ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ މައުލޫމާތުތައް އާއްމުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުވުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކެޓްރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް އެވެ. ގިނަ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި މަބްރޫކް އެގޮތައް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނަމަ މިހާރު މިފެންނަ މަންޒަރު މިގޮތައް އޮތުން ދުރެވެ. ކޮންމެއަކަސް ރެއާއި މިރޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުން މަބްރޫކް ނުފެނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މަބްރޫކް އަށް ވީގޮތެއް ނޭނގިގެން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޓްވިޓާގައި އެކަމާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ގިނަ ބަޔަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން މަބްރޫކް ވަނީ ދެންމެ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުން ނުފެންނަނީ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ނުވުމުން ކަމަށެވެ. "އަހަރެންގެ އަޑު ރަނގަޅު ވަންދެން އަރާމު ކުރަން އަހަރެންގެ ޑޮކްޓަރު ވަނީ ލަފާދެއްވާފައި. ވަރަށް އަވަހަށް ތިބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަދައްކަން ތައްޔާރު ވާނަން." މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުރިހާ އެންމެނަށް ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނުވަމުން މަބްރޫކް މިރޭ ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގަތީ އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށާއި ގޭގައި ތިބުމަށާއި އަދި އަތް ދޮވުމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ސަރުކާރުން ހާމަކުރާ މައުލޫމާތުތައް އާއްމުންނަށް ދޭހަވާ ގޮތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަބްރޫކް އަދާކުރައްވާ ދައުރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ. އަދި މަބްރޫކަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނެ މިރޭ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. އަހުމަދު

  ޔާ ﷲ ބަލިވެ އުޅޭ އެންމެނަށް އަވަސް ޝިފާ ދެއްވާން ދޭވެ.

  175
 2. ބާރީ

  މަބްރޫކް އިޒް ދަ ބެސްޓު! މި ސަރުކާރުގަ މިވަރެއް ނެތް.

  127
  15
 3. ބުުއްޅަ އެކުސް

  މަބޫ ބަލިވީމަ ދެރަވެގެން ގޮސް ރޮވިއްޖެ

  37
  3
 4. ޝްރޭ

  އައި ތޯޓް ދޮގު ހަބަރެއް އިއުލާން ކުރަން އެންގީމަ މަޑުކޮއްލީކަމަށް.

  49
  5
 5. މަރީ

  މަހީކުރީ ދޮގެއްހަދަން ޖެހުނީމަ އެގޮނޑިއަށް ނާރާނީ ކަމަށް

  46
 6. ސަންފަ

  މަބްރޫކަށް މާތްﷲ އަވަސް ޝިފާއެއް ލައްވާށި!

  68
  1
 7. ފާތުން

  އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން.ތިޔަކުރައްވާ ހިތްވަރަށް ސާބަސް.

  44
  1
 8. ޟަފެެ

  ޥަރައް މޮލު ދަރިޔެ...........

  36
  2
 9. ާަމަރި

  ޥަރައްމޮލު..........

  27
  3
 10. ބޫ

  ބުނިގޮތަށް އަމަލު ކުރީކީ ނޫންތަ؟.!!!!

  22
  5
 11. Anonymous

  ފިރިހެން ހެދުންލާ އަންހެންކުއްޖާ ވެސް ގޮވާގެން އަރައްޗޭ

  18
  15
 12. ކަާމިނީ

  ލާދީީނީ ކަލޭގެ ނޭރިއްޔާރަނގަޅީ ދުވަހަކުވެސް

  15
  39
  • އެހެންތަ

   އޭތް، ހަމަ ރަނގަޅަށް؟ އެއީވެސް ހަމަ އެ ވައްތަރުގެ މީހެއްތަ؟

   5
   2
 13. ރިވެތި

  ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކޮށް ގޭގަމަޑުކުރުމަށް އަންގާފަ އަދި ބޭރަށް ނިކުމެއްޖެނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސްދީފަ ދެން ގޭގަ ތިބެ ބިލްތަށްބޮޑުވީމާ ނިކަމެތިން އިތުރުހާސްކަމަކާއި ނުތަނަވަސްކަމުގެތެރޭގައި އަޅާލާނެ މީހަކުނެތް.. މި ހާލަތުގަވެސް %40 ކުޑަކުރާނެ ކަމަށްބުނެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލީ ހެދީ ދޮގު/މަކަރު މިމަހުގެ ބިލްތަށް އަތްނުފޯރާވަރަށް މައްޗަށްއަރައިފި ދުވަހަކުވެސް ބިލްތައް ބޮޑުނުވާހާވަރަށް ބޮޑުވެސްވެއްޖެ . އަދި މިމަހުގެ 19ރައިގެކުރިން ނުދައްކައިފިނަމަ %2 ޖޫރިމަނާ ކުރާނެކަމަށް އިންޒާރުވެސްދީފައިވޭ

 14. ސިނެކް

  މަބްރޫކް ނެތި ބޭއްވި ނިއުސްކޮންފަރެންސް ސަރުކާރު ބޮޑުތަނުން އަނގަގަޅި ޖެހިއްޖެ

  5
  3
 15. އަޙްމަދު

  ދޮގު ހަދަން ޖެހުނީމާ ނާރަނީ! އެއްވެސް ބައްޔެއްވެގެންނެއް ނޫން!

  5
  4
 16. ކައްބެ

  މަބުރޫކު އަށް ކޮވިޑު19 ޖެހުނީތަ އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން

  2
  3
 17. ލޮލް

  މަށަށް ކިޔުނީ މިހެން Love to everyone from an appropriate distance

 18. ހުޖ

  އަނެއްކާ ދޮގެއް ހަދަން ބުނީތަ ފުލައިޓުން އެގެންނަ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން؟ ކައިރީގައި އުޅޭ ކުދިންކޮޅެއް ބުނި މަބުރޫގު އެހާ ބައްޔެއްނޫނޭ....