ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އިގްތިސޯދު އަލުން ކޮޅަށް ޖެހޭނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދެހާސް އަށާރަވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓުކަން ވެސް ކުރެއްވި ޑރ. ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ ގަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ މިހާރު ވެއްޓެމުން މިދާ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ރައީސް ޔާމީން ފަދަ އިގްތިސާދީ މުދައްބިރަކަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޔާމީނަށް މިހާރު ހުންނެވި ޖަލުން ސަލާމަތްވެ އިންސާފު ލިބި މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަށް ނިކުމެވޭނެ ދުވަހެއް ދައްކަވާތޯ އޭނާ ވަނީ ދުއާ ކުރައްވާފައެވެ. ޑރ. ޝަހީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ "މިގައުމުގެ ޒަމާނީ ވިޝަންގެ މޭސްތިރިއަކީ އެއީ" ރައީސް ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ މިހާރު ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ވައިރަހާއި ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުގެ ބޮޑު ބައެއް ބަރޯސާވާ ފަތުރުވެރިކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ނުދާވަރަށް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އެތައް ގޮތަކުން ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންނަށް އެތެރެނުވެވޭހެން ނިންމައި ރިސޯޓުތައްވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. މި ބަލި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފެނި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މެދަކާއި ހަމަޔައިން ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެން ފެށުމުން ބުކިންތައް ކެންސަލް ވަމުން އައިސް މާޗް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހާ ހަމައަށްވެސް ވަނީ އެތައް ބުކިން އެއް ކެންސަލް ވެފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮފިޓް (ޖީޑީޕީ) ދަށަށް ދާކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ ކުރިން އަންދާޒާ ކޮށްފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖީޑީޕީ 7.5 އިންސައްްތައިގައި ކުރިއަރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް އަރާނެ ލޮޅުމަށް ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖީޑީޕީ ކުރިއަށް އަރާނެ މިންވަރު މިހާރު ބެލެވެނީ 0.5 އިންސައްތަ އާއި -5.6 އިންސައްތަ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއްގައެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދަށްވުރެ 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ނުވައެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެއް ދަށްވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

65 ކޮމެންޓް

 1. މާމީ

  ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއްނޫން. ބަޔަކު ކިތައްމެ ރުޅިއަޔަސް...... ރީދޫ ކުދިން ކޮޅުވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ތެދެއްކަން......

  128
  44
  • ޖޖޖ

   މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަށް ވާނެ ވަރަކީ ކޮންމެވެސް މީހަކު ދިއްކޮށްލާ އެހީއެއް ހޯދުން އެކަނި. މާރުކޭތް ބުޑުގަ ސަލާން ޖަހަން ތިބޭ މީހުނެކޭ ދިވެހި ސަރުކާރެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތް.

   76
   18
  • ހޫން!

   ވަރަށް

 2. އަޙްމަދު

  ވަގުން ބޭނުމެއްނޫން

  57
  107
  • ހަޖަމް

   ވަގުންނަށް ހީވާނީ އެހެންމީހުންވެސް ވައްކަންކުރާނެހެން ރ.ޔާމިނުގެ މައްޗަށް އިސްލާމްދީނުގަ އިންސާފުން ސަރީއަތް ކޮށްފިޔާ ޖަލުގަ ހުންނާކަށް ނުޖެހޭނޭ އިސްލާމްދީނުގަ ވަގުންނާ ގައިދީންގެ ހެކިބަސް ގަބޫލް ނުކުރާނެ މީހެއްގެބޮލުގަ ބަދުނާމު އަޅުވައިގެން މިދުނިޔޭގަ ސަލަމަތް ވެވިދާނެ ގިޔާމަތްދުވަހު ވަގަށްގޮވާމީހުން އެކަންސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭދުވަހު ތިހެންގޮވައްޗޭ 270މީހުން އމޕރސ ގެ ލާރީގަ ޖެހުނުވާހަކަ މިސަރުކާރުން ބުނީ ކޮބާ އެމިހުން ރ.ޔާމިނު އެކަނިތަ ޖަލުގަ ހުންނަން ޖެހޭނި ލަންކާގަވެސް އެހެނގޮވި މިހާރު އެތިބީ ކުރީގަ ލަންކާއަށް ތަރަށްގީ ގެނި ސަރުކާރު ﷲ އިރާދަފުޅުން މިދުވަސް މިހާރު މިތިބަ މިހުން ދެކޭނެ އިންޝާﷲ މިމީހުނަށްވެސް ޖަލުގެ ތޭރިތަށް ހުރިކަން ހަދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން ވަރަށް ސލާމް

   89
   17
   • ޏ

    ޙަޖަމް!??

  • Anonymous

   ރައީސް ޔާމީނަކީ ކަލޭކަހަލަ ފަގީރެއްނޫން. އެއީ ފެށިނީއްސުރެ މަހުޖަނެއް. އިލްމުވެރިއެއް. ރައީސް ޔާމީން ހުރިއިރު ހަޒާނާއަށް އިތުރުވަމުން ދިޔަ. މެގަ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގި ކަލޭ ފަގީރު ސޮރަކަށް ވެފަ ހުއްޓަ ތިޔަ ފޯނު ގަނޑު ގަނެވޭ ވަރުގެ މީހަކަށް ހެދި. ހަޔާތް ކުޑަކަމުން ަަނގަ ހުޅުވަނީވެސް. ވަކަރުގޭ ސޮރެއްނޫނީ ލަދުގަންމާނެ ރައީސް ޔާމީނާ ދިމާއަށް ތިފަދަ ބޮޑު ވާހަކައެއްބުނަށް. ފާފަވެރިވާނެ މީހުންގެ ބޮލުގައި ތިޔަފަދަ ބޮޑެތި ތުހުމަތު އެޅުވީމަ

   62
   21
  • Anonymous

   ކަލޭ ބޭނުން ނުވިއަސް އޯކޭ. އަހަރެމެން ބޭނުން. މިގައުމުގެ 90 ހާސް މީހުންގެ ވޯޓް ހޯދީ އެކަނިމާއެކަނި ނުކުމެ. 4 ޕާޓީއާ 30 އަހަރުގެ ބާނީ ނުކުމެގެން ހޯދުނީ 140 ހާސް. ނިކަން ހިސާބު ގަދާބަލަ މިގައުމުގައި ކާކަށްތޯ ތާއީދު ބޮޑީ.

   72
   16
   • ދަތްދޮޅި އާދަނު

    ކަލޭހަމަތަ؟ ޕީއެންސީ އެއީ ޕާޓީއެއްނޫންތޯ؟ ޑީއާރުޕީ އެއީ ޕާޓީއެއްނޫންތޯ؟ އަދިވެސް އެތައް ޕާޓީއަކާ ޖަމިއްޔާތަކެއް ވެގެން އަދި ފައިސާ އެވަރައް ބަހައިގެން ލިބުނީ ތިބުނާ އަދަދައް ވޯޓް، ހާދަ ފަހަތުގައޭ ތިއުޅެނީ، ބޮލުރޮދި ކެނޑިފަހުރި ސަޕޯޓަރެއްދޯތީ؟

    4
    4
  • ސަނިިިތު

   އަންނި ވައްކަން ސާބިތުވެ ލާރި ދައްކާ ހަލާސްކޮއްފި. އިބޫ މައްސަލަ ސާބިތުވެ ހުކުމް ކޮއް މުއްދަތުހަމަކޮއްފި. އީވާ ބާރުލާފަ ބުނި މިމަޖިލީސްގަ އެއެމްޕީ އާރުސީ ލާރީގަ ޖެހުނު މީހުން އިބަތިބިޔޭ އެމްޑީ މެންބަރުން އެކަމެއް ނުހިގި ވަގުން ގިނަވީމަ. ސާހިދު ގެނާހާލާރި ވަތް އެކައުންޓެއްނެތް. ވަގުބް ކޮބާކަން ނޭންގުނު

   32
   5
 3. ގާދިރު

  އޭ ޖަލުގަ އޮއި މީހެއް ކޮންމެސް އެހެން ނަމެއް ބުނެބަލަ............. ޕްލީސް

  34
  76
  • ހހހހ

   ޖަލުގަ އޮތް ގޮލައެއް މަޖްލިހުގަ އެއިންނަ މުނާފިގު ކަލޭގެއަކީވެސް. އެއީ މިގައުމުގައި ނާބޮޑު ތާއީދެއް އޮތް މީހެއްވެަް ނޫން. އޭނަގެ އެންމެ ޕީކްގައި ލިބުނީ 25 ޕަސެންޓް ވޯޓް. މިހާރު ނުލިބޭނެ 10 ޕަސެންޓް ވޯޓްވެސް.

   60
   9
   • ޏަމްޏަމް

    މަޖިލިސް މީހާގެ ސަބަބުން މި ޤައުމު މިނިވަން ކަން މަތީ ދެމި އޮންނަނީ. އަހަރުމެންނަށް މހާރުވެސް ކޮމެންޓު ކޮށް ހިޔާލުފާޅު ކުރެވެނީވެސް އޭނަގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމަ ތިބުނާ "މަޖިލިސް މީހާ" އަށް ޝު ކުރު ކުރޭ.?

 4. Anonymous

  ތިޔައީ ވ. ވެސް ބޮޑު ތެދެއް. މީއުޑެއް ބުޑެއް ނޭނގޭ ސަރުކާރެއް. ބަލާ ރޭގައިވެސް ލަންކާ އިން މީހުން ގެނައި އިރު ނެތޭ އެއްވެސް ވަރަކަށް ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަޅު އަޅާފައި. ކެޕްޓަނާއި ކުރޫކުދިން ފުލްކިޓްގައި. މިކޮޅުން ކުދިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅާ އެއަށް އަރުވަން ދިމާކުރީ. ބޮޑެތި މީހުން ކޮފީ ބޮއި ކައި މަޖާކުރީމަ ނިމުނީނު. އެންމެފަހުން އެއޮތި ބޯޓް ސާފުނުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކޮށްފައި ބާއްވާފައި. ތާހިރު ވެއްޖެ. މިއޮއް ނުރައްކާތެރި ބަލީގައި ނުޖެހޭ ސާފުކުރަންވެސް ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނާރާ ކުދިން އަރުވާކަށް. ޢާދިލްމެން ތިބިނަމަ މިހާ ދޯދިޔާކޮށް ނުކުރާނެ ކަންތަކެއް. އިސްތިއުފާދީ މިސަރުކާރު. ނާޤާބިލް ސަރުކާރުމީ

  91
  22
 5. މުހަންމަދުﷲ

  ކޮވިޑްގެ ބަލާ އިން ވެސް ސިޔާސީ ފައިދާ ނެގޭތޯ ބަލާ.

  45
  61
  • ހެވިފަ

   ކޮވިޑަށް ވުރެ މާބޮޑު މުސީބާތެއް މިގައުމަށް ޖެހިފާ މިއޮތީ އެޖެންޑ19 ބައިމިހުނަށް ބައިއަޅާ މިގައުމަށްލިބުނު ހާ ލާރިޔެއް ދިރުވާލި ބުރޯމެން ހެވިފަގޭގަ ސަރުކަރު ބަދަލްވިއިރު ތިޖޫރީގަހުރި 950މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވީގިތެއްނޭގޭ މައްޗަށް ކަމެއް ގޮހޮރު ކޮޅަށްކަމެއް ނޭގެ ދިރުވާލާގެން އެތިބީ މި މުސީބާތުން ސަލާމަތްވާން އެބަޖެހެ މިގައުމު އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމަށް ދިއުމުގެ ކުރިން

   32
   5
 6. ދަތްދޮޅި އާދަނު

  ތިވިދާޅުވަނީ ކުރިން ކާލިވަރަށްވުރެ ބޮޑަށްކާލައިގެން އަމިއްލަގެ 17ބުރިން 30 ބުރިއަށް ހިއްލާލާނެ ވާހަކަތޯ؟ އަރިމަތިން ފެންނަ ފޮޓޯތަކުގެ ހަގުނަ ހަތްގުނަ ގިނައިމާރާތްތަކާ ކަންތައްތައް ކޮށްދެވެން އޮތްއިރު ޖީބައްކަހާލިވަރު މާބޮޑު އަދިވެސް އިތުރައް ކާލަން ފުރުސަތު ދޭންތޯ ތިގޮވަނީ، އެއިރު ލިބުނު މަންފާތަކާ ކަޓްތައް މިހާރުނުލިބޭތީ މޮޅު ސުޓޯރީއެއް ފަޅާލީދޯ

  43
  83
  • ދަސްކުރޭ ހަޖަމް ކުރަން

   ހަޖަމްކުރޭ މިސަރުކާރުން ކޭވަރަށް 100އަހަރުންވެސް ބަޔަކަށް ނުލެވޭނެ ރ.ޔާމީން ވެރިކަމުން މިސަރުކާރަށް ބަދަލްވިއިރު 900މިލިޔަން ޑޮލަރު ހުރި މިހާރު ތިޖޫރީގަ ހުރީ ފޫ އެކަނި ޑޮލރަށް ވީގިތެއްވެސް ނެގެ މިހާރު މިހަދާއެއްޗަކީ ރާޖޭގެ ހަރުމުދާތަށް އިނަޑިޔާއަށް ވަގަށް ނުއަގުގަވިއްކާލައިގެން މިހަމޖައްސަނީ

   52
   13
   • ދަތްދޮޅި އާދަނު

    900މިލިޔަން ހުރީ ޖަލުގަ ވައްކަން ސާބިތުވެގެން ހުރި ބޭފުޅާގެ އެކައުންޓްގަތޯ؟

    2
    5
 7. ކީކޭ ބުނާނީ

  100 ޕަސެންޓް ތާއީދު ކުރާ ވާހަކައެއް

  88
  33
 8. ވަތަނީ

  ޑރ ޝަހީމްގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދު ކުރަމެވެ. ރާއްޖެއަށާއި
  މުޅި ދިނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިމިވާ އިގްތިސާދީ ތަދުމަޑު ކަމުން އަރައިގަތުމަށާއި ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ގާއިމު
  ކުރުމަށް ރ ޔާމީން މިގައުމުގެ ހުންގާނަށް އަންނަން ޖެހެއެވެ. މިހާރު އޮތް ދޯހަޅި ސަރުލާރަކީ މިކަންކަން ކުރުމަށް ގާބިލް ސަރުކާރެއް ނޫނެވެވެ.

  94
  28
 9. Anonymous

  މިހާލަތުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާނީ އުޑުތަކާބިންތަކުގެ ވެރިﷲ. އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ!

  118
  5
  • ސަލާމްބެ

   ތިޔަވިދާޅުވީ ހަމައެންމެ ރަނގަޅައް. އެ ކަމަ ކު ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ވެސް ހާސިލްވަނީ އިންސާނުން ކުރާ މަސައް ކަތުން.

 10. Anonymous

  ޔާﷲ! މިފަދަ ދަތިހާލުގައިވަނިކޮށް ސިޔާސީ މަންފާއާއި ފިތުނައުފައްދާ މީހުންގެ ކިބައިން މިޤަޢުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭ! އާމީން!

  89
  8
  • Anonymous

   ފިތުނަ އަކީ ދީން ފިތުނަ ވެރިކުރުން. މި ރީނދުލޭ މެނަށްހީވަނީ ފިތުނައަކީ ސިޔާސީ ވަކި ބަޔަކަށް ދެރަވާގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުން ކަމަށް. ތި ދުޢާ ގޯހެއްނޫން. ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ކަލޭގެ ހިތުގައި އޮތް އެއްޗެއް އިންސާނާގެ ހިތާއިނދޫ އެއްކަމަކަށް އެދުމަކީ ދުއާ އިޖާބަ ކުރައްވާފަދަ ކަމަކަށްވެދާނެ.

 11. ބްރޯ

  ދިވެހި ގައުމުގެ ވެރިކަމުގަ ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގެތެރެއަކުނެތް އިގްތިސާދީ ތަޖްރިބާ ލިބިފާހުރި އެކަކުވެސް .މިސާލަކަށް ރައީސް އެއްވެސް ތަޖްރިބައެއް އިލްމީގާބިލްކަމެއްވެސް ނެތް . މަޖިލީހުގެރައީސް އެކައުންޓްސް އާއި އެކޮނޮމީގެ އެއްވެސް ގާބިލްކަމެއްތައުލިމެއް އަދި ތަޖްރިބާ އެއްވެސް ނެތް. ކިރިޔާވެސް އެއްޗެއްއެގެނީ ފީނޭންސް އެކޮނޮމިކްސް ގާ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުންނަކީ ވެސް އަމލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފަ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނެއްނޫން. ރަގަނޅުގޮތަކީ މިފަދަ ވަގުތުގާ ތަޖްރިބާލިބިވަޑައިގެންތިއްބެވި ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެން ހެދިފައިވާ ބޯޑަކުން ފައިނެންސިއަލް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވުން، މި ހީނަރުކަމުންއަރައިގަތުމަށް ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ.

  53
  7
  • ހުމައިނާ

   އާދެ.. ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަކައް ހުންނަންޖެހޭނީ ޔާމީން ސަރުކާރުގަ އެ މަގާމައްލާފަ ހުރިކަހަލަ ބޮޑު ކައްކާ ކޯސް ހަދައިގެން އެފްއެންޑުބީ ތަޖުރިބާ ލިބިގެން ހުރި ޝެފެއް. އޭރުން އިކޮނޮމީލައިގެން ރިހަ ކައްކާނީ.. އެހެންނުން.

   1
   1
   • ޛ

    ޢޯ ހުމައިނާ!

 12. ޙުސައިން

  ކީއްވެތަ އަޅުގަނޑޭ ނުބުނީ

  26
  29
 13. ކާފަބޭ2020

  އުސްތާޒެވެ. ދެ ކަންފަތަށް " ތިމަރައަޅާފަ" ތިބި ބަޔަ ކަށް ތިޔައަޑެއްނީވޭނެއެވެ. ޙަސަދަވެރި ކަމުން ފޯވެފައިވާލޮލަ ކާއިހިތަ ކަށް އެޙަސަދަވެރި ކަންނޫން އެހެން ކަމެއް އިހުސާސެއްނު ކުރެވޭނެއެވެ.

  59
  10
 14. އަލްޖިބްރާ

  ވަގަކަށް ކޮޅަށް ޖެހޭނީ ވައްކަން ކުރާނެ ގޮތް ! އެހެންކަމެއް ނުކުރެވޭނެ !

  26
  36
 15. ވގ ޔ

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ޔާމީން އަކާ ދެނެއް ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެ ވ.ސަލާން

  28
  43
  • Anonymous

   ވެއިޓް އެންޑް ސީ!!! އިންޝާ ﷲ މާގިނަ ދުވަހެއްނުވާނެ ރައީސް ޔާމީން މިގައުމުގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާކަށް. އަދުލު އިންސާފުން ބޭރުވެ ފާސިގުންނާއި ވަށްކަމުގެ ކުށް ޘާބިތުވއފައި ހުރި މީހެއްގެ ހެކިބަހަށް ކުރި ޝަރީއަތެއް. ﷲ ތަޢާލާގެ ދީނުގައި ފާސިގުންގެ ހެކި ބަސް ގަބޫލުނުކުރުމަށް އަންގަވާފައިވަނީ. މިއަނިޔާވެރިކަމުގެ ބަދަލު މިސަރުކާރުގެ ވެރިން ދެކޭނެ..އިންޝާﷲ.

   • ހަމީން

    ޔާމީނަކީ ފާސިގެއްތޯ..؟ ޖަވާބު ދީބަލަ..؟

 16. ފެންނަމުންދާ މަންޒަރު ސިފަވާގޮތް

  ވަގުން ބޭނުމެއްނޫ ރޯމާދުވާލުވެސް ބަދަލުދީގެން ވައް ކަން ދިވެހިންނަ ކީ ކަނޑު ކޮހުންނައް ނުވާނަމަ މިސަރުއަވަހަށް ބޭރު ކުރޭ ދިވެހިން ބަނޑަށްޖެހޭއިރު ސަރު ކާރާ ދެ ކޮޅުވެދާނެތީ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ނޭވީމަނަަރެއް އަންނަވާހަ ކަށް އެއޮތީ އަންގާފަ ދިވެހިންތިބޭނީ ބޮލުރޮދި ކަނޑިފަ

  32
  7
 17. ޓައްޕު

  ގައުމު ސީދާ މިސްރާބަށް ހޭރިޔަާ ކުރެވޭނެ ހަމަ އެކަނި ލީޑަރު ރ ޔާމީން އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުންގެ އުންމީދު އާދައިގެ ރައްޔިތުމީހާގެ މަދަދުގާރު. ﷲ ތިބާ ޔަށް ކާމިޔާބާ ނަސްރު ދެއްވާށި

  32
  10
 18. ކެޔޮޅު

  ޝައިހު ތިދެއްކެވީ ރަނގަޅުވާހަކައެއް މިގައު މު ދެންދާނީ ފަގީރުވަމ މުން ސޯލިހާއި އަންނި އެދަނީ ގައު މު މިފަދަ ދަންޑިވަޅުގައިވެސް ގައު މީ އެއަރލައިން ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަ މުން .

  29
  11
 19. ސަރުބަތު

  ތިވައްތަރުގެ ތަރައްގީއެއް ރާއްޖެތެރޭ މީހުން އިރުރަކައް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ދީނީ އިލްމުވެރިއެ ކޭ ކިޔާތީ ލަދުވެސް ގަނޭ.

  19
  28
 20. ބަހުންމެޓާ

  މީ މިހާތަނައް ދިވެހިރާއްޖެދުއް އެންމެ ނާޤާބިލުސަރުކާރު

  39
  16
 21. ވަގު5

  5 އަހަރުދުވަހު ކުރީ ވަކަމޭ ބުނާތީ އެހިން ވިޔަފާރިއެން ނުކުރާމީހަކު މާލޭން ބިމެއްގަނެ 14 ބުރިޔައް ހަދާވާހަކަ އެހިން ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގަ 5 އަހަރުދުވަހައްޖަލައްލާފަ ހުރިވާހަކަ އެހީމު ބޮނަކުއާ ފެނުގެ ވާހަކަ އެހީމް ކޮބާމިހާރު އެ ކަދުރު ފައުންޑޭސަން އެ ދީލަތި އަންހެން މީހާ މީހާރު ކޮބާ މިވަގުތު އެކަމަނާ ކުރިން އެހީތެރިވިމީހުންނައް އެހީވަާން ރަގަޅު

  11
  10
 22. ޔާﷲ

  ޔާﷲ ނުހައްޤުން ޖަލަށް ލާފައި ވާ ރައީސް ޔާމީން އަނިޔާވެރިންގެ ވަކިތަކުން ސަލާމަތް ވާނެމަގު އިނބަﷲ މިންވަރުފުޅުން ތަނަވަސްކޮށް ދެއްވާށި އާމީން

  22
  4
 23. ވަގުވޯޓު

  އެމްޑީޕީ ޖައްބާރުން ކުރިވައްކަން ރައީސް ޔާމީން ބޮލުގައި އަޅުވައި ރައީސްޔާމީން ޖަލަށްލުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ފެންނަމު ން މިދަނީ ﷲ އެމްޑީޕީގެ ޖައްބާރުން ނިކަމެތިކޮށް އެބައިގަނޑަށް އެބޮޑު ވައްކަމުގެ ބަދަލު ﷲދައްކަވާށި އާމީން

  16
  7
 24. މީހާ

  ބޮޑުވަގެއް ދެންވެސް ދާނީ ޤަައުމު ދަރުވާލާ ދައުލަތުން ވައް ކަން ކޮށްގެން ކަން ޔަޤީން. މި ދުވަސްތައް މީ ޔާމިން ސަރުކާރުނަމަ ކާޑުވެސް ވިއްކީހީ މެޑަމް އޮފީހުން ކަން ޔަޤީން

  12
  15
  • Anonymous

   ކއިންސާނުންގެ ތެރެއިންވެސް ވަރަށް ލަދުހަޔާތް ކކކކކ ކެނޑިފަ ތިބޭމީހުންވެސް އުޅެޔޭދޯ

   14
 25. ވަގު އަންި

  ތިހެން ވެއްޖިއްޔާ މުޅި ރާއްޖެ އަޑިޔަށް ދުއްވާލަން ވެސް އެމްޑީޕީމީހުން ތިތިބީ ތައްޔާރަށް ދޯ

  15
  3
 26. ޔާ ނޫ

  ރައީސްޔާމީން އަށް ދަންނަވަން އެމްޑީޕީގެ ޖާހިލުން އަހަރެމެން ދިވެހިރައްޔަތުން ބަޑަށް ޖައްސައިފި!

  13
  3
 27. ސޫރަ

  ބަޖެޓަށް އާ އެއްޗެއް ވަންނާނެ އެއްވެސް އާދޮރެއް ޔާމީނު ނުހުޅުވާ، 2012 ގައި ވެރިކަން ވައްޓާލިއިރު ނަގަންފެށި ޖީއެސްޓީން ބަޖެޓއ ބޮޑުވީ، އޭގެ ފޮނި ދެންއައި ސަރުކުތަކުން ބުއީ.

  4
  12
  • ޙަމޭ

   ކިހާވަރެއްގެ އިލްމެއް ހުރެގެން ބާ ތިހެން ތި ބުނަނީ. ހަމައެކަނި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުންވެސް ރޔ. ސަރުކާރުން ހޯދަދިން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭ. ޢެތަން ކުރިން ދީފަ އޮތީ 20 މިލިއަނަށް، ރޔ. ވެރިކަމުގަ އެތަނުގެ ކުލި 40 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބަދަލު ކުރި. ހަސައިދަ ބަސްބުނެ ވީއްލާލިޔަކަސް ނުވާނެ.

 28. ކަލޯގަޔާ

  މިއީ ޝައްކެއް ވަސްވާހެއް އޮތްކަމެއް ނޫން. އިންޝާﷲ މިއަށްވުރެ ފާގަތި މާދަމާއެއް އަންނާނެ

  14
  2
 29. ނުހައްޤު ޖަލުގައި ރައީސްޔާމީން

  ދިވެހީން މިއަދު ރޮށް ވައިފިޔޭ ނެތުމިން ރައީސް ދިވެހީން މިއަދު ބޭނުން ވަނީ ޔާމީން ރައީސް ދިވެހީންގެ ޝަރަފާ އިޚުތިރާމް ހޯދެވި ރައީސް ދިވެހީންގެ މޭސްތިރިޔަކީ ޔާމީން ރައީސް

 30. މަނިކު

  ސަހީމް މޮޔަފުލުީތޯ ބޮޑުވަގަކަށް ކާކުބާ ވެރިކަން ދެނީ

 31. ޙަމޭ

  ކިހާވަރެއްގެ އިލްމެއް ހުރެގެން ބާ ތިހެން ތި ބުނަނީ. ހަމައެކަނި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުންވެސް ރޔ. ސަރުކާރުން ހޯދަދިން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭ. ޢެތަން ކުރިން ދީފަ އޮތީ 20 މިލިއަނަށް، ރޔ. ވެރިކަމުގަ އެތަނުގެ ކުލި 40 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބަދަލު ކުރި. ހަސައިދަ ބަސްބުނެ ވީއްލާލިޔަކަސް ނުވާނެ.

  • ހަނީލް

   ކީއްވެތަ އެތަން ބީލަމައް ނުލީ..؟ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާތަ ތަންތަނައް ދޭންޖެހޭ ކުލި ޖަނޑައަޅަޖީ..؟ މިތިބީވެސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލު އިނގޭތޯ.؟

 32. ޒ

  ޔާމީންގެ މެޑަމް ބުނިވާހަކައެއް ތިހެން ބުނީމާ ހިތައްއަރަނީ....

  ކެކެކެކެކެ

  1
  3
 33. ޢަބްދުﷲ

  ދަންނަ މީހުންނާއި ނުދަންނަ މީހުން އެއްވަރު ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާލުކުރަނީ، އެމީހެއްގެ ލިޔާޤަތެއް ނެތުމުން، މަޤާމުން ދުރުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގައެވެ.

 34. ލާދީނީ ބަޖެޓު

  އިންސާނުންގެ ސިފައި ގައި އައި ރީނދޫ ޖާހިލުންތަކެއް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދަވާލީކަމެއް ކާލީކަމެއް ފެންފޮދަކާ ނުލައި ދިރުވާލީ ކަމެއް ހެދީ ނެހެދީއެއް ނާންގާ ކިނބޫ ގެ ވަގު ސަރުކާރުންފޮރުވި ލާރިގަނޑަށް ހެދިގޮތެއް ބުނަން ވެއްޖެނު ގޮހޮރުން އަލިފާން ނުނިކުން ނަނީސް!

 35. ހަވާ

  ޝަހީމަކީ ހާދަހަޔާތް ކުޑަ މީހެކޭ

  1
  3
 36. ުއުނދުޅި

  ރޯދަޔައް ސައުދީން ދިން ކަދު ރުކޮޅު ދި ރުވާލި ބައިގަނޑެއްނުތީ

  4
  1
 37. ޝާންފ

  ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯވިންގުއައް އެކަނި 22 މިލިޔަން ޑޮލަރު އެރި.ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓް ރަށެއް ޑިޒައިން ކުރަންވެސް ދަނީ 4 ލައްކައެއްހާވަރު. މިޔައްކިޔާނީ ކޮރަޕްޝަންނޫން ކޯޗެއްތޯއެވެ. ސާކުސަމިޓުގެ ޖާފަތްކޮޅައް ނިއުޕޯޓައް ދިނީ ކިތައް މިލިޔަން ތޯއެވެ. ޝަހީމޫ ކަލޭ މިތިބަ ކަންކަމައް ދޭނެ ޖަވާބެއް އެބައޮތްތަ. ފާފު އަތޮޅުވިއްކާލަން އުޅުނީ އެމްޑީޕީއަކުނެއް ނޫން.. އެކަން ކުރަން އުޅުނީ ކާމިނީގޭ ޔާމީނު. އެއީ ނޫންތޯ ގައުމު ވިއްކާލުމަކީ. ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑު ބޭރު މީހުންނައަ މިލްކުކުރެވޭގޮތައް ގާނޫނު ފާސްކުރުވީކާކުތޯ..؟ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މަތީން ކަލޭ ހަނދާން ނެތުނީތޯ..؟ ޒަކާތު ފަންޑައް ވީ ގޮތްމަތީން ހަނދާން ނެތުނީތޯ..؟

  2
  1
 38. ައޮފްބެ

  ނާތެދެއް!!؟ވަޓްއަޖޯކް !!

  1
  1
 39. ތަކުރު

  ނަޒާޙައްތެރި ކަމަކީކޮބާތޯ ވައްކަން ނުކުރުން ރިސްވަތު ނުހިފުން ތިމާގެ އިލްމީޤާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބައި ނެއްކަމެއް ބަޔަކުހަވާކުރަން އުޅުނަސް އެކަމާއި ހަވާލުނުވުން ފަހުޒަމާނުގެ ޢަލާމާތެއް ކިޔަވާަގެން ތިބި މީހުންގެ މައްޗޢް ޖާހިލުން ވެރިކަން ކުރުން

 40. ދިވެހި

  ޢެންމެން ކޯޅި ކޯޅި ތިއްބާ ބޯކިބާ އެށްކޮއް ގެން ދާނީ ހިޔަޅު ! ޙިޔަޅު ވަރައް މޮޅު ވާނެ ބޯކި ބާ ބަހަން ! މީކު ޅުވާ ކުޅި ވަރެެއް ! މި ކަމުގަ ތިއް ބާ ހިޔަޅު ބޯކިބާ ހިފައި ގެން ފިލާނީ !
  ގެރި ގައުމ ވަރައް މޮ ޅު ވާނެ !

 41. އައްޑޫ ލެއި

  ކިތަންމެ ވަރަކައް ކެޔަސް ރައީސް ޔާމީން ގެނައި ތަރަޤީއެއް އމޑޕ މީހުންނަކައް ނުގެނެވޭ. މީހަމަ ބަލާވެރިކަން މިކުރަނީ.

 42. މަނީހާ ސަލީމް

  ޝަހީމައް ހީވާނީ ހަތަ ތިޔާހެން. އެހެނީ ޝަހީމައް ނައިބް ރައީސްކަން ދޭން އުޅުނީ ޔާމީންވީމަކަން އަހަރެމެން ދަންނަމު. ދެން މީޑިޔާގެ ތެރޭގަ ޝަހީމުގެ ޕުރޮޕަގަންޑާ ތިޔަ ފަތުރަނީވެސް ހަމަ އެމަގާމު ލިބިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގަކަންވެސް ދަންނަން. އެކަމަކު ޝަހީމަކީ އެއްވެސް ހަތްސިއްޔަތަކުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމައް ކުފޫހަމަވާމީހެއް ނޫން. އަދި ޝަހީމުމެން ކިޔެވި ތަކެއްޗާއި އުޅޭ އުޅުމާއި ދައްކާ ވާހަކައިން މިއީ ހަގީގަތްކަން ކަށަވަރުވޭ. ދީނީ އިލްމުވެރީންނައް އަހަރެމެން ދިވެހީން ވަރައް އިހްތިރާމް ކުރީމު އިލްމުވެރީން ވަކިކުރަން ނޭނގޭއިރު. ދުވަހަކުވެސް އޭރު ހިޔެއް ނުކުރަން އިލްމުވެރިންގެ ދަޅަ ދައްކައިގެން ޝަހީމުމެން ޖެހިކަހަލަ ސަކަރާތެއް ބަޔަކު ޖަހާފާނެކަމައް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އިލްމުވެރީންގެ އަގު ވެއްޓެން ޖެހުނު އެންމެބޮޑު އެއްސަބަބީ ޝަހީމްމުންގެ އަމަލާއި ބަހުން ކަންތައް ކުރިގޮތުންނެވެ. މިހާރު ވަރައް ޖެހިލުންވެސް ވޭ ހަމަ ކޮންމެ ދީން ކިޔަވައިގެން އަންނަ މީހަކައް ހިތުގެ އަޑިން އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އެކު ގަދަރުކޮއްލަންވެސ.ް ޔާމީނަކީ ދިވެހީން ނުދަންނަ މީހެއް ނޫން. ޝަހީމް މެންގެ އަނގައިން ދައްކާ ދަޅަޔަކައް އަހަރެމެން ދިވެހީންނައް ޔާމީނުގެ އަނިޔާވެރިކަން އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ. އޭނާ މިހާރު ޖަލުގައި ވޭތި ކުރަމުން އެދަނީ އޭނާ ހުރުމައް އެންމެ ހައްގު މަންޒިލުގަ ހުރެގެން. އޭނާގަ ހުކުމް ފުރިހަމައައް ތަންފީޒު ނުކުރެވެނީސް ނުނެރުމައް ސަރުކާރައް ގޮވާލަން.

 43. ހޮޑު

  ހޮޑުލެވެނީ ޔާމީނުގެ ނަން އަޑު އިވުނީމަވެސް.