މާލޭގައި ހުރި ފްލޫ ކްލިނިކަކަށް ދެއްކި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަސަރުގަދަ ތަގްރީރެއް މިއަދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަގްރީރް ދިހަ މިނެޓެއްހާ އިރަށް ދެމިގެންދިޔަ އިރު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވަކި ހިސާބަކުން ކީރިތި ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ކުޑައިރުކޮޅެއް ވަންދެން ވާހަކަ ހުއްޓަވާ ވެސް ލެއްވިއެވެ. އެކަމަކު، އެއީ މަދު ސިކުންތުކޮޅެއް ވަންދެނެވެ.

ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވާ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ޙާލަތަކަށް ސަރުކާރު އޮތީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އަންނަނީ މިފަދަ ޙާލަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި ކެތްތެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުން އެކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު މި އެދެނީ އެކަކު އަނެކަކާ މެދު އޯގާތެރިކަމާއި އެކުވެރިކަމާއެކު މުޢަމަލާތް ކުރުމަށް. އަދި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރައްވައި އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުމަށް،" ފެންކަޅިވެ ހުންނަވާ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ބަލިން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމުގައި އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި، އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއީ ރައީސް ސޯލިހު މިފަދައިން ކީރިތި ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. މީގެކުރިން ރައީސް ސޯލިހު ކީރިތި ކުރެއްވީ 2018ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އެވޯޑު ހަފްލާގައި މަރާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާއި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާން އާ ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެރޭ ވެސް ރައީސް އަށް ކުރި އަސަރުން ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށް ގެންދަވަން ދަތިފުޅުވިއެވެ. އަދި ވާހަކަފުޅު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް މެދުކަނޑާލެއްވިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ވާހަކަފުޅު އެމަނިކުފާނު އެރޭ ފެއްޓެވީ ވަރަށް އަސަރާއި އެކުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

94 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ފިލްމީ ސްޓާރުން ވެސް ކީރިތި ކުރައްވަވާ

  237
  163
  • ހ

   ބޮޑު އެކްޓެއް؟ ވަރަށް ދެރަ

   193
   170
  • ދދދދދ

   ބޭރުން ގެނައި މީހުންގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ އިމްތިޔާޒެއް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހަދައި ވަކި ބަޔަކު ކަރަންޓީނު ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން އަހަރުމެން މިދަނީ "ކީރިތި" ކުރަމުން. އަދި ކިރިޔާތޯ ކީރިތި ކުރެއްވުނީ ތި؟

   249
   28
   • މިނިވަންކުރޭ

    ކާކު ކޮންއިރަކު ދޫކޮށްގެން ތި އުޅެނީ ؟؟ މިފަދަ ޙައްސާސް ދަނޑިވަޅުގައި ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކާ! ރ.ޔާމީނު ހުރިނަމަ ތިކަހަލަ ބޭކާރު ވާހަކަ ދައްކަންޏާ ފިޔަވަޅު އެޅީސް! ރ.ޔާމީނު މިނިވަންކުރަން ގޮވާލަން!

    161
    62
    • ލަޔާން

     ކޮންމެ ވެސް ގޮތަކުން ޖެހުނީ އެފަރާތަށް.... ސަރުކާރުން ވިދާޅުވީ ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގަ ކޮމިއުނިޓީ ތެރެއިން އޭ ޖެހުނީ... ކޮންމެ ވެސް ގޮތަކުން އެ ފަރާތައް ޖެހުނީ...

     79
     5
    • Anonymous

     ކާކުކަން އެނގޭނެ ރޯކުއްޖާ ކައިރީ އަހާލަބަ.

     85
     15
   • Anonymous

    100 ޕަސެންޓ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލު. ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަޑި ގައި ތިބި މީހުންގެ އާއިލާ މީހުން ޔޫކޭއިން ސީދާ ގެއަށް ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާގެ ދަރި ކަރަންޓީނަށް ކޮންމެވެސް ތަނަކަށް. މީ އަދުލު އިންސާފު

    23
    3
  • ނަކް

   މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ދެވުނު މީހަކާ ހުރެ ރައީސްގެ ޕުލޭނުތައް ކުރިޔަށް ނުދާތީ ހިތްދަތިވީކަމަށްވެސް ވެދާނެ..

   158
   11
   • ކުލުނު

    ޔާނު ހުރިނަމަ 1 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްފަ 3 އެތީގެ އަގު އެކައުންޓަށް ލީސް.

    6
    28
  • Anonymous

   ކިބޫ ކަރުނަ

   102
   48
   • ހހހހ

    ވަރަށް ސަޅި. ކިނބޫ ރޯނީ މަކަރުން. އަސަރެއް ކޮށްގެނެއްނޫން.

    99
    48
  • ޒުހުރާ

   ފޭކު މީހެއް. މިގައުމުނހަލާކުވުމުގެ އަސްލަކީ މިފަދަ ޙަލަތުގައިވެސް މަކަރާ ހީލަތާ ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް ހިންގުން.

   118
   37
  • ހހހހ

   ކުޑަ މޯޑި އަސްލަށް ދެރަވާނީ ބޮޑު މޯޑި މަރުވެއްޖިއްޔާ.

   91
   19
  • ޢިދިކޮޅު

   ޑްރާ މާ ކިންގ

   80
   27
  • ކަލޭ

   އަދި މާމޮޅު ކަމެއްކަމަށް ކަލޭ ތިކުރަނީ ރައްޔިތުންނާއި ރައީސް އަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުވާލާ ނަފުރަތު އުފެއްދުން. މީ މުޅިގައުމު ރައީސް އާއި ކަމާއިބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި ގުޅިގެން އެބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދުތައް އަޑުއަހާ އެއްބައިވަންތަ ކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކޮށް ކޮވިޑް އިން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު. ތިކުލަތައް އެއްކައިރިކޮށް ﷲ އަށް ބިރުވެތިވޭ. މިގައުމުގައި ބައިބައިވުން އުފައްދަން ނޫޅޭ

   34
   14
  • Anonymous

   މީހާގެ ނެތް ރައްޔިތުންގެ ވަލިއްޔުލް.އަމުރަކަށް ވެވޭވަރުގެ ގާބިލިއްޔަތެއް. ކުރާނެ ކަމެއްނޭނގި ދެބަންދިހާރުވެގެން ރޮވުނީ.

   40
   19
   • ސުންބުލި

    ބަލަގަ ޔާމީނަކަށް ނުކުރެވޭނެޔޭ. އެވަރުގެ ބުއްދިޔެއް ނެތޭ. ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ހޯދަން ނޭގި އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރީ. ބުއްދިޔަށް ވުރެ އަމިއްލަ އެދުން އިސްކޮށްގެން ލިބުނުހައި އެއްޗެއް ޖީބަށްލީ.

    11
    19
  • ހހހހ

   މީހާގެ ނެތް ރައްޔިތުންގެ ވަލިއްޔުލް.އަމުރަކަށް ވެވޭވަރުގެ ގާބިލިއްޔަތެއް. ކުރާނެ ކަމެއްނޭނގި ދެބަންދިހާރުވެގެން ރޮވުނީ.

   33
   17
 2. ރަޝީ

  ހޯޕް ދެޓް ވޯސްޖެނުއިން..

  87
  23
 3. Anonymous

  އިސްތިޢްފާދީ އޭރަށް ތަޤްރީރު ވެސް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެނު. ސޯލިޙްގެ ދަރިވެސް ވަގަށް ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރިވާހަކަ އެބަކިޔާ. ރައްޔިތުންނޭ އިހްމާލް ހުރިހާ ކަމެއްގައި. ޙަދީޘަށް ޢަމަލު ނުކުރި . ލާދީނީ މީހުންނަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ވެސްނެތް . ކުފޫހަމަނުވޭ. ހިންގޭވަރު މީހުންނާއި ޤައުމު ޙަވާލު ކުރޭ.

  167
  67
  • ނީޒް

   އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރަށާއި ހާއްސަކޮށް ލާދީނީ ކެނެރީ މޮޔަކުއްޖާއަށް އަޅުގަނޑު ދުވަހަކުވެސް ތާއީދެއް ނުކުރަން... އެކަމަކު މިކަން ސިޔާސީ ކުރުމުގެ މާނައެއްނެތް ރައީސްގެ ކީރިތިކުރެއްވުމުންވެސް މީގެ ސީރިޔަސްކަން ވިސްނި ރައްޔިތުން ގޭގަ މަޑުކޮށްފިއްޔާ ރަނގަޅު.. ދެދުވަހަކު މައިތިރިވެގެން ތިބެވޭނި ދިވެހިންނަށް

   99
   22
  • ފޮރުވިގެންިބި

   ހިންގޭވަރު މީހުންނާއި ޤައުމު ޙަވާލު ކުރޭ. ނުކުރާނެ ހަވާލެއް!
   ވެރިކަން ހޯދައިދިނީ އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންތަކެއް ހުޅުވި "ދޮރު" ތަަަކަކުން.
   ސުބްޙާނަﷲ! ޞާލިހު ރައީސެއް ނޫން އިންތިޚާބީ ރައީސެއް ނޫން.
   އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުންނެވީ މާފުށީ ޖަލުގަ.
   މިހާރު މިގައުމު ހިންގަނީ ފޮރުވިގެންިބި ގެރި ޑިޕްލޮމެޓުންތަކެއް.

   70
   22
 4. ޙޭހ

  އަސްލު ރައިސް އެހަ ދެރަވި ކިހިނެވެގެން ކަމެއް ނެންގުން

  131
  26
  • ދދދދދ

   ވެވުނު އިހުމާލު ބޮޑުކަމުން.

   142
   27
  • ރަސީދު

   ވެދާނެ މިހާ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ބޮލުގައި އޮވެ އެވަރުގެ ގާބިލު ކަމެއް ނެތީމަކަމައް

   126
   27
  • ދޮގެއް؟

   ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރެއް ކޮށްނުލެވޭތީ ކުރި އަސަރުން.

   91
   22
  • Anonymous

   ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރު މަދުވާނެތީ.

   68
   18
  • Anonymous

   އެބައްޔަށް ސިފާއެއް ނެތި ކޮމިޔުނިޓީ ސްޕްރެޑަކަށް މިކަންވެއްޖެއްޔާ މީހުން މަރުވެދާނެ ވަރު ހިތައް އެރީ... އެހެންބުނެފަ ކުއްލިއަކަށް ފެންކަޅިވީ...

   32
   11
 5. ޢައްޔަބޭ

  މިދަނޑިވަޅުގައި ރައީސް ކީރިތިކުރެއްވުމަކީ އާއްމު ރައްޔިތުން އިތުރަށް ބިރުގަނެ ހާސްވާނެކަމެއް. ލީޑަރޝިޕް ދެއްކުމަކީ އަދި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށް މަސައްކަރްކުރާކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހިތްވަރާ އެކު ރަނގަޅަށްކުރެއްވުން. އޭރުން އެއްބައިވަންތަކަންވެސް އަދި ބަލައިގަންނަކަންވެސް ސާބިތުވެގެންދާނެ. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު

  122
  32
  • ރޯން ޖެހޭ

   ބަލަ އާންމުން ބިރު ނުގަތީމަ އޭ މިހެން މިވީ

   27
   16
  • XD

   ބިރު ނުގަނެ ދެން މަގުތައްމަތީ ދުވަންވީތަ.

   10
   4
 6. އަލެކްސް އަހައްމަދާ

  ޓްރަމްޕް ހެދިގެން އުޅޭ މީހަކު މަޖިލީހުގަ އުޅޭ ބަޔާން ނެރެމުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ދަންނަ ސައެންސްވެރިޔެއް! އޭނަ ކީރިތިނުކުރައްވާނެ!

  118
  19
 7. ޚ

  ކީއްވެތޯ ކާފިއު އުވާލީ؟ ކާފިއު އުވާލީމަ ރަގަޅު ވަނީ ޔޭ ހީކޮށް ބޭރަށް ދެވުނު....

  93
  15
 8. ބަހީރާ

  އެއީހުސް އެކްޓް..ތިވަގު ނުރަބޮލަކީ ރައްޔިތުންނާއިމެދު ވިސްނާ ގޮލައެއް ނޫން.!!

  78
  20
  • ޏަމްޏަމް

   ● ޙިތާ މަހުރި. ބަހީރާވެސް ނުރަބޮލެއް ހުންނާނެ މުސްތަގްބަލުގައި. އެހެނޭ ކިޔާފަ ރުޅި އަންނާކަށް ނުވާނެ
   ● އެ މަނިކްފާނު ރައްޔތުންނާ މެދު ވިސްނާ. ބުރިޖެއް އަޅައި ނުދިނަސް. އެ ހުރިހާ ކަ މެއް އެ ކޮއްދެނީ ތި މީހުން ނައްޓަކާ. ޝުކުރުވެރިވޭ

   31
   42
 9. ހިޔާލު1

  މަނިކުފާނުގެ އޯގާތެރިކަ މާއި ރަހު މު ހުރިކަ މަށްޓަކައި މާތްﷲއަށް ޝުކުރުވެރިވަ މެވެ. އިހު މާލު ވުމ މެއްނެތި ފިޔަވަޅުތައް އެޅު މުގައި މޫނަކަށް ކަދުރާއަކަށް ނުބައްލަވާ ޒިން މާ އަދާކުރެއްވު މަށް ބާރުއަޅުއްވާ ހިތްވަރު ކުރަށްވާށެވެ. އަސަރުގައި ޖެހިވަޑައިގަތަސް ޒިން މާ އަދާކުރު މުގެ ހިތްވަރު ދެއްވުންއެދި ދުއާކުރަ މެވެ.

  59
  30
 10. ކްރޮކޮޑައިލް ޓިޔާރޒް

  މިކަން ލައިނުގަންނާނެކަމަށް ބަޖެޓު ދިރުވާލެވުނީމަ ފައިސާ ހުސްވީ. އިނޑިޔާއިން ފައިސާއެއްނުދިން. ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހުނީ. ދެން ހޭރޭނެކަމެއްނެތް. އަދިވެސް ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓުކޮށް އިގުތިސޯދު އިނދެޖައްސަން ގޮވަމުން ޔަހޫދީން ކައިރިއަށް ދުވެވޭތޯ ބަލާ.

  81
  13
 11. Anonymous

  ޙިޔަޅުވެސް ރޮއި ކަރުނަ އަޅާ

  77
  17
  • ޏަމްޏަމް

   ކޮން މެ މީހަކީ މަކަރުވެރި ހިޔަޅެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަނުކުރޭ. ދެން މިހެން ބުނި ހައްްްޤަށްތަކާ އަރައިރުންނުވާތި.

   15
   23
   • Anonymous

    އިސްލާމުން ދީނުގެ އަދުއްވެއް. އަޑި އަޑީން ދިވެހީންގެ ދީނާ ކުޅޭ މީހެއް

    2
    2
 12. ރައްޔިތު މީހެއް

  ރައީސް އެހާވަރަށް ކީރިތި ކުރެއްވީ ރައްޔިތުން އަތް ނުދޮވެ މަގުމަތީގައި އުޅޭތީ، އަދި ރޯގާ ޖެހުނީ މަ އޯގާތރި ރައީސް އަށް ވާނީބެސް އެހެން . ޜައީސް މީހާ ނުރޮއްވާ ރައްޔިތުން ނިކަން ބަސް އަހާބަލަ ހެޔޮނުވާނެ އެފަކީރަށް އެހެން ހަދަން?

  51
  18
 13. ޢަބްދުއްލަޠީފު

  ވީ ޑޯންޓްނީޑް ދެޓް ކްރޮކޮޑައިލްކްރައި. ވީނީޑް އެކްޝަން ނޫނީ އިސްތިޢުފާ ދީފާ ގެޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ. ކަމައް ގާބިލްނޫނޭ އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް މިބުނަނީ މިކަހަލަ ސަބަބު ތަކާހެދި. ރައްޔިތުން ނިކުމެ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ފުރަބަންދު ކުރަންދެން ފައްސިވެފަ ތިބޭނެ.

  52
  8
  • ރަނގަބީލު

   މިވީ ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅު ތެރޭ އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވި މީހެއް މި އިބޫ އަކީ.އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރި މީހެއް.އެހާ ހިތް ބަލި މީހުން ކުރާ ކަމެއް ނުން އެއީ.ޢޭނާ ސްޓަންޓް ޖައްސަނީ.ގައުމުގެ އެތައް ލާރި އެއް ކެއި މީހަކު ގޭގަ.މިގައުމުގެ ވެރިކަން ކުރި 96000 މީހުންގެ ވޯޓް ލިބުނު މީހަކު ނުހައްގުން ޖަލުގަ.ރޯނެ ކަމެއް ނެތް.ހަމަ ދެއްކުން ތެރިކަން.އެތައް ބަޔަކަށް ވައުދުވެފަ.އަދިވެސް ވައުދުތައް ނުފުއްދާ.ޕްލީޒް އިސްތިއުފާ

   1
   1
 14. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  ކީރިތި ކުރެއްވީ މަ ދެރަވާނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ކަރުނަ ފޮހެދޭ މީޑިޔާތަކާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީީ މީހުން...ކީރިތި ކުރައްވަން ނުޖެހުނީސް ރައީސަށް ލިބުނު ވަގުތުގަ އަ މަލުކުރަންޖެހޭގޮތަށް އަ މަލުކުރިނަ މަ...ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީބޭނު މަށް ނުކޮށްދޫކޮއްލީ ކިތައްކަންތޯ ކުރީ ކިތައްކަންތޯ...ރައްޔިތުން މާއަސަރާއެކު އެބަރޮއި..އަސަރެނުކުރޭ މީޑިޔާއަކަށްވެސް ރައީސަކަށްވެސް...ވަޒީފާގެއްލި އާއިލާ އެތަން މިތަނަށް ވިއްސިވިހާލިވެފަ..އެއްބަޔަކު ރާއްޖޭން ބޭރުގަ އަނެއްބަޔަކު ރިސޯޓުތަކުގަ އަނެއްބަޔަކު މާލޭގަ ރަށަށް ނާދެވި ބަންދުވީ..ރައްރަށުގެ ކާބޯތަކެތި ދަތިވެފަ.. މިގޮތަށްވީ މަ ރައްޔިތުން ރޯނެވަރު އިހުސާސްކޮއްލާ..ސަރުކާރުން ކަންތައްތަ ނުފޮރުވާ ރައްޔިތުންނަ އޮޅުންފިލުވާދިންނަ މަ އިއްޔެ ފުރައިގެން މާލެ ނުދާނެދޯ ރައްރަށުގަތިބި މީހުން..

  46
  4
 15. ޖަގަހަބޭ

  ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށްލާ. އޭރުން އެކަކު އަނެކަކަށް އޯގާތެރިވާން ރައީސް ގޮވާލެއްވި ގޮވާލުން ފުރިހަމަ ވަނީ.

  80
  22
  • ގަމު ކުޑަކުއްޖާ

   އެއީ އެންޓި ވައިރަސްތަ؟

   18
   18
   • ޙަމަދޯ.

    އެންޓި ވައިރަހަށް ނުވިޔަސް

  • ހހހހ

   އަދުލުވެރިކަން ނެތި 2 ފާސިގުންގެ ހެކިބަސް ނަގައިގެން ޖަލުގައި އޮން ެވޮ ދިވެހި ގައުމުގެ ހިތްވަރުގަދަ އަދި އިންޑިޔާގެ އަޅު ެތިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނި ދައުރު ހަމަކުރެއްވި ރައީސް ޖަލުން ދޫކޮށްލާ. ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުމުން ނޫނީ މިފަދަ މުސީބާތުން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. އަދުވެރި ނޫން ވެރިން ހަލާކު ކުރައްވާފަދަ ބައްޔަކަށް މިކަ ން ވެދާނެ.

   30
   5
 16. ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް

  ދެރަވެއެެވެ. ދާއިމަށް ބޭސް ކާން ޖެހޭ އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި މެދުގައެވެ. 71 އަހަރު ވެފައިވާ ބައްޕަ އާއި މެދުގައެވެ. 5 އަހަރު ވާން ކައިރި ވެފައިވާ އަހަރެންގެ ހަމައެކަނި ހުރި ދަރިފުޅާއި މެދުގައެވެ. މާތްﷲ އަޅަމެން މި ބަލާ ޢާފާތުން މިންޖު ކުރައްވާށި.. އާމީން..

  118
  1
  • ޙާލަތު

   އާމީން

   49
 17. ދެރަވަރު

  ކިނބޫ ކަރުނައަކުން ފައިދާއެއް ނެތް. ރައްޔިތުންނަކަށް ގައުމަކަށް ކުލުނެއް ނެތްތާ އަގަލައެއްވެސް ނެތީ.

  45
  14
  • ީިޮ-_#€√

   ކޯނޗެކޭ ކިޔާކަށް.

   15
   7
 18. ޝަކޫރު

  އިހުލާޞްތެރި ހިތްހެޔޮ ވެރިއެއްގެ ދުއާ މާތްﷲ އިޖާބަކުރައް ވާށި ، އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކާ ކުރައްވާ މަސައް ކަތުގަ ބަރަކާތް ލައްވާށި.

  42
  20
 19. ޙުބަސާނަ

  ހުރިޙާ ރައްޔެތުން ރުއްސައިގެން ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެއްމެހާ ރައްޔެތުން ނަަކީ ހަމަހަމަބައެއް ކިހިނެއްތޯ ވަކިބަޔަކު ކަރަންޓީން އިސްތިސްނާވަނީ ؟މިކަމުގައި ވަކިމީހަކައް ނުބަލާ ގިނަރައްޔެތުންގެގޮވުމުގެ އަދި ރުއިމުގެ އަޑުއަހާދެއްވާ

  31
  5
 20. ޒައިޝާ

  ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ އިޚްލާސްތެރި ރައީސެއް. ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވިސްނާ ހިތާމަ ކުރައްވާ ، އެކަމު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަން ބަލައިނުގަންނާނެ. ކަމެއް ދިމާވީމަ ހެބަލިވެގެން ތެޅޭނެ. މާދަން ބަލައްޗޭ މާލޭގެ މަގުމަތި ހަމަ ލޮކްޑައުން އުވާލާ ިއރަށް. ހީވަނީ ގަދަ ކަމުން ގައުމުގެ ވެރިންނާއި،ސިފައިން ގަދަ ކަމަށް ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ ދިވެހީން. ހަމަ އަޖައިބުވޭ މިހާ ގަމާރުވީމަ މި ދިވެހީން

  26
  32
  • Anonymous

   ދިވެހި މުސްލިމުބރައްޔިތުންދެކެ ލޯބިވާ ވެރިއެއްނޫން. ޘާބިތުވަނީ، ގައުމު އިންޑިޔާއަށް ދެމުންދިއުން. ދާހިލީކަންކަމަށް އިންޑިޔާ ބޭނުވުން. މުސްލިމުންގެ ދުޝްމަން މީޑިގެ އަޅަކަށް ވެފައިހުރެ މުސްލިމުބދިވެހިންނަށް ހެޔޮނޭދޭނެކަން.

   34
   7
 21. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މަނިކުފާނަށް ވަރަޢްއާދޭހާއެކު މިދަންނަވަނީ އޯގާތެރިވާށޭ ހޯރައިއްބެޔާ ޒިޔަތު އާ އަދީބު ފަދައިން މިނުރައްކާތެރި ހާލަތުން އަރައިގަނެވެންދެން ނަމަަވިޔަސް ރައީސް ޔާމީނު ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދެއްވާށޭ ސަރުތު ތަކަކާ އެކު ވިޔަސް އޭރުން ރައީސް ޔާމީނަށް ސަޕޯޓުކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަށްވެސް މަނިކުފާނަށް ހެޔޮއެދިގެން އެޔޮދުއާ ކުރާނެޔޭ

  35
  8
  • އެމަނިކުފާނު

   އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރީމާ، އެމަނިކުފާނަށް ހެޔޮ އެދިގެން، ދުޢާ ކުރީމާ، އިޚްލާޞްތެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ އެނގޭ!
   އިޚްލާޞްތެރިވުމަށްޓަކާ، ތިމާއާމެދު ކުރީގަ ވެފަ އޮތް ދެރަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަލާކަށް ނުޖެހޭ.
   މއެ ނޫންނަމަ އެ ވެވެނީ އިޚްލާޞްތެރިއެއް ނޫން.
   އެ ކޮށްދެވެނީ ކަމެއްގެ ބަދަލުގަ ކަމެއް.

   5
   2
 22. އަމިއްލަ

  ބޭރުން ގެންނަ ބަޔަކު ގެނެއްސަތޯ ކީރިތި ކުރެއްވީ؟

  26
  4
 23. ޚުދުބެއްޔާ

  ޜައީސް ކީރިތިކުރެއްވީ ކޮންގޮތަކަށް ބާވައެވެ ޓޯޗަކުން އަލިކޮށްގެންވެސް ބެލިން ކީރިތިކުރެއްވި ތަނެއް ނުފެނެއެވެ

  22
  2
  • އަލިމަނިކު

   ޥެދާނެ އެހާ ފަރިތަކޮށް ނުކީ އެތައް ކުށެއް ޖެހޭތީ ކަމަށް ކީރިތި ކުރެއވިހެން އެ ހީވަނީ

   19
   4
  • ޟ

   ??

   14
   3
 24. އަލީ

  ތާނަ ކިޔަން ފަރިތަ ނޫން ވީމަ އަޅައިގަތީމަވެސް ކީރިތިއޯ...ކިހާ ތާހިރު. އަހަންނަކަށް ނުފެނުނު ތިއެއް.

  20
  4
 25. މަންޓޭ

  ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނާތީވެ ކުރިއަސަރުން ރޮވުނީ ކަމައްވެދާނެ

  18
  5
 26. ތުރުކީ

  މި ދަނޑިވަޅުގައި އިޚްލާސްތެރިއެއްނަމަ ރައީސްޔާމީނު ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދެއްވާނެ،

  17
  5
  • ސަމާ

   ހިތައްއެރިހާ އެއްޗެއް ގޮވަގޮވާ ތިއްބާ ތިމާގެ ލޯބިވާ މީހަކު މިބަލީގެ ޝިކާރަޔަކަށްވެ އޭގެ ވޭން އުފުލާއިރުވެސް ގޮވާނީ ހަމަ އެކްޓޭތޯ. ކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ހިތައްގެނެ މައިތިރި ވެގެން ތިބޭ!
   ތިޔަބުނާ ގަޓުހުރި ގައުމު ތަކުގެ ގަޓުހުރި ވެރިންވެސް މިވައިރަސްގެ ކުރިމަތީގައި ތިބީ ކުޑަކަކޫ ޖަހައިގެން.
   މިޤައުމުގައި މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި، ކުރާމަސައްކަތަކީ ޝުކުރު ޙައްޤު މަސައްކަތެއް.

   5
   3
   • ސަބާ

    ސަމާ??????

 27. ރައްޔަތުން

  ހުސް ޑުރާ މާ.
  ރައްޔަތުން ގެ ލާރި ގަނޑު ބަނޑު އަޅަ މުން . ރައްޓެހިން ނައް ބަހާ ހުސް ކުރާ މީ ހެކައް އަސަރު ކުރާނެތަ؟؟؟؟

  23
  2
 28. ޑަބިޔާ

  ބޮޑެތިމީހުންގެ ދަރިން ނިތަނައްގެނަސް ގޭތެރެއަށް ދޫކޮއްލީ އެހެންވުމުން ވާނެގޮއް މިފެންނަމުން މިދަނީ އަދިވެސް ލާދީނީ އަންނި ބުނާގޮތެއް ހަދަން ފަސްކުރަން ފެންނަނީ. މަޖިލީސް ނުބާއްވާވާނަމަ ސަރުކާރު ކުރިޔަކަށް ނުދާނެ. މާދަންފަށާ ވީޑިޔޯކޮންފަރެންސް

  19
  1
 29. ޭަެެޢަކް

  ޥެންޓިލޭޓަރު ގެ ޑީލް.....
  ޙިލޭ ދޭން ބުނި އެތަކެއް އެހީއެއް ރިޖެކްޓް ކޮށްލުން...
  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައި އެ މްޑީޕީ މީހުން ޕާޓީ ކުރާ ދަރިންނާ ބޮޑެތިން މާލެޔަށް ދޫކޮށްލުން....
  ޢިންޑޔާއް މީހުން ގެނެއްސަ މާލެތެރަށް ދޫކޮށްލުން....
  ޢިސްލާ މީ ގައު މެއްގެ ރައީސެއްގެ ޒިން މާ އަދާ ނުކުރުން.....
  މމމމހުސް ކީރިތި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

  18
  1
 30. ބޭކާރު

  ޢަސަރުގަ ރޯމަންޒަރުގެ ބޭނުމެއް ނެތް މިއީ މަނިކުފާނުގެ ނާގާބިލް ކަން .މިހާލަތުގަ ގައުމު ސިފައިންނާ ހަވާލު ކޮށް އިސްތިއުފާ ދިނުން ބުއްދިވެރި .

  19
  1
 31. ސުޢޫދު

  ޜައީސްއާރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ޒިއްމާއަދާނުކުރެވުނު ކަމުގެ އިހުސާސުވުމުން ދެވަނަފަހަރު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗައްނިކުނަން މިޖެހުނީ އެއްކަމެއްގެ ނުރައްކަލުގެ ހަބެރެއްދޭން މާލެތެރެއައް މީހުންދޫކުރީސަރުކާރުން އެގެތެރޭ ޓެސްޓްހެދުމެއްނެތި ނަޝީދުވެސްދޫކުރީ އަދިބައެއް މީހުންވެސް ރައްޔިތުންތިބީ ގޭގަ ބޭރުގައުމު ތަކައް މީހުން ފޮނުވާ އެތެރެކުރީ ސަރުކާރުން ކޮއްމެވެސް ބައެއްގެ އިހުމާލުން ބަންގާޅީން ގިނަވިގޮތައް ރައްޔިތުންނެއް ނޫން ވިސާދީ ރާއްޖޭގެ ވަޔާ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތައް ބަލަހައްޓަނީ ވޯޓަކުން މީހަކުހޮވާ ހުރިހާކަމެއް ހަވާލުކުރަނީ ރައީސައް އަދިބޮޑެތި ބަޖެޓްތައްވެސްނީ ފާސްކޮއްދީފަ ރާއްޖެއާ ބޭރުގައުމުތަކާ ތަފާތު ކުދިރައްތައްވީމަ އާބާދީ ތޮޮއްނުޖެހި މިއޮއްނަނީ ތަޖުރިބާނެއް ސިޔާސީމީހުންގެ ސަބަބުން ދިމާވީ ރަނގަޅައް ދަނިކޮއް

  18
 32. ޒާ

  ހެހެ. ކިނބޫ ވެސް ޖައްސާވައްތަރެއްއެއީ.

  9
  2
 33. ހަަަަަަމީ

  މީމުނާފިގުކަންފިސާރިބޮޑުބައެއް

 34. ޝާމް

  ތި އެންމެނަށް ތި ކޮމެންޓް ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ދެއްވި ފަރާތުން މި ގައުމުގެ އިސް ވެރިޔާގެ ލަގަބް ވެސް ތިޔަ ބުނަަ ކިބުލައްވިޔަސް ސްޓާރ އަށް ވިޔަސް ދެއްވީ ...

  1
  3
 35. އައްޑޫ މީހާ

  މަރުވެދާނެތީ ބިރުން ވެރިކަންވެސް ގެއްލިދާނެތީ

  3
  1
 36. ފިކުރު

  ޔާމީނު ހުރިނަމަ މިފަހަރު ސައްލިމްވީސް. 1 ވެމްޓިލޭޓު ގެނެސްފަ 3 އެތީގެ އަގު އެކައުންޓަށް ލީސް. ކުދިންނޭ ޢޭނައެއް ކަލޭމެންގެ ވެރިކަމެއް ކުރާކަށް ނާންނާނެ. ކަންކަން ކުރީ ބުއްދިއަށްވުރެ އަމިއްލަ އެދުން އިސްކޮށްގެން ކަންކުރީ.

 37. ފަހުލަވާން

  މިކަހަލަ ވަގުތުތަކުގާ ހިއަވަރުޕުޅުދެރަކުރަށްވާ ކީރިތުކުރައްވަވަންވީކީނޫން، ހިއްވަރުގަދަކުރަށްވާފަ ރައްޔިތުންނައްވެސް ހިއްވަރުދެއްވަންވީ. ނަތީޖާނެރެވޭނީ ހިއްވަރުގަދަކޮއްގެން.

 38. ހުސްނޫނު

  ކީރިތި ކުރެއްވުމުގެ މާނައެއް ނެތް. ލާދީނީ މީހިންނަށް ބޮޑެތި މަގާމުތައް ދީ، ނިކަމެތިންނަށް ރާއްޖެ ނާދެވިފަ ވަނިކޮށް މިވެރިންގެ އާއިލާތައް ބޭރު ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ ގެނެސް އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަރަންޓީނަށް ނުފޮނުވާ އައިސޮލޭޝަނަށް ގެޔަށް ފޮނުވީމަ ވާނެ އެއްޗެއް ވެފަ މިއޮތީ

 39. ހަމްދު

  ރައީސް "ކީރިތި" ކުރުމުގެ ކުރިން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިތަން އަޅާގަތީ ކިތައް މީހުންނަށްބާ!

 40. ބޯހަލާކު

  ޤައު މަށް ދަތި ކަ މެއް ދި މާވާ ކޮން މެ ފަހަރަކު ވެރި މީހާ ލާހޭރިގަތީ މަ އެނގޭ އެއްޗަކީ އެއްވެސް އުރައްޕަތެއް ނެތްކަން ، ކަ މެއް ދި މާވީ މަ ކެރިގެން ކުރި މަތި ލު މުގެ ޤާބިލުކަން ރައީސް މީހާގެ ނެތް ކަން ، އަދި ދެއްކި ވާހަކައިގައި ރައްޔިތުންނަށް އުއް މީދެއްލިބޭނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއްނެތް، ކޮން މެ ދުވަހަކު ނޫސް ކޮންފަރެންސް ތަކުގައި ދައްކާވާހަކަ ރައީސް މީހާ ދޭތެރެއަކުން ބޯދިއްކޮށްލާފަ ރޮއި ހޭރިގެންފަ މި ބުނަނީ ކީއްކުރާނި މިވެސް ރައީސެކޯ

  12
 41. ާއެލެކްސް

  ރަނގަޅު ޖަވާބުގައި ރަނގަޅު ޖައްސަވާ.
  ކިނބޫ ކީރިތި ކުރެއްވެވީ...
  ޖ.1. ދެން ބޭރުގައި ކުޅޭބޭބެ ހެދިގެން ނޫޅެވޭނެކަން ހިތަށް އަރައިވަޑައިގެން.
  ޖ.2. ބިރުން ގޮސް ރޮވުނީ
  ޖ.3. ޓިީ.އެފް.ޖީ އަށް ނުދެވޭނެތީ
  ޖ.4. ސްޕީޗްގައި ރޯންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ތަންކޮޅަށް ރޯންފެށީ
  ޖ.5. ދެން ދައުލަތުން ކެޓުވޭނެ ލާރީގެ މަދުކަން ހިތަށް އަރައި ރޮވުނީ
  ޖ.6. މަތީގައިވާ ހުރިހާ ޖަވާބެއް ރަނގަޅު.

  9
  1
 42. ގައިދުރު

  ކީރިތި ނުކުރަށްވާ! ނޫސް މައުލޫމާތު ގަޑީގަ ގައި ދުރު، ހަމަ ނިމުމާ އެކު ސަލާމް ގަލާން ކުރުމަާ، ސައިފޮދާ، ފޮޓޯ....! ރައްޔިތުން ގައިދުރު ނުކުރާވާހަކަ ހަށްތާވެސް.

  މީޑިއާގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ބަސްމަގަކީ އެމެރިކާގެ މެއިންސްޓްރީމް މީޑިއާގެ ބަސްމަގު. ކުރީގެ/މިހާރުގެ ތާރީޚު ތަކުގައި ދިމާވާނީ އެކި ކަންކަން! ވީމާ ހެއްދެވި އިލާހުގެ ހަޒްރަތުން ވާގި އެދެމުން، ދިވެހިނަށް ހިއްވަރު ދެއްވާ! ކީރިތި ނުކުރަށްވާ! ޓެގް ޓީމް ގެ ޕެންޑިން އައިޓަމް ލިސްޓު ހޯއްދަވައި ދެއްވާ!

  ދިވެހިން ރައިސް ސާލިޙު އަށް ތާއީދުކުރީ ޢެއީ އިޚްލާސްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބަލައިގެން. ޢެއީކީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ހަނދާން ކޮއްދޭންޖެހޭ ކަމެއްނޫން! މި ކަން ސިޔާސީ ނުކުރައްވާ!

  1
  2
 43. އުދަ މުދިމު

  ނަސީބެއްނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް އަކީ އެދިގުރާސްތާ 30 އަހަރުވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅާހެން އަރަބިބަހުން ވާހަކަ ދައްކަވާ އަރަބިބަސް ދެނެ ވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅެއްކަން އެހެން ނޫންނަމަ ހުންނަވާނީ އަބަދު ކީރިތި ކުރައްވަ ކުރައްވާ ގުރުއާނުގެ އަޑުއިވޭ އިރަށް އަޒާބުގެ އާޔައްތަކުގެ އަޑު އިވި ވަޑައިގަންނަވާއިރައް

 44. ބޮގެންބޯ

  ކާރިސާ ދިމާވީމަ ޤައުމުގެ ރައީސް ޓީވީއަށް އަރައި ރޮއެގަތީމަ ކަމަކުނުދޭ. ބަދަލުގައި ހިތްވަރުކުރައްވާ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރުދޭން ޖެހޭ.

 45. އަހައްމަދު

  ދަންނަވާލައިގެންވެސް ކީރިތިކުރެއްވުނު ސަބަބެއް
  އޮޅުންފިލުވާލަ ދެއްވުން އެދެން. އެއިރުންތާ އެގޭނީ. ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑުއަހާފަ މާގަދައަށް ރުއި މީހަކު ކުރެން އަހާލީ މަ ބުނި އަސްލު ރޮވުނީ އޭނާ
  މާލޯބިން ގެންގުޅެނިކޮށް ވަރަށް ފަހުން މަރުވި ބަކަރިއެއްގެ ތުބުޅިކޮޅު ހެލޭގޮތާ ޚަތީބުގެ ތުބުޅި
  ހެލޭގޮތް ވައްތަރުވީމމ މަ އެބަކަރި މަތިން ހަދާންވެގެނޯ.

 46. ރަނގަބީލު

  ހަމަ ހިޔަޅެއް.ކީރިތި ކޮށްގެން ނަމަވެސް ވެރިކަން ހިގެހެއްޓޭ ތޯ ބަލާ.ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދެވޭނޭ ކަމުގެ ގާބިލު ކަމެއް އިބޫގެ ނެތް.ރައީސް ޔާމީން ނުހައްގުން ޖަލަށް ލާ، އިބޫ ހީކުރަނީ ކޮމިސަން ހަދައިގެން ހުރިހާ ކަމެއް ވާނެ ކަމަށް.އިބޫ ދަންނަ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަޔުން ބުނާނީ ހަމަ ދުގުވެރި ޙީލަތް ތެރިޔެކޭ އެއީ

 47. ޙަސަންބެ

  ނާއިންސާފުން ވަކިބަޔަކަށް ޓިކެޓް ދީގެން ގެނެސް ނާއިންސާފުން ވަކިބަޔަކު ގޭގަބައިތިއްބާފަ ދެން ގިނަކަން އަތުން ދޫވީމަ ދެރަވާނެ، ރޮވޭނެ، އެކަމަކުވެސް އަދިވެސް އޮޅުވާލަނީ.

 48. ދިމްޔާތް

  ޝާމް. ދުނިޔެެއަކީ އިމްތިހާނެއް..! ވެރިކަން ދެއްވަނީ ﷲ.
  (އަހަރުމެން އަމިއްލަ އަތްތަކުން ކުރި ކަންތަކެއްގެ ސަބަބުން) ފަހުޒަމާނުގައި ކުފޫހަމަނުވާ މީހުން ވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންނާނެކަން ނަބިއްޔާ ޞ ގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކުން އެއޮތީ ފެންނަން.

  މިހާރުގެ ރއސ ކިބައިގައި ވެރިކަންކުރުމުގެ ޤާބިލްކަމެއް ނެތް، އެބޭފުޅާގެ ފުށުން ލިބުނީ މުސްލިމް އުންމަތަށް ދެރައާއި ނިކަމެތިކަން.

  ވާހަކަދެއްކުމުގައި ދޮގުހެއްދެވުމާއި ވަޢުދު ނުފުއްދުމާއި ޚިޔާނަތްތެރިކަން ވަނީ ދުވާލުގެ އިރުހާވެސް ސާފުކޮށް ފެނިފައި.

  އަދި ދަންނަވަންތޯ! އެއީ އިސްލާމް ދީނަށް ނަޞްރު ނުދިން ފިނޑި ބޭފުޅެއް.

  ޢަދިވެސް އިޙްތިރާމް ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވަނީތޯ!

  ނުލިބޭނެ! ސޮރީ..

  4
  1
  • ޞ×ހހ

   ???އަޅޭ.

 49. crocodile tears

  މިދަނޑިވަޅުވެސް އޭނަ އެދަނީ ސިޔާސީ ބޮޑެތި މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކޮށް ގޭގައި ބައިތިއްބަމުން، ކޮންމަސައްކަތެއް ނުކުރެވިގެންބާ ސަރުކާރުގެ މަތި ބަރުކުރަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރާނެކަމެއް ނެތިގެން ކުރާކަމެއްބާ ނުވަތަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދު ފުއްދުމަށް ކުރާކަމެއްބާ
  100 ދުވަސް ނުފުރިގެން ރޮވުނީކަމަށް ވެދާނެ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭނަމަ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭކާރު ނުކުރާނެ ބޮޑެތި މުސާރައިގެ މީހުން އިތުރެއް ނުކުރާ

  crocodile tears

  5
  1
 50. ޝާ

  އިބޫ ރޮނީ އޭނަ ޖެހިދާނެތީ އެހެންކަމެއް ވެގެނެއްނޫން. ރާއްޖޭގެ މިހާލަތައް އިބޫ ޒިއްމާ ނަގަން ޖެހޭނެ! އިބޫގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މީހުންނާ ޖެހެން ޖެހުނީ. މިހާރު ދެން ކިޔާނެ ކަމެއްނެތް ފަރުވާ ނުދެވޭނެޔޭ.

 51. ޝާ

  ފޫކޮޅު އަލިފާން ރޯވީމަ ރޯނެ ކަމެއްނެތް

 52. ޝާ

  އިބޫ ކީރިތި ކުރެއްވީ އޭނަ ކޮވިޑް 19 ޖެހިދާނެތީ