ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ބައެއް ގެތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެހެން ބައެއް ގެތަކުގެ ކުލި ބޮޑުކުރަމުން ގެންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބައެއް މީހުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މީހުން ވަނީ އެމީހުންގެ ގެތަކުގެ ކުލި ބޮޑުކުރިކަން ގޭގެ ވެރިން އަންގަމުން ގެންދާ ކަމަށް "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައެވެ. "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން އެކަކު ބުނީ އޭނާ ހިފާފައި ހުރި ދެކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ކުލިން ތިން ހާސް ރުފިޔާ ބޮޑުކުރިކަން ގޭގެ ވެރިމީހާ މިހާރު އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އޭނާ ބުނީ އޭނާ ގެހަދާފައި ވަނީ ލޯނެއް ނަގައިގެންނޭ. ލޯނު ދައްކަމުން ގެންދަނީ ގެ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ އެއްޗަކުންނާއި، ގޭގެ ތިރީގައި އަންނައުނު ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހިންގައިގެންނޭ، ނަމަވެސް ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރި މިހާރު ދަށްވެފައި ވާތީ ކުލިން ތިން ހާސް ރުފިޔާ ބޮޑު ކުރީއޭ،" ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާ މީހަކު ކިޔައި ދިނެވެ.

އިތުރު މީހަކު ބުނީ އޭނާގެ ގޭގެ ކުލިން ވެސް 1500 ރުފިޔާ ބޮޑުކުރިކަން ގޭގެ ވެރިމީހާ އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ކީއްވެކަމެއް ކުލި ބޮޑުކުރީކީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ އެހެންތަނެއް ހޯދަން. މިހާލަތުގައި 1500 ރުފިޔާ އަކީ ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް. މިހާރުވެސް މަސް ނިމޭއިރު ހަމަކިރިޔާ ލިބޭ އާމްދަނީ މިފުއްދާލެވެނީ. އިތުރަށް 1500 ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވޭ ވަރުގެ ގާބިލްކަމެއް ވެސް ނެތް." އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބައެއް ގެތަކުގެ ކުލި ބޮޑުކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުން ދާއިރު ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްގެ ދަށުން، ފައިސާ ދޭއިރު ކުލި ކުޑަކުރުމަށް ޝަރުތު ކުރުމަށް ބައެއް މީހުން ގެންދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މާލޭ ގެތަކުގެ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

މާލޭގެ ގެތަކުގެ ކުލި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ސިޓީތަކާ އެއްވަރު ކަމަށާއި ކުލި ދަށްކުރުމާ މެދު ވިސްނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ދާދިފަހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ސަރުކާރުން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހް އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުލި ކުޑަކުރާނެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުޅުމާލެ އާއި މާލެ އިން ދީފައިވާ ފްލެޓްތަކެވެ.

މާލޭގެ ގެތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ކުއްޔެއް ނަގަމުން ގެންދާކަމުގެ ޝަކުވާ އަކީ ޒަމާންވީ ޝަކުވާއެކެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިކަމާއި މާބޮޑަށް އަޅާލާ މަންޒަރެއް ނުފެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

106 ކޮމެންޓް

 1. ނާނު

  ކުލި ބޮޑުކުރާ ގޭގެ ނަން ހާމަ ކުރޭ.

  265
  12
  • އަޙްމަދް

   ކުލި ބޮޑުކުރާ ގޭގެ ނަން ހާމަ ކުރޭ.
   **********************
   ކުލި ބޮޑުކުރާ ގޭގެ ނަން ހާމަ ކުރަންޖެހެނީ އެެއީ ކީއްވެތޮޢެވެ؟
   ކުލި ބޮޑުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކުށެއްތޯ؟
   ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށަކީތޯ؟
   ބަޔަކު ކުރާހާކަމެއް އެއްމެން ކުރަންޖެހޭނީތޯއެވެ؟

   13
   120
   • ޢަލީ

    1. ކުލި ބޮޑުކުރާ ގޭގެ ނަން ހާމަ ކުރަންޖެހެނީ އެެއީ ކީއްވެތޮޢެވެ؟
    ޖ. މިއޮއް ނާޒިކު ދަނޑިވަޅުގަ އަގުބޮޑުކުރީމަ

    ކުލި ބޮޑުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކުށެއްތޯ؟
    ޖ. އާނމު ރައްޔިތުން ވަޒީފާގެއްލި ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާއިރު އަދި ބޭންކުތަކުން ލުއިދޭން ނިންމާފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ލޯނުދެއްކުމަށް ކަމަށްބުނެ ކުލިއިތުރުކުރަމަކީ ހަމަޔަގީނުންވެސް ދީނުގައި ހުއްދަކުރާނެކަމެއްނޫން.

    ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށަކީތޯ؟
    ޖ.ނޫން، އެހެނެއްކަމަކު މިއި އިސްލާހުގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޤާނޫނުގަ ކަމެއްނެތޭކިާފަ ހިތަށްއެރިހާ ކަމެއް ކުރުން ރަނގަޅެއްނޫންދެއްތޯ

    ބަޔަކު ކުރާހާކަމެއް އެއްމެން ކުރަންޖެހޭނީތޯއެވެ؟
    ގ. ކުލި އަގުކުޑަ ކުރި ވާހަކަތޯ. ތިކަމާ އަޅުގަނޑުވެސް އެއްބަސް. އެހެންނަމަވެސް ކުލި ބޮޑުކުރުމަކީ މުޅިން އަދި ތަފާތު ކަމެއްދެއްތޯ

    ތިބޭފުޅާގެ ސުވާލުތަކަށް ނަޒަރުހިންގާލުމުން ތިބޭފުޅާގެ ޒާތީތަހައްޞުބު މިކަމުގައިއޮތްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށްފެނޭ. ލޯނުދެއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ނުވަތަ ލުއިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ކުލިދެއްކުމަށް ކަމަށްބުނެ އުޒުރުދެއްކުމަކީ ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާކަމެއްނޫނެވެ. ތިބޭފުޅުންނަށް ލޯނު ނޫން އިތިރު ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނަމަ އެކަމަށްސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތަކުން ލުޔެއް ނުވަތަހައްލެއް ހޯދަދިނުމަށް އެދޭށެވެ. އާނމުރއްޔިތުންނަށް މިކުގެ އުނދަގޫނުޖައްސާށެވެ.

    13
    2
   • އަލީ

    މާލޭގެ ދެމަފިރިއެއްގެ ދަރިއަކަށް ނޫނީ މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވުމަކީ ތިބާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން ތިބާ ހިޔާރުކުރި ނިންމުމެއްތޯ. މޯރަލް އޮބްލިގޭޝަން އަކީ ކޯންޗެއްކަން އެގިނުލައްވަނީތޯ.

   • ޖުންދުލް މާލްދީފީ

    މީސްތަކުން މިހާލަތުގައި ތިއްބާ ފޭރޭކައް ނުވާނެ. ތިފަދަ މީހުން ބަގުރޫޓު ވެގެން ދާނެ.

    13
    1
  • ނަކް

   އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކުލި ބޮޑުކޮށް ނުދޭތި.. ގެއިން ނެރެފިނަ ބޮޑު ބަދަލެއް ހޯދޭނެ ކޯޓަށް ގޮސްގެން

   91
   3
  • އެމްޑީޕީ ބުރޯ

   ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ! ތިކަމެއްވާކަށެއްނެތް! 7000 ފުލެޓް ދީފަވަނީ ހައްގުވެރިންނަކަށްނޫން ! މިސަރަހައްދުން ފުލެޓްވިޔަސް ގޯތިވިޔަސް ލިބެންޖެހޭނީ މި ސަރަހަށްދުގެ މީހުނަށް! މިބުނަނީ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ގުޅި، ގުރައުދޫ، މާފުށި، ހިންމަފުށި، ހުރާ، ތުލުސްދޫ، ދިއްފުށި ހިމެނޭހެން! މިއަތޮޅުން ބޭރުގެ އެއްވެސްބަޔަކަށް ދީގެންނުވާނެ!

   6
   15
  • ޙައްގުބަސް

   ދިވެހި ރައްޔިތުން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ!! ކުރީގެ މާޒީގައި މިރާއްޖޭގައި ހިންގީ ޚުދުމުޚުތާރުވެރިކަން! ޚާއްސަކޮށް މައުމޫނުގެ ދިގު 30 އަހަރުގައި! އޭރު އޭނާ ކުރިހާވެސް ކަމަކީ މިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގައި ކަތީބުން ލައްވާ ބަނޑު އަޅުވައިގެން ތާއަބަދަށް 100 % ވޯޓު، އޭރުގެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރު ހަމީދު ލައްވާ ކަތީބުންނަށް ބިރު ދައްކައިގެން ހޯދައިގެން ތާއަބަދަށް ވެރިކަމުގައި ހުރެވޭތޯ ބެލުން!! މިރާއްޖެއަށް ލިބުނު ހާ ފައިސާއިން ބައި އަޅާފަ ބާކީވާ ހުރިހާ ފައިސާއަށް މާލެ ތަރައްގީކުރީ!! މިހާރު އެޒަމާން ހިގައްޖެ މިހާރު ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ބޮޑުކޮށް ޓެކްސް ނަގައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ފައިސާއަށް ވައްދަނީ!! އެހެންވީމަ އެފައިސާއިން ހަމައެކަނި މިހާރު މާލެ ތަރައްގީ ކުރެވިގެން ނުވާނެ! މުޅިނރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރަންޖެހޭނީ! ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައި ހޭދަކުރަންވެސް ޖެހޭނީ އަތޮޅުތެރެ ތަރައްގީކުރަން! ރައްޔިތުން ފިސާރި ނިކުމެ މިކަން ކަން ހަމަމަގަށް އަޅުވަންޖެހޭ! މާލެ މީހުން ބޭނުން އެއްޗެއް ހެދިޔަ ދީގެންނުވާނެ!! ރައްޔިތުންގެ ބާރު ދައްކަންޖެހޭ!!

   11
   3
  • ޓްވީޓް

   މިއިން މި އެނގެނީ ސަރުކާރުން ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުރަން އުޅޭކަން. މިހާރު މިމީހުންގެ ގާތްބަޔަކަށް އެނގިގެން މިހާރަށްވުރެ ކުލި ބޮޑުކުރަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ކުކލި މިހާރުކުރި އަގަސް ތިރިކުރާނެކަން އެނގޭތީ. ޢަތޮޅެތެރޭ މީހުންނަކީ މާލޭމީހުންނަށް އެއްވެސް ބަޔެއް ނޫން. ޢަނިޔާވެރިންނަށް ބަދުދުއާކުރަން.

   8
   1
 2. ލޮލް

  މާލޭ ކަންނެއް ވެރިންގެ ހާލަތު. އަތުންފައިން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮއްލަން ނުކެރޭ ބައެއް. ލޯނުތަކާ ކުލިން ނޫންގޮތެއް ނޯވޭ. ތިވެރިންނައް ލައުނައް ލައްވާޝި

  238
  37
  • ފިތުނަ

   ވަރިހަމަތާދޯ.... ތައްޕާހުން ނޫނީ އުޅެވޭކަށް ނެތް ވިއްޔަ....ލޮލް

   34
   132
   • ނަކް

    ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާރި މިއޮއްހާ ޒަމާނުގަ އެއްރަށަކަށް އޮއްސާ މަޖުބޫރު ކުރުވީމަ ބާނި މިކަހަލަ ގޮތެއް.. ދެން އެކސމު މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވާނެ ކަމަކަށް ފެންނަނީ ތި ކަންނެތް ދިރިއުޅުމުގަ ކުލި ކައިގެން އުޅެން.. 10 ނޫނީ 15 ވަރަކަށް އަހަރުން ތިޔަކަން ނިމިދާނެ

    39
    3
   • އަލިބެއްޔާ

    ތައްޕާހުން އުޅޭނީ ކޮން ބައެއް؟؟ މާލޭ މީހުން އޮނުއޮރިޔާން ނިވާ ކުރަނީ އަހަރުމެން ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ދޭ އެއްޗަކުން..

    77
    8
    • ލޮލް

     މޮޔަމާލޭ މީހުންނަކައް ނުވިސްނޭނެ. އެއްޗެއް އިގޭ، ތައުލީމެއް ތިބިބައެއް ނޫން. ދޫނި ކޮށިތަކުގަ ބޮޑުވެފަ ތިބީމަ ބޮލު ރޮދި ކެޑިފަ.

     51
     8
  • ކ

   ހެޔޮ ދުއާ އެއްނު ކުރަންވީ

   14
   • ސަމްބަޑީ

    ކުލިބޮޑުކުރާމިހުން ކުލި ބޮޑުކުރަނީ އިތުރުގޮތެއް ނެތިގެން ކަމުގައިވާނަމަ އެމީހުނަށް ފަސޭހަ މަގެއް ދައްކަވާށި. އަދި އުޒުރެއް ނެތި އަމިއްލަ މަންފާއަށް މި ދަނޑިވަޅާ ގުޅުވައިގެން ކުލި ބޮޑުކުރާމީހުން ފަޟީހަތްކުރައްވާ ބޭޒާރު ކުރައްވާ އެމީހުންގެ މުދާ ނެތިކުރައްވާންދޭވެ

  • ރާވެރިބެ

   ހަމަ ވެދާނެތާ މާލޭ ނިކަމެތި މީހާގެ ގެ ދިގުމުއްދަތަށް ހަދައިގެން ހުރި ކުލިނަގާ ރާއްޖެތެރޭ ބޮޑު މުއްސަންޖަކަށްވެސް ...

   9
   3
 3. ރައީސް

  މަގޭ ލޭންޑު ލޯޑްވެސް ތަނުގެ ކުލި ބޮޑު ކޮށްފި 1000 ރުފިޔާ.ބުނީ މިހާރު ދެކޮޅޫ ނުޖެހޭތީ ލޭބަރުންގެ މުސާރަޥެސް ނުދެވެޔޭ.އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފިޔާ ބިހަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްނޫން.އެކަމަކު އަގުުކޮންޓުރޯޅް.ކީއްވެތޯ ކުލި ކޮންޓުރޯލް ނުކުރެވެންވީ؟

  163
  16
  • ފައިޒާން

   މިތާ އުޅެނީ އިއްޒަތްތެރި ބޮލުރޮއްޖެއް.

   31
   4
  • ލޭންޑްޝާކް

   ލޭންޑްލޯޑެއްނޫން ބިމުދާއްބަ، ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދީބަލަ.

   38
   4
  • ކެޔޮޅު

   ގެދޮރު ކުއްޔަށް ދޭމީހުނާއި ގިނަވިޔަފާރިވެރިންގެ ރައްވެހިކަން ތަފާތު ވީމަ. ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން ނިސްބަތްވަނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްރަށަށް

   10
 4. މަރީހަޒުބަންޑް

  އަމިއްލަ މީހުން ލޯން ނަގައިގެން ހަދާފަހުންނަ އިމާރާތު ކުލި ކުޑަކުރަން ސަރުކާރަށް ނޭނގޭނެ. ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ޕެކެޖަކީ ހުވަފެނެއް. އެއީ ވުކޫދަށް ނާންނަ އަދި އަޔަސް ލޯނު ނަގައިގެން ގެހަދައިގެން އުޅޭމީހުނަށް ލިބޭނެ އެއްޗެއްނޫން. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެކަނި ލޯން ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ލަސްކޮށްދީފަ. އެހެންނަމަވެސް ލަސްކުރާ 6 މަހުގެ އިންޓަރެސްޓް ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓަށް އެއްކުރޭ. އެހެންވީމަ އެވީ ކޯޗަކަށް. ލޯން ފްރީކުރީއެއްނޫން.

  72
  44
  • އަޕްޑޭޓް

   6 މަސްދުވަހުގެ އިންޓަރެސްޓެއް ނުނަގާ މިހާރު. ފަހުގެ ހަބަރުތައް ބަލާލާ.

   67
   8
   • މުޙައްމަދު

    އިންޓްރެސްޓެއް ނުނަގާ! ލޯންގެ ބާކީ ފަސްލައްކަ ހުރިއްޔާ ތިޔަ ބުނާ ހަމަހެއް ނިމޭއިރު ފަސްލައްކަ އައްޑިހަހާސް އިދޭ ލޯންގެ ބާކީގަ! ހަމަސްކޮށްފަ ލޯން ދައްކަން ފަށާއިރު އިންޓްރެސްޓް ނަގާނީީ އެއްކަލް ފަސްލައްކަ އައްޑިހާސް ރުފިޔާއިން! މީ ބޭންކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން އޮޅުވާލައިގެން ކުރާ ބޮޑު ވައްކަމެއް!

    13
  • ޢާއިޝަ

   ޢެންގޭނެ ގޯއްޗަކީ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްނަމަ. ސަރުކާރުބިމެއް ބިމެއްނަމަ ސަރުކާރަށް އެނގޭނެ އަދި ކޮންޓްރޯލުވެސް ކުރެވެންވާނެ! ޢަމިއްލަ ބިމެއްގައި ހުރި އިމާރާތެއްނޫންނަމަ ބޭނުންހާއެއްޗެއަ ނުހެދޭނެ!

   57
   13
   • ފޮނިމުރާދު

    އަމިއްލައެއް، ބަންޑާރަ އެއް ނޯންނާނެ. ދިވެހި ބިމުގެ އަގު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެން ވާނެ.

    27
    3
    • ކޮލު

     ކަލޭގެ ރަށުެ ބިން މަށަށް ދޭންވީނު

  • ފުއާދު

   ގެގަނޑުވެސް ހެދެނީ ލޯނު ނަގައިގެން.އެލޯނު ދައްކަދޭންވެސް ޖެހެނީ އަހަަރުމެން.ލޯނު ނުނަގާ ހަދާފަ ހުންނަ ކުރީ ޒަމާނުގެ ގެތައްވެސް އެހެޔޮ ފާރުން ލޮނު ފޭދިފޭދި ހުއްޓަސް ބޮޑުއަގުގަ ކުއްޔަށްދީގެން އުޅޭނީ.ވާގޮތަކީ ލޯނެއްނޫން ގޭގެ ވެރިޔާ ދުނިޔޭގެ ހުރެވެނީ ގެއިން ލިބޭ އެއްޗަކުން.އެންމެ މަހަކު ރެންޓު ނުލިބުނަސް އެވެރިން ތިބޭނީ ނުކައި.އަގުބޮޑު ސްކޫލްތަކަށް ކުދިންވައްދައިގެންއުޅޭނީ މިވެރިން.ގޭގެ އެކަކުވެސް ނުކުރާނެ އަތުންފައިން މަސައްކަތެއް.އެކަމަކު ރަނގަޅު ތަންކޮޅަކީ ކަމަކަށް ނުވާކަހަލަ ހައްގު ހޯދަން އެންމެ އަޑުއުފުލާފަ އުޅޭނީ މިކަހަލަ ކަންނެތް ގެދޮރުވެރިން.އެމީހުން ވިސްނަން ޖެހޭ އިތުރު ކަމެއް ނޯންނާނެ ވިއްޔަ

   24
   6
  • ބޯކިބާ

   އަމިއްލަމީސްމީހުން އަގުބޮޑުކޮށް ގަނެފަހުންނަ ކާރުގަ ކަލޭ އުފުލަދޭންޖެހޭ އަގު ކޮންޓުރޯލުކުރަން ހަޅޭއްލެވީވެސް ހަމަ ކަލޭ.

  • ބޭފުޅާ

   ބޭންކުން ލަސްކުރާ 6 މަހުގެ އިންޓަރެސްޓް ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓަށް އެއްކުރުމަކީ އެއީ ކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތްނޫންތޯ. ތިބޭފުޅުން އެހެންގޮތަކަުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ދުއްތުރާނުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީހޯއްދަވަާ!!

 5. މފރ

  ތީވައް ނުވާނެ ކަމެއް ކުލި ގިނަތަންތަނުން ކުޑަ ކޮށް ފައި ވަނީ

  38
  9
 6. އަލީ

  ތިޔަ ގޭގެ ވެރިފަރާތް ފަގީރު ކުރައްވާ މަގުމަތި ކުރައްވާދޭން އާމީން

  130
  20
 7. ބޭޗާރާ

  މާލޭގައި ގިނަވާނީ ބަންޑާރަ ގޯތި. ބަންޑާރަ ގޯތީގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއްނަމަ އެ އިމާރެއްގެ ކުލި ހުންނާންވާނެ މިންވަރު ސަރުކާރަށް ކަނޑައެޅެންވާނެ. ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކީ އެއްވެސް މީހެއްގެ މިލްކެއް ނޫން. އެއީ ދައުލަތުގެ މިލްކެއް. ދައުލަތުގެ ތަނެއްގައި އިމާރާތެއް އަޅައިގެން ތިބެންޖެހޭނީ ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް. ކުރެހުން ފާސްކުރާ ގޮތަށް ކުރެހުމުގައިވާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އެންމެ މަތީ އަގުވެސް ކަނޑައެޅެންވާނެ.

  150
  28
  • ޞަގްބ

   މި ކޮމެންޓަށް އަންލައިކް ކޮށްފައިތިބި ދެމީހުނަކީ ބޮޑު ކުލި ނަގަން އެންގި މީހުން. ހާދަ ގޯސް ބައެކޭ.

   56
   10
  • ާއޭރުންތިކަންކޮށްލެވޭނެ

   ބޭންކުން އިންޓަރެސްޓް ޗާޖްކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ރޭޓް އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އެދޭ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭން ސަރުކާރުން ބޭންކުތަކަށް އަންގަންވާނެ އަދި، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ކުއްޔަށް އެޕާޓްމެންޓުތައް ކުއްޔަށްހިފައިގެން އަބަދު (އެއް ފަރާތަކުން ތަން ދޫކޮށްލުމާއި އެހެން ފަރާތަކުން ކުއްޔަށް ހިފުމާ ދޭތެރޭ ކުލިނުލިބިދާ ދުވަސްތަކެއް ނާންނާނެޙެން) ތިބޭނެ ބަޔަކުވެސް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ. އިމާރާތް މެއިންޓެެއިންކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ބުނާއަގަކަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ..

   15
   32
  • ގޯތި

   ބަނޑާރަ ގޯތި ކުއްޔަށް ދީފައިވާނަމަ އެ ގޯތީގެ ކުލި ކޮންޓްރޯ ކުރެވެން ޖެހޭނެ
   ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ބަނޑާރަ ގޯތީގައި ހަދާފައި ހުރި އަމިއްލަ އިމާރާތެއްނަމަ އެ އިމާރާތުގެ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ އެއިމާރާތުގެ ވެރި މީހާއަށް، އެތަނުގެ ކޮންކްރީޓް އަދި ގަލަކީ ބަންޑާރަ އެއްޗެއް ނޫން. ނޫނީ
   ބަނޑާރަ ގޯތީގައި ހުޅުވާފައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓުން ހަދާ ވިއްކާ ކާ އެއްޗެހި ނުވަތަ ބަނޑާރަ ގޯތީގައި ހުޅުވާފަ ހުރި ފިހާރާއިން ވިއްކާ އެއްޗެހީގެ އަގު ވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަންޖެހޭނެ.

   1
   11
 8. ނައީމް

  ގޭގެނަން ހިއްސާ ކުރަން ސަރުކާރުން ނުކުޅެދިފަވާއިރު ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭފަރާތަކަށެއް އަމުދަކުންނުކެރޭނެދޫ ގޭގެނަންހިއްސާކުރާކަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ވަގުތުންވަގުތަށް މުކަން ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނޫ ހީވަނީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުމަހަށް ގޮށްސާނެހެން ވަރަށްދެރަ ސަރުކާރުން މިކަމެއްނުކުރާނެ ރައްޔިތުންނޭ ވިސްނާ ހެޔޮ ވެރިއް މަތިކުރެއްވުމަށް

  21
  5
 9. ސިކަންދަރު

  ބަލަ ކުލި ބޮޑުކުރަން ދަސް ކޮއްދިނީ ސަރުކާރުން ގާކޮށީގެ ކުލި އިއުލާނުކުރާ އިރައް އަމިއްލަ މީހުންގެ ކުލިތައް ބޮޑުކުރީ މިއަދު ތިޔާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެއް މިމާލޭގެ ބިންތައް ހިއްކާފަ ގޯދިދޭން އުޅެގެން އެކަން މަނާ ކުރުވީ ރަޝިޔާއިން މާމޮޅައް ކިޔަވައިގެން އައިމިހަކައް މާލޭން ގޯއްޗެއް ލިބުނީމަ ވަސްވާސް ދިނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން ވެރިރަށަކުން ގޯއްޗެއް ނުދެޔޭ މާފައިދާވާނޭ ފުލެޓްއެޅީމަ އެމަސައް ކައް ފެއްޓީ އެދިގުރާސްތާ 30 އަހަރު ބިންތައް ރައްޔަތުންނައް ނުދީ ހިސޯރުކޮއް ބިމައް ޖެއްސީ ސީދާ ސަރުކާރުން ރާވައިގެން ރައްޔަތުން އަޅުވެތިކުރަން މިހާރު މިތިބީ އަޅުވެތީވެފައި ޖިޒީނަގަނީ ލިބޭއާމްދަނީން އިންކަމްޓެކުސް ނަގަނީ ވިސްނާ މިހާރު މިގައުމުގެ ރައްޔަތުން މިއުޅެނީ ބަންގާޅިންނައް ވުރެ ހާލްގައި އެމީހުންނައް ނުޖެހޭ ވިސާލާރިއެއް ވޯކްޕޯމިޓް ލާރިއެއް ދައްކާކައއ ވެދުން

  26
  2
 10. ކުލީ

  މާލޭގައި ހުރިހާޚިދުމަތެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން.

  39
  6
 11. ގާބޯ

  ޙެޔޮނުވާނެ މާލެމީހުންނަށް ތިތަންތަން ދީފަ ރަށަށް ބަދަލުވެ އަހަރެމެން ރާއްޖެ ތެރޭ މީހުން ރަށުގައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރަން ހިނގާ ދެން މާލެ ބަދަލު ވާނި ސަރު ކާރުން މި ކަމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ހައްލެއް ގެނެސްދިން އިރަ ކުން އެދުވަހަ ކުން މިގޮތް ރަނގަޅޭނުން

  60
  6
 12. އަޒޭ

  ކުލި ބޮޑުކޮށްގެންް ނުވާނެ އެކަމު ކުޑަކުރާކަށްވެސް މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނެ، އެއީ ކުއްޔަށް ދީގެން ލާރިހޯދާ އެންމެންނަކީ މަހުޖަނުންނެއް ނޫން، އިތުރު އާމްދަނީ އެއް ލިބޭނެގޮތް ނެތި ކުލީލާރިވެސް ކުޑައެއް ކުރެވޭކަށް ނޯންނާނެ، ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުން ވިސްނަންޖެހޭނެ ރަށްދޫކޮށް މާލެ ހިޖުރަކުރާއިރު މިހުންނަނީ ދިމާވެދާނެ ހާއްސަ ހާލަތްތައް ކަން، ކޮންމެ ކަމެއް ސަރުކާރު ބޮލަށް ކަނޑައިގެން ނުތިބެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ފުދުންތެރިގޮަތަކަށް ބައްޓަން ކުރަން ވިސްނަންވެއްޖެ...،ކުއްޔަށް އުޅޭ މާލެ މީހުންނަކާ ރަށްރަށުން އައިސްތިބި މީހުން މާލޭގަ ހަމަހަމަވާނެ ގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ...ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ރަށަކަށް ނިސްބަތް ވަނީ މިހެންވެ

  24
  17
  • ފުއާދު

   ތިޔަ ވިދާޅުވި މަފްހޫމުގެ ދަށުން މަށަށް ބުނެވެން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފައިސާއިން މިމާލެއަށް ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ބުނެދީ ބަލާށޭ.
   ހަގީގަތަކީ މާލޭގެ މީހުންނޭ ބުނާމީހުން މާބޮޑަށްވެސް ފަގީރުވެފަ ކަންނެތްކަން ތިޔަބުނާ ރަށްރަށު މީހުނަށްވުރެން.ކަލޭމެން 2ރޫމް އެޕާޓްމަންޓެއް 16000ރުފިޔާއަށް ރަށްރަށު މީހުނަށް ކުއްޔަށް ދީގެން އުޅޭއިރު،ކަލޭމެން ރަށަކަށް ގޮސްފަ 2ރޫމް ބޭނުންވަނީ 1500ރުފިޔާއަށް.މީކަލޭމެންގެ ފެންވަރު.އަހަރުމެން މިއުޅެނީ ކަލޭމެން ބުނިވަރެއް ދީގެން.ކަލޭމެންގެ ނެތް އެފެންވަރެއްވެސް އެހިތްވަރެއްވެސް.

   18
   3
 13. އައިޝް

  ބޭޗާރާ ގެ ތިޔަ ވިސްނުމަށް ހަމަ ސާބަސް! ތިޔަވަރު ވިސްނާލަން އެނގުނު މީހަކުވެސް ނެތް.
  އަނެއްކޮޅުން ޢީސަ އެއޮތް ބުނި އެއްޗެއް ބަލާބަލަ! ދާށޯ ރަށަށް. ބަލަ އަހަރުމެން ގެ މަސައްކަތުން ލިބުނު ލާރިން މި އިމާރަތް ކުރީ ރަށުގެ ގެތަކެއް ނޫންދޯ! މާލޭގަ މިހިރަ ޢިމާރާތް ތަކަށް ލާރި މި ދައްކަނީ އަހަރުމެނެއް ނޫންތަ؟ އަހަރުމެންގެ ލާރިން ދޯ ލޯނު އަދާ މިކުރަނީީ.

  25
  4
 14. މުގައްދަރު

  ބަލަ ކުލި ބޮޑުކުރަން ދަސް ކޮއްދިނީ ސަރުކާރުން ގާކޮށީގެ ކުލި އިއުލާނުކުރާ އިރައް އަމިއްލަ މީހުންގެ ކުލިތައް ބޮޑުކުރީ މިއަދު ތިޔާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެއް މިމާލޭގެ ބިންތައް ހިއްކާފަ ގޯދިދޭން އުޅެގެން އެކަން މަނާ ކުރުވީ ރަޝިޔާއިން މާމޮޅައް ކިޔަވައިގެން އައިމިހަކައް މާލޭން ގޯއްޗެއް ލިބުނީމަ ވަސްވާސް ދިނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން ވެރިރަށަކުން ގޯއްޗެއް ނުދެޔޭ މާފައިދާވާނޭ ފުލެޓްއެޅީމަ އެމަސައް ކައް ފެއްޓީ އެދިގުރާސްތާ 30 އަހަރު ބިންތައް ރައްޔަތުންނައް ނުދީ ހިސޯރުކޮއް ބިމައް ޖެއްސީ ސީދާ ސަރުކާރުން ރާވައިގެން ރައްޔަތުން އަޅުވެތިކުރަން މިހާރު މިތިބީ އަޅުވެތީވެފައި ޖިޒީނަގަނީ ލިބޭއާމްދަނީން އިންކަމްޓެކުސް ނަގަނީ ވިސްނާ މިހާރު މިގައުމުގެ ރައްޔަތުން މިއުޅެނީ ބަންގާޅިންނައް ވުރެ ހާލްގައި އެމީހުންނައް ނުޖެހޭ ވިސާލާރިއެއް ވޯކްޕޯމިޓް ލާރިއެއް ދައްކާކައއ ވެދުން

 15. ކޮންޓްރެކްޓް

  ކޮންޓްރެކްޓާއި ޚިލާފް ވެއްޖެއްޔާ ކޯޓަށް. އެގްރީމެންޓް އެއް ހަދާފަ އެބަ އޮތް ތޯ؟

  5
  2
 16. ޚަލީލުމާހިން

  ލިސްޓް ތައްޠަރުކޮށް އޯނަރުގެ ނަމާއި އައިޑީކާޑު ނަމްބަރާއެކު ގެއަކީ ބަންޑާރަ ބިމެއްތޯ ބަލާ ހާމަކުރަންވީ!

  10
  3
 17. Anonymous

  ހުރިހާ އެންމެން ދަށަށް ދާންވީ. އޭރަށް ހުންނާނީ ކުލި ލިބިފައެއްނު. ލާރިގުނަށް ތިބެވިފައެއްނު. މިފަދަ ދަތި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ފަހަށް ހެޔޮކަމެއް ރައްކާ ކޮށްލަން ހިތަށް ވެސް ނާރަކަމީ ދެރަކަމެއްނު. ރިސޯޓް ކުދިންގެ އާއިލާތައް މުސާރަ ނުލިބޭ ޓީޗަރުން ސުކޫލް ތަކުގައި ނޫޅޭ މީހުން މުސާރަ ނުލިބޭ. ފިހާރަތަކުގައިވެސް އެފަދަ ކިހިނެތް ކުލި ދައްނީވެސް އަދި ބޮޑުދޯ މިކުރަނޫ.

  20
  3
  • ލޮލް

   ފަހުރުވެރި ރާއްޖެތެރޭ މީހާ ރަަށަށް ދާން ޖެހުނީމަ ފަހުރުވެރިއެއް ނުވެވުން ދޯ. ލޮލް

   12
   3
 18. ބިން ޢަލި

  ބަންޑާރަ ގޯޗަށް ލޯނުދެނީ ހިލޭތޯ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އަގަކަށް ތަންދޫކުރަންޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި އަމިއްލައަށް ބޮޑުއިންޓަރެއްސްޓެއްގައި ލޯނުނަގައިގެން އަގުކޮންޓްރޯލްކޮށްފައެްނުވޭ.. އަގަށް ބަދަލުގެންނަށް ބޭނުންނަމަ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކުރޭ ދުނިޔޭގެ ތަންތަނުގައި ލޯނުދެނީ 2 ޕަސެންޓް 3 ޕަސެންޓް ގެ އިންޓަރެސްޓްގައި އަދި ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުތަށް ހިންގައިގެން ކުޑަކުރެވޭނީ...ޒަމާނުއްސުރެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކާޑުގެ ސާމާނުހެން ކުލި މާލޭގެ ގެތަކުން ތިގޮތަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެހެން ހީނުވޭ ތިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ.. އެހެންވިއްޔާ ފިހާރަތަކުގެ ހުރިހާ މުދަލެއްވެސް ކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އަގުބޮޑުވުން މިއީވެސް ލިބޭ ފައިސާކޮޅު ހުސްވަކަމެއް ދެން ނުކުންނާނީ ކުއްޔަށްދޭނެ ފައިސާނެތްވާހަކަ.. މިއީނިމޭނެ ވާހަކައެްނޫން،،،

  13
  5
  • ފުއާދު

   ގޭގަ އޮތްހާތަނެއް ކުއްޔަށް ދެންމިދުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިތުލްމާލުން(ރއްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފައިސާއިން) އަޅާފްލެޓު ގަނޑުވެސް ހޯދަން ތިމަންނާމެން އުޅޭނެ ތަނެއް ނެތޭކިޔާފަ.ދެން ސަރުކާރުން ކަލޭމެނަށް 7000ރުފިޔާއަށް ދޭ 3 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓު ކީއްވެގެންތޯ އަނެއްކާ 18000 ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށްދެނީ.ސަރުކާރުން ކަލޭމެން އަތުން އިތުރު އިންޓަރެސްޓެއް ނަގަނީތަ އަނެއްކާ.
   ވާގޮތަކީ ރުފިޔާއަށް ބޫތުކައިފަ ތިބޭވަރުން ހޭބަލަިވަނީ

   9
   2
 19. ައާދޭސް

  މިދަތި ވަގުތުގާ ސަރުކާރުން ކީއްތޯ ވާނީ 7000 ފްލެޓް އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދިނުން. މާލޭގަ ކިއްޔަށް ދިިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެއަށްވުރެ ވަކި ރަނގާޅު ކަމެއް މިވަގުތު ސަރުކާރަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނޭނގެ. އޭރުން މި ކުލި ބޮޑު ކުރާ ގޭގޭގަ ތިބި މީހުނަށް ކުލި ކުޑަ ގޭގެ އަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބޭނެ. ވަގުތު ޕްލީސް މަބްރޫކް އަށް ދަންނަވާލަދީބަލަ ފްލެޓް ތައް އަވަހަށް ދޭން ރައީސް އަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް. ޕްލީޒް

  6
  2
  • އެމްޑީޕީ ބުރޯ

   ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ! ތިކަމެއްވާކަށެއްނެތް! 7000 ފުލެޓް ދީފަވަނީ ހައްގުވެރިންނަކަށްނޫން ! މިސަރަހައްދުން ފުލެޓްވިޔަސް ގޯތިވިޔަސް ލިބެންޖެހޭނީ މި ސަރަހަށްދުގެ މީހުނަށް! މިބުނަނީ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ގުޅި، ގުރައުދޫ، މާފުށި، ހިންމަފުށި، ހުރާ، ތުލުސްދޫ، ދިއްފުށި ހިމެނޭހެން! މިއަތޮޅުން ބޭރުގެ އެއްވެސްބަޔަކަށް ދީގެންނުވާނެ!

   1
   1
 20. އަޙްމަދު

  މާލޭގެ ބައެއް ގެތަކުން ކުލި ކުޑަކޮށްފިކަން އެގޭގެ ކުލިއަށް އުޅޭފަރާތްތަކަށް އެންގާފައި އެބަހުރި! ތިކަހަލަ މަދުބައެއްގެ ސަބަބުން މަލޭގެ ގިނަމީހުންގެ އަގުވެއްޓެނީ! ކުލި ބޮޑުކުރާ މީހުންގެ ވަނަވަރު ހާމަކުރުމަށް ދަންނަވަން!

 21. އެސްޓެލް

  މަގޭ ލޭންޑް ލޯޑް ކުލިން 5000 ރުފިޔާ ކުޑަ ކޮއްދިން... މިކަހަލަ މީހުން ގިނަކުރައްވާށި.. އާމީން.

  11
 22. ވިޝާމް

  ޙުސް ދޮގު، ފިތުނަ. ގޭގޭގެނަން ހާމައެއް ނުކުރެވޭނެ. ހެއްކެއްނެތި ލިޔާފިތުނަ

  3
  5
 23. ޙެއްޔޯސާ

  ބޮޑުކުރިޔަސް ކުލިދައްކައިގެން މާލޭގައި ތަތްވެގެން ތިބުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް މިހޮވާ ވެރިޔަކު ހަދާކަށް ބޭނުމެއްނުވާނެ! ޢެއީއެވެރިންގެ ވެސް މަސްލަހަތާ ގުޅިފައި އޮތީމަ! ދުނިޔޭގެ އެއްމެ ކުލިބޮޑުތަނަކަށް މާލެ ހެދީވެސް އެކަހަލަ ހިޔަޅު ސިޔާސަތު ތަކެއްގެ ތެރެއިން!ކުލިކުޑައެއްނުވާނެ! ދެންވެސްހޮވާނެ!ޕޭއްޕޭއްލައްވާ ތިބުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނުވާނެ! ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ދެއްކީމާވެސް އަދިވެސް ދާކަށް ނޫޅެޔޯ އެއޮށްގޮވަނީ!

 24. ރިޒާ

  މިހާރު ދޭކުލިން 1500 ރުފިޔާ ކުޑަކޮއްފައި ކުލިދައްކާ ،، އެ ޤަބޫލް ނުކޮއްފިއްޔާ ދެން އެހެންތަނެއް ހޯދާނީ، ދެންނުވާނެ މިދުވަސްވަރު ހިފާނެމީހެއް ، ހުންނާނީ ރާކަނި މަސް ކެވިފައި.

  1
  3
 25. ކުލަކުޑަވީ

  އަޅުގަނޑަށް އިނގިގެން ދިވެއްސަކާ އިދެގެން އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ވިޔަފާރުވެރި މީހެއްގެ 50 އަކަށް އެޕާޓްމަންޓް މާލޭގެ 8 ގެއެއްގައި އެބަހުރި، ހުރިހާ ގެއަކުން ކުލިވަނީ ކުޑަ ކޮށްދީފައި، މިވާހަކަ ވެސް ޖަހާލަދީބަލަ.

 26. ޢާސީ

  ތީ ހަމަ ދޮގުހަދައިގެން ޖައްސާ ޑަމީ ތިޔައީ އައްޑޫ މީހުންގެ ރޭވުން ދުވަހަކުވެސް އެވެރިން ހިތެއް ނުފުރޭނެ..ބޮޑުކުރިއްޔާ ގޮސް ރަށުގައި އުޅެބަލަ ބިން ކުޑަ އެއްނުވާނެ ހުރިހާކަމެއްވެސް ރަށުން ކުރެވޭނެ ކޮންހާގިނަ ވާހަކައެއް..

  4
  4
 27. ޢާސީ

  ޟމިހުރިހާ ދެކުނުމީހުން އެޔޮއްބޮޑެތި ބިންތަކުގަ ދިރިނޫޅެން ކުއްޔައްދީފަ މާލެ އައިސް މާލެ އައް ކޮން އުނދަގުލެއް ކުރަންތަ މިއުޅެނީ ކުލިބިއްޔާ ރަށައް ދޭބަލަ ކުލިދޭކައް ނުޖެހޭނެއެއްނޫން ކޮންމެ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ ކަމައްތިބޭ ބައެއް..

  3
  4
 28. އައޮސް

  ގަބޫލް ކުރަން ވަރަށް އުދަގޫ، އެންމެންހެން އެބަ ކުޑަ ކޮށްދޭ. ސުރުހީ ޖަހާފަ ލިޔާވަރު ވާހަކައެއް ނޫން.

  11
  7
 29. ހަސީކ

  ކުލި ބޮޑު ކުރި ގެތަކުގެ ނަންލިސްޓެއް ޝާއިއުކޮއްދިނުން އެދެން.

  3
  3
 30. ކައްބެ

  ގޭގެ ކުލި ކުޑަކުރާވާހަކަ ސޯލިހުބުނި އެކަމަކު ފަހުން އެބަސްވެސް ދޭހަކުރަން މިޖެހުނީ ރައްޔަތުންނަށް މިއޮތީވާސަރުކާރެއް.

  5
  3
 31. ސުޢޫދު

  ހުޅުމާލޭގަ ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރަމުންދާ ފުލެޓްތަކުގެ މަސައްކައް ހުއްޓިފަވަނީ ކުލިކޮންޓްރޯލްކުރަން ބޭނުންނުވާތީ 5 އަހަރުން ވަކިއަދަދެއް މިނިއްމަނީ ފޮރުވިފަވާ ކުލި ޓެކުސްއައް ބަލާފަ ޗައިނާގަ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް ނިއްމީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެތެރޭ ސަރުކާރުން ފުލެޓްބަރިއެއް ހަދާލެވެނީ ސިޔާސީ 5 އަހަރުން ރައްޔިތުންނައް ލިބެނީ އޭގެތިން އަހަރުފަހުން މާލޭރައްޔިތެއްގެ ބިމުގަ13 ބުރީގެ އިމާރާތެއް 9 ނޫނި12 މަހުންނިއްމާލެވޭ ބޮޑެތިރިޒޯޓް ތައް އެބަނިއްމާ ބިންހިއްކާގެން ދުނިއޭގެ ފެންވަރުގަ 12 މަހާ 15 މަސްދުވަސްތެރޭ ހުރިހާތަނެއްވެސް ހަދަނީ ބެންކްތަކުން ލޯންނަގާގެން މިސާލެއް ހުޅުމާލޭގަ އިމާރާއްކުރާ ފުލުހުން އަދި ސިފައިން ގެ ފުލެޓްތައް ކިތައްދައުރުނިމުނީ އަދިވެސް ނުނިމޭ ސުވާލަކީ މާލެއިން ކިތައް އެޕާޓް މެންޓް ހުސްވާނެތޯ ބޮޑުކުލީގަ ޓެކުސްދައްކާ ގޯހީމާލޭ ތަންކުއްޔައްދޭމީހާއެއްނޫން ދެވޭވޯޓްތައް ބުރިޖްއަޅަން ކިތައްއަހަރުނެގީ ސާކުސަމިޓް ބާއްވަން ކުރާއިމާރާއްތައް އަޅާލަނީ މަސްތެރޭ ސިޔާސީކަންތައްނިއްމާލެވެނީ ކޮއްމެބަޔަކައްއާދެވުނީމަ ރާއްޖޭގެ ގާބިލް ކުންފުނިތަކުން ހަދަމުންދިއަ އެތައްފުލެޓެއްވަނީ ހުއްޓިފަ ބެލީމަފެނައްން ހުރިތަންތަން 2 ބަންދުކޮއްފަ އޮއްނަނީ އާއްމުނަން ނުވަދެވޭގޮތައް ނޫސްތަކުން ވެސް ބަލާމިކަންތައް ރައްޔިތުން ނައްސާފުކޮއްދޭނަމަ ރަނގަޅު މުޅިންމިޖަހަނީ ފުލެޓާބެހޭތަނުން އާއްމުކުރާ އިއުލާންތައް

  5
  1
 32. ދޮންކެޔޮ

  ތިކަންކަން ހަމަޔަކަށް އެޅުވޭނީ ތިފަރާތްތަކުގެ ނަންހާމަކޮށް ކުލި ބޮޑުކުރި ގޭގެނަން ހާމަކޮށް އޭގޭގެ ވެރިންގެ ނަން ހާމަކޮށް، ތިކަމާ ކުރިމަތިލައިގެން، އަބަދު ނަން ހާމަނުކޮށް ފިލާތިބެ ކުރިމަތި ނުލައި ކަންކަން އިސްލާހް ނުކުެވޭނެ.

  2
  2
 33. އަހުމަދު

  އަހަރެން ގޭގެ ވެރިމިހާ ވާހަކަދެއްކުމުން 1500ރ ކުޑަކޮށްދިން ދެމަސް ދުވަހުގެ، މިއީވެސް ވަރަށް ބޮޑުވަރު ވަރަށް އުފާވި، އަދި އަހަރެން ރައްޓެހި މީހާގެ ގޭގެ ކުލިން ބައެއް ދެ މަހު އުނިކޮށްދީ ފަހުން ރޯދަމަސް މިމިގެން ތިން މަހަށް ބަހާލައިގެން ހާލަތު ރަނގަޅުވީމަ އުނިކުރިބައި އަނބުރާ ދައްކާގޮތް ހަދާދިން. މިއީވެސް މިވަގުތަށް ވަރަށް ރަނގަޅުގޮތެއްކަމުގައި ދެކި ﷲއަށް ހަމްދުކުރަން.

 34. ދާމޫ

  ޢަތޮޅު ތަކުގައި ހުރި ދަނާލު ތަކުގެ ކުލިވެސް ސަރުކާރުން ކުޑަކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ތިބިޢާއިލާތައްވެސް ވަރަށް ގިނަ!

 35. އަލީ

  އަހަރެން ގޭވެރިމީހާ އަހަރެންނަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު، ކުލި ކުޑަކުރާކަށް އަހަރެންވެސް ނުބުނަން އެހެންވީމަ، އަހަރެން ދެކެނީ އެއްބަނޑު ބައެއްގޮތަށް ވެރިމީހާއަކީ، އެމީހުންވެސް އަހަންނާ ދޭތެރޭ އެހެން ދެކެނީ. މި އެޕްރީލް މަހުގެ ކުލި ހިފައިގެން ދިޔައީމަ ވެރިމީހާ ބުނީ ދަތިވާނެނުންހޭ އެއްބައި ލާރި ގެންދާށޭ، އަޅުގަނޑު ބުނިން ނޫނެކޭ އަދި އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ މުސާރަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެންމެ ރުފިޔާއެއްވެސް މަދެއް ނުވެޔޭ ކުލި ދެއްކޭނެޔޭ. ވެރިމީހާބުނީ ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެ ދަތިނަންޔާ ކޮންމެހެންވެސް ބުނައްޗޭ، އަލްހަމްދުލިލްﷲ.

 36. ގުޑު ގުޑާ

  އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކުލި ކޮންޓްރޯލް އެއް ނުކުރެވޭނެ! ބީއެމްއެލް އިން %18 ގެ އިންޓަރެސްޓާ އެކު ލޯނު ދެނީ ކުއްޔަށް ލިބޭ މިންވަރުބަލާފައި! ލޯނައް އެދޭއިރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮއްފައި ހުރި ތަންތަނުގެ އެއްބަސްވުންވެސް ބޭންކައް ދޭންޖެހޭ!

 37. އައިމިނަތު

  ކުލި ކުޑަކުރެވޭނީ އިމާރާތް ކުރުމަށް ނަގާލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކޮށްދީގެން. މާލެ މީހުންނަށް ބަވައިގެން ލައުނަތް ލެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކޮށްގެނެއް ނޫން. ލޯން ޕޭމަންޓް އަށް މަހަކު -/60،000 ރުފިޔާ މީހަކު ދައްކާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން -/40،000 އެއީ އިންޓަރެސްޓް. ނަގާފައިވާ ލޯނުން އުނިވަނީ މަހަކު -/20،000 ރުފިޔާ...
  ކުޑަ ކުޅީގަ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގަ ލޯނު ލިބެން ފެށި ދުވަހަކުން.

  8
  2
 38. ކަފަކޮށީ ކަލޭގެ

  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ވެރިޔަކަށްކުރަން ނުކެރުނު ކަމެއް އިބޫއަށް ކުރަން ކެރޭނެތަ؟

 39. ގަންޖާ

  މި ދަނޑިވަޅު ގައިވެސް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ނާމެދު ވިސްނާނަމަ ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެތަންތަން ހަވާލު ކުރީސް ، ހަމަ ގައިމުވެސް 7000 އަށް ވުރެ ގިނަ އާއިލާތަކަށް ލުޔެއްލިބުނީސް ، މިކަން ވީހާވެސް އަވަހަށް ކޮއްދެއްވުން އެދެން.

  8
  1
 40. ޙާހަ

  މާލެ ގޯތި ބަންޑާރަ ރަށުގޯތި އަމިލްލަ ... ވީމަ ރަށުގަ އެބައެއްގެ މިލްކު މާލެގަ ރެފިއުޖީ ތަ ކޮންމެ ގައުމެއް ގަވެސް އޮންނަނީ އެއްކެޕިޓަލް ..... ވިންނާ ލާ

 41. ފިޔަވަޅު

  ލޯނުއިންޓްރެސްޓޭ ހުނިގުރާބޭ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެއް .
  މި މާލެ މީހުންނަށް ކުއްޔާށް އެއްވެސް ލާރިއެއް ނުދޭން މިއަދުން ފެށިގެން ރަށްރަށު އެންމެން އެކައްޗެއްކިޔާފަ މަސައްކަތް ފަށަންވީ .
  ސަރުކާރަށް އެދެންވީ ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގަ ޖިފުޓި ެއްޖަހާފަ ނަމަވެސް ކުލި ނުދެއްކިފަ ތިބި ރަށްޔިތުން ވައްދަން .
  މިއަދު ރޮހިންޔާެިން ބޭރުކުރި މުސްލިމުްނައްވުރެ އަހަރެމެން ރަށްރަށު މީހުން ނިކަމެތި ކޮށްފި .
  އަހަތެމެންނައް ގޮތެއް ހޯދަދޭން ސަރުކކާެަށް އާދޭހާއެކު ދަންނަވަން .

  6
  4
 42. މަންނު

  މަގޭ ލޭންޑު މާލެ އަންނަން ...ގެ ހުސް ކުރަން އެންގީ

  2
  1
 43. ހިޔާލު1

  ފިޔާ އަލުވި ބިސް ޓެ ކްސީގެ ކުއްޔަށް ސަރުކަރުން ބަސްކ ކިޔޭ އެ ކަމަ ކު ބަންޑާރަ ބިމާ ބޭން ކު ލޯނުންހަދި ގެތަ ކުގެ ކުއްޔެއް ކޮންޓްރޯލެއް ނު ކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ އެހެންސަރަހައްދެއް ތަރައްގީއެއްވެސް ނު ކުރެވޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ސޯސަލް ހައުސިންގ އެއްވެސް ރަގަޅު ގޮތަކަ ކަށް ނުލިބޭ ރާްއްޖެތެރެ މީހުން ކީން ކުރާ މާލެ ސަރުކާރެއްބާ އޭ މަ ހިތައްއަރާ.

  4
  2
 44. އަޙްމަދް

  ކުލި އެކެނިތޯ ކުޑަކުރަން ޖެހެނީ މުދަލުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަށް ނުޖެހޭތޯ؟
  ވިޔަފާރި ވެރިން މުދަލުގެ އަގުހެޔޮ ނުކޮށްގެން ކަންތަކެއް ބޮޑެއްނުވޭ!
  ކޮއްމެރޯދަމަހާކައި ދިމާކޮށް(ވިޔަޔާފާރިވެރިން) ފިޔާ،ބިސް،އަލުވި އިންތިހާއަށް އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކާ ހަނދާންނެތުނީތޯއެވެ؟
  މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އިސްނަންގަވައިގެން މިތަކެތީގެ އަގުކަންޓްރޯލު ކުރިކަމުން ނޫންތޯ މިތަކެތި މިއަދު އަގުހެޔޮކޮށް މިލިބެނީ؟
  ވިޔާފާރި ވެރިންތޯ މިތަކެތީގެ އަގުހެޔޮކުރީ؟
  ބޭފުޅުންނެ ކަމުގެ ދެކޮޅުބައްލާވާ.

  4
  1
 45. ޖޭ. މޭފެއަރ

  ތީދެން އަހަރުމެން ހާސްވާކަމެއް ނޫން.. ކަންބޮޑުވެފަ ރަށަށް ދޭ..! އަހަރުމެންގެ ހީރޯ "އަންނީ" ވެސް އޮތީ ބުނެފަ ކުލިބޮޑު ކުރާށޭ.. އޭރުންނޭ ރާއްޖެތެރެ މީހުން ރަށަށް ދާނީ..

  އަހަރުމެން ނަށް ހަމަ ޖެހިލެވޭނި.. އަދި މާލޭ މީހުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި ބިލް ތައްފާސް ކުރެވޭނީ އޭރުންނޭ..

  މި އުޅެނީ ރާއްޖެ އަބުރާލަން.. މީ ފެށުން.. ހާސްނުވޭ މާލޭކުދީންނޭ.. ކުރިޔަށް އޮތީ ފައިދާ ހުރި ދުވަސްތައް..

  9
  1
 46. ޥެރިމީހާ

  15 މިލިއަންގެ ލޯނެއް ނަގައިގެން އަހަރެންގެ ގެ ހެދީ، 11.5 އިންޓެރެސްޓް ރޭޓް. ބޭންކަށް ކޮންމެ މަހަކު 127070 ދައްކަން ޖެހޭ. ޢަނބުރާ ބޭންކަށް ލޯން ދައްކާއިރު އިތުރަށް 20 މިލިއަން އިންޓްރަސްޓްގެ ގޮތުގަ ދައްކަން ޖެހޭ. މާނައަކީ ބޭންކަށް 35 މިލިއަން ދައްކަންޖެހެޔޭ. ސަރުކާރުން ކުލިކުޑަކުރާށޭ ގޮވާއިރު ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ހާލަތުވެސް ވިސްނާލުން މުހިއްމު.

  11
  3
 47. Anonymous

  މާލެ މީހުން ބުނެބަ ޓެކުސީ އަކީ ބަންޑާރަ އުޅަދުފަހަރުތަ؟

  • Anonymous

   ޥެހިކަލް އުފެއްދި ގައުމު ބަންޑާރަ

 48. ށާރިފް

  މަގޭ ލޭންޑު ލޯޑް މާލެ އަންނަން ...ގެ ހުސް ކުރަން އެންގީ

  1
  3
 49. ކުއްޔައްއުޅޭ މީހެއް

  ވަގުތު ނޫހުން ތިޔަކުލި ބޮޑުކުރާ ގެތަކުގެ ނަންހާމަކުރޭ ވަގުތު ނޫހަކީ ކަންތަކާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ ޖެހިލުންކުޑަ ޒުވާންކުދިންކޮޅެއް..

  7
  1
 50. އެޖާބިރު

  ކިހާދެރަކަމެއް، އަހަރުމެން ވޯޓްދިން މީހުން ބުނެފޮދޯ،ރައް ރަށްދާން، ކީއްވެ ކުއްޔޭ، ބޯކިބަލޭމިކިޔަނީ، އަނެއްކާ މާލެއަކީއެއްނޫން ދުނިޔޭގެ އެއްމެ ކުލިބޮޱުސިޓީއަކީ، ބަލާފަލިޔެބަލަ. އަޖައިބެއް.

 51. ޢހ

  ޙަމައެއް ނުޖެހޭ. ޢެއްބަސްވުމަކާއި އެކު ތަނަށް ވަންނަނީ ހަމަ ބުނެލާއިރަށް ބޮޑުވާގޮތަކަށް ނޫން އޮންނަނީ. ޢައި ޑޯންޓް ބެލީވް ދިސް

 52. އާމިނަތު

  ޢެޗް ޑީ ސީ ގެ ފްލެޓް ތަކުގެ ކުލި ކުޑައެއް ނުކުރޭ. ކިީއްވެ އެވާހަކަ ނުޖަހަނީ ނޫހުގަ

 53. ޝައިޚް

  މާލެ ގެވެރިންނައް ކަނޑެއް ދޭންވީ.. އެންމެން ހިނގާ ރަށައްދާން.. އޭރުން ބަނގްލާދޭޝް މީހުންނައް ކުއްޔައް ދީގެން މާލޭގެ ގެވެރިންނައް ކިހާ ދުވަހަކު އުޅެވޭތޯ ބަލަމާ..

 54. ދާއިން

  ނަން ހާމަކޮއް ސަރުކާރު އިނާޔަތްހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ފަށަންވީ. އެކަމު ރާއްޖެތެރޭ މީހަކު ކިޔާއެއްޗެއް އަހާނެ މީހަކަށް ހުރީ ހަމައެކަނި މައުމޫން.30 އަހަރުތެރޭ ބެލެންސެއް ގެންގުޅެވުނު މީހަކީ އޭނަ. އާރާއި ބާރު ލިބުމުން ކެނެރީގޭ މީހުން އަސްލު ސޫރައިގައި ނުކުމެއްޖެ

 55. މަރިޔަމް ހާދީ

  ކުލި ކުޑަކޮށް ނުދިންތާގައި ހަމަ ބޮޑުކުރީ އެއީ ތެދެއް . އަހަރެން މިއުޅޭ އެޕާރޓްމަންޓްގެ ކުލި ވެސް ދެންއަން މަހެއްގަ 1000ރ އަށް ބޮޑުވާނެކަމަށް ގޭގެ ވެރިފަރާތް އޮތީ އަންގާފަ. ހަމަ މިވާހކަ ދައްކާ އިރަށް ބުނާނެ ކަލޭމެން ރަށް ދޫކޮށްފަ އައީ ކީއްވެ ހެއްޔޯ؟ އަހަރެމެން މާލެ އައިސްގެން އުޅެނީ މިތަން ފަސޭހަވީމަނޫން . އަރާމުގަ ރަށުގެ އުޅެފަ، އަހަރެމެން މާލެ އަންނަން ޖެހނީ މަޖްބޫރު ވެގެން. ދަރިންނަށްޓާ. ލޮލުގެ ނޫރުހެން އަހަރެމެން ދަރިން ބަލާ ކޮށް އެކުދިން މާލެ ކިޔަވަން ފޮނުވީމަ ކަލޭމެން އަހަރެމެންގެ އަތުން ބޮޑުއަގުނަގައިގެން ގޭގައި ބަހައްޓާނަމޭ ކިޔާފަ ، އެކުދިން މަގު ފުރައްދަނީ، ނުވިތާކަށް ކާއެތިކޮޅެއްވެސް ނުދީ. މީއަހަރެމެންގެ ތެރތެއިން ގިނަ މީހުން މާލެ އަންނަންޖެހޭ ސަބަބު. ފަޤީރުން ފެލާލައިގެން މީހަމަ ސަރުކާރަށާއި އާންމުފަޤިރު ރައްޔިތުންނަށް ޗެއްސުމަށް މާލޭގެ ރިބާ ކައިގެން ބޮޑުވަމުން އަންނަ ޖާހިލްމީހުން ކުރާކަމެއް. މިފަދަ މީހުން ވިސްނާތި ކަލޭމެން ތިޔަ މަޖާކުރަމުންދަނީ އަހަރެމެންގެ ގައިގެ ލޭ ބޮމުންކަން. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މަރުވުމުން ތިތަން ފެންނާނެ. އާމީން.

  1
  1
 56. ޥަޓްއެވަރ

  Male meehunnah RT meehun kaan dhey goiy.
  Rihaakuru laahi - 300rf
  Mirus kiloa - 500rf
  Tholhi mirus - 2rf ah miruheh
  Kaashi enme kuda size - 12rf
  Ala kilo - 80rf
  Kopy faiy - 10rf fatheh.
  Ehen kahala fatheh viyas - 80rf noony 100 ah kilo
  Falho kilo - 50rf
  Hikandhi faiy - 15rf ah kuda koani eh.
  Raambaa - 15 fatheh

  Atholhu thereyn hahdhain gennan thakethi ranaa jawaahirah vure agu bodukoh vikkany Male meehunnah
  kaan dheyn vegen dho.

  Mee RT meehun Male meehunnah
  hiley saabahah kaan dhey go!

  2
  1
 57. ސދފ

  އެއީ ސަރުކާރުން ކުޑަކުރަން އެންގީމަ ކަނޑާލަންވެގެން. އެއިރުންވެސް އެމީހުންނަށް މަދެއްނުވާނެ

 58. އެމަންޖެ

  ރާޖެތެރޭ މީހުން މިހާރުވެސް މާލެ ދޫކޮށް ގޮއްސިއްޔާ އެއްމެ އަވަހައް ބަނޑައް ޖެހޭ ބަޔަކައް މާލޭ މީހުން ވެގެންދާނެ.

  1
  2
 59. Anonymous

  ރާއްޖެ ތެރޭ މީހުން ކުލި ކުޑަ ކުރަން މައްސަލަ ޖެއްސުމުގެ ބަދަލު ގަ ތިމާމެން މާލެ މީހުނަށް ތިޔަވިއްކާ ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮ ކުރިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ
  ޜިހާކުރު ފުޅިއެއް 300
  މިރުސް ކިލޯައެް 500
  ކާށި 12
  މީ ތޯ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ބުނާމީހުންގެ ހާލަތު

 60. އެމްޑީޕީ ބުރޯ

  ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ! ތިކަމެއްވާކަށެއްނެތް! 7000 ފުލެޓް ދީފަވަނީ ހައްގުވެރިންނަކަށްނޫން ! މިސަރަހައްދުން ފުލެޓްވިޔަސް ގޯތިވިޔަސް ލިބެންޖެހޭނީ މި ސަރަހަށްދުގެ މީހުނަށް! މިބުނަނީ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ގުޅި، ގުރައުދޫ، މާފުށި، ހިންމަފުށި، ހުރާ، ތުލުސްދޫ، ދިއްފުށި ހިމެނޭހެން! މިއަތޮޅުން ބޭރުގެ އެއްވެސްބަޔަކަށް ދީގެންނުވާނެ!

  1
  1
 61. މުހައްމަދު

  މިފަދަ ދަނޅިވަޅުތަކުގަ އި ތަނަވަސްކަމަކީ ވަކިފަރާތަކުން ދެއްވާ އެއްޗެއްކަން ނޭގޭ މީހުންގެ މުދާ ގެންދަވާ އެބައި މީހުންނަށް ވިސްނޭވަރު ކުރައްވާދޭ

  1
  1
 62. މުހައްމދު

  މަދުބަޔަކު ބޮަޑު ކޮށްގެން އުޅެނީ

 63. ދީބަލަ

  ރަށުގަ ފަޅައްއޮތް 5000 އަކްފޫޓް ތިއެޕާޓްމަންޓް ވެރިފަރާތަލާ ބަދަލުކުރެ ވޭތޯބަލާބަލަ.

 64. ދީބަލަ

  ރަށުގަ ފަޅައްއޮތް 5000 އަކްފޫޓް ތިއެޕާޓްމަންޓް ވެރިފަރާތާ ބަދަލުކުރެ ވޭތޯބަލާބަލަ.

 65. ރާވެރިބެ

  އެއްބަސްވުމެއް އޮއްވާ ތިޔަހެން ފޮނުވާ މެސެޖަކުން ކުލިބޮޑުކުރުމަކީ ކިހިނެއް އޮންނަކަމެއް ... ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތީބާ؟ މީ އަދި މާ އާރުލާ ޚަބަރެއް ކަމަކަށް ނުފެނޭ ...

 66. ޓްވީޓް

  މިއިން މި އެނގެނީ ސަރުކާރުން ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުރަން އުޅޭކަން. މިހާރު މިމީހުންގެ ގާތްބަޔަކަށް އެނގިގެން މިހާރަށްވުރެ ކުލި ބޮޑުކުރަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ކުކލި މިހާރުކުރި އަގަސް ތިރިކުރާނެކަން އެނގޭތީ. ޢަތޮޅެތެރޭ މީހުންނަކީ މާލޭމީހުންނަށް އެއްވެސް ބަޔެއް ނޫން. ޢަނިޔާވެރިންނަށް ބަދުދުއާކުރަން.

 67. ކަށިކޮލި

  މާލޭ މީހުން މީއެއްވެސް ރަހުމެއްނެތް ބައެއްތަ މިވަގުތުވެސް އަމިއްލަ އެދުމަށް ކީއްތަވާނީ ކުލިކުޑަކުރިއްޔާ ދުނިޔޭގެ އެހެންމީހުން މިހެއްނެއްނޫ

  2
  1
 68. ޑިކްޓޭޓަރ ޕާ

  މާލޭ އެއްޗެހިން ހޭކެނޑެނީ. މުސީބާތެއްނުމީދެން އެއޮތީނޫންތަ އިންޓަރެސްޓުނުލާ ލޯނުތައް 6 މަހަށް ފަސްކޮށްދޭވާހަކަ އަންގާފަ. މިގޮލާމެން ދަމާލެވެން އޮތްގޮތަކުން ދަމަނީ.

  2
  1
 69. ދިވެހިސޮރު

  މިދަނޑިވަޅުގަ އުޅަނދު ތަކުގެ ފީ ވެސް މައާފް ކޮށްދެއްވާ ހަމައެކަނި ފުޑްކޯޓްގެ ކުލިއެކަނި މަޢާފްކުރީމަ ކަމަކޔ ނުދާނެ

 70. ސޯކާބެ

  ބަލަ ކުލިދައްކަން ޖެހޭނެކަން އިނގިގެއްނޫންތޯ ރަށުގަ ހިލޭ އުޅެވެން އޮއްވާ 4 5 އަހަރު ގެކުދިންނައް ކިޔަވާދޭށޭ ވިދާޅު ވެފައި މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ކުލީގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ތިޔައިން ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ މާލެ ހިޖުރަކޮއްގެން އައިލާ ނުރޫޅި އުޅެވެނީ އަދި ކިތައް ބޭފުޅުން ބޭފުޅުންތޯ ކިޔަވާވިދާޅުވެ ނިމިވަޑައިގެން ސަލާމަތް ކަމާއެކު ތިއްބެވީ ވައކަމާ މަސްތުވާ އެއްޗިއްސާ މިހެންގޮސް ދެރަވޭ ވިވާހަކަ ދަންނަވަންވެސް އެކަމަކު ގައުމުގެ ހާލަތު ވީމާ ބޭރުކޮއްލެވެނީ ޝިހާބް ވިދާޅުވިހެން

 71. ޟަމިނ

  ޙަހަ

  • ޟ

   އެއީ؟