ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު "ވަގުތަށް" އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު "ވަގުތަށް" އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ހިތް ކުދިކުދިވާ ވަރުގެ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ދަނީ ހިނގަމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނިކަމަށްވާ ކެޕިޓަލް މަހާރާޖާ ގްރޫޕްގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޖެހިގެން އުޅޭ މައިގަނޑު މައްސަލަތަކަކީ ދާދި ފަހުން އުފެދުނު 2 މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި، އެވާހަކަ ދެއްކެވުން ހުއްޓަވާ ނުލައްވާނެކަމަށެވެ.

"އެއީ ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދައުލަތެއް އުފެއްދުމާއި، ބިންތައް ފޭރިގަތުމަށް އިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަތުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބައެއް ޤައުމުތަކުން ހުދުމުޚުތާރު ވެރިން އެހެން ޤައުމުތަކުން ހޯދައި، އެވެރިންނަށް މަދަދުވެރިވާކަމަށެވެ.

"އުޞޫލުތަކުން ބޭރުން ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހޯދައި، ބޮޑު އަގުގައި މަސައްކަތް ނަގާ, މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރަކީ އެއަގަކީ އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ވަރުގެ އަދަދެއް ނޫން" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއީ ހިތާމަހުރި އަދި ގެއްލުންހުރި ކަންތައްތައްކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ ހިތް ކުދިކުދިވާ ކަންކަން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެދަރަނިތައް އަދާނުކުރެވުނީމަ ދޫކޮށްލަން ޖެހެނީ ޤައުމުގެ އިސްތިޤްލާލުކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. މިކަލޭގެ ހިތް ކުދި ކުދި ވިއްޔާ ރަނގަޅީ އެހެނީ މީނާގެ ހިތް ކުދި ކުދި ވަނީ ދީނީ ކަންކަން އިތުރުވާ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ވާތީ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ.

 2. އެއީ ބޭނުންވާގޮތަކީވެސް އިގިރޭސިވިލާތުން ހިތްހަލާކވީމަ ލަންކާއަށް،,، ލަންކާތް ހިތްހަލާކުވީމަ އިންޑިޔާއަށް ،، ރާއްޖެނާންނާތި ހަމައަންނަ ތަނުންވަގުތުން ޖަލަށް...

 3. މީނާ މީ ހަމަ ބުރާންޗެއް.

 4. ކަލޭ ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ބޭރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާނެ ކަމުގެޔަގީންކަން ދެއްވީތޯއެވެ؟ އިންޑިޔާއިން ނަޝީދު ހޯދި 100މިލިޔަން ޑޮލަރުވެސް ދެއްކީ ރައީސް ވަހީދެވެ.

 5. ޙުއްބުލް ވަތަން

  ކިހާ ބޮޑުބައްޔެއް މިދެން

 6. އާން އުޅެއުޅެ ވެރިކަން ނުލިބުނީމަ ހިއްކުދިކުދި ވެދާނެ. ޢެކަމަކު ދިވެހިންތިބީ އުފަލުން.

 7. ކަލޭގެ ހިތް ކުދި ކުދި ވިޔަސް އޯކޭ.

 8. ވަގުން ހިތްކުދިކުދިވާނެ ކެނެރީގޭވަގު ލާދީނީ މީހާ ދަންޖަސާ މިހާރުން މިހާރަށް

 9. އެއްވެސް ކަމެއް ވެގެނެއް ނޫން މިތާ އިސްލާދީން އޮތީމާ

 10. ބަކަރީ ބޯގޮވީ ހަހަހަހެހެހެ

 11. މިހުރަ މިހުރަ ކޮމެންޓްތައް ކިޔާފަ އަހަރެންވެސް ހިތްކުދި ކުދި ވެއްޖެއެވެ!

 12. މަނިކުފާނު ހިތް ކުދިކުދިވަނީ ވެރިކަން ނުލިބިގެންނޫންތޯ ހިތްގަދަކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅުން ދެން މިގައުމުގެ ވެރިކަމެއް މަނިކުފާނަކަށް ނުލިބޭނެ. އިންޝާއަށްލާހް.

 13. މަނިކުފާނު ހިތް ކުދިކުދިވަނީ ވެރިކަން ނުލިބިގެންނޫންތޯ ހިތްގަދަކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅުން ދެން މިގައުމުގެ ވެރިކަމެއް މަނިކުފާނަކަށް ނުލިބޭނެ. އިންޝާﷲ.

 14. ވަރަށްދެރަވޭދޯ ރާއްޖެ ތަރައްޤީވަމުން ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވަމުން އަންނާތީ، އުޅެއުޅެވެސް ރާއްޖެ އިނދެ ޖެއްސޭގޮތެއްނުވިދޯ؟

 15. ފިރާސާ ހަސަން

  ގަންޖާބެއަށް މިގައުމަކު ޖާގައެއްނެތް ދެލޯުއުފުރާލެވިދާނެ ނާންނާތި މިތަނައް ފެސިގެން ސޮނިބާލަން އުޅުނަސް ހެޔޮ

 16. މިކަލޭގެ އެންމެ ހިތްދަތިވަނީ ރާއްޖޭގައި މީހުން އިސްލާމްދީނަށް އުޅޭތީ.

 17. ތިދަނީ ރަނގަލަށް. ކަލޭގެ ހިތް ކުދިކުދި ވެގެން މިދުނިޔެއިން ކަލޭ ނެތިދިޔައްޔާ މި ޤވްމަށް ފައިދާބޮޑީ.

 18. ކަލޯތީ މާޒީ

 19. އެއްމެ އުފާވެރި އެއްދުވަހަކީ ކަލޭގެ ވެރިކަން ބަލަބަލާތިއްބާ ގެއްލުނު ދުވަސް

 20. ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ދިން ވާހަކަ އަމިއްލަފުޅަށް ވިދާޅު ވެވުނީ ކޮންކަހަލަ ހާލަތެއްގައި ހުންނަވައިގެންތޯ