މިއީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތެވެ. އެތައް ބައެއްގެ އުއްމީދާއި ގުޅިފައިވާ ތަނެކެވެ. އެތަނުގައި ފެނިގެން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކެތެވެ. އާދެ މިއީ ރޭ ހުޅުވި ތ. ގުރައިދޫ "ރަށޮފަންނު"އެވެ.

އެތަން ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމްއެވެ. އެރަށު ކައުންސިލް ރައީސް އަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެތަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނީ ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މަނިކް ދޮންމަނިކްގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ.

އަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުގޮތުގައި، އެތަނުގައި ކުޑަކުދިންނަ ހާއްސަ "ކިޑްސް ކޯނާ"އަކާއި، ދުވުމަށް ހާއްސަ 550 ފޫޓުގެ ދުވާ ޓްރެކެއް އިނދެއެވެ. އަދި މޫދަށް އެރެވޭ ގޮތަށް ރީތި މޫދަކާއި، ޖޯލި ތަކާއި ހަޓްތައްވެސް އެތަނުގައި ވަނީ ހެދިފައެވެ.

"ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށްވެސް އެތަން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފައި މި އިންނަނީ". އަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތަނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ގޮސް ހަދައެވެ. މިއީ އެއް މަހާއި 10 ދުވަހުގެ މަސައްކަތެވެ. އަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެތަނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން ހަދާފައިވާ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

"އެއީ ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލް އަދި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ހދި ތަނެއް. އެއްވެސް މުސާރައަކަށް ނޫން މަސައްކޮށްފައިވާނީ". އަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތ. ގުރައިދޫއަކީ އާބާދީގައި 2105 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. ކޮޕީކުރިޔަސް ބޮޑުވަރު

 2. މަހަށްދޭބަލަ

  މާލޭގެ ރަސްފަންނަށް ވުރެ ގުރައިދޫ "ރަށޮފަންނު" މާ ހިތްގައިމޭ ނުވާނެ ތިކަމެއް ދަ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ހާދަ ބޮޑަށް މާލެ އާއި ވާދަ ކުރަން އުޅެއޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމު ދޯ. ތަމެން ތިޔާ ކޮޕީ ކެޓް ޔާރާ ދިލް ދާރާ ދޯ މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކިޔާ ނަން ކިޔައިގެން މާލެ ވާން ނޫޅެ މަހަށް ދޭބަލަ ދެން.

  • ހަޖަމެއްނުވޭ ދޯ.......ޕަކާސް..
   ރަގަޅު ކަންތައް ކޮޕީ ކުރުމަކީ އޮންނަކަމެކޭ...
   ތި މާލެވެގެނ މީހުން އަމިއްލަޔަށް ކުރިކަމެއް ނިކަން ދައްކަބަލަ... ހުރިހާ ކަމެއްކުރަނީ ސަރުކާރު ފެލައިގެން...

  • އަޅުގަނޑަކީ މާލެ މީހެއް! ވަރަށް ހިތްގައިމު. ތިރަށަށް ގޮސް ތިޔަތަނުގެ ރީތިކަން ހަމަލޮލުން ބަލާލަން ވަރަށް ބޭނުން. ރަޝުގެ ރައްޔިތުން ކޮށްފަ ހުރި މަސައްކަތެއްކަން އިނގުމުން ވަރަށް އުފާކުރަން.

 3. ތަފާތަކީ ޓޯކީޔޯ ފަންނުގަ މީހުން ތީބެންޖެހެނީ ބަރީބަރީޔައް ތޮއްޖެހީގެން.

 4. ޢޮރިޖިނަލް އެއްޗެއް މިވެރިންނައް ހަދަން ނޭގެނީތަ؟
  ކޮޕީކުރަންޏާ ކޮޕީކުރާހާ ވާނީ. ވަރައްވެސް ދެރަ.

 5. .ހަމަ ރީއްޗެތްނޫން??

 6. އަދި ހަމަ ނަންވެސް އެއް ފޮންޓަކުން...ބޯހަލާކު.

 7. ކޮބާތަ މަމެން ހާދަކަމެއްނެތޭ

  • އަދި މިލިޔުން ނުފެންނަނީ ހެންހީވަނީ. ފެނިއްޖެނަމަ ކޮންމެވެސް ބަންޖެއް ފަތިފަށްޗަށް އަމުނާލާނެ.ހީވާނީ ހެޑަށް އޮޅިފަ އޮތް ރޯލެއްހެން.

 8. އަހުމަދުއަލޯ

  ގުރައިދޫ މީހުން މޮޔަވާންވެގެން ދޯ މާލެ ކޮޕީ ކުރަނީ. ހެހެހެ

 9. ރަނގަޅު ކަމެއް ވިއްޔާ ކޮޕީ ކުރުމަކީ މައްސަލަ އެއް ނޫން

 10. ހަމަ ރީތި. ހަޖަމް ކުރަންދަސްކުރޭ.

 11. ޓޯކިޔޯނޫންވީމަ މަސްއަލައެއް ޗަނާވީމަދެރައީ އެއީހަމަހުސްކޮޕީ

 12. އައްމަޑޭ މާމިގިލި

  މާމިގިލީ ރަށުފަނު ތިޔައް ވުރެ މާ ރީތި ވާނެ.. ބަލާބަ މިހާރުވެސް..

 13. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސްފައިސާ މާލޭސަރުކާރުން މާލެއަށް ތަޅާބުރުވާފަ ރަށްރަށަށް ފުޓްސެލް ދަނޑެއް ދިނީމަ އެވަރުން ނުފުދިގެން ރައްޔިތުން މާލޭ ސަރުކާރަށް ޓެކްސްދައްކަމުން އަމިއްލަ ޖީބުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ހަރަދުކުރާތަނެވެ.

 14. ވަރަށް ނަލަ. އެކަމަކު "ރަށު ފަންނު" ނުކިޔައި އެހެން އަތޮޅެއްގެ ބަހުރުވައިން "ރަށޮފަންނު" ކީ ކީއްވެބާއޭ ހިތަށް އަރާ!

 15. މާލޭގެ ރަސްފަންނަށް ވުރެ ގުރައިދޫ "ރަށޮފަންނު" މާ ހިތްގައިމު ނަމަ ދެން ކޮބާތޭ މައްސަލަ އަކީ މައްސަލަ އެއް ނެތެއް ނޫންތޭ ތިޔާ ރަށުފަންނު ވެސް ހެދުނީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައޭ. އެކަމަކު ތިޔާ ރަށުފަންނު ބޭނުން ކުރާ މީހުން ގެ އަދަދަށް ބަލާ މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް އެއް ދުވަހު ދާ މީހުން ނާއި ބައްދަލު ނުވާނެ ތިޔާ ރަށުފަންނަށް ދާމީހުންގެ އަދަދާއި ދޯ. ބައިދަވޭ މާލެ އާއި ދޯ ވާދަ ކުރަނީ ތަމެން ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑޭ މެން ދޯ. ގުޑް ގުޑް. އައި ލައިކް އިޓް. މާލޭ ރަސްފަންނަކީ އެއީ ތެޔޮ ނަގާ ވަޅެކޭ ދެން ތަމެން ގުރައިދޫ މީހުން ރަށުފަންނު ހަދާބަލާށޭ މާލޭ ގޮތަށް ތެޔޮ ނަގާ ވަޅަކަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޗައިސް ފުޑްސް ޗެއިން ތައް ތިޔާ ތަނުގައި ގާއިމް ކޮށްގެން އެއރިުން ނޭ މާލެ އާއި ވާދަ ކުރެވޭނީ މާލެ އާއި ވާދަ ކުރި ނަމަވެސް އެއީ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ ތަމެން ތިޔާ ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑް އަކީ ކުޑަ ކުޑަ ޓައިނީ ލިޓިލް ބޮއްކުރާ ނޫންތޭ މަމެން މާލެ ސަރަހައްދު މީ ބޮޑު އޮޑި ނޫންތޭ އޮޑި ދޮށަށް ނޫންތޭ ބޮއްކުރާ ކަނބަން ޖެހޭނީ އެއުސޫލުގެ ދަށުން ތަމެން މާލޭ ރަސްފަންނަށް ވުރެން ފައްކާ ރަށުފަންނެއް ހެދުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އައި ވިޝް ދެޓް ޔޫ ކުޑް އަންޑަރސްޓޭންޑް އިޓް ވެލް އިނަފް ދެޓްސް ވައި އައި ނީޑް ޔޫ ޓު ކޮޕީ އަސް އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ފޯރ އިޓް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އިޓްސް ސަމްތިންގް ދެޓް އައި މަސްޓް ލިވް ވިދް އެވްރީޑޭ. އައި ޖަސްޓް ވޯންޓް ޔޫ ޓު ނޯ އިޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 16. ކޮޕީ ކެޓްސް?

 17. ހދ.ނޮޅިވަރަމް ޅޮސްފަންނު މާ ހިއްގައިމުވާނެ

 18. ރީޒަން ޗަރުކޭސް. މީ މަމެން ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޮރެންޓް ހަދަން ހެދި ތަނެއް ނޫނޭ ކޮޔާ ތިޔައީ. ތިޔައީ މަމެން މާލެ ފީލް ކުރާ ތަނެއް. މަމެން ބްރިޖަށް އަރަން ދަނީ ކީއްކުރަންހޭ. ކަންޑަރު ހިއްކުމުގެ ކުރިން މަމެން ބްރިޖްވެސް އެޅީމޭ. މަމެން ބަދިގެ ތަކަށް ބަހ ބަލާށޭ. ފްރެންޗައިޒް ރަހަޔެއް ނޫނޭ.އިޓާލިއާނޯގެ ރަހަތައް ބަލާލަން އަންނާށޭ. ދެންދަގަ ބާޒާރަށް ބޮޑު އަގުގަ އައިސް މަމެން ގަންނަން

  • ކޮންމެހެން މަމެން ތަމެން ކޮޕީ ކޮއްގެން ކޮމެންޓް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް?