މާލެ ސިޓީ ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި ބޭރުގައި އުޅެމުންދާ މީހުންނާ މެދު މިރޭ 20:30 އިން ފަށައިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން ދީފިއެވެ.

މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފުލުހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މިރޭ 20:30 އިން ފެށިގެން މަގުމަތީގައި އުޅޭ އާއްމުންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ގޭގައި ތިބުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާކަމަށް އެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

އަދި މި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްޔެ އާއި ހަމައަށް ފުރަބަންދު ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅުނު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފިޔަވަަޅު އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ އިތުރު 14 ދުވަހަށް ފުރަބަންދުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދުއެވެ.

މާލެ އިން މިހާތަނަށް 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައިވާެއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 28 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  7

  2
  1
 2. އަހުމަދު ނީޒް

  ސާބަހޭ ޕޮލިސް. މިގޭ ކައިރީވެސް މީހުން ބޭރުގަ ހޯބޯ ލަވާ އަޑު އިވޭ

  8
  2
 3. އަބްޗީ

  އަބިދަރިން ނަށް ކާންލިބޭނެ ގޮތް ނުހަދާ އިންޒާރު ދިނަސް ނިކުންނާނެ، ޑެލިވެރީ ކުރާ ތަންތަން ބޮއްސުންލާފަ، ސަރުކާރުން ޑެލިވެރީ ކޮށްދޭ ނިޒާމް އެއް ނުރާވާ. ދެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާ، ނުކުންނާނެ

  10
  19
 4. ކަމަނަ

  އަޅުގަޑު މިއަދު ސިފައިންނަށަ 2 ފަހަރު ގުޅައިފިން އެކަމަކު ސިފައިން އަޅާވެސް ނުލައި ފިލްމު ކުޅޭ ނިއުމާ މެން ގެ އާ ޖެހިގެން ހުރި ބާންގާޅީންގެ ފިހާރަ ކައިރި ބަންގާޅީން ނާއި ދިވެހިން ހީވަނީ އެހެން ކަމެއް ހެން ކޮބާތޯ ސިފައިންގެ ޒިންމާ ކޮބާ ކުރި ކަމެއް ކީއްކުަން ކިޔަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާ ވާހަކަ މީގެ ތެދުކަން އެންގޭނެ އެތަނުގައި ހަރު ކޮށްފައި ހުރި ކެމޭރާތައް ބެލީމަ

  11
  1
 5. މަ

  މާ ބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ. 1 އިރު ކައިގެން ތިބެންވިއަސް އެބަޖެހޭ ގޭގަ ތިބެން. ފިޔަވަޅު އަޅައި. ނަމުގަ ލޮކްޑައުން ކަމުގަ އާދައިގެ ދުވަހެއް. ބޯހަލާކު.

  19
  4
 6. ޙަމިސް

  ކާއެއްޗެހި ގެނެސްދީ ކޮސްވެގެން ނޫޅި އޭރައް ގޭގަ އޮވެވޭނި

  3
  14
 7. ސާބިތު

  ކޮބާ އެއްކަލަ އެލެކްސް ކަލޭގެ މަޖިލިސް ނުބާއްވާންތަ..؟ އިއްޔެވެސް އުޅުނީ ހަރޑުވެރފިހާރަޔަށް ވަދެގެން..؟

  ކާފިއުއަށް ގޮންޖަހާފަ.. ތިމާވަރެއް ނެތިގެން.. މިހާރު ހޮރަށް ވަނީދޯ؟ އެގޮލާ ބިރުގަތީދޯ؟

  ރައީސަށާއި، ގާނޫނަށް އަދި އާންމު އުސޫލަށް ގޮންޖަހާ މިހާރު ބިރުން ފިލީ ދެންފެންނާނީ 10ވަރަކަށް ދުވަސް ކޮށްފަ އަނެއްކާ ހަޅޭއްލަވަނަް ފަށާނެ

  15
  4
 8. ނަމަ

  ތިކަންކުރަން މާލަސްވެސް ވެއްޖެމިހާރު އެކަ މަކު ދެރައީ،ގެެއަށް ކާއެތިކޮލު ގެނެސްދޭނެ ނިޒާ މެއްނެތީ މަ

  13
  3
 9. މަނިކު

  ބޭރަށް ނިކުތުން މަނާ އެކަމަކު މާދަމާއިން ފެށިގެން އެމް ޕީ ލް މުއައްޒަފުން ޑިއުޓީއަށް ނިކުންނަންޖެހޭ ... ސަރުކާރު މުއިއްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ މީ ކޮންކަހަލަ ހަމައެއް

  14
  1
 10. ޖޯން

  ފިޔަވަލު އަޅަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ބަންގާލިންނަކީ މިގައުމުގާ އެއްވެސް ގާނޫނެއް ގަވާއިދެއް ނުހިނގާބައެއް. ރާއްޖެ އަންނަގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް އެއްލާލައި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތާލާފަ މިބުނަނީ ތިމަންނަ ގެނައި އެޖެންސީން ތިމަންނައަށް އަޅައެއްނުލިޔޭ.

  10
 11. Anonymous

  ކާތަކެތި ހުސްވެއްޖެ. ޚކިބޫ ބުނި ޑެލިވަރީ ވަނީ ފެއިލް ވެފައި

  6
  7
 12. ސޮނިފުހޭ

  ތިީ ރަނގަޅު ކަމެއް ބަސްނޭހުމުގެ ނަތީޖާ އިޓަލީ އިގިރޭސި ވިލާތް ވެސް ހައްދުން ނެއްޓުނީ ފަރުދީ ޒިންމާ އެންވެސް ނަގާ

  12
  1
 13. ޝާޑު

  އަޅުގަނޑު ތިކަމާއި ހަމަ ތާޢީދު! ވަރަށް ހަރުކަށިވާންޖޭ، ނޫނީ މިކަމެއް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވާނެ

  12
  1
 14. ރޯޑް

  ކޮބައިތޯ އިންޑިއާއިން ގެނައި ވަފުދު. މަހީކުރީ އެވަފުދު ވަޑައިގަތީމަ ދެން ރާއްޖެ މިއޮތީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ރައްކާތެރި ކުރެވިފައި ކަމަށް. ޕޮލިހުން ނިކަން އެބޭފުޅުން ވީތަނެއް ސާފުކޮށްލަ ދެއްވަބަލަ. އޭރުން ދެއްތޯ ތިބޭފުޅުންނަށް އިތުބާރު ކޮށްފައި ގޭގައި މަޑުކުރެވޭނީވެސް.

  8
  3
 15. Anonymous

  ތިހެން ވިދާޅުވާނެ ފުރަބަންދު ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް. ދެމީހަކު ޖޫރިމަނާ ކޮށްލީމަ ނިމުނީ. މަގުމަތީގައި ދިވެހީންނާއި ބިދޭސީން އުޅެނީ އުޅޭނެގޮތަކަށް.! މީހުން ޖެހިލުންވާވަރުގެ ފިޔަވަޅެއް ކެރިގެން ތިބޭ އަޅާލާ ބަލާ!! ޔަގީން ބޭރަށް ނިކުންނާކަށް ނުކެރޭނެ.!! އެވަރުގެ ލިޔާގަތާ ގާބިލްބައެއް ފުލުހުންނަކީ!

  7
  2
 16. ޑަމީ

  އެބަ ރަނގަޅުވޭ. ލަފާކުރެވޭގޮތުން މިދިޔަ ދެދުވަހު ސިފައިން ހަރުކަށިނުވީ ޑެލިވަރީގެ ކަންކަން މުޅިން ހަމަޔަކަށް ނޭޅޭތީހެން ހީވަނީ. ޒަރޫރީބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބޭގޮތްވީމަ ދެން ވެވުނު އެންމެ ހަރުކައްޓެއްވާންވީ. އެންމެންވެސް ގަބޫލުކުރަންވާނެ އެ ހަރުކަށިކަން އެއީ އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ވާ ހަރުކަށިކަމެއްކަން.

  12
 17. .

  މިހާރުވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާ. އެއީ ބުއްދިވެރ ކަމަކީ އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި.

 18. ކާފަ

  ފިޔަވަޅު އަޅައިދެއްވާ.. މުޒާހަރާ ރޫޅަލާ ގޮތައް މީހުންގެއަށް ނޫނީ ޖަލަށް ގެންގޮސްދީ.. ނޫނީ އާންމުން ނިކުންނަންވީތޯ މީހުން ހުއްޓުވަން

  9
  1
 19. އަލެކްސް

  އިންޒާރު ނޫންދޭންވީ! އުމަރު ބުނާހެން ބަޑިހިފައިގެން ނުކުންނަންވީ!

 20. ނަސީރު

  ވަރައް ފުރިހަމަ ނިންމުމެއް އެކަަމަކު ފިރިހެނުން މަގުމަތިން ހަތްޔަރު ކުރާއިރު އަންހެނުންވެސް ހަތްޔަރު މުރެވެން ޖެހޭނެ. ޢެމީހުން ވަކި މަދެއް ނޫން މަގުތައްމަތީގައި. ( އަމިހްލަ މީހާގެ އާއިލާ އައްޓަކާ ވިސްނާލާފަ ގޭގައި މަޑުކޮއްްްްދެއްވާ )

 21. ބަލާބޮޑު

  ޢަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ކާންނުދީ މިހާރުވެސް ބަޑަށް މަރު ނޫންބާ މިވަނީ!

 22. ނަައީމް

  ބަސްއަހައިގެން ގޭގަތިބިމީހުން އަދިވެސް ތިބީ ހަަ ބަސްއަހައިގެން ގޭގަ ތީކަލޭމެންކުރަން އެގޭކަމަކީ ޖޫރިމަނާކުރުން ބަލަ ގޭގެއަށް ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދީބަލަ ތިޔަތިބީ އަތަށް ގޮވާފަ ފެންހުސްވެގެން އެނިކުންނަންފަށަނީ ބިރުވެރި ހުސްއަނގަ އެހެންމީހަކު އެއްޗެއް ބުނެފިއްވާ ޖޮރިމަނާ މީވާ ސަރުކާރެއް ޔާމީންގެ ޓިމް އާއި ހަވާލް ކުރޭ ޔަގީން ވަރަށް ސަޅިކޮށް ތިކަން ރާވައިގެން ކުރާނެކަން ޔާމީނަކީ ހިކުމަތްތެރި ވިސްނުންތެރި ބޭފުޅެއް ދޫކޮށްލާ

 23. )

  އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި ތިކަން ހަވާލު ކޮއްލަނިކޮށް މައިތިރިވެދާނެ. އޭރުން ބަލިޖެހިގެން މަރުވެފައިތިބި މީހުންނަށްވުރެ ސިފައިން ތަޅައިގެން ބީތާއަރާފަތިބި މީހުން ކުރީގަ އުޅޭނީ.

 24. ޢަހަރެން?

  ދެން ފިޔަވަޅު އަޅާބެޔަ!!!..
  ތިހެން އިންޒާރު ދީ ދީ ހުއްޓަސް ނުވާނެދޯ މޮޔަތަކާ...

 25. ނަންނި

  މިރާއްޖެ މި ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެޔަށް ވައްޓާލީ ސަރުކާރުންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަން އިންތިހާއެވެ. ސަރުކާރަށް ބަރޯސަވާ މެންބަރުންނާ މަޖިލިސްގެ ރައީސްވެސް މަޖިލިސްތެރޭގައިވެސް މި ބަލިމަޑުކަމަށް ހަޖޫޖަހާ އިދިކޮޅަށް ބަލިޖައްސާފަ މިވެނިހެން ހަދާނަމޭގޮވާ އަޑު އިވުނެވެ. ސަރުކާރުން ކިރިޔާވެސް ހިރިލާތަންފެނުނީ މަޑިސީލަ ޕްރޮގްރާމުން ސަރުކާރަށް ޕްރެސަރު ކުރީމައެވެ.