ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަވާ އިއްޔެ ދެއްވި ތަގްރީރުގައި ވަކި ހިސާބަކުން ކީރިތި ކުރެއްވުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ހިޔާލުތަކަށް ދޫކޮށްލި ކަމެކެވެ. އެއް ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ލޯފުޅުން ފެނުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސީރިއަސްކަމެވެ. އެކަމަކު، އަނެއް ބަޔަކަށް އެއީ ދެއްކުންތެރިކަމެވެ. އެކަމަކު، ހަގީގަތަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ސިކުންތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން ހުއްޓަވާލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކަމެވެ.

މިކަހަލަ ކިތަންމެ މަންޒަރެއް، ރާއްޖޭގައި ކުރިން ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެކަމަކު، މިއީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިހާ ބޮޑު ކާރިސާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ސާފުވާ އެއް ކަމަކީ، ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގްތިސާދު ހުއްޓިއްޖެ ކަމެވެ. ރާއްޖެ އަށް އާމްދަނީ ވަންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދޮރު ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ހުއްޓި، ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މަޑުޖެހިއްޖެއެވެ. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ބޮޑެތި ދޮރުތައް ބަންދުވިއެވެ.

މިއަށް ވުރެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ރާއްޖޭގައި މީގެކުރިން ކުރެއްވި ރައީސުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އެބައޮތްތޯއެވެ؟

އެކަމަކު، މީގެކުރިން ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ބައެއް ކަންކަމުގައި ކީރިތި ކުރެއްވުމަކީ މާޒީގައި ހިނގާފައި ހުރި ކަންކަމެވެ. އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރި އެކަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަން ދެން ރައީސް އޮފީހުގައި ފޮޓޯގްރާފަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މުހައްމަދު އަލީއެވެ.

1- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބައްޔަށް ފައްސިވެ (ޕޮޒިޓިވް) ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުން އެބަދެއެވެ. ހަމައެކަނި އެމެރިކާ އަށް ބެލި ނަމަވެސް، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ހަ ލައްކަ އަށް އަރައި، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 28،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އިން ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގައި އޮތް ނުރައްކާތެރި ހާލަތު ހަމައެކަނި އަދަދުތަކަށް ބެލި ނަމަވެސް ސާފުވެއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ބަލި މީހުން ފެންނަ މި ބަލިމަޑުކަމުގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނަންގަވަން ޖެހޭ ޒިންމާ އާއި އުފުއްލަވަން ޖެހޭ ބުރަ އެމަނިކުފާނަށް އޮޅިވަޑައިގެންފައި ނޯންނާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ދައްކަވާ އެއް ވާހަކައަކީ ރާއްޖެ އަށް އަތުވެދާނެ "ތޫފާނަކަށް" ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ކަމެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ގައުމާ މުހާތަބް ކުރެއްވި އިރު، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ހުރި އެކަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ފޮޓޯގްރާފަރު މުހައްމަދު އަލީއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ ސްޓަންޓް ހައްދަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނަމުންދާތީ އެކަން ދޮގުކުރިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ހުރިން ކައިރީގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ފޮޓޯގްރާފަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އެމަނިކުފާނަށް ކީރިތި ކުރެވުނީ ބޭ އިހްތިޔާރުގައި،" މުހައްމަދު އަލީ ބުންޏެވެ.

ފޮޓޯގްރާފަރު މުހައްމަދު އަލީ.

2- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް

ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު އަގުހުރި ހިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ އަދި ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތްތެރި ވެރިކަމުގެ ލަގަބު އަރުވާފައިވާ އަބްދުﷲ ހަމީދު އަވަހާރަވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އޮގަސްޓް 18، 2015 ގައެވެ. އަބްދުﷲ ހަމީދަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭބޭފުޅެވެ.

އަބްދުﷲ ހަމީދު އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިވަޑައިގެން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ދަނިކޮށެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކޮއްކޯފުޅު އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަނީ މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި ގިނަ މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވައިފައެވެ.

އަބްދުﷲ ހަމީދު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ގަލޮޅު ސަހަރާގައެވެ.

އެ ދުވަހުގެ ހަނދާންތައް އާ ކުރަމުން މުހައްމަދު އަލީ ބުނީ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު، އެ ކަންކަމުގެ ފޮޓޯތައް ނެގިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު، ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް ބޮޑަށް ކީރިތި ކުރެއްވި ތަން ފެނުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީގެއިތުރުން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވުމަށް އޮގަސްޓް 30، 2018 ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތާ ބެހޭ ގޮތުން މުހައްމަދު އަލީ ބުނި ގޮތުގައި އެ ދުވަހަކީ ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކުރި ދުވަހެކެވެ. ސިނަމާލެ ބްރިޖަކީ ރައީސް ޔާމީން ހިންގެވި ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއެވެ.

3- ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހިމް ނާސިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ ނޮވެމްބަރު 22، 2008 ސިންގަޕޫރުގައެވެ. އިބްރާހިމް ނާސިރަކީ ރާއްޖެ އަށް މިނިވަންކަން ހޯދައި ދިނުމުގެ ހަގީގީ ބާނީއެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ މަސްރަހަށް ދިވެހިން ނެރެދިނުމުގެ މޭސްތިރިއަކީ ނާސިރެވެ.

ނާސިރުގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް، ފަސްދާނުލާފައި ވަނީ މާލޭގައެވެ. އެއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ނިންމެވި ނިންމެވުމެކެވެ.

"އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި (ފަސްދާނުލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު) ރައީސް ނަޝީދު ވެސް އެގޮތަށް ކީރިތި ކުރެއްވި ތަން ދެކުނިން. އެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ ނެގީ ހަމަ އަޅުގަނޑު. ވަރަށް ކައިރިން ދެކުނިން،" މާލޭގައި ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތާ ބެހޭ ގޮތުން މުހައްމަދު އަލީ ބުންޏެވެ.

4- ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ދެ ހާދިސާއަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާ އާއި އެނަމާ ބޯޓު ހާދިސާއެވެ. ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ރަށްތައް ފަޅުވިއެވެ. ބައެއް މީހުން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުނެވެ. އަދި 17 މާޗް 2004 ގައި އެނަމާ ބޯޓު ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

"ސުނާމީ ކާރިސާ އާއި އެނަމާ ބޯޓު ހާދިސާ ހިނގިއިރު، ރައީސް މައުމޫންގެ އަރިހުގައި ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރިން. އެމަނިކުފާނުގެ އޮފިޝަލް ފޮޓޯގްރާފަރުގެ ގޮތުގައި. އަޅުގަނޑު ހަމަ ރައީސް މައުމޫން ވެސް ކީރިތި ކުރެއްވި ތަން ދެކުނިން،" މުހައްމަދު އަލީ ބުންޏެވެ.

މުހައްމަދު އަލީ އޮގަސްޓު މަހުގެ 1، 1999 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރައީސް އޮފީހުގައި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެ ހުރިހާ ތަޖުރިބާއެއް ކުރައްވަވައި، މުހައްމަދު އަލީ ބުނީ ރައީސުން ކީރިތި ކުރެއްވުމަކީ ސްޓަންޓެއް ނޫން ކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

58 ކޮމެންޓް

 1. ހުވާމް

  މަށަށްވެސް އިއްޔެ ރޮވުނު ރައީސްއަށް ކީރިތިކުރެއްވުނުތަން ފެނުނީމަ. މަށަކީ އިބޫއަށް ސަޕޯޓް ކުރާ މީހެއްވެސް ނޫން. އެކަމަކު މަށަށްވެސް ރޮވުނު.

  197
  89
  • ސަލާމްބެ

   ރުޔަސް ކީރިތި ކުރެއްވިޔަސްް ނުކުރެއްވިޔަސް ވެރިކަމައް އެރީ ހަމަ ރ ޔާމީންއަށް ލިބިފަހުރި ވޯޓުން ބައެއްކައްވާލާގެން. ދުރާލާރާވާގެން ނުހައްގުން ހުކުންކޮށް ރ ޔާމީން ޖަލައްލީތީ އެކަމާ ހިތާމަކޮށް ކަރުނައަޅާ ރޮމުންދިޔަ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ އިހްސާސް ތަކުގަ ކޮޅުފައިން ޖަހާފަ މިއަދަކު ވަކިން މާމޫރިތި ކޮށްކީރިތިކުރެއްވުމަކުން އެކަންބަލައެއްނުވަނެވޭ. މިއަދު ވަގޭ ވަގޭ ގޮވިޔަސް ވެރިކަން ކޮށްފަ އެތިބީ ހުސްވަގުން
   ރ ޔާމީން ވައްކަން ކޮށްގެން ރައްޔިތުންނައް ގެނެސްދިން ތަރއްގީއާއި އެތައްގުނައެއް މަންފާތައް ހޯއްދަވާދެއްވި. ޖުމްލަ 35 އަހަރުން ނުވިތަރއްގީ އެންމެ ފަސްއަހަރުގެ ދައުރުގަ ރައްޔިތުންގެނެސް ދެއްވި ރައީސް އަކީ ހަމަ ޔާމީން. ޥީމާ ކީރިތި ނުކުރައްވާ ރ ޔާމީން މިނިވަންކޮށްދެއްވަވީ. ނޫނީ އިސްތިއުފާ......

   223
   165
   • އެމްޑީޕީ ބުރޯ

    ކަލޯ ޔާގުންޑާއެއީ ބޮޑު ވަގެއް! އޭނަޔަށް ތާއީދުކުރާބަޔަކު މިގައުމުގައެއް ނޫޅޭ! ތާއީދުކުރިޔަސް ކުރަނީ ރާއްޖެތެރޭ ގަމާރުން !

    55
    128
    • މުހުންމަދު

     ޟމމމމމ

     މީނަމީ ވަކިކޮންތާކުން އައި ބޯބުރާނޗެއް

     81
     14
   • މާޒީ

    ނަޝީދަށް އެނގުނަސް ރައީސަށް އެކަން ނޭނގި އޮތުން އެކަށީގެންވޭ.

    7
    3
  • ނަކް

   މަވެސް ތި ލާދީނީ ރީނދޫ ގުންޑާއިންނަށް ތާއީދު ނުކުރަން ހާއްސަކޮށް ކެނެރީ މޮޔަ ބުއްޅައަށް.. އެކަމު ސިޔާސީ ނުކުރަން މިކަމެއް.. އިބޫގެ ބޮލަށް ހުރިހާކަމެއް އަންނާނި އެ މަޤާމުގަ މަ ހުރިނަމަވެސް އެހެންވާނެ.. ވަރަަށް ދެރަވި ވަގުތެއް އެއީ.

   170
   47
 2. ލޮލް

  ތީގެން ހަގީގީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައެއް ނޫން ޔާމީނު ތި އެކްޓު ޖެއްސީ. އަމިއްލަ އެދުމަށް ކުރި ކަމުން އެތަކެއް ފައިސާ އެއް ވަގަށް ނެގީމަ އެކަމުގެ ކަރުނަ އެއީ. ގުދޯ ގުދޯ ނުގޮވާ. މި ޖަހަލަ ވަގުތެއްގަ މުހިއްމީ ރޮއެފަ ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަ ޖެހުމެއް ނޫން. އެހެން ނޫނަސް މީ އެތަށް ބައެއްގއ ފުރާނަ ގުޅިފަިވާ ކަމެއް. ގައުމުގެ ހާލަތުގެ ގޯސް ކަމުން މި ކަމުގެ ބިރުވެރި ކަމުން ކީރިތި ކުރެއްވުން އެއީ އޯގާތެރިކަން. މި އަދި ތިކަހަލަ ހަބަރު ޖަހަންވީ ވަޖުތެއް ނޫން. !!!!

  61
  182
 3. މޯޑް

  މައުމޫން އަބދުލްގައްޔޫމު ވެރިކަމުގައި ހިގި އެއްމެ ބޮޑުއެއްހާދިސާއަކީ 3 ނޮވެމްބަރ 1988 އެ ވާކައެއް ނެތް؟

  172
  11
  • ޢާންމުން

   3 ނޮވެމްބަރ ގަ އޭނާ ރައީސް އޮފީހުގަ ނޫލޭތީ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ނެތީ

   147
   3
  • ޙުސައިން

   ޢެދުވަހު ހެނދުނު މުހައްމަދު އަލީ ތައްޔާރުވީ ކެޑޭޓައްދާނވެގެން.އިނގޭތީ މިބުނީ.

   26
   1
 4. ނަައީމް

  މިދަނޑިވަޅުގަ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލް ކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ސޯލިހުވެގެން ރޫންނޭގުނަސް ވަރިހަމަ ބުނީމާރުއީ އެކްޓް އިބޫވެސް އެބަލާފަ ހަމަހެނީ ހެހެހެހެހެހެެހ

  121
  68
 5. ސޯބެ

  ސުޓަންޓެއްނޫކަން އެނގޭ އެއްއަށްވުރެއް ބޮޑަށްފެނިގެން ދިޔައީ ނާގާބިލުކަން،،،،އިސްތިއުފާދެއްވާ،،..ސޯލިހު އިސްތިއުފާ

  131
  134
 6. ޝަފީއު

  މި ދަނޑިވަޅުގަ ކާކުތޯ ރު އީ ކާކުތޯ ނުރު އީ ބަލާކަށެ އއް ނޫން ރަ އްޔިތުން ބޭނުންވަނީ. ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމެ އް ކުރެވޭތޯ ބަލާބަލަ..

  112
  30
 7. އައިޝް

  ރައީސުންގެ ވެސް އޮންނަނީ ހިތެކޭ...އެމީހުންނަށްވެސް އަސަރުކުރާނެ.އެމީހުންނަށްވެސް އިޚްސާސްވާނެ

  130
  12
 8. ނަގުލު ފިއްތި

  ތިތަނުން ސްޓަންޓް ޖައްސާނެ ހަމައެކަނި މީހަކީ ނަށީދު. އެއީ ރައްޔަތުން ދެކެ އިންތިހާޔައް ގެރި ލޯބި ވާމީހެއް.

  174
  36
 9. ނަގުލު ފިއްތި

  ތިތަނުން ސްޓަންޓް ޖައްސާނެ ހަމައެކަނި މީހަކީ ނަށީދު. އެއީ ރައްޔިތުން ދެކެ އިންތިހާޔައް ގެރިލޯބ ވާ ބޭފުޅެއް.

  103
  30
 10. އދ.

  މަގާމު ދިފާ އުގާ ތިހުރިހާ ވާހަކަ އެ އްދަ އްކާނެ އަދި ވަކިންހާސަކޮ އް ތިކަންތަ އް ސޯސަލްމީޑި އާގާ ގިނަބަޔަކު ސިޔާސީގޭމެ އްކަމަ އް ބުނަމުންދާތީ
  މުހަ އްމުހައްދު އަލީ އައްމަޖުބޫރުވާނެ

  55
  22
 11. ޝީޒާ

  ތިތަނުން ސްޓަންޓް ޖައްސާނެ ހަމައެކަނި މީހަކީ ނަށީދު. އެއީ ރައްޔިތުން ދެކެ އިންތިހާޔައް ގެރިލޯބ ވާ ބޭފުޅެއް.

  82
  22
 12. އިލަފް

  ދެއްކުންތެރިކަން ސީދާ
  ސަރުކާރުގެ އިހުމާލު ބޮޑުކަމުން

  104
  45
 13. އިބްރާހިމަ މުހައްމަދު ސޯލިހު ގެ ނަންބަރ 1 ފޭން

  ހެހެހެ...އެއްގޮތަކަށްވެސް ސްޓަންޓެއް ނޫން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރުއިމަކީ. ރައްްޔިތުންނަށް އެމަނިކުފާނުގެ މޫނުކޮޅު ފެންނަނީ ވެސް ހާލަކުން އެއްފަހަރު. ތިހާ ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާނަމަ މުޅި ކްރައިސިސް ތެރޭ ކިތައް ފަހަރު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރާނެ. ރައްޔިތުން ގެ ހިތައް ލުޔެއް ދިނުމަށްޓަކައި.

  75
  44
 14. އިބޫދާއޫދު

  އިބޫ އަށް ރޮވުނީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލު އަމިއްލައަށް އިހުސާސުވީމަ. އެންމެ ރަގަޅަށްތޯ ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރެވުނީ. އެއްވެސް ބަޔަކަށް ޚާއްސަ އިނާޔަތްދީ ކަރަންޓީނު ނުކޮށް ގެއަށް ފޮނުވުނުތޯ...މީ ވަރަށް ވާހަކަ.

  104
  30
 15. ބޯކިބާ

  ތިއަކުނެތް އަހަރެމެނަށް މާކަ މުހިންމު އެކަކުވެސް، އެކަމަކު ޖެހިގެން މިހިރަގޭ އައިސަ ކީރިތި ކުރައްވައިފިއޭ ބުނެފިއްޔާ މުހިންމު.

  39
  8
 16. ރަތްމަސް ބެ

  ވަރަށް ސާފު ރަ އްޔިތުން ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ގެނުވީކީ ރޯކަށެ އް ނޫން ، ހިތް ބަލި މީހުން ތިބެންވީ ގޭގަ އި ، ކޮންމެހެން ރަ އްޔިތުން ކާރިން ސަޕޯޓް ހޯ އްދެވުމަށް ޗަރުކޭސް ކުޅު އްވާނެ ކަމެ އް ނެތް ، ނާ ގާބިލު ކަން އި އްޔެ ެއނގި ހާމަ ވެ އްޖެ ، ކާނެ އެތިކޮޅެ އް ގަންނަން ވެސް ވަގުތު ކޮޅެ އް ނުދީ ދަމާ ހަލާ ރަ އްޔިތުން ވެ އްދީ ގެ ތަކަށް ، ކޮންމެވެސް ވަރެ އް ގެ ވަގުތު ކޮޅެ އް ދެ އްވި ނަމަ މި އަދު މިހާލުގަ އި ނުޖެހުނީސް ، ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

  55
  22
 17. ރަތްމަސްބެ

  ވަރަށް ސާފު ރަ އްޔިތުން ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ގެނުވީކީ ރޯކަށެ އް ނޫން ، ހިތް ބަލި މީހުން ތިބެންވީ ގޭގަ އި ، ކޮންމެހެން ރަ އްޔިތުން ކާރިން ސަޕޯޓް ހޯ އްދެވުމަށް ޗަރުކޭސް ކުޅު އްވާނެ ކަމެ އް ނެތް ، ނާ ގާބިލު ކަން އި އްޔެ ެއނގި ހާމަ ވެ އްޖެ ، ކާނެ އެތިކޮޅެ އް ގަންނަން ވެސް ވަގުތު ކޮޅެ އް ނުދީ ދަމާ ހަލާ ރަ އްޔިތުން ވެ އްދީ ގެ ތަކަށް ، ކޮންމެވެސް ވަރެ އް ގެ ވަގުތު ކޮޅެ އް ދެ އްވި ނަމަ މި އަދު މިހާލުގަ އި ނުޖެހުނީސް ، ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

  36
  16
 18. ހޮނު

  ކަލޭމެންކުދިން ކޮޅު ވެރިކަން ކުރަންވީނުން

  30
  21
 19. ހޮނު

  މެންކުދިން ކޮޅު ވެރިކަން ކުރަންވީނުން

  20
  4
 20. ނަސީދު

  ޢެހެނަވީމާ ކޮއްމެރައީސްއެއް ވެސް ރޯންޖެހޭނެތާ ޖޯކަރުންތަކެއް

  21
  9
 21. ނަސީދު

  ޢެހެންވީމާ ކޮއްމެރައީސްއެއް ވެސް ރޯންޖެހޭނެތާ އެބަޖެހޭތާ ރައްއިތުން ހައްދަން

  21
  11
 22. ނާސިފު

  ޢެހެންވީމާ ކޮއްމެރައީސްއެއް ވެސް ރޯންޖެހޭނެތާ އެބަޖެހޭތާ ރައްއިތުން ހައްދަން

  14
  16
 23. ގައްމު

  ނުރޮއެ ފާބާގެންދިޔާމަ ރޯކައްނުޖެހޭނެ ބޭކާރު ވައްތަރު ޖެއްސުމުގެ ބޭނުމެއް ނެއް މިހާރު އެނގިޖެއްނޫން މީކީތިމައްނަޔައް ވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫންކަން

  40
  14
 24. ޔޫސުފު

  ސަބާހޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް...މިޤައުމުގައި އުފެދުނު އެންމެ ޤާބިލް ރައީސަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް... ދިވެރިރާއްޖޭގެ ތަރަޤީގެ ބާނީ..... އަންނަ ވެރިކަމެއްގައި މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް..

  64
  30
  • ށ

   އާނ. ބުރިޖު އަޅާ ދިނީ މަ ދޯ.??

   12
   5
 25. ނުރަބޯ

  މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ރާއްގޭގެ އިގްތިޞާދުގެ މައި ތަނބު ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަން މުޅިން ހެން ހުއްޓި މަރުތަޅު އެޅިފައި އޮތުން ކަމަށް ރީނދޫ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުން ދެކޭއިރު ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި ހަމަ ރީނދޫ އެމްޑީޕީ އިން ނޫންތޯ ފަތުރުވެރިން މި ގައުމަށް އަޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ހަތަރުބިތުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކަޓްކޮށް އަޑުއުފުލީ....؟ އެމީހުންގެ އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވިނަމަ ހަމަ މިއަދެކޭ އެއްފަދައިން އެ ދުވަހު، ދަތި ތައް ކުރިމަތިވެފައި ނޫންތޯ އޮތީހީ....؟

  48
  13
  • އަރޮޅިހަސަނު

   މި ފިކުރަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ، ފަނާކުރެނިވި ، ފަސާދަ އުފައްދާ ފިކުރެއް ، ވަރަށް ސާފު ސުންޕާ އެޖެންޑާ19 ގެ ވަބާވެރިކަން ބަދަލުވީ ކޮވިޑް 19 ޔަށް ، ރައްބެއް ، ރަސޫލެއް ގަބޫލު ނުކުރާ ފިކުރަކީ ނުރައްކާބޮޑު ބިރުވެރި ފިކުރެއް ، ހުރިހާވެސް މައްސަލޔަކީ ދިވެހީން ނަށް މި ފިކުރު ނޭނގުނު ކަން ، ހިތުން މިގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު ކަމަށް ހެދިގެން އުޅޭ ސޮނިބެޔަކީ ހަލެއް ފަރެއް ވަކިވާ މީހެއް ނޫން ، ފައްކާ ޖާހިލެއް

   19
   6
   • ޙ ހޒ

    ????

 26. ސނަހީމަ

  ދެން ރައީސު ރޮއެރޮއެ އޮވެބަލަ ގޭގަ ވެރިކަންކުރަން އިނގޭމީހަކާ ތިކަނަ ހަވާލުކޮއްފަ.

  36
  20
 27. ރަސީލާ

  ނޮޓް އިންޓެރެސްޓެޑް!!!!!!!!!

  22
  13
 28. ސާފު ޙާޖަމު ނުވާނެ ޖަވާބު

  ކޮންމެހެން 3 ރަޢީސުން ކީރިތި ކުރެޢްވި ސުރުޙީޢަޅާފަ ރަޢީސް ސޯލިހުގެ ހިޢްވަރާޢި ޢޯގާތެރި ކަމަމުގެ ވާލަކަޢިގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރަން ޢުޅޭނެކަމެޢްނެތް. މިވަގުތު މިޤަޢުމަޢް ބޭނުންބަނީ ފަޢިސާފަޢިސާ ޢެޢްނޫން.

  21
  18
 29. ޝަމީމަ

  އެކަކު ވެރިކަމުން ވެއްޓިގެން ރޯން އޮތް.. އަނެކަކު އިންތިޚާބުން ބަލިވީމަ ރޯން އޮތް.. ދެން ހުރިމީހާ ޖަލައް ހުކުމް ކޮއްގެން ރޯންހުރި.. އަނެކަކު ކޮވިޑުކަންތަކުގައި ހަދާނެ ނަގަދާނެ ނޭނގި ހަތަރުއުދަރެސް ފެނުޖެހިގެން ރުއި. މިއީކީ ރައްޔިތުން ބަލަނަ ބޭނުންކަންކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ހިތްވަރުގަދަ ކޮމްޕީޓެންޓު އިޚްލާސްރެރި ލީޑާރޝިޕް ވަރުގަދަ ޑިސައިސިވް ވެރިއެއް. ދަންޖައްސަން ގެންދިޔައިރުވެސް ހިތްވަރާއި އެކު ސައްދާމް ހުސެއިން ދިޔަގޮތައް ހުރެވޭނެވަރުގެ ޝަހުސިއްޔަތެއް.

  38
  8
 30. އއސ

  ރައީސް ސޯލިޙްގެ ތަފާތަކީ ދެއްކުންތެރިކަށް

  47
  22
 31. ފާދިގު މަކުނު

  ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެ ކިބޫ އެހެންވެ ރުއީ !!!!!!
  ކާކުތަބުނީ ވެރިކަމުގާ ހުންނާށޭ އަހަރަމެންނަށް ރޯ ތުއިވައްތަރު ދައްކާނެކަމެއްނެއް އަދިވެސް 2023 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމުގަ ކިބޫ ބަހައްޓާނަން ކުރިމަތިނުލިޔަސް ބަހައްޓާނަން ރައްޔިތުންވާނެ ވޯޓުދޭން ކިބުލައް!!!!!!

  29
  13
  • ކުނިތް

   ރައިއްޔަތުން މިވަގުތު ބޭނުމެއް ނުވޭ ސޯޕް އޮޕެރާ ބަލާކަށް ބޭނުންވަނީ ލީޑަރޝިޕް ދައްކަވާނެ ހަރުދަނާވެރިއެއް. މިއުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަނެވޭވަރުގެ ގާބިލުވެރިއެއް

   15
   2
 32. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ރައްޔިތުންމަޖިލީހުގައި 30 އަހަރު ހޭދަކުރި އެމް ޑީ ޕީ ޕާލަމެންޓުރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރ އޭނަގެ ޕާޓީ މެންބަރުން މަޖިލިސްތެރޭ ކަރާޓީ ތަޅާ ގައުމީ ދިދަވީދާ ގޮނޑިތަކަށް ކުޅުޖަހާ ކޮމްޕިއުޓަ ސިސްޓަމް ތަށް ހަލާކުކޮށް ގާނޫނު އަސާސީޔަށް ފައިންއަރާ 7 އަހަރު ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދީ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވިޔަނުދީ ވިޔާނުދާ އެތަށް ކަމެއް ހިންގިއިރު އިބޫ ކީރިތި ކުރެއްވިތަ؟ ރޮއިރޮއި ދެލޯ ފާރުވިތަ؟ ކޮބައިބާ ތިޔަބުނާ އޯގާތެރި އިބޫ؟ ، މި ކޮމެންޓު ޖަހާނެބާ؟

  30
  6
 33. އަލީ

  ޑްރާމާ!

  17
  4
 34. ބާބޫ

  މަވެސް ކީރިތި ކުރަން

  19
  3
 35. ވައްޑެ

  މިރާއްޖޭގަ ވެރިކަަން ކުރި މީހުން ނިކަމެތި ރަަ އްޔަތުންގެ ހަ އްގުގަ ނުރޯނެ އަސްލު ރޮނީ ކުރެވިފަވާ ކަންކަމާ ބިރުން ރައ އްޔަތުންގެ ހަ އްގު ތަކަ އް އަރަ އި ގަނެވިފަ ވާތީ

  15
  5
 36. ކައުންސެލަރު

  ނަންބަރު (...) ތިބުނާމީހާ ރުއީކީނޫން. ހަމަފޭކް ފޭކް ފޭކް. އެކަން އެނގޭނެ ފޮޓޯހޯދަން ވެއްޓިގަތް އިރުވެސް. އެއީކާކު ކަމަށް؟ އިބިލީހަށްވުރެ ނުބައިވާނެ.

  14
  4
 37. ބާގީ

  ދެން ވަހީދު ކީއްބާމިކުރީ؟

  15
  3
  • އަލީWas

   ބަގާވާތްކުރީ

   9
   7
 38. މޮހޮދު

  އިބުލެއް ކިނބުލެއް މޫނެއް ބަކަމޫނެއް ބުއްޅައެއް ކިޔާނެކަމެއް ނެތް ރ.ޔާމީން ވަރެއްނެތް.

  22
  6
 39. އަނާމް

  ކީވެތަ ޔާމީންގެ ރީތި ހިނިތުންވެފަ ހުންނަ ފޮޓޯއެއް ނުލާހިރީ؟

  14
  4
  • (:

   "ޔޯގަޓު" ރައިސަށް ވާތީ?

   4
   5
 40. އަންގަބޫލެބްލް

  ދެން އިތުރަށް ކޯއްޗެއް ޕްރޫވްކުރަންބާ މިއުޅެނީ؟ ފޮޓޯގްރާފަރަށް ދައްކާނީ އެމީހަކު ދައްކަން ބޭނުންވާނެ މަންޒަރެއް. ވަކި ރައީސެއް ނޫން. ޤައުމުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހަކު އާންމުންނަށް ސްޕީޗެއް ދޭން އަރާ ރޮއެގަތީމަ މަށަށް އިހުސާސްވީ ރައީސްއަށް ގޮތް ހުސްވީއޭ. މީ ސިޔާސީ ކޮމެންޓެއް ނޫން. ޢަހަރުންނަށް ހެޔޮ ކޮންމެ މީހަކު ވެރިއަކަށް ހުއްޓަސް.

  11
  1
 41. ޖަޒުބާތު

  ކޮބާ 3 ނޮވެމްބަރ 1988

  7
  1
 42. ވެރިމީހާ

  ވެރިކަމުގަތިބި ބޮޑުންގެއާއިލާތައް ރާއްޖޭން ބޭރުންގެނެސް މާލެތެރެއަށް ދޫކޮއްލީމާ ވާނެއެތިމިވީ ދެނެއް ރޯނެކަމެނެތް

  6
  1
 43. ނަން ބުނުމެއް ނެއިތް

  މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވެސް ރައީސުން ވެރިކަން ހޯދިގޮތް ތަ ބަލަންވީ.....
  އެމީހަކު ކުރި ކަމެއް އެމީހަކައް.....

  3
  1
 44. ޢަންސާރު

  ޢޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ހުރި އުޅުމާ ދީންވެރިކަން އޭނަ ގައިގަ ހުންނާނެ...ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެރަ ގޮތެއްވާން ދޫކޮށް ނުލާނެ ...އިންޝާ ﷲ...ސަރުކާރުގެ އެންގުންތަކަށް ބޯލަނބާ އެއްބާރުލުންދީ..އަދި ގިނަ ގިނައިން ﷲ އަށް ޒިކުރު ކުރުމުގއި ދެމި ތިއްބަވާ...ޒުވާނުންނޭ ދީނުގެ މައިބަދައކީ ތިޔަ ޒުވާނުން..ގައުމުގެ ކުރިމަގަކީ ތިޔަ ޒުވާނުން..މުސްލިމުންގެ އިއްޒަތަކީ ތިޔަ ޒުވާނުން...ﷲ ގެ ވަލިއްޔުންގެ ބަސްއަޙާ ވިޔާނުދާ އަމަލުތައް ދޫކޮށް ތައުބާ ވަމާ ތޯ..ކުރިއަށް އޮތީ ރޯދަމަސް...ﷲ އަޅަމެން އެންމެންނަށް އާފިޔަތާ ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކުރައްވާށި..އާމީން

 45. ހުވާ

  އުފަލުން ކީރިތި ކުރެވޭމީހުންވެސް ތިއްބަވާ ބަޔަލަށް ދެރައެއް ދެވުންވެސް އަނިޔާ އެއް ދެވުމުންވެސް އެގިހުރެ އެކަން ސިއްރުކުމުން އެކަމުން ބަޔަކަށް ދެރައެއް ލިބުމުންވެސް .ކޮވިޑް ރާއްޖެ އައުމަކީ މިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް.