00:27

23:48

23:02

މާސްކް އެޅުމަށާއި، އަތް ދޮންނަން އަދި އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.ވަހީދު އެދިވަޑައިގެންފި. ރައީސް ވަހީދު މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ މާސްކް އަޅުވައިގެން އިންނަވާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ދެންމެ ޓްވީޓް ކުރައްވަމުން.

23:00

22:43

22:05

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު މީހުން ފައްސިވެ، މަރުވި ގައުމުތައް

ތުރުކީ
އިތުރު މަރު: 69
ޖުމްލަ މަރު: 425
އިތުރު ފައްސި: 2786
ޖުމްލަ ފައްސި: 20921

ސްވިޑިން
އިތުރު މަރު: 12
މިއަދު މިހާތަނަށް މަރު: 50
ޖުމްލަ މަރު: 358
ޖުމްލަ ފައްސި:6131

އަޔަލޭންޑް
އިތުރު މަރު: 22
ޖުމްލަ މަރު: 120
އިތުރު ފައްސި: 424
ޖުމްލަ ފައްސި:4273

އިކްއެޑޯ
އިތުރު މަރު: 25
ޖުމްލަ މަރު: 145
އިތުރު ފައްސި: 205
ޖުމްލަ ފައްސި:3368

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް
އިތުރު މަރު: 08
ޖުމްލަ މަރު: 68
އިތުރު ފައްސި: 108
ޖުމްލަ ފައްސި:1488

އަލްޖީރިއާ
އިތުރު މަރު: 19
ޖުމްލަ މަރު: 105
އިތުރު ފައްސި: 185
ޖުމްލަ ފައްސި:1171

ޓިއުނޭޝިއާ
އިތުރު މަރު: 04
ޖުމްލަ މަރު: 18
އިތުރު ފައްސި: 45
ޖުމްލަ ފައްސި:495

ޖަރުމަންވިލާތް
އިތުރު މަރު: 44
މިއަދު މިހާތަނަށް މަރު: 101
ޖުމްލަ މަރު: 1208
އިތުރު ފައްސި: 4657
ޖުމްލަ ފައްސި:89451

އެމެރިކާ
އިތުރު މަރު: 608
މިއަދު މިހާތަނަށް މަރު: 644
ޖުމްލަ މަރު: 6714
އިތުރު ފައްސި: 18250
ޖުމްލަ ފައްސި:264159

21:51

21:44

21:36

21:23

21:15

20:36

ބަންގްލަދޭޝްއިން އިތުރު 5 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 61 އަށް އަރާފަ. އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 6 މަރު

20:35

ފަލަސްތީނުން އިތުރު 10 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 171 އަށް އަރާފަ. އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 1 މަރު

20:34

ސްރީލަންކާއިން އިތުރު 1 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 152 އަށް އަރާފަ. އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 4 މަރު

20:33

ހޮންގކޮންގއިން އިތުރު 43 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 845 އަށް އަރާފަ. އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 4 މަރު

20:32

ސާބިއާއިން އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 39 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 305 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1476 އަށް އަރާފަ.

20:31

ސައުދި އަރަބިއްޔާއިން އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 25 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 154 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2039 އަށް އަރާފަ.

20:30

ޗިލީން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 25 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 154 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3737 އަށް އަރާފަ.

20:29

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 6 މަރު މަރުވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 332 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8165 އަށް އަރާފަ.

20:28

ޕޯޗުގަލްއިން އިތުރު 37 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 246 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 852 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 9886 އަށް އަރާފަ.

20:26

ޖަރުމަނުން އިތުރު 75 މަރުވިއިރު، މިއަދު މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 86 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ، މިއާއެކު މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1193 އަށް ވަނީ އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 3200 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، މިއަދު މިހާތަނަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 4014. ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 88808 އަށް އަރާފަ.

20:21

ބޮލިވިޔާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 9 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 9 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 132 އަށް އަރާފަ.

20:20

ހޮންޑުރަސްއިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 15 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 3 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 222 އަށް އަރާފަ.

20:19

ބަލްގޭރިއާއިން އިތުރު 2 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 12 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 20 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 477 އަށް އަރާފަ.

20:19

ލުބްނާނުނ އިތުރު 1 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 17 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 14 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 508 އަށް އަރާފަ.

20:18

ހަންގޭރީން އިތުރު 5 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 26 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 38 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 623 އަށް ވަނީ އަރާފަ.

20:17

މޮރޮކޯއިން އިތުރު 3 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 47 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 27 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 735 އަށް ވަނީ އަރާފަ.

20:17

ސްލޮވޭނިއާއިން އިތުރު 3 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 20 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 27 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 934 އަށް ވަނީ އަރާފަ.

20:16

ޔޫކްރެއިނުން އިތުރު 1 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 23 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 45 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 942 އަށް ވަނީ އަރާފަ.

20:16

ސިންގަޕޫރުގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 65 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1114 އަށް ވަނީ އަރާފަ.

20:16

އެސްޓޯނިއާއިން އިތުރު 1 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 12 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 103 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 961 އަށް ވަނީ އަރާފަ.

20:15

މެކްސިކޯއިން އިތުރު 13 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 50 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 123 މީހުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1510 އަށް ވަނީ އަރާފަ.

20:13

ފިންލޭންޑުންއިން އިތުރު 96 މީހުން ފައްސިވެ، ޖުމްލަ ފައްސި 1615 އަށް އަރައިފި، އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 19 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

20:12

ޑެންމާކުން އިތުރު 16 މީހުން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 139 އަށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3672 އަށް އަރާފަ.

20:07

19:49

19:36

19:14

18:51

18:03

18:00

17:31

17:10

16:32

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 24 މީހުން ފައްސިވެ، ޖުމްލަ ފައްސި 2،567ށް އަރައި މަރުވި މީހުންހެ އަދަދު 72ށް އަރައިފި

16:30

ތައިލޭންޑުން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 19ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 102 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1،978ށް އަރާފަ.

16:29

އިންޑޮނޭޝިޔާ އިން އިތުރު 11 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 181ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 196 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1،986ށް އަރާފަ.

16:29

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 35ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 29ށް މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2،450ށް އަރާފަ.

16:27

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 29 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 136ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 385 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3،018ށް އަރާފަ.

16:26

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 2 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 59ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 203 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3،149ށް އަރާފަ.

16:25

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 116ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 445 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3،183ށް އަރާފަ.

16:24

މެލޭޝިޔާ އިން އިތުރު 3 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 53ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 217 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3،333ށް އަރާފަ.

16:23

ޗެކް ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 2 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 46ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 11 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3،869ށް އަރާފަ.

16:22

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 34ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 601 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 4،149ށް އަރާފަ.

16:21

ނޯވޭ އިން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 54ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 108 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 5،255ށް އަރާފަ.

16:19

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު 3 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 28ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 36 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 5،350ށް އަރާފަ.

16:18

އިސްރާއީލުން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 37ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 173 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7،030ށް އަރާފަ.

16:17

ބްރެޒިލުން އިތުރު 3 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 327ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 22 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8،066ށް އަރާފަ.

16:16

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު 5 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 174ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 86 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 10،062ށް އަރާފަ.

16:15

އޮސްޓްރިއާ އިން އިތުރު 10 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 168ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 122 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11،251ށް އަރާފަ.

16:14

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 29 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 575ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 279 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1،906ށް އަރާފަ.

16:13

ޗައިނާ އިން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3،322ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 31 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 81،620ށް އަރާފަ.

16:11

ޖަރުމަނުވިލާތުން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1،111ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 269 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 85،063ށް އަރާފަ.

16:10

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 25 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 6،095ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 503 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 245،380ށް އަރާފަ.

15:49

15:31

15:27

15:15

14:48

13:47

12:01

11:42

މާދަމާ ރާއްޖެ އިން ޖަރުމަންވިލާތައް ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެ ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެރޮން ރޮސްލާ އެދިވަޑައިގެންފި.

11:36

11:14

11:05

10:34

10:01

09:46

09:12

08:55

08:47

04:05

އެމެރިކާއިން އިތުރު 845 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްފެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ވަނީ 27،896 މީހަކު ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 242،899 އަށް އަރާފަ

04:05

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 763 އަށް އަރާފަ. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5،865 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

03:59

03:57

03:51

ޔޫއޭއީން އިތުރު 210 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްފެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 1،024 އަށް އަރާފަ

03:45

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 742 އަށް އަރާފަ. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5،844 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

03:33

އެމެރިކާއިން އިތުރު 1،314 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްފެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ވަނީ 26،655 މީހަކު ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 241،658 އަށް އަރާފަ

03:32

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 20 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 725 އަށް އަރާފަ. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5،827 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

02:24

އިޒްރޭލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތިވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 10 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 36 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އިޒްރޭޒުލް އިތުރު 505 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން 765 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރުު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6،857 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

02:08

އަލްޖީރިޔާއިން އިތުރު 28 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 86 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 139 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ޖުމްލަ 986 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ.

02:07

ކެެނެޑާއިން އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 14 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް ކެނެޑާއިން 57 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އަދި އެގައުމުން ޖުމްލަ 2،946 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

01:51

01:26

01:24

އެމެރިކާއިން އިތުރު 1،521 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްފެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ވަނީ 25،341 މީހަކު ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 240،344 އަށް އަރާފަ

01:23

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 39 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 705 އަށް އަރާފަ. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5،807 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

01:21

ރޯމެނިޔާ އިން އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 23 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. ރޯމެނިއާއިން އިތުރު 115 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،738 އަށް އަރާފަ

01:06

01:05

އެކުއެޑޯ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 22 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 120 އަށް އަރައިފި. އެކުއެޑޯއިން އިތުރު 405 މީހަކު މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 3،163 އަށް އަރާފަ

01:03

00:59

ބްރެޒިލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަަދަދު މިވަނީ 57 އަށް އަރާފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 299 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. ބްރެޒިލުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7،910 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ.

00:55

ތުރުކީން އިތުރު 2،456 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 18،135 އަށް އަރައިފި

00:54

ތުރުކީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 79 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއަދު އެގައުމުން މި ބަލީގައި ޖުމްލަ 356 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. މިއީ އެގައުމުން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވި ދުވަސް

00:52

ޖަރުމަނުން އިތުރު 4،200 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 6،655 އަށް އަރާފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް 84،636 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފަ.

00:50

ޖަރުމަނުން އިތުރު 120 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 168 އަށް އަރާފަ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް 1،099 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެފަ.

00:49

އެމެރިކާއިން އިތުރު 22،320 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްފެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ވަނީ 23،820 މީހަކު ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 238،823 އަށް އަރާފަ

00:48

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 600 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 666 އަށް އަރާފަ.


ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ގައުމުތަކުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި އޮތް ނަމަވެސް، ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދާއި، މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުނުވެ، ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަން އަދިވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިރޭ ވަނީ އެއްމިލިއަން ފަހަނައަޅާފައެވެ.

މިހާތަނަށް 1004791 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 51578 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއަދު 210519 މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެއެވެ. 69595 މީހުން މިއަދު އެކަނިވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވެއެވެ. އަދި 4386 މީހަކު މިއަދު މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވެއެވެ.

އަދިވެސް އެންމެ ބާރަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދަނީ އެމެރިކާގައެވެ. އިޓަލީވިލާތާއި ފްރާންސަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް އަންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ސްޕޭނާއި ޖަރުމަންވިލާތުގެ ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ.

މިއަދު ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރިދާނެ ކަމަށް ރާއްޖެ އިން އަދިވެސް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ކާފިއު ހިންގާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރި ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަންނަން މިހާރު ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި އެބައޮތެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ނަބުރު

  ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ﷲ އަށް.... އެކަލާނގެ މަގަށް ރޫޖަޢަވޭ.
  1- ތަޢުބާވޭ
  2- އިސްތިޣުފާރު ކުރޭ
  3- ދުޢާކުރޭ
  4- ފާފަތަކާއި ދުރުވޭ.
  5- ހެޔޮޢަމަލު ގިނަކުރޭ
  6- ޞަދަޤާތް ކުރޭ
  7- ފަރުވާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ
  8- ޞިއްޙީ މާހިރުން ގެ ބަސް އަހާ.

  22
  • ބަރާބަރު

   ބަރާބަރު

 2. ާަޢަހަރެން?

  ދައްތަ ބުނީ ގޮތްހުސްވެފަ ތިބޭ މީހުން ހުންނާނީ ގަބުރުސްތާނުގަޔޯ؟?

  • Anonymous
 3. ތީނަގެ ނަން ބުނޭ

  23ގަޑީއިރު ވަންދެހް ލޮކް ޑައުން އަދި ﷲއަށް ގިނަގިނައިން ހަނދުމަކުރުން