތުރު ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 14 މީހުން. އިތުރު 47 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 219 އަށް އަރާފައި.

13:18

ހަންގޭރީގައި އިތުރު އެއް މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 21 މީހުން. އިތުރު 60 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 585 އަށް އަރާފައި.

 

13:17

އެސްތޯނިއާގައި އިތުރު ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 11 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 79 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 858 އަށް އަރާފައި.

 

13:17

ސިންގަޕޫރުގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން ހަތަރު މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވި. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1000 އަށް އަރާފައި.

 

13:16

އާޖެންޓީނާގައި އިތުރު މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 33 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ. އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނީ 1133 މީހުންނަށް.

13:16

ޕެރޫގައި އިތުރު ނުވަ މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 47 މީހުން ބަލީގައި ވަނީ މަރުވެފައި. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،323 އަށް އަރާފައި.

 

13:15

މެކްސިކޯގައި އިތުރު 8 މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 37 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 163 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،378 އަށް އަރާފައި.

 

13:15

ތައިލެންޑްގައި އިތުރު ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 15 މީހުން އެ ގައުމުން މަރުވި. އިތުރު 104 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،875 އަށް އަރާފައި.

 

13:13

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 58 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 34 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2032 އަށް އަރާފައި.

13:12

ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 31 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 173 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،291 އަށް އަރާފައި.

13:11

ރޮމޭނިއާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 94 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައި. މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،460 އަށް އަރާފައި.

 

13:10

ރަޝިއާގައި އިތުރު ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 30 މީހުން. އިތުރު 771 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3،548 އަށް އަރާފައި.

13:10

ޗެކް ރިޕަބްލިކްގައި އިތުރު އެކަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 40 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 15 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3،604 އަށް އަރާފައި.

 

13:09

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިތުރު ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 25 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 89 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5،134 އަށް އަރާފައި.

13:08

އިސްރާއީލްގައި އިތުރު ހަތަރު މީހުން ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 30 މީހުން އެ ބަލީގައި ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 119 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6،211 އަށް އަރާފައި.

13:08

ބްރެޒިލްގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 244 މީހުން މަރުވި. އިތުރު 51 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6،931 އަށް އަރާފައި.

 

13:07

ކެނެޑާގައި އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 129 މީހުން މަރުވި، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9،731 އަށް އަރާފައި.

13:06

ދެކުނު ކޮރެއާގައި އިތުރު ހަތަރު މީހުން ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 169 މީހުން. އިތުރު 89 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9،976 އަށް އަރާފައި.

 

13:06

އެމެރިކާގައި އިތުރު 10 މީހުން ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 5،112 މީހުން ވަނީ އެ ގައުމުން މަރުވެފައި. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 215،345 އަށް އަރާފައި.

 

13:05

ޗައިނާގައި އިތުރު ހަ މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 3،318 މީހުން. އިތުރު 35 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 81،589 އަށް އަރާފައި.

 

12:39

11:52

11:03

10:16

09:45

08:49

04:16

އިސްރާއިލް އިން އިތުރު 734 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު މިހާތަނަށް އެޤައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6092 އަށް އަރާފައި. މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެކަނިވެސް ވައިރަސް އަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިސްރާއިލް އިން 6 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ. މިހާރު އެޤައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 26 އަށް އަރާފައި. ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އިސްރާއިލް ގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 95 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް. އެޤައުމުން އެންމެ ފުރަތަމ ވައިރަސް ފެނިފައި ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު. ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އިސްރާއިލް އިން ވެސް މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން.

04:12

ޖަޕާނުން އިތުރު 206 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2384 މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައި ވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 57 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. ޖަޕާނުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 69 މީހަކަށް ސީރިއަސް ހާލުގައި ފަރުވާދެމުންދޭ. އެޤައުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ މި ވައިރަސް ފެނުނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު.

04:11

އާޖެންޓީނާއިން އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1054 މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 31 އަށް އަރާފައި. އެޤައުމުން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވަނީ ނިމިދިޔަ މާރިޗު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު.

04:10

އިކުއެޑޯ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 456 މީހަކު ފައްސި ވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2758 މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވޭ. މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެޤައުމުން 19 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ. މިއާއެކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިކުއެޑޯ އިން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 98 އަށް އަރާފައި. އެޤައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން 100 މީހަކަށް ސީރިއަސް ހާލުގައި ފަރުވާދެމުންދޭ.

04:05

03:37

02:50

02:23

ބްރެޒިލް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 39 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 240 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 1,119 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 6,836 އަށް އަރާފަ

02:19

02:17

ޖަރުމަނުން އިތުރު 2،553 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން މިވަނީ 5،9711 މީހަކު ފައްސިވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 77،779 އަށް އަރާފަ

02:16

ޖަރުމަނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 134 އަށް އަރާފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 909 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

01:41

އެމެރިކާއިން އިތުރު 710 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން މިވަނީ 22،613 މީހަކު ފައްސިވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 211،143 އަށް އަރާފަ

01:40

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 51 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 660 އަށް އަރާފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4،713 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ.

01:26

01:22

އައިލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 85 އަށް އަރާފަ. އައިލޭންޑުން އިތުރު 212 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 3،447

01:20

ޗެކް ރިޕަބްލިކުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 8 އަށް އަރާފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 39 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. ޗެކް ރިޕަބްލިކުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3،508 މީހަކު ވަނި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ

01:12

އެމެރިކާއިން އިތުރު 1،118 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން މިވަނީ 11،903 މީހަކު ފައްސިވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 210،433 އަށް އަރާފަ

01:10

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 33 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 642 އަށް އަރާފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4،695 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ.

01:10

އެމެރިކާއިން އިތުރު 1،780 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން މިވަނީ 10،785 މީހަކު ފައްސިވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 209،315 އަށް އަރާފަ

01:09

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 609 އަށް އަރާފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4،662 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ.

00:25

ތުރުކީއިން އިތުރު 2،148 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެގައުމުން މިހާތަނަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 15،679 އަށް އަރައިފި

00:24

ތުރުކީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 63 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެއްދުވަސް ތެރޭގައި އެގައުމުން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވި ފަހަރު. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 277 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފަ

00:23

އެމެރިކާއިން އިތުރު 18،466 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން މިވަނީ 19،005 މީހަކު ފައްސިވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 207،535 އަށް އަރާފަ

00:22

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 507 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 556 އަށް އަރާފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4،609 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ.


ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި، މައްޗަށް އަރަމުން އެބަދެއެވެ.

މިއަދު މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 920939 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައެވެ. މިހާތަނަށް 46153 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ. މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅުވީ 193350 މީހުންނެވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް 62620 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފައްސިވީ 73617 މީހުންނެވެ. ބުދަ ދުވަހު ހުރިހާ ގައުމަކުން ފައްސިވި މީހުންނާއި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. މިހާތަނަށް ލިބިފައި ހުރި މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު މިއަދަކީ އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވި ދުވަހަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަދިވެސް އެންމެ ހާލަތު ގޯސް ގައުމަކީ އެމެރިކާ އެވެ. އެމެރިކާ އިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ދެލައްކަ އަށް އަރާފައެވެ. ފްރާންސްގެ ހާލަތު ވެސް އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. ސްޕޭންގެ ހާލަތު ވެސް އޮތީ ގޯސްކޮށެވެ. ނަމަވެސް އިޓަލީވިލާތުގެ ހާލަތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރަނގަޅު ވަމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް މިހާރު ވަނީ ފެންނަން ފަށާފައެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިއަދު ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އިން މިއަދުވެސް އިތުރު މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ހާލަތު ކުރިން ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު މިރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސަރުކާރުން ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުން ފައިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަފްސީލްތަކެއް މިރޭ މިނިސްޓަރު ހިއްސާ ކުރެއްވެވިއެވެ. މާދަމާ ހަވީރު 17:00 އިން ފެށިގެން 20:00 އާއި ހަމައަށް މާލެ ފުރަބަންދު (ލޮކްޑައުން) ކުރާނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.