ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭނެ ކަމީ އަބަދުވެސް އާންމު ސިއްހަތުގެ މާހިރުންނަށް އެނގި ތިބި ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭނެ ކަމީ އަބަދުވެސް އާންމު ސިއްހަތުގެ މާހިރުންނަށް އެނގި ތިބި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން މިދަނީ ފުރަތަމަ ވެސް އަންދާޒާ ކުރެވުނު ގޮތަށް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ސަރުކާރުން މިވަނީ މިކަމަށް ތައްޔާރުވެފައި. ކަންބޮޑުވެވަޑައިނުގަންނަވާ. އިރާދަފުޅުން މިކަމުން އަވަހަށް ސަލާމަތްވާނެ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ކުރީ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިން 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީނުގައި ތިބެން ޖެހޭ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނިންމި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ވެސް ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުގައި ތިބި ބިދޭސީން އެ ތަންތަނުން ފައިބާތާ 14 ދުވަސް ފަހުން ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ރަށްރަށަށް އެރުން މަނާ ކުރީ ވެސް އެ ސަބަބާ ހުރެއެވެ.

މާލެ އިން ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މިހާރު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިއެވެ. ހާއްސަކޮށް، މާލެ އިން ކޭސް އެއް ފެނުމަކީ ބަލި އިތުރަށް ފެތުރެން ދިމާވެދާނެ މަގެކެވެ. އެކަން ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުން ވެސް މިހާރު ގަބޫލުކުރެއެވެ.

އާންމުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފެނުނަސް، އެ ވައިރަސް ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 21 އަށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު 16 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ. ދެ މީހަކު ވަނީ ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ގޮސްފައެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިބީ ބަލި ޖެހިފައި ތިބި ތިން މީހުންނެވެ. އެތިން މީހުންނަކީ ވެސް ދިވެހިންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

92 ކޮމެންޓް

 1. ނަބުރު

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ނަޝީދުގެ ބަހެއް ބޭނުމެއްނޫން... މިގައުމު ދޫކޮށް ކޮންމެވެސް އެހެންތާކަށް ދޭބަލަ....

  440
  13
  • ޙައްގުބަސް

   މި ބުރާންޗާ މިތަނުން ބޭރުކޮށްބަލަ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ނިކުމެ!! މިއީ މިގައުމުގެ ހަލާކޭ!! ހެޔޮނުވާނެ ކޮންމެސް ގޮތެއް މީނައާއި ދޭތެރޭ ނިންމަން އެބަޖެހޭ!! ގުރައިދުއަށް ނަމަވެސް މީނަ ފޮނުވަން އެބަޖެހޭ!! އޭރަށް އެތާ އިނދެގެން ފޮނުއަރުވާލަ އަރުވާލަ އިނދެ ދާނެއެއްނު!!

   215
   5
 2. ބޮސް

  ނަށީދު ކަަލޭ އަނގަ މައިތިރި ކުރޭ ހަމަ މިހާރު

  348
  9
 3. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ރޯނު އެދުރު މީހާޔަށްވުރެ 5 އަހަރުކުރިން އަނގަ ވިހައިފި....

  307
  9
 4. ޝޭމް

  ޢަނގަ މައިތިރި ކޮށްބަލަ..ހެޔޮނުވާނެ

  297
  12
 5. ޓްރަންޕް

  މިއީ ރާއްޖޭގެ ޑޮނަލާން ޓްރަންޕް ދޯ؟

  282
  9
  • ހުސޭނުބެ

   ހިތުުން އެކަމަކު ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ހާލު ބޮޑު

   188
   4
 6. ރައްޔިތުން

  އަންނިގެ ދޫވިހަކަމުން ރައްޖޭ މުޅިން ހަލާކު، އޭނަ އަނގަ ބަންދުކުރަން ގޮވާލަން.???

  306
  9
 7. ޒޯޒޯ

  އެއްކަލަ އަނގަ ބޮޑޭ.

  231
  6
 8. މޫސަ

  އެހެން ވެގެން ދޯ ޔޫކޭ އަށް ގޮސްފަ އައިސް އާއިލާގެ މީހުން ރަށް ރަށަށް ތިޔަ ފޮނުވަނީ.

  268
  5
 9. އާމީން

  ދުލުވިހަ ގަދަ ސުންޕާ މީހުންގެ ދުލުގެ ނުބައިކަ މުން މިގައު މުގެ މުސްލި މުން ސަލާ މަތްކުރައްވާފާންދޭވެ.

  314
  4
 10. ކުޑޫ

  ރޯނުއެދުރު

  186
  8
 11. ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ

  ތީ ކޮވިޑް19 އަށް ވުރެވެސް ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެއް. .ޔާﷲ މި ކަލޭގެ ކިބައިންނާއި ކޮވިޑް19 އިން މިގައުމާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި

  307
  7
  • އަޙްމަދު

   އާމީން

   150
  • މޯދީ

   ކެނެރީ ވައިރަސް މާނުރައްކާ

   151
   2
 12. ޑެއިލް

  ކަލެއަށް ނޭނގޭ ކަމެއް މިއުޑުދަށަކުނުވާނެ. އެހާވެސް މޮޅު ސޮރެއްތީ. ދެރަކަމަކީ ވާނެހައެތިވީމަ ބުނަށްތިއެނގެނީ. ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭކިޔާފަ އެންމެކުރިން ޓްވީޓް ކުރެވޭތޯ ނަޝީދުބަލާނެ. އާހިރުގަ އޮންނާނީ އަތަށް ގޮވާފަ.

  189
  5
 13. މޯދީ

  މިއީ ހެއްވާކަމެއް ! އަބަދުވެސް މީނަ ބަޔާން މިދެއްވަނީ - ކޮބާ ލޮބްވެތި ހިކުމަތްތެރި ރައީސް

  153
  4
 14. Anonymous

  ކެނެރީގެ ބުއްޅަ ނުވެގެން ހަޅޭއްލެވި ކަންތައް

  162
  6
 15. ނަފީސާ

  މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އަނގަ މައިތިރިކޮށްގެން ހުރުން ކީއްތޯވާނީ؟ ތިމާމެންގެ ދުލުގައި ވިންދު ހުއްޓޭކިޔާފަ ހިތުހުންނަހާ އެއްޗެއް ނުބުމެ ދޫ ރައްކާތެރިކޮށްގެން ތިބުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން. އިއްޔެ ދެއްކި ވާހަކަ ، ބައްލަވާ މިއަދު?. މާދަމާ ވާނެގޮތެއް ނޭނގޭ އިރު އެންމެން ވެސް އެކުވެރިވެ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، ﷲ ރަހުމަތާއި މަދަދަށް އެދި ދުއާކޮށް، ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބާ ބަޔަކަށް ވާންވީ.

  168
  1
 16. އެނދުރު

  މީނަ މިނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގަ އަނގަމަޑުން ލައިގެން ހުރިއްޔާ ކަމެއް އުނިވަނީތަ. މިއުޅެނީ އަނގަޔާ އަތާ ދިމާނުވާނެ ހާލަތަށް ދާނެތީވެ!

  146
  2
 17. ޑައެލޯގް

  ބަލައެގިތިބެގެން ކަލޭމެން ކުރާކަމެއްވީމަ އެގޮތަށްވާނެކަން އެގޭނެދޯ ކަލޭމެނެންނު ބުނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖައްސާނަމޭވެސް، ޓުވަރިޒަމް ބޯއިކޮޓް ކުރަންވެސް

  128
  1
 18. އައިމީ

  ހުވާ. އަނގަ ބަންދުކޮށްބަލަ. އަނގަވިހައަކީ ވަރަށް ނުބައި އެއްޗެއް. މީނަ އަނގަ ބަންދުކުރަންވެއްޖެނޫންތަ

  149
  3
 19. ބެއްޔާ

  ސުވާލަކީ ކީއްވެގެންހޭ މާލެ ތެރެއިން ފެންނަން ޖެހުނީ.. ބޭރުން އައި މީހެއްގެ ގައިން ތިބަލި ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާ އެވަނީ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ފުރިހަމަ ނުކޮށް.. މިހެން މިކަން ވެއްޖެނަމަ އޭނާ ދޫކޮށްލި މީހުންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރެވެންވާނެ..

  156
  4
 20. އަލިފް

  ދޮޅު ރޯނާ އެކެވެ.

  99
  2
 21. ޢަންނި

  މަޖުލިސް ނުހުޅުވިގެން މީނާ މިތެޅެނީ

  104
  3
 22. ފިރުޝާން

  މީނާ ނުސީދާ ގޮތުން ދައުލަތުގެ /ރައީސް ސޯލިހުގެ އަގުވައްޓަނީ ދޯ؟ އަޑީގަ ހުރެގެން

  މައުލޫމާތު ހޯދާ ކަންކުރުމުގެ ކުރީން މެޑަލް ޖަހަންވެގެން އުޅޭކަން ސާބިތުމިވަނީ..

  މީނާއަށް ގާނޫނު ހެދުމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ކަންކަން ޝެއަރ ނުކުރުމަށް އެދެން

  އަދި ނޫސްތަކުންވެސް މީނާގެ ވާހަކަ ނުޖެހުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން.. އެއީ ޕަބްލިކް އަނރެސްޓަށް / މުޖުތަމައުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ނާމަންކަން އުފައްދާ މީހެއް އަނިއަކީ..

  106
  3
 23. އެމަންޖެ

  މީނާގެ ނުބައި ނުލާފާކަން މިގައުމުން ފެއްސިގެން ދާނއުޅޭ.

  103
  2
 24. ލާމީ

  މަޖުލިސް ނުހުޅުވިގެން މީނާ މިތެޅެނީ

  81
  1
 25. ޓަގޭ

  އަންނި ބުންޏަސް ގާސިމް ބުންޏަސް ޔާމީން ބުންޏަސް ތެދެއްވާނީ ހަމަ ތެދަކައް. ޙަސަދަވެރިން އުޅޭނެކަން ގަބޫލުކުރަންވާނެ.

  16
  112
  • ހަސަދަވެރިޔާފެންނަންހުރީ

   ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހަސަދަވެރިޔާ ހުރީ ދިމާއަށް ފެންނަން. އޭނާގެ އައުވާނުން ވެސް ތިބީ ފެންނަން. އެއެއްޗެއް ހަލާކުކުރާނޭ ފަންޏެއް އެއެއްޗަކުން އުފެދޭނޭ ބުނާ އުސޫލުން ވެފައި އޮތް ކަމެއް.

   37
   1
 26. ދަންވަކި

  ޢަގަ ހައްދު ޖަހަން ޖެހޭ މީހެއްތީ! މީނާ ދައްކާވާހަކަ އަޑުއަހާ ބަޔަކުވެސް އެބައުޅޭތަ؟ މާސްޓަރސް ހަދާފައި ހުރީ އަބޫޖަހުލު ޔުނިވަރސިޓީން ކަމަށް ފެންނަނީ!

  110
  3
 27. Anonymous

  ނަޝީދުގެެ ދޫފުޅު ކަރަންޓީނު ކުރަން ފެނޭ

  103
  2
 28. އަންނި

  އަންނި ކަލޭ އަނގަ މަޑު ކުރޭ?

  98
  2
 29. މާކީ

  ބޮއްޅަބޭ އަނގަމަޑުންލައިގެން ހުރެވޭތޯ ބަލާބަލަ ކޮވިޑަށްވުރެ ބޮއްޅަބޭގެ ބަލާބޮޑު

  100
  2
 30. ކާސިމް

  ދުނިޔެ ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެ، ރާއްޖެވެސް ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެ، ހުން ނާންނަނީސް ރަޖާލާކަށް ނުވޭ - ރައީސް ނަޝީދު

  69
  3
 31. އޭއާރު

  ޙުރިހާކަމެއް ދަންނަކަމައް ހެދިގެންއުޅޭ ބީރުބޮލުވަޒީރުއެވެ? މާލެފުރަބަންދުކުރުމުގެކުރިން ކާލޭގެ އަނގަބަންދުކުރަން ރައްޔިތުންނުކުންނަންޖެހިއްޖެއެވެ? ތިބައިގަނޑުގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތުގެސަބަބުން ގައުމު ހަނާވާތަންބަލަންތިބެވޭކައްނެތެވެ?

  77
  2
 32. އައްޑޫ މީހާ

  މިކަމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ ގެއްލުނީމަތޯ މިކަމުން ސަލާމަތް ވާންވީ؟ މީގެ ކުރިން މިހެން ވާނެކަން އެނގިތިބެ ކީއްވެ ސަރުކާރުން މަަޑުން ތިބޭ؟ މީއަޅެ ބީތާއެއްތަ؟ ދެއްކޭ ނުދެއްކޭ ވާހަކަ ވެސް ނޭގޭ ބުރާންޗެއް

  83
  3
  • ލާރި ލާރި

   އެކަމެއް ނޭންގެ ވޯޓުލާން ޖެހުނީމަ.

   33
   1
 33. ޯމުހަންމަދު

  މިިނަގެ ކަންތަށް ހަަާދަބޮޑެޭ ދޯ

  73
  1
 34. މުހައްމަދު

  ތަންތަނު ހޮވަ ހޮވާގެންވެސް މިތަން މީހުން ވެއްޖެ ގެންނަން. އެހެންވީމަ ނަޝީދަށް އެކަން އެނގޭ.. ވަރަށް ސާފު މައްސަލައެއްމީ

  57
  3
 35. މުޞްޠަފާ

  މމީނަގެ ކަންތައް މިހާރު މާބޮޑުވެއްޖެ، ހީވަނީ މީނަ ފަތުރާ ވައިރަސްއެއްހެން. މާތާހިރު ވާނެ އަނގަ މަޑުން ލައިގެން ހުރެ ﷲގެ ކޯފާއަކުން ސަލާ މަތް ވޭތޯ ދުޢާ ކުރިއްޔާ.

  70
 36. މޯދީ

  މީނަޔަކީ މިލޮބުވެތިވަޠަންގެ ހަލާކު، މީނަ ދެކެ ހާދަ މީހުން ލޯބިވެޔޭ ދޯ !

  65
 37. ބޮޑު ފާދިރީ

  މި ކަލޭގެ މިއީ ބޮޑ ސުންޕާ އަނގައެއް. ހިމޭނުން ހުންނަން ނޭނގޭ ތާގައި ހެޔޮ ދުއާއެއް ކޮށްލަން އަދި ﷲއަށް ނިސްބަތްކޮށް ހެޔޮ އެއްޗެއް ބުނަންވެސް ނޭގޭ އިންސާނެއް މިއީ

  63
  1
 38. ބަރުގޮނު

  ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް ކެމްޕޭން ދަތުރެއް ހުވަދުއަތޮޅަށް ނަޝީދުމެން ކުރި. އެދަތުރުގެ ވާހަކަ މަޖްލިސް ތަޅުމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރަކު ދެއްކި. ވާހަކަ ދައްކަމުން އެމެމްބަރަކު ބުނީ ، އެމް.ޑީ.ޕީ މިއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ އިދިކޮޅު ޕާރޓީތަކުގެ މީހުންނަށް ކްރޯނާ ވައިރަސް ޖައްސާފަޔޭ.... ފަހުން ނަޝީދު ބުނަނީ ރޯގާތައް އަންނާނެޔޭ. ޤަވްމެއް ނުހުއްޓުވޭނެޔޭ. ރާއްޖެއެއް ނުުހު4AM ލ

  54
  1
 39. Anonymous

  މި ދަރަޖައަށް ދިއުމުގަ މި ލާދީނީ ވަބާގެ އިހުމާލު ވަރަށްބޮޑު މި ކަލޭގެ އިނގެރޭސިވިލާތުން އައިއިރު ގެނެސް ދޫކޮށްލި މީހުން މިއުޅެނީ. މާލެތެރޭގަ. މީނާ ބޭނުން ބަޔަކު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސް އަށް ވެސް ނުފޮނުވާ. ހިތައްއެރި ބަޔަކު ފޮނުވީ. ސިއްރުވެސް ކުރީ ޓެސްޓު ވެސް ކުރީ މީހުންނަށް ދައްކަން ވެގެން މި ކަލޭގެ އެކަނި. މީ ވަބާއެއް!!

  57
  1
 40. ފިރުޝާން

  ހެޔޮނުވާނެ މީނާގެ ވާހަކަ ނޫހުގައި ނުޖަހަބަލަ!
  ބޮޑު ބާލާެއް މީރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ..!

  69
  2
 41. މަރޭ

  ބަލައަހަރުމެ ވެސް ތިކަމުގަ ވެދާނެ ކަންކަން ވިސްނަން ތިޔަށް ވުރެ ބޮޑަށްވެސް ވިސްނަން އެކަމަކު އަހަރުމެން ވެރިކަމުގަ ތިބިނަމަ ހުރިހާރަށެލޮކުޑައުން ނުކޮށް ބޭރުން އެއްވެސް ދިވެއް ސަކުރާއްޖެ ނުގެނައީމުސް. ސިޔާސި މީހުން ކުރަންޖެހޭކަމަކީ ތިބުނާކަންކަން ވެއް ޖިއްޔާ ސަރުކާރުން ރަްޔަތުންނަށް ކޮށްދޭނެ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ. އެބަޔަކު ކުރަން ޖެހޭކަންކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކުން ވަރަށް މުހިންމު.

  35
  3
 42. ވަޒީރެއާލާ

  މިބައްޔަކީ ކަލެއާ އެހެރައުޅޭ ބޫންބޫން އާ ރައީސްސޯލިހާ ވެގެން މިރާއްޖެއަށް ގެނައި ބައްޔެއް. އެތައްބަޔަކު އާދޭސްކުރި ގެސްޓުން އައުން މަނާކުރުމަށާ ބޭރުން އެއްވެސް ރާއްޖެއައުން މަނާކޮށްދިނުމަށް. އެދުވަހުބުނީ ރާއްޖެ ނުހުއްޓުވޭނޭ. ގެސްޓުން ނުހުއްޓުވޭނޭ. މީ އާދައިގެ ރޯގާ އެކޭ. ކަލެއަށް ނޫނަސް އެހެންމީހުނަށްވެސް އެނގޭ ބަލިފެތުރިފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ތިބި ހުރިހާ މީހުން ރާއްޖެ ގެންނަންޏާ މިބަލި ރާއްޖޭގައި ފެތުރޭނެކަން. 19މީހުނަށް މިބަލިޖެހި އިތުރު އެއްވެސް މީހަކަށް ބަލި ނުޖެހި އެތައްދުވަހެއް ވީފަހުން ދެންވެސް މިބަލި ޖެހުނީ މިސަރުކާރުން އިނގިރޭސި ވިލާތުން ގެނައި މީހަކަށް. މިސަރުކާރުން ގަސްދުގައި ރާއްޖޭމީހުނަށް މިބަލިޖެއްސުމަށް މިހާރުވެސް އެދަނީ މީހުންގެންނަމުން. މިރާއްޖެއަށް ބަލި އަތުވެދާނެތީ އެކަމާދެކޮޅަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ނާޅާ. އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނަށް މިއަންގަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާށޭ. ވަށައިގެން އަލިފާން ރޯކޮށްފައި މިބުނަނީ އަވަހަށް ސަލަމަތްވާށޭ.

  50
  2
 43. ވެދާނެ

  މީނައަށް ޓުވީޓު ކުރަން ވަގުތު ވެދާނެ. އިބޫ އުޅެނީ އަމަލީ މައިދާނުގައި މި ބަލިމަޑުކަމުން ގައުމާ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަވަދި ނެތި.

  18
  23
 44. ދުންތަރި

  ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަލާޔާ މުސީބާތާބެހޭގޮތުން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަދައްކަން ކަލޭތީކާކު؟ ކަލޭ ދައްކ ާވާހަކަ ދިވެހިން އަޑުއަހާކަށް ބޭނުމެއްނޫން ތިޔައީ މިޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު މުސީބާތެއް ނޫސްތަކުކަ ތިޔަ މީހާގެ ވާހަކަ ލިޔާތީވެސް ފޫހިވޭ ކޮވިޑު 19 އަދި ތިޔަ ކެނެރީ ވައިރަހުންވެސް މިޤައުމު ސަލާމަތްވޭތޯ އެންމެން އެކީ މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ

  47
  1
 45. ސަންފަ

  މީނަ މިހާރުން މިހާރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކަށް ގޮވާލަން !

  49
  1
 46. ޔަހުޔާ

  ކޮވިޑް 19 ގެ ބިރުވެރިކަމަށްވުރެ އަންނިގެ ދުއްޕާން މާބޮޑުވެއްޖެ

  45
  2
 47. ކާޅު އަނގަ

  ކަލޭގެ ސުންޕާކަން އިންތިހާއަށް ގޮއްސި ، ކަލޭ ފެނުނަސް ދުވަސް ޚަރާބު ، އެޖެންޓާ 19 މި ބަލުވީ ކޮވިޑު 19 ނަށް ، ކަލޭގެ މުޑުދާރު އަނގަޔާއި ހުރެ މައިތިރި ވެބަލަ ރައްޔިތުން މިތިބީ ކަލޭގެ ސުންޕާ އަނގަޔާއި ހުރެ ނަފުސަނީ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި މައިތިރިވޭ

  49
 48. ޢަހްމަދު

  ނަޝީދުގެ އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ބޭނުމެއް ނޫން. ލަންނުން އާއިލާ މީހުންގެނެސް މާލެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލީ ތިހެންވެގެން ނޫންތޯ. މީނާގެ އާއިލާ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ގޮވާލަން.

  40
 49. ކަމެއް.

  ކަލޭގެ އަނގަ ބަންދޮ ކޮށްބަލަ. ކިހާބޮޑު ކަމެއްތަ.

  41
 50. ގުރާފުޅު

  މިނާ ޢަޅެ ހާދަ މޮޅޭ. މީނައަކީ ޕްރޮފެސަރެއްތަ؟؟؟ މީނަ ބުނިގޮތަށް ދޮ ކަންކަން މިހިރަ މިދަނީ. މީނަ ދެންއަންނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައިފިއްޔާ ކޮރޯނާ ކިބައިން ސަލާމަތްވެ ދުނިޔޭގައި ހުރިއްޔާ އެންމެންވެސް ވާނެ މީނަ ހޮވަން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޝީބު.

  21
  2
 51. ވިހަ

  ކަލެއާ ކަލޭގެމީހުންދޯ ޔޫކޭގަ ތިބެގެންނާ އދ ގޮސް ޓުރިސްޓުން ނައުމަށާ، ދިވެހިންނަށް ބަދު ދުއާކުރީ. މިއޮތީ ދިމާވެފަ... ދެން ނަށާ.

  37
 52. ވިހަ ދޫ

  ކަލެއާ ކަލޭގެމީހުންދޯ ޔޫރަޕާ ޔޫކޭ އަދި އދ އަށް ގޮސް ޓުރިސްޓުން ނައުމަށޤ ގޮވާ ދިވެހިންނަށް ބަދު ދުއާކުރީ. މިއޮތީ ދިމާވެފަ... ދެން ނަށާ.

  30
 53. Anonymous

  ޔާﷲ މިކަލޭގެ ކިބައިން މިޤައު މު ސަލާމަތް ކުރަށްވާނދޭވެ. އާ މީން

  45
 54. ާާާޢަލީ

  މާތްﷲއަށްޓަކާ ކަލޭ އަނގަމަޑުންލައިގެން ހުރެބަލަ...ތީދރންކާކުތަ އެނގޭއެއްޗެއްނޯވޭ..އެކައްޗެއްވެސް...ހޭދެބައިވެފަތަ ތިބެނީ...މީހަމަ ގައުމުގެ ހަލާކު..ކަލޭ ބުންޏަސް ގަބޫލެއްނުކުރަން ވާނޭކަންތައް ދެނއވޮޑިގެން ވަނީމާތްﷲ އެކަނި އެފާތަށްއެކަނި ވާނޭގޮތް އެގެނީ...ކަލެޔާހެދިބޯހަލާކު...

  30
 55. ޖޯކަރު

  ކަލޭމެން ކަންބޮޑުވަނީ ނަޝީދު އެއްޗެކޭ ބުނީމަތަ؟ ހާދަ ބިރެއް އެބަ ގަނެޔޭ. ކިޔަންވާ އެއްޗެއްސާ ކަލޭމެން ބުނެބަލަ. ކަލޭމެންނަށް މާމޮޅަށް އެނގޭނެތާ މީގެ 14 ސަތޭކަ އަހަރުގެ ކަންތައް ހުރިގޮތާ އޭރުގެ ބަލިމަޑު ކަމާއި ކުރި ފަރުވާތައް؟

  7
  30
  • ފަރުވާ

   އެއްވެސް ބިރެއް ނުގަނޭ. ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އޮތް ފަރުވާއަކީ މީނާގެ ދޫ މައިތިރިކުރުން. އެ ފަރުވާއަށް ފަހު އެހެން ފަރުވާއެއް ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ. އެކަމަކު މި ފަރުވާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާތީ ހަމަ ސާފު ބަހުން މިބުނީ.

   25
 56. ޢަހުމަދު

  ގައު މަށް ހަ މަޖެހު މެއް ލިބޭނީ މަބްރޫކް ޓީވީ އަށް އެރީ މަ.

  4
  14
 57. މުމްް

  އައްޝައިޚުލް އުސްތާޛު ޑރ ނަޝީދު އައްލާދީނީ އެވެ. ކަލޭގެ ޝަރާބީ ދިރާސާގެވިހަ
  އިސާހިތަކުު މިއޮތީ ޖެހިފައެވެ. ވަރަަށް ސަލާމް

  35
 58. އަހްމަދު

  ޔާﷲ ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލިން އަޅަމެން ސަލާ މަތް ކުރައްވާނދޭވެ

  35
 59. މީނާ

  މިކަލޭގެމީ ރާއްޖެދެކެ ލޯބިވާ މީހެއްނޫން ރާއްޖޭގެ ހަލާކަށްއެދޭމީހެއް މި ޤައުމުން ފެއްސިގެންދޭ

  30
 60. ކޮރޯނާ

  މިއީ ކޮވިޑް19 ވައިރަސްއަށްވުރެ ބިރުބޮޑު ސުންޕާ ވައިރަސްއެއް، މިވައިރަސްއިން މިޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށްވެސް ކޮވިޑް އިންސަލާމަތްވާން މަސައްކަތްފެށިގޮތަށް އެއްމެން އަތުކުރިއޮޅާލައިގެން މަސައްކަތްކުރަންވެއްޖެ

  28
 61. ޝްރޭ

  ކިހާދެރަ ވެެއްޖެ ކަ މެއް މީ.. އަނގައިން ބަހެއް ނުބުނެ މަބޭ ބުނާ ބަސް އަހައިހެން ގޭގައި މަޑު މަޑުން އޮވެބަލަ
  ....

  24
 62. ޔސރ

  މި ޙަޔާތް ކުޑަ ހައިވާނުގެ ކިބައިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ.
  ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުންނޭވެސް ނުބުންޔެއްނު.
  ރަސޫލާގެ ނަންފުޅު ނުވެސް ގަންނާނެ.

  31
  1
 63. Fathimath

  މީހުރިހާވެސް އުދަގުލަކީ މީނަ ޔޫކޭއައްގޮއްސައައއިރު ގެނައީ. މީގައުމައްޖެހިފައޮތް އުދަގުލެއް.މިގައުމްމީނަގެކަިބައިން ސަލާމަތްކޮއްދެއްވާދޭވެ.

  28
 64. ކުޑަކާށި

  ކޮވިޑް19ގެ ވެކްސިން މަޖިލިސް ރައީސަށް ނޭގޭކަ މީ ހިތާ މަހުރި ދެރަވަރުކަ މެއް .. މީގެ60 އަހަރުކުރިން ދިވެހި މޭސްތިރިން މިކަ މަށް ވެކްސިން އުފަންދަންހަވާލު ކުރު މުން އެތަންގޮއްވާލަފަ ނިކ

  19
  1
 65. ކެހެނިޔާ

  އެގޮތަށް ކަލޭ ކަންކަ ން ފަހިކުރަނީ. ދެން މޮޅު ސުރުހީ އަޅަނީ. މީވާ ވަރުގަދަ ޕާނެއް މި ގައުމަށް ޖެހިފަ ހުރި.

  21
 66. ޖިންނި

  ނަބިއްޔާ އަށް ފުރައްސާރަކުރާ ސަރުކާރެއް އެމް ޑީ އެން އުވާލަން ނުކެރުނުތާ އޭގެ މީހުނަށް ބޮޑު މުސާރަދޭ ސަރުކާރެއް ދެން ސުންޕާ މި ރާއްޖެއަށް ނައިސް ނުހުންނާނެތާ

  24
 67. ހުޅުރާއްޖެ

  މާތްކަލާކޯއެވެ. މީނާ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ކޮންމެވެސް ތަނަކަށް ލައިދީ. އާދޭހާއެކު މިބުނަނީ މިގައުމު ދޫކޮށް ކޮންމެވެސް އެހެންތަނެއްގައި އުޅެންދޭ. ތިއީ މިގައުމަށް ބޭނުންވާ މީހެއް ނޫން. މީނާގެ ދުލުގެ ވިހަ ނުފެތެރޭ ގެއެއް އާއިލާއެއް ތަނެއް މިގައުމުގައި ނެތް.

  24
 68. އިނގިރޭސި

  ސައިންސްވެރިން އެބަ ބުނޭ ބޫޓާއި ފައިވާނުގައި ތަތްވެގެންވެސް މި ވައިރަސް ފެތުރޭ ކަމަށް. އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޮސްފައި އައިސް ކަރަންޓީނު ނުވެ އުޅުނު މީހެއް މީނާ މިއީ. މީނާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޮސްފައި އައިސް ތި ގެޔަށް ދިޔަތޯ ނުވަތަ ތިގޭގައި އުޅޭ މީހަކާ ބައްދަލުވިތޯ ބަލާ! މީނާގެ ބޫޓުގައި ތަތްވެގެން އައި ވައިރަސް ކަމަށްވެސް ވެދާނެ.

  24
  1
 69. އަލީ

  ތިހެންއނަސީދުދތިޔަިކިޔަނީ ޔޫކޭ އިން އައި ގުރޫޕު މީހުން މަނިކުފާނުގެ ނުފޫޒުގައި ކަރަންޓީނު ނުކޮށް މާލެއަށް ދޫކުރީ ނަސީދުގެ ނުފޫޒުންނޭ ގޮވާ އަޑު ގަދވަމުންދާތީ. އިންޑިޔާ މީހުން ވެސް ބޭފުޅާގެ ނުފޫޒުން ކަރަންޓީނު ކުރިއަނުދެއްވީމު ނޫންތޯ؟ މިހާރު ސިއްހީ މާހިރުން ބޮލައް ތިޔަ ޖައްސަވަނީ... އިސްލާހުވެބަލަ

  22
  1
 70. ޒާ

  ބޮޑު އަނގަ. މީނާމަޝްހޫރުވާން ތަޅާވިހައަނގައިން ގޯސްވަނީ

  18
  1
 71. އިބިލީސް ބުއްޅަ

  އިބިލީސް ދޭ ދޮގުހަބަރުތައް ފަތުރާ ސައިތޯނު

  12
  1
 72. ސުސް

  ނަޝީދު ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ އިންޑިއާ ހަވާލުކުރަން، މިތަން ހިފު މަށް އިންޑިޔާ އިންވެސް މިހާރު ގޮވާލައިފި...

  12
  1
 73. މޯލްޑިވިޔަން

  އަސަރު ކުރޭ ދޯ.ސޮރީ ބޮރޯ

  2
  5
 74. ކުޑަކާށި

  ޖެހޭނެ މީހުންވެސް އެގިހުރިއިރު ލޮކްޑައުން ނުކުޅައީ ރައްޔިތުންނަށް ވައިރަސް ޖައްސަންތާ ،

  12
  1
 75. ފަސީޚް

  ނަޝީދު ކަލޭދޭބަލަ އިނގިރޭސި ވިލާތައް.. ގޮސް ކޮވިޑު އެތާމީހުންނައް ކިޔާދީފަ ގުއި ފޮހޭ ކަރުދާސް ޗެލެންޖު ހަދާބަލަ..މިތާކުނެތޭ ކަލެޔައް ތާއީދެއް ގަދަރެއް ކުރާމީހަކު..

  14
  1
 76. ކިނބުލުގެ ކަރުނަ

  އާބިދާގެ ސޮރު، ކަލޭތީ ވަރަށް ދޫވިހަ ސުންޕައި މީހެއް

  14
  1
 77. އަހުމަދުއަލީ

  އެހެންނީހުނަށްވެސް ކަންކަން ވިސްނޭ. އެހެނަސް ނަޝީދަށް ހީފުޅުވަނީ އެހެންމީހުނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވިސްނޭކަމަށް. އެހެންހީކުރައްވާ މޮޅުކަން ދައްކަވަން ރާއްޖެއަށް މިބަލި އަނާނާނޭ ރާއްޖެތެރޭމީހުނަށް ވެސް މިބަލި ޖެހޭނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކަނީ. ކުރިން ވަރަށްމޮޅުމީހެއްކަމަށް ހީހުރިން. މީ ހަމަކުޅޭކުޅޭ މީހެއް.

  9
  2
 78. ޙސ

  ބޭރުމީހުން އުޅޭ ގޮތަށް ދެން އުޅުއްވާ އޭރުން ސަލާމަތް ވާނީ 24 ގަޑިއިރު ހަމައިންނެއްޓި ވަރައް ސަޅި ކެނެރީ ވަބާ!

  12
 79. ސޮނިފޮތި ކޮޅު

  ހެޔޮނުވާނެ ސޮނިބާލަބާލަ ގޭގައި އިނދެބަލަ! އަނގަ މައިތިރި ކޮށްގެން!

  12
  1
 80. ޥިސްނައިދޭ މީހާ

  ޑިސްޕޯސެބްލް ފައވާން އުފެއްދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ޒަރޫެރީ ބޭނުމަކައް ގެއން ބޭރަށް ދިއުމަށްފހު ގެއައް އައިސް މި ފއިވާން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޑަސްބިނައްލުން މުހިއމު. ސަރުކާރުން މިކަމާމެދު ވިސްނާލުން ރަގަޅު.

  4
  1
 81. ...

  އޯ މައި! ހުސް ސިޔާސީ ކޮ މެންޓު.? ސާބަހޭ.?

  2
  1
 82. މަޖޭ

  އަނދަގޮނޑި ހަދަން ދަންނަ މީހުން މިހާރު ނެތީތަ؟

  2
  1
 83. ފަނޑިޔާރު

  ތިޔަ އަނގަ މައިތިރިކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ކަލެއަށް ހުންނަން ނޭނގެނީތަ؟ ތިޔަ އަނގަ ވިހަކަމުންނޭ މިހެން މިވަނީ. ހީނުކުރާތި ކަލޭ ކީހާ އެއްޗެއް ކިޔާފަ ވަކި ސަލާމަތް ވެގެން ހުރެވޭނެކަމަށް.އަހަރެމެނަށް ޖެހެންޔާ ތީނައަށްވެސް ޖެހޭނެ. މިއަދު ސަލާމަތް ވެގެން ހުރެވިދާނެ . އާޙިރަތް ދުވަހުން ބުނާނީ ކީކޭ؟

  3
  1
 84. ވަޙީދް

  މި އައްނީގެ ދުލުގެ ވިހައިންނާ މިކަލޭގެ ކިބައިން މި ގައުމާއި ރައްޔަތުން މާތްﷲސަލާމަތް ކުރައްވާށި.

  3
  1
 85. ާމުހައްމަދު

  ކިހާބޮޑުކަމެއްއައްނިއާހެދި

  1
  1