ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހަށް މީހަކު ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން އޭނާ ހޯދަން ފުލުހުން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އާއިލާއަށްވެސް އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރާކަމަށެވެ.

ހާޒިރުވާންވީ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އުމުރު: ސ.ހިތަދޫ، އޯކިޑްވިލާ، މޫސާދީދީ (51އ)

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: A053765

ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު: މަކަރާއިހީލަތް ހަދާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމަށް.

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، 2020 އޭޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް