ބ. ހިތާދޫ އަންހެނަކު ބަނޑުބޮޑުކަން ކުރިން ނޭނގި ފާހާނާ ތެރެއަށް ވިހައިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާ ބަނޑުބޮޑުކަން ކުރިން އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭގެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކައިވެނިން ބޭރުން ބަލިވެ އިނދެ އެ އަންހެން މީހާ ވިހާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ.

އޭނާ ވިހެއިކަން އާއިލާއަށް އެނގުނީ ފާހާނާ ތެރޭގައި ހަޅޭލަވާގަތް އަޑަށް ގޭގެ މީހުން ގޮސް ބެލި ބެލުމުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ދެމައިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި، އެ އަންހެން މީހާއަށް މީގެ ކުރިންވެސް ކައިވެނިން ބޭރުން ދަރިއަކު ލިބިފައި ވެއެވެ.

މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި އަހަރު ތެރޭގައި ރ. މަޑުއްވަރީގައިވެސް ކައިވެނިން ބޭރުން ބަނޑުބޮޑުވެ މީހަކު ފާހަނަ ތެރޭގައި ވިހާފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ނޭންގިއެއްނުހުންނަާނެ

 2. މާމިގިލީ މީހާ

  މީގެ ކުރިން މާމިގިލިން ވެސް އެއްގޭގެ 2 ކުދިން. ކައިވެނިން ބޭރުން ފާހާނަ ތެރެއަށް ވިހޭ..

  • ފާހާނާ ތެރެއަށް ތަ ހަމަ ވިހޭ؟
   ރަނގަޅަށް މަޢުލޫ މާތު ހޯދައިގެން ލިޔެލަބަލަ! ?

   • އާން
    ހަމަ ފާހާނާ ތެރެއަށް ވިހެއީ
    މީހުން ދިޔަ އިރު ކުއްޖާ އޮތީ އަތުގަ، މަސްގަނޑު އޮތީ ފާހާނާ ތަށި ތެރޭގަ

 3. ކަމަކު ވަައި ގަދަ

 4. ކައިވެނިން ބޭރު ވީމަ ތި ނޭގުނީ

 5. މަ ހީކުރީ އެމަންޖެއަށްެ ބަޑުބޮޑުކަން ނޭގޭކަމަށް

 6. ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.މީ ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގަ ހިނގި ނާޖާއިޒް ގުޅުމެއްގެ ނަތީޖާ.އާޚިރުގަ ބަދުނާމުވެ ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޙީއަށް މިއަރަނީ ހަމައެކަނި އަންހެންމީހާގެނަން.މިވަރުންވެސް އެއްޗެއް ވިސްނޭމީހުންނަށްވުރެ ނުވިސްނޭ މީހުން ވަނީ ގިނަ... ލަދުންބޯހަލާކު..

 7. ސްވިޒަލޭންޑް ގައި ތިޔަކަހަލަ ކަންތައް ހިގާނެ

 8. ކިނޮޅަހު ބޭރި

  ތި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހިނގާނެ. މަޑުއްވަރީ އަކީ ނަމޫނާ ރަށެއެް. ކޮބާ މޮހެދޭ؟ ހީވޭ ކަމެކޭ ހެން.

 9. ވިހެއީކަން ޔަޤީންތަ އެހެންވީރު ފޮޓޯ ޖަހާލިނަމަ

 10. ކީއްކުރަން ކައިވެނިން ބޭރުކިޔާ ނަން ރީތި ތިކުރަނީ.. ތިފަދަމީހނަށް ބުނަނަވީ ބަހަކީ ހަރާން ޒިނޭ ކޮށްގެން ބަނޑު ބޮޑު ވިއްޔޭ

 11. ތި ވެދާނެ ފެންވަރުގަ ކާ ކުއްޖަކަށް

 12. ކޮން ކާވެނިން ބޭރެއް ތަ؟ ޒިނޭ ކޮށްގެންނޭ ބުނަން ބިރުގަންނަނީތަ.