އަމިއްލައަށް މަރުވާން ވެގެން މޫދަށް ފުންމާލި ދަރިވަރަކު ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

މި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިޔޯއެއް މީސް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު އެވީޑިޔޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި މި ކުއްޖާ ނަގައިގެން ގެންނަ މާލޭ މަސް މާރުކޭޓާ ދިމާ ބޭރު ތޮށިމަތިންނެވެ. އަދި، އެކުއްޖާ ސަލާމަތް ކޮށްގެން ގެނައުމުގައި ފުލުހުންނާއި އާއްމުން ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރުވެސް ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިޔޯ އިން ފެނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުއްޖަކު މޫދަށް ފުންމާލި ޙާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެސަރވިސް އަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު 11:58 ގައި ފުލުހުންނަށް މިކަން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު އެކުއްޖާ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ. މޫދަށް ފުންމާލި ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީވެސް ފުލުުހުންގެ ވެހިކަލެއްގައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މޫދަށް ފުންމާލި ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސްއެއް ނޫނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ނާސިޙް

  ޑިޕްރެޝަން،

  • ޔާއިދޮރޯސް

   ކޮމްޕްރެޝަން

   • ޫނަނާ

    އެކްސްޕްރެސަން

    • ޖެކޮލިން

     އިމްޕްރެޝްނއ

 2. ޝަަައިނާ

  ޕިސްޕިސްޕިސް....... މައިންބަފައިން ނަށް ރަގަޅަށް ނުބެލެވެނީ.....

  • ކޮކި

   އަބަދު މައިންބަފައިން މަތި ނާޅުވަބަލަ

  • ސިކުމީ

   ބޮޑެތި ކުދިން މައިންބަފައި އިނގިލި ކުރަިގަލައޮގެން ކިހިނެއް ގެންގުޅޭނީ.

  • ތިޔޭ އެއްކަލަ

   ތީ މަ ދަންނަ ކުއްޖެއް. އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ވެގެން އުޅުނީ ސްކޫލް ތެރޭ އެ ކުއްޖާއަށް ބުލީ ކުރާތީ. ކަމެއްވާ އިރަށް މަޔާ އަޅާގަނެގެން ނޫޅެބަލަ..

  • މަދަރ

   މައިންބަފައިންގެ ބަސް އަޑުައަހާނަމަތާ ކަމެއްވެސް ވާނީ... އެހެންނުންން ވާނީ ކުކުޅަށް ވުރެން ބިސް ދޮށި ވެއްޖެ ވިޔަ މިހާރު....

 3. ނުރަބޯ

  އެހެންތާ ވާނީ މިކަމުގެ ހުރި ނުބައި ކަމާ ބިރުވެރިކަން މީސްތަކުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންތިބި ޝައިޚުންވެސް އުޅެނީ ސިޔާސީވެގެން ކަންނެލި އޮޑި އެއްލިބޭތޯ އެމީހުންގެ ފޫބުޑުގަ ވިއްޔާ.

  • މަދީ

   ދެން ނުރަބޯ ތަންތަނަ އަރާ ހެޔޮ ނަސޭހަތް ދޭނަމަަ ދޯ

  • ޝައިހުންގެ މަތިނާޅުބަލަ .އެއީތަ ތިމާގެދަރިބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ. މައިންބަފައިންނަށް އެވަރުބުނެދެވެންވާނެ.
   .ކަމެތްވާއިރަށް އަނެތްމީހާގެވާހަކަ ދެއްކީމައެނިމުނީ ?

 4. ސަދުން

  ދުނިޔެމަތިން ފޫހިވީމާ މިހެންވެސް ވާނެ.

 5. މަންމަ

  ޝައިނާ ތި ގޮތަށް ކޮމެންޓް ލިޔާ އިރު ވިސްނާލާ، ދަރިންނަށް ކިތެއްމެ ވަރަކަށް ނަސޭހަތްދީ ތެދު މަގު ދައިކައިދިނަސް ކުދިން ވަކި ވަރަކަށް ބޮޑުވެ މުޖުތަމއު އަށް ނިކުތީމަ އެކުދިން ކައިރި މައިބަފައިންނަކީ އެއވެސް ބަޔަކަށް ނުވޭ. އެއަށް ވުރެ ބޭރުތެރޭގެ ނުފޫޒު މާ ބޮޑު. ވަކި މައިބަފައިން ނުބަލާތީކީނޫން. ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވެސް މައިންބަފައިން ކުއްވެރިނުކުރޭ. މާދަމާ ތިބާ އަށް ވެސް މިފަދަ ކަމެއްދިމާވެދާނެ

 6. ނަބީލާ

  ލޯބިވެރިޔާއާ މައްސަލަޖެހުނީކަންނޭގެ! މިބަވަތުގެ ކަންކަމުގަ އަންހެނުންގެ ހިތްވަރު ވަރަށް ދެރަވާނެ!

  • ނަބީލު

   ނަބީލާ އަށް އިނގޭނެ ދުނިޔެމަތީވާ ހުރިިހާ ކަމެއް!

 7. މަ މިއު މަ

  ނާސިހާ ހަމަ އެ ބުނާ ހެން އެވެދާނެ ދިޕްރެޝަންއަށް. މިކަމަށް ވެސް އެބަޖެހޭ ހައްލެއް ގެންނަން

 8. ހުސޭނުބޭ

  އަނެއްކާ ބިޓު ކިހިނެއް ހެދީތަ؟

 9. މަރު

  ލޯބީގެ ކަމެއްނަމަ ހާސްނުވޭ ތިބާޔަށްޓަކާ އަހަރެން މިހުރީ ކުރީގެ ބިޓު ދޫކޮށްލާ ....

 10. Anonymous

  ނުރަބޯ މެންނަށް ޝޭހުން ކިޔާއެއްޗެއް އަޑުއަހަން މިސްކިތަ އެރިންބާ

 11. ޞަލޭ

  ކަމެއް ވީމަ ޝެހުން ދޯ ހަންދާންވަނީ...

 12. އަލްޖިބްރާ

  ތިމާގެ ސިކުޑިއާއި ހިތުގައި އިސްލާމީ އަޤީދާ ބަލިކަށިވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކު ތިފާޑުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރާނެ !

 13. ފިރިހެނެއް ނެތްތަ

  ތީ ހަމަ ފިރިހެނުން ނާ ހެދީ ހޭބަލި ވާތީ ވާގޮތް ކޮންމެހެން މައިންބަފައިންގެ އިހުމާލަކުން ނެއް ނޫން. ކުދިން ކިޔަވަން ފޮނުވަނީ ސްކޫލަށް އެތަކެއް އުންމީދު ތަކެއް ކޮށްފަ ހަމަ އެ މައިންބަފައިން ... ކޮންމެހެން ޑިޕްރެޝަން އޭ ނޫނީ އެންޒައިޓީ އެ ނޫން ދެއްތޯ !!!

 14. ކެޔޮޅު

  ދަރިފުޅު އުފަންވާއިރު ދަރިފުޅުގެ ކޮންޓްރޯލްއޮއްނާނީ މައިންބަފައިންގެ އަތުގަ އެކޮންޓްލޯލް ދޫކޮއްލަނީ މައިންބަފައިން އަމިއްލައައް، ދެންހަބޭސް!!

 15. ރީޒަން

  ގިނަ ފަހަރަށް އަންހެން ކުއްޖަކު މިގޮތަށް އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން އުޅޭނީ ދެ ގޮތުން އެއް ގޮތޭ އެއީ ލޯބީގެ މައްސަލަ އެއްގައޭ ނުވަތަ އާއިލާގެ މައްސަލަ އެއްގައޭ މިދެގޮތުން ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތެކޭ ތިޔާ ކުއްޖާ ބޭނުންވެއެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތަށް ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ބުނެދޭން އެއީ އޭ މަމެންނަށް އަޑުއިވިގެން ދާ މެސެޖް އަކީ. ތަމެން މިގޮތަށް އުޅެގެން ނުވާނެއޭ ތަމެން ޖެހޭނީ ވަރަށް ވިސްނުން ތެރި ކަމާއި އެކު އޭ ދުނިޔޭގައި އުޅެން އިރުއަރާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އާ ދުވަހެކޭ އާ އުންމީދަކާއި އެކު އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެން ހުރި ކަން ކުރެވޭތޯ ބަލާނީއޭ ކާމިޔާބު ވުމާއި ނާކާމިޔާބު ވުން އޮންނަނީ ކުރެވޭ މަސަައްކަތް ތައް އެއީ އެކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާނަމައޭ. އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ފޯރ ދިސް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ...

 16. މީ

  ﷲ ނޯވްސް

 17. ތުނިޔަ

  ވީގޮތެއް ނޭނގުނަސް ބަވާ ނަގާތި އެއްމެން ވެގެން..

 18. ސަރާ

  ކީއްކުރަން މޫނުގަ އަތް އަޅަނީ. ލަދުނުގަންނާތީ ބޮޑު ފާފައެއް ކުރަން އުޅޭނީ. ހަމަ އީމާން ކަމެއް ނެތީ.

 19. ޗަކޮއި

  މިއީ ޑިޕްރެޝަން. މިހެން ދިމާވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކަށްވާނީ ސްކޫލް. ބުލީ ނޫނީ ނަތީޖާ ނުނެރެވިގެން ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ޕްރެޝަރ ކޮށްގެން މިޙާހިސާބަށް ދާނީ.