މާލޭގައި އާއްމު މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދިން ޑޮކްޓަރަކަށް ހަމަލާދީފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ ސުޕާމާކެޓް ކައިރީގައި އެ ޑޮކްޓަރަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

މިހާރު އެ ސަރަަހައްދުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި، އެ ޑޮކްޓަރަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ ދިވެއްސެކެވެ. އަދި އޭނާ އެ ޑޮކްޓަރަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ އެސްޓީއޯ ސުޕާމާޓަށް ވަނުމަށް މަގުމަތީގައި ކިއު ހަދާފައި އޮތުމުން، ތިން ފޫޓު ދުރުގައި ހުރުމަށް ބުނުމުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިކަމާއި ގުލޭގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން 49 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސްރީލަންކާ ޑޮކްޓަރަކާއި މާރާމާރީ ހިންގުމުން ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ޢެޑްމުންޑޯ

  މިރާއްޖޭގެ ހާލަތު ، ދެންވިސްނާ ވާނެގޮތް

  131
  2
 2. ޢިބުރާބުރާ

  އަދުލުއިންސާފު ނެތްތާކު ތިހުރިހާކަމެއް ހިނގާނެ

  120
  9
  • އަދުލުއިންސާފު

   އަދުލުއިންސާފު އެކަންޏެއް ނޫން ނެތިގެން މިއުޅެނީ. ނެތިގެން މިއުޅެނީ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތުން. އަދަބެއް ސަދަބެއް ނެތުން. މިކަން ހައްލުވާނީ ދަނޑިބުރިން. ކޮންމެ ފުލުހެއްގެ އަތަށް ދަނޑިބުރިއެއް ދީފައި މަގުމައްޗަށް ނެރޭއިރަށް މައްސަލަ ހައްލުވާނެ. ފުލުހުންނަށްވެސް މައްސަލަ ހައްލުކުރަންވީ ގޮތް ނޭނގިގެން ނޫޅޭ. އެކަމަކު ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން ގައުމު ހަލާކޮށްފައި ފުލުހުންނާއި އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރާ މީހުންނަށް ހެއްދެވި ނެހެއްދެވިއަށް ގޮވިޔަސް ހައްލެއް ނުވާނެ. ޑިމޮކްރަސީގެ މުސީބާތުން ސަލާމަތްވީމާ ސަލާމަތް އޮތީ. ޗައިނާއިން އެފެނުނީ އެ މަންޒަރު. އޭގެ އަނެއްކޮޅު އެމެރިކާއިން އެފެންނަނީ.

   19
   1
 3. ބިންގޯ

  ދިވެހިންގެ ވިޔާނުދާ ކަން.

  136
  3
  • ޖަޒީރާމަނިކު

   ދިވެހިންގެ ވިޔާ ނުދާ ކަމެއްނޫން. ސަރުކާރުގެ ވިޔާނުދާކަން. މީ ސީދާ ސަރުކާރުން މިރާއްޖެ އެތެރެކުރި ބައްޔެއް.

   69
   98
   • ާަަްބަލަ

    ބޭފުޅާ މޮޔަފުޅުވީތޯ?

    47
    15
    • ޖޖޖ

     ސަރުކާރަށް އިންސާފު ގާއިމު ނުކުރެވެންޔާ މިކަހަލަ ޖަރީމާ ހިންގަން މީހުން ބިރެއް ނުގަންނާނެ

     35
     10
 4. ފަތުން

  ގޮތް ކުޑައީ..

  121
  2
 5. ޯބޯހަލާކު

  ދިވެހިން ދިވެހިންގެ ގޮތްކުޑަކަންމަތީ އަބަދަށް

  93
  4
 6. ސޯލްޖާ

  1 އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާފަ ބަހައްޓާ!

  92
  3
 7. ޞަބީ

  ސަރުކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފަ

  35
  9
 8. ދޮގެއް؟

  އެވާނީ މަޑުކަށީގެ މިނިވަނަކަށް.

  39
  3
 9. ޑރ.

  އަދުގެ ޙާލަތު

  48
  1
 10. ހޯގުޅާ

  ދެން ބުނޭ ސަރުކާރު ފެއިލް ވީއޭ. ޔާމީން ދޫކުރާށޭ..?

  46
  36
  • އަހްމަދު

   މީހަމަސީދާ ސަރުކާރުގެ ފޭލިވުމެއް. ބޭރުގައުމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ރާއްޖެ ގެންނާތީ އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބަލިޖެހި ފެތުރެނީ.

   57
   19
   • ކޮރޯނާ

    އެމީހުން ނުގެނައިނަމަވެސް ސަލާމަތެއްނެތް، މިބަލި މިރާއްޖޭގައި ނުފެތުރިގެން ގަޔަށްހިނިއަރައިގެންއުޅުނުމީހުންނާއި ބަލިންރައްކާތެރިވުމަށް ކުރިއާލާ ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއިމެދު ނުރުހި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅުނުމީހުންތައް މިއަދު ސަރުކާރުބަދުނާމްވާގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުން މާރީއްޗެއްނުވާނެ

    38
    12
 11. ސަމާ

  ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދަން ދިވެހިންނަށް އިނގޭނީ. ޕިސް ޕިސް..

  25
  9
 12. އާއެކޭ

  ކިތަންމެ ރުޅިޔަސް ޔާމީނު ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ.

  21
  30
 13. ސަދސ

  ޖަލަށް ގަޅާލާ. ތިކަލޭގެ މައްސަލަ ބަލާނީ ކޮވިޑް ކޮޅެއްގައި ޖެހުނީމާ.
  ބޮޑުބަލާއެއް. ސްމާރޓްފޯން އިން ތަރައްގީވެ ސިނކުނޑީގައި ތެތްކަމެއްނެތް ދިވެހިން

  33
  2
 14. ސަޢީދު

  ޖިންސުބުރި ލައިގެން އެހުރީ ޖެހި މީހާ..ޖެހިތަން އެން މެ ގާތުން ފެނުނު ގޮތް އެ ކިޔައި ދެނީ އަޅުގަޑު..ފޮޓޯ އިން މަންޒަރު ފެންނަ ގޮތުން މީހުން ގުޅާ ވަރުން ބުނެލީ

  15
 15. ސާ

  ތިވާނީ ހަމަ އެމްޑީޕީ މީހަކަށް ތިކަހަލަ އަށްސި އަރާ ހުރިހާމީހުން ތީސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާމީހުން

  13
  6
 16. ދދދދދ

  އާންމުކޮށް މަގުމަތީ މާރާމާރީ ހިންގާ، ވަނަމަކަށް ސްމިތު ކިޔާ، ކުރިން ބޯ ދިގު މިހާރު ކޮށާފަ ހުރި މީހަކު އުޅޭ. އޭނައެއް ނޫންބާ!

  9
  1
 17. އެމަންޖެ

  މާލަސްވީ މި ލޮކިޑައުންއެއްކިރަން މީގެ 2 ހަފުތާ ކުރިން ކުރިނަމަ ސަރުކާރައް ތާއީދު ކުރީމުސް.

  10
 18. މަސީހު

  އޭޓީއެމް ކިއޫފަޅާލާފަވަންނަމީހާ ހިފަހައްޓާމީހާކުއްވެރިވާ ގަެުމެއްމީ އެހެންވެ ޖެހިމީހާސަލާމަތްވާނެކަން ޔަގީން.

 19. އަހްމަދު

  ތިކަހަލަމީހުންނާމެދު ތަންކޮޅެއް ހަރުކަށިފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ މިވަގުތަކީ ކޮންމެމީހަކުވެސް ސިއްހީއެހީތެރިންގެނަސޭހަތްއަޑުއަނހާ އެމީހުންނައް އިހްތިރާމްކުރަންޖެހޭވަގުތު ތިޔަމައްސަލަ ލުއިކޮށްނިންމާލައިފިނަމަ ތިބާވަތުގެއިތުރު މައްސަލަތައް ފެންމަތިވާނެ

 20. ޙަސަނު

  14 ދުވަހައް ކަރަންޓީން ކުރާނެވާހަކަ އަސްލު ރައްދު އެކުރަނީ ހަކުރު ސިކް ގައި ތިބޭ މީހުން އެ ހޯދަން މަގު މައްޗައް ނުކުންނާނެކަން އިނގޭތީ ނިން މާގިތެއް އަސްލުއެއީ.

 21. ބޭޗާރާ

  ތިޔަ ކަހަލަ މީހުންނަށް ކޮން ނަސޭހަތެއް ދޭކަން. ހޭހަންކޮށް ފިރުމާކަން ނުޖެހޭ. ވަގުތުން އަދަބު ތަންފީޒުކުރީމާ ނިމުނީ. އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގައި އެހަދާހެން ފުލުހުން ލަޓިބުރިއެއް ހިފައިގެން ގޮސް އަނގަމަތީގައި ދެތިން އެތިފަހަރު ޖެހީމާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަސޭހަތް ދޭ މީހާ ގައިގައި ނުޖަހާނެ.

 22. އާދަމް އަތޫފް

  ތިން ފޫޓު ފާހަގަ ކޮށްފައި ހުންނަ ނަމަ ތަޅައެއް ނުގަންނާނެ ކަންނޭލާއި.