ދުނިޔޭގެ ގިނަ އިލްމުވެރިންގެ ދަރުސްތައް ގެނެސްދެމުން އަންނަ "ޕީސް ޓީވީ" ނުފެންނަ ގޮތަށް މީޑީއާނެޓުން ހަދައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދެއްކުން މަނާ ކޮށްފައިނުވާ، ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ "ޕީސް ޓީވީ" ނުފެންނަ ގޮތަށް މީޑިއާނެޓުން ހަދާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓުގެ ރަސްމީ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މީސްމީޑިއާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މީޑިއާނެޓުން "ޕީސް ޓީވީ" ނަގާފައިވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ.

"ޕީސް ޓީވީ" ރާއްޖެއަށް ނުލިބޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާއިރު، އިންޑިއާގައި ވަނީ ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހިންގަމުން އަންނަ މި ޓީވީ އެގައުމުގައި ދެއްކުން މަނާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާއިން ވަނީ ޒާކިރު ނައިކު އިންޑިއާއަށް އައިސްފިނަމަ ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދީފައެވެ.

"ޕީސްޓީވީ" އިން ގެނެސްދޭ އެންމެ ހާއްސަ ޕްރަގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޑރ. ޒާކިރު ނައިކު އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވާ އެތައް ހާސް ބަޔަކާއެކު ބާއްވަވާ ދަރުސްތައްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިފަދަ ދަރުސްތަކުގައި ޒާކިރު ނައިކު ވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބުވެސް ދެއްވާފައެވެ.

މީޑީއާނެޓުން "ޕީސް ޓީވީ" ނުފެންނަ ގޮތަށް ހަދާފައިމިވަނީ ރާއްޖޭގައި ފާޅުގައި ބަޔަކު އިސްލާމް ދީނަށާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން އިތުރުވެފައިވާ ވަގުތެއްގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

49 ކޮމެންޓް

 1. ސީނު

  އިސްލާމް ދީނަށް ދިން ނިކަމެތިކަމެއް..މަޑުމަޑުން ކަމަކަށްފަހު ކަމެއް ކުރަމުން ދާކަންފާހަގަވޭ...އިންޝާﷲ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅުދުވަހެއް ވަރަށް އަވަހަށް ދައްކަވާނެ .. އާމީން

  132
  3
  • ޢިތްޒަތް

   ޢިލާހީއްޔަ އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެންދީންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ނަޝީދު( އަންނި ) މީގެކުރިންވެސް ވަނީ ގިނަވާހަކަތަކެއް ދައްކާފަ ދިވެހިރައްޔަތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު މީނާގެ ވާހަކަ ދިފާއުކުރުމުގަ މީ ހިތާމަހުރިކަމެއް ކޯފާ އަންނަނީ އައްނާނީ ކިހިނެއްކަމެއް ދުލުންބަޔާ ކުރަންވެސް ނޭނގޭ ޔާރައްބު އަލަމެން މިމުސީބާތުން ސަލާމަތްކުރައްވާންދޭވެ.

   24
   • އަޙްމަދު

    ޔާ ﷲ، އައްނިޔާ އޭނާގެ ލާދީނީ ބައިގަނޑުގެ މުސީބާތުން މިޤައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާށި.

    10
  • ބުޗާ

   ބަރަހަނާ ސައިޓްތަށް ބަންދުކޮށްދެއްވާ! ސޯލިހޫ އެކަންކޮށްދެއްވާ! ބަންދުކޮށް ދެއްވާށޭ ޕްލީޖް...

   36
   4
  • ޙައްގުބަސް

   އެންމެން އަނގަ ފުޅާކޮށްފަ ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބާ ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ހަދާ ނިންމާލައިފި!! ދިވެހިންގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނާޖާއިޒު ސަރުކާރުންވެސް ނަގަނީ!! ކުންފުނި ތަކުންވެސް ނަގަނީ! ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ހަދާއިރުވެސް ރައްޔިތުން ކިޔަމްނަތެރިކަމާއެކު! ބޭނުން އަގެއްގަ މުދާ ވިއްކަނީ!! ބޭނުން އަގެއްގަ ކުންފުނި ތަކުންވެސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ! ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފައިސާއިން ހަމައެކަނި މާލެ ތަރައްގީކުރަނީ! އެފައިސާ ޖީބަށް ލަނީ!! އެފައިސާއިން ވައްކަން ކުރަނީ! އެފައިސާއިން ރިޝްވަތު ދެނީ! ރާއްޖޭގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޔޮށް ދަތުރު ފަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަދަން ކުންފުނިތަކުން އެއަރލައިން އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށުމުން ދަތިކުރަނީ! ބޭނުން ތަނަކަށް އަގުހެޔޮކޮށް ދަތުރުވިޔަނުދޭ! މޯލްޑިވިއަންއޭ ކިޔާ ފެލާ ކުންފުނިން ފިއްތަނީ! އައްޑޫއަކަށް އެހެން ފްލައިޓަކަށް ދަތުރުވިޔަނުދޭ! އައްޑޫ ރައްޔިތުން ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފެލަނީ! މާލޭ މީހުން ގެދޮރު ބޮޑު އަގުގައި ކުއްޔަށް ދީގެން!! ޕީސް ޓީވީ ކަނޑާލީ ކީއްވެގެންތޯ އަހަން އެތަނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިކުމެ އެއްވާ ހިސާބުން ކިޔާދޭނެ! ޑިމޮކްރަސީ ފައްކާވާނީ ގޭގައި ތިބެގެނެއްނޫން! ގާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބިދީފައިވާ އިހްތިޖާޖުކުރުމާ މުޒާހަރާ ކުރުމާ މަސައްކަތް ނުކޮށް ހުއްޓާލަން އޮތް ޙައްގުތަކުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުން ހިފަން ފެށި ދުވަހަކުން މިކަންކަން ބަދަލުވާނެ!! ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ހަދާފަ ރައްޔިތުން ބިކަކުރާތަން ބަލަން ރައްޔިތުން މަޑުން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭ! ބިރުފަހައަނަޅާ ދާން އެބަޖެހޭ!! ޙައްގު ހޯދަން!

   21
  • ގައުމުގެ ހާލަތު

   ކަލާނގެ ސަފުން ބަދަލު ނުކުރައްވަތެ ގައުމުގެ ހާލަތެއް، ނުވާނަމަ ގައުމުގަ ބަދަލުކުރުމުގެ ޚިޔާލާތެއް. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
   އެހެންވީމަ “إن شاء الله ވާނެ ވާނެ” ކިޔާލަ ކިޔާލަ ތިބުމެއް ނޫން ރަނަގަޅު ގޮތަކީ. ކަންކަން ގޮސް މަގަށް ދިޔާމަ އެންމެން އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ތެދުވާންވީ. والله اعلم.

   20
  • ފާދިގު މަކުނު

   ޔަގީންތާ މިސަރުކާރު ބޯކކޮޅުއަތައް ބަލަބަލާ ތިއްބާ ވެއްޓެނީ 3 މަސްފަހުން ކިބޫ ނަގުލުގާ އަމިއްލަޔައް ދަތް އަޅާ ރައްކާވާނެ އިންޝާﷲ

   18
 2. ފާއިޒު

  އިހަށް ދުވަހު ބޭސްކޮޅު ގެނެސްދީފަ ފުރަތަމަ ކުރި ޝަރުޠުކަންނޭގެ ތީ

  93
  1
 3. ޖުލައި

  ލާދީނީ އަންނި ކިތަންމެ ދުވަހެއް ތިކަން ނުވެގެން އުޅެނީ.

  98
  2
 4. Anonymous

  ސޯލިޙް ކައެއަށް ރައީސް ކިއުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެ. ހުވާކުރާއިރު އޮންނަނީ ފުރަތަމަވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ވާހަކަ. އެކަން ނުކުރެވޭ. އިސްތިޢްފާ ވަގުތުން. މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުން ނަށް އެނގޭނެ ލާދީނީ ސަރުކާރެއްކަންމީ. މިއޮއްފަދަ ވަބާގެ ޙާލަތު ގައިވެސް. އަންނަ އަންގާގޮތަށް ގެރިމޯދީ ރުހޭގޮތަށް. އަދިވެސް ހޭނާރާތަ. މިބިރުވެރިކަމުގައިވެސް

  86
  1
 5. ބީޖޭޕީ ކުޑަ

  ބީޖޭޕީ ކުޑަ ސަރުކާރުން ބީޖޭޕީ މައިސަރުކަރު އަންގާ ގޮތަށްދޯ ހިންގޭނީ މިހާރު އަށްޑޫގަ ބީޖޭޕީގެ ސަރުކާރުގެ އިމަރަތްތަށް ނިމިގެނ އެދަނީ އަދިވެސް މިލާދީނީ ސަރުކާރަށް ދިވެހިންނޭ ތިމންމީ %100 މުސްލިމު ގައުމެކޭ ކިޔާގެންތިބެ އަތްޖަހާ މިސަރުކާރު ގެންނަން ވޯޓު ދިންމީހު ލަދެއްނުގަނޭތަ އިސްލާމްދީނަށް ފުރއްސާރަކުރި މޑއނ މިހުން އެތިބީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުމުސާރަ ނަގާގެން އަތުންފައިން އެއްކމެއް ނުކޮށް ރާއްޖޭންބެރުގަ ޗުއްޓީހެދަކޮށްލަން ދެން ދީނީ ދަރުސްތަށް ދޭ ޕީސްޓީވީ މޯދީ ބަންދުކުރީމަ މިމިހުންވެސް ބަންދުކުރީ ވިސްނަންވެއްޖެނު މާރަނގަޅުވާނެ އިސްލާމްދީނާ ބީރައްޓެހި އިންޑިޔާ ބުދައް ގެރިޔަށް އަޅުކަން ކުރާ ޗެނަލްތަށް ބަނދު ކުރިއްޔާ މަޔާ ދަރިޔާ ގޭތެރޭ ތިބެގެން ބަލާލން ނުކެރޭ ޗެނަލްތަށް އެދައްކަނި މީ ބޮޑުވަރު ސެކިއުލާ ލާދީނި ފިކުރު ފަތުރަން އުޅުނަސް

  80
  2
 6. ފާދިގު މަކުނު

  އެސްޓާ ޕުލަސް ބަންދުކުރޭ!! ހުރިހާއެންމެން މީޑިއާނެޓު ކަޑާލަންވީ އޭރުން ރާކަނިމަސް ކެވޭނެ!

  80
  1
  • ށރ

   މީޑިއާނެޓް ކަނޑާލަންވީ

   19
 7. ފެނޭދޯ

  މާތް ﷲ އަށް ޓަކައި މީޑިއާނެޓު ބޮއިކޮޓު ކުރުމަށް ހުރިހާ އެންމެން އެކީ އަތުގުޅާލާ.

  171
  4
 8. އެކްޓަރ

  ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މޮޅު ދީނީ އިލްމު އުގެނިގެންތިބި ވަރަށް ހުށިޔާރު ބަސްމޮށުންތެރި ޒުވާން އެތައްސަތޭކަ ޝެއިޚުން އެބަތިބި...އިންޑިއާ ރުންސަން ތިކަންކުރިޔަސް އިސްލާމްދީނުގެ ދަންމަރު މިޤައުމުގައި ވިދާބަބުޅަމުންދާނީ...ދީނީ ނަސޭހަތްދޭނެ. ރައްޔިތުން އަހާނީ އެއަޑު... ﷲ ސބވތ އިރާދަފުޅުން މިޤައުމުގައި އަލްމާނީ ފިކުރު އާލާކުރަން މަސައްކަތްކުރާމީހުން ބަލިވެ ނިކަމެތިވާނެ... ތިމަންނައަކީ މިވެނި އެވެނި ނަޝީދެކޭ ނުވަތަ އިބޫއެކޭ ބުންޏަސް އެއްވެސްބާރެއްނެތް ނިކަމެތި އިންސާނުން. . މިއަދު ދުނިޔޭގައި އޮހެރޭ ކަރުނަޔަށް ޝިފާއެއް ނުލިބެނީ ކޮން ހަތިޔާރެއްނެތިގެންތޯ.. ކޮންސައިންސެއް ނެތިގެންތޯ... މީގެ 5 މަސްކުރިން ކަޝްމީރުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އިންޑިއާގެ ޕީޖޭޕީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުން ލޮކްޑައުން ކުރި...މިއަދު ލޮކް ޑައުންވީ މުޅި އިންޑިއާ.... މިއަދު ހަތިޔާރުގެ މަދަދުގެ ބާރުވެރިކަމުގައި މަގެ ދީނާއި މަގެ ޤައުމާއި ނުކުޅެއްޗޭ....
  ﷲއިރާދަފުޅުން ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަޑުގައި ތިނުލަފާވެރިން ރައްޔިތުންނަށް ވެދުމަށް އަރުވާނެދުވަސް ވަރަށްކައިރި....

  71
  1
 9. ހުސޭނުބޭ

  އެކަމަކު އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތްކުރާ ހުރިހައި އެންމެނަށް ހިމާޔަތްދޭނެ!

  61
  1
 10. ޢަލީމް

  މީދިއާނެޓް އެންމެންވެގެން ބޮއިކޮޓްކުރަމާ. ކިތަންމެ ވަރަކައްތެޅުނަސް އިސްލާމް ދީނެއް ފޮހެނުލެވޭނެ ފޮހެލެވޭނީ ހަމަތިބައިމީހުން. ތިކުރެވުނު ކަމައް އަވަހައް ތައުބާވޭ.

  68
  1
 11. ބުުއްޅަ އެކުސް

  ޢެންމެއް މީޑިޔާ ނެޓުން ވަކިވާންވީނު ގެރިމޯދީބުނެގެން ބުއްޅަބޭ ކުރިކަމެކޭވެސް ތުންތުން މަތިން ކިޔާއަޑުއިވޭ މިއީ މިހާރު އިންޑިޔާގެ އަވައްގަޑެކޭ ބަލަގަ

  68
  1
 12. ދާދު

  ދިވެހި މިލޮބުވެތި ވަތަން އިންޑިޔާގެ ނުފޫޒު ގެ ދަށަށް ދާކަމުގެ ވަރުގަދަ ހެއްކެއް.

  65
  2
 13. ނާދު

  ދިވެހި މިލޮބުވެތި ވަތަން އިންޑިޔާގެ ނުފޫޒު ގެ ދަށަށް ދާކަމުގެ ވަރުގަދަ ހެއްކެއް.

  54
  2
 14. ފަތިސްރަށް

  ޕީސް ޓީވީ އާމެދު ތިޔަ ދެކޭ ނަޒަރު ބަދަލުކޮށް ޕޯން ސައިޓްތަށް ބަންދުކޮށްދެއްވާ!

  66
  4
 15. އިސްމާޢީލް

  މިފަހަރު ނުފެންނަ ގޮތައް ހެދީ ޕީސްޓީވީ ދެންހަދާނީ މުންނާރު ޗެނަލް ނުފެންނަގޮތްް ދެން އިވިގެން ދާނީ މިސްކިތްތަކުން ބަންގީގެ އަޑުނީވޭގޮތަށް ހެދި ވާހަކަ ދެން އިވިގެން ދާނީ މިސްތަކުގެ އިމާމުން ވަޒީފާއިންކޮށް ހުރިހާ މިސްކިތެއް އަބަދުގެއަބަދަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަދެވޭނެހެން ލޮކުޑައުންކުރިމަންޒަރު އެއީ މޯދީއެދުމަކި އެކަން ކުރާނެ. ބަލަން ތިބޭ.

  51
  2
 16. ސައްޕޭ

  ޕީސްޓީވީ ކަޑާލާފައިވަނީ އިޒުރޭލުން އެދުމުގެ މަތިން އިންޑިއާގެ ޕުރެޝަރާ އެކު ސަރުކާރުގެ އެންގުމަކަށް......

  51
  1
 17. ސައްޕޭ

  ލާދީނީ އަންނީގެ ބަލާވެރިކަން ޖެހުނީ...ޕީސްޓީވީ ކަޑާލާފައިވަނީ އިޒުރޭލުން އެދުމުގެ މަތިން އިންޑިއާގެ ޕުރެޝަރާ އެކު ސަރުކާރުގެ އެންގުމަކަށް......

  45
  1
 18. ސައްޕޭ

  ލާދީނީ އަންނީގެ ބަލާވެރިކަން ޖެހުނީ...ޕީސްޓީވީ ކަޑާލާފައިވަނީ އިޒުރޭލުން އެދުމުގެ މަތިން އިންޑިއާ ގެ ޕުރެޝަރާ އެކު ސަރުކާރުގެ އެންގުމަކަށް......

  33
  2
 19. adam

  އަދިވެސް އަހަރެމެން ދިވެހިން ހޭ އަރާކަށް ނުވޭ ދޯ. އިޓަލީ އެމެރިކާފަދަ ހާލަތަކަށް ނުދިޔައީމަ އަނެއްކާ ބޮޑާވެގެން ބިރު ކަޑައިލީތަ؟ ހެޔޮނުވާނެ އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރުދޭން މަސައްކަތްކުރާ އިލްމުވެރިންނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްނުކުރޭ.

  51
  1
 20. ބޯބުރާންތި

  ޢަދި ކިރިޔާތަ ރޭކާލީ.......ވަގުތު މީހުންނަށް

  13
  1
 21. ޤިޔާމަތުގެ އަލާމާތް

  ޥިސްނާ ފިކުރުކުރާޝެވެ

  12
  2
 22. ޢަސްލު

  ޕީސް ޓީވީ އާއި ދެކޮޅު ދެބަޔު މިގައުމުގައި އުޅޭނެ. ޢެއީ ލާދީނީ މީހުންނާއި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން.

  13
  1
 23. ނާޒިމާ

  މީޑިއާ ނެޓުނޫން ބަޔަކުވެސް މިކަން ކުރަން ވެއްޖެނޫންތޯ؟ލާދީނީ ބައިގަނޑާ ގުޅުން ހުރި އާއިލާ އަކުން ހިންގާ ކުންފުންޏެއް މީޑިއާނެޓަކީ. އަލުގަނޑު މީގެ އެއްދުވަސް ކުރިން މީޑިއާ ނެޓަށް ގުޅުމުން ބުނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އުޅޭތީ މިޗެނަލް ނުދެއްކި ގެންއުނީ ކަމަށް މިކަން ހައްލުވުމާއި އެކު އެޗެނަލް ލިބޭނެކަމަށް ޕެކޭޖަށް ބަދަލު ގެންނައިރުވެސް ކްލައިންޓުނަށް އެނގުމެއްނޯވޭ.މިހާ ޚުދުމުޚުތާރު ގޮތަކަށް މިކަން ކުރަނީ މިމަސައްކަތް އިތުރު ކުންފުނިތަކުން ކުރަންވީ އޭރުން ވާދަވެރިކަން އުފެދި މީހުންނަށް ހެޔޮއަގުގައި ޚިދުމަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރު ސަަރުކާރުން ވެސް އެބަޖެހޭ މިކަމަށް ހައްލެއް ގެންނަން/

  10
  1
 24. ޕޯން ހަބް

  ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ޕޯން ބަލަން ޅަ ސޮރު ސޮރު މެން ތިބެނީ. އަޅެ އެކަހަަލަ ސައިޓު ތައް ބަންދު ކޮއްބަލަ. ޕީސް ޓީވީ ގައި ޒާކިރު ނައިކު އިސްލާމް ދީނަށް ޓަކާ ކުރައްވާ މަސައްކައިތް ނުފެންނަނީ ތޯ ?

  10
  1
  • ގިނަށަ

   ޖޯކަރުބެ ޓެރަރިޒަމްއަށް ކުރާ މަސައްކަތް އަހަރެމެންނަށް ފެނޭ

   1
   1
 25. ނާޒިމާ

  މީޑިއާ ނެޓުނޫން ބަޔަކުވެސް މިކަން ކުރަން ވެއްޖެނޫންތޯ؟ލާދީނީ ބައިގަނޑާ ގުޅުން ހުރި އާއިލާ އަކުން ހިންގާ ކުންފުންޏެއް މީޑިއާނެޓަކީ. އަލުގަނޑު މީގެ އެއްދުވަސް ކުރިން މީޑިއާ ނެޓަށް ގުޅުމުން ބުނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އުޅޭތީ މިޗެނަލް ނުދެއްކި ގެންއުނީ ކަމަށް މިކަން ހައްލުވުމާއި އެކު އެޗެނަލް ލިބޭނެކަމަށް ޕެކޭޖަށް ބަދަލު ގެންނައިރުވެސް ކްލައިންޓުނަށް އެނގުމެއްނޯވޭ.މިހާ ޚުދުމުޚުތާރު ގޮތަކަށް މިކަން ކުރަނީ މިމަސައްކަތް އިތުރު ކުންފުނިތަކުން ކުރަންވީ އޭރުން ވާދަވެރިކަން އުފެދި މީހުންނަށް ހެޔޮއަގުގައި ޚިދުމަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރު

 26. ޙެހ

  މިޑިޔަނެތުން އޮރިޔަން ފިލުމު ފެންނަ ޗެނަލް ދައްކަ މިމަ ނުބައިކަމެއް މިކަން ނުހުއްޓުވަ ޕިސްޓިވި ދެއްކުން ހުއްޓުވުމަކި ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ކަމެއް ޕިސް ޓިވިގެ ޕުރޮގްރަމް ތައް ފެންނަނެ ބައިވަރު ގޮތްގޮތް އިބަހުރި އިންގެތޯ

  12
 27. Anonymous

  ލާދީނީ އެޖެންޑާގެ ދަށުން ހުއްޓިވީ

  14
 28. ނަފީސާ

  ޕީސް ޓީވީ ކެނޑިދާނެ. އަހަރެމެންގެ ހިތަކުން އިސްލާމްދީން ނުފޮހެވޭނެ. ކަރުބުރިކުޔަސް ހެޔޮ. އަހަރެމެންގެ އެންމެ ފަހު ބަހަކީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ. އިންޝާﷲ.

  14
  1
 29. ޕިސް

  އިންޑިޔާއަށް ވިކި ހުސްވީ. މީޑިއާ ނެޓަށް ސަރުކާރުން ބިރުދެއްކީތަ ހުއްޓާލީ؟

  17
  1
 30. ސަމްސިއްޔާ

  މިގައިމުގެ ދީންވަންތަ ކަން ގުޅިފައިއޮތީ ޕީސްޓީވާއާތަ؟؟ މިއީހަމަ ދިވެހިންގެ ވައްތަރު. ދުވަހަކު ޕީސްޓީވީ ނުވެސްބަލާ އިންޓަނެޓުން ބަރަހަނާ ސައިޓްތަކަށް ވަންނަ މީހުން އެންމެ ގަދަޔަށް ފާޑުކިޔާ ކޮމެންޓް ކުރާނީ

  7
  7
 31. ރައްޔިތުމީހާ

  ޕީސް ޓީވީ ނުފެންނަ ގޮތް ހެދިއްޖެ އިންޑިޔާގެ ހިންދޫން އެމީހުންގެ ފާސިދު ޢަޤީދާގައި އަޅުކަންކުރާ ތަންތަން ފެންނަ ޗެނެލްތައް ބަނދެއް ނުކުރެވޭ! އޮރިޔާން ސައިޓްތަކަށް ވަނުން ބަންދެއް ނުކުރެވޭ މީ ކިހިނެއްވާކަމެއް؟؟؟؟؟؟

  12
  1
 32. ގިކުރު

  ސޯލިހޫ ތިޔަށްވުރެ މާތާހަިތުވާނެ އިންޓަނެޓްުން ޕޯން ސައިޓްތަށް ބޮލޮކް ކުރިނަމަ މީީނުވާނެ ކަމެއްނޫން ލާދީނީ ޗެނލްތަކާ ނިވާކަން ކުޑަ ފިލުމް ދައްކާ ޗެނަލްތަށް ބޮލޮކްކުރިޔާ މީހެއްގެ ހެޔޮބަހެއއގެ އަޑު އިވެނީ ނޫނި އިވެނީ މިކަހަލަގެ ނުރުހމުގެ އަޑު ތިއުޅެނީ ޔަހޫދީ ޢައިރުމުސްލުން ރުއްސާގެން މިގައުމު ފަނާކުރަންތަ ސަރުކާރުން ހީނުކުރައްޗޭ އިސްލާމްދީން ބަލިކަށި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސެކިއުލާ ފިކުރަށް ދުވަހަކުސް އަހަރެމްގެ ހަށިގަނދުގާ ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކު ލާހިކެއްނޫން

  13
  1
 33. ޢައީ އަހުމަދު

  ޜަގަލު.. އެއްވެސް ކޮންްޓްރޯލެއް އޮންނަ ޗެނަލެއް ނުން، ދިވެހިންނައް ދީނުގެ ކަން ކަން އޮލޭގޮތައް ގެންނަ ޗެނަލެއް.. މަށައް ހަމަރަގަލު.. އިސްޅްދީންގެ ވާހަކަ ހަމަ ރަގަލީ ދިވެހި ސޭހުން. ދިވެހި ބަހުން ގެނެސް ދިނީމަ ..

  5
  10
 34. Anonymous

  މީ މިސަރުކާރުން ހިންގި ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާއެއް މިކަންއަހަރެމެންހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ

  12
  1
 35. Anonymous

  އަލްހަމްދުލިﷲ ޝުކުރު

 36. ސުބްރަމަނިއަމް

  ތީ ބަންދުކުރަން މާލަސްވެސް ވެއްޖެ ޗެނަލެއް

  1
  3
 37. ދަންބެރު

  ހަމަޔަގީން ލާދީނީން މިސްކިތްތަށް ބަންދުކު ރުމަށް ލިބުނުފު ރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާ ޕީސްޓީވީ ނުފެންނަގޮތް ހަދާލީ މިކަމުގެ އަޑީގައި މީޑިއާނެޓުގެ ދައު ރު ވަ ރަށް ބޮޑު............ ދެން އެހެން ނެޓެއް ހިޔާ ރު ކު ރަންވެއްޖެ!!

 38. ބަގަޓެއްލާ

  އަދިތިންމަސްފަހުން ކިނބޫގެ ސަ ރުކާ ރު ވެއްޓޭނެ އެދުވަހުން ރައްޔަތުން ފަހާ ކިނބޫ ހައްޔަ ރުކު ރާނެ އިންޝާ ﷲ އިންޝާ ﷲ.

 39. ބަގަޓެއްލާ

  އަދިތިންމަސްފަހުން ކިނބޫގެ ސަ ރުކާ ރު ވެއްޓޭނެ އެދުވަހުން ރައްޔަތުން ފަހާ ދުވެ ކިނބޫ ހައްޔަ ރުކު ރާނެ އިންޝާ ﷲ އިންޝާ ﷲ.

 40. ބ އަތޮޅު

  ބ އަތޮޅުން މީޑިއާނެޓު ކަނޑާލަން ތަށްޔާރު ހޭވައްލާ ހުޝިޔާރު.

 41. ރަދީފް

  ޕީސްޓީވީ ވެބްސައިޓުން ޗެނަލް ލައިވް ސްޓްރީމްކުރެވޭނެ.މީޑިޔާނެޓް ނެތަސް އަހަރުމެންނަށް ހެޔޮ.ޓެކްނޮލޮޖީއެއީ މިހާރު ތިހެން ހުއްޓުވޭނެއެއްޗެއް ނޫން.މިހާރުވެސް މިބަލަނީ ޕީސްޓީވީ.ދެން ލަލަލަލަލަލަލާލާ.