ޑީރާޕީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ހަރަދުގައި ގއ. އަތޮޅު ފަރެހުޅުދޫގައި ޑީކޯ ޗެމްބަރެއް އަަޅަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް މިއަދު ޑީއާރްޕީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ޖާބިރުގެ ހަރަދުގައި ގއ އަތޮޅުގައި ހުޅުވޭ އެންމެ ފުރަތަަމަ ޑީކޯ ޗެމްބަރު ގއ. ފަރެހުޅުދޫގައި އަޅައި، ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"މި ފިޝާމެންސް ކްލިނިކްގައި ޗެމްބަރެއްގެ އިތުރުން އައިސީޔޫ ޔުނިޓަކާއި، ވެންޓިލޭޓަރ ފެސިލިޓީ އާއި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލީޓީ އާއި ކަރަންޓިން ފެސިލިޓީއެއްވެސް ވަނީ ގާއިމް ކުރެވިފައި" ޑީއާރްޕީން ބުންޏެވެ.

ޑީއާރްޕީން ބުނީ، މިކްލިނިކުން މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ މަސްވެރިންނަށް ހިލޭ އެމާޖެންސީ ހިދުމަތް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

"މިއީ ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދުފުޅު ފުއްދުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެއްވާ ހަދިޔާއެއް. ރައީސްއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން"

ހުވަދު އަތޮޅުގައި ޑީކޯ ޗެމްބަރެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މަސްވެރިކަން ކުރަން ނުކުންނަ މީހުން ޑީކޯ ވެގެން ހާލު ދެރަވާ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ވެފައެވެ. އަދި މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ގިނައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ، އެން ހޯދަން ފީނުމުގައި މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ ކޮށް، ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ފީނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިޙާރު ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ކެލާކުރޮޅި

  ޖާބުރޯ ރޯދަ ހަދިޔާ ބަހާނެ ކަމަށް ހީކުރީ

  24
  • ޝާހް، ރ.ވާދޫ

   ކޮން ރޯދަހަދިޔާއެއްބެހޭނީ ތީ އިބޫ ސޯލިހާ ބުއްޅަބެޔާ ދޭތެރޭ ފިތިފަހުރި މޮޔަ ޕަޕެޓެއް.

   14
   2
 2. މުރާދުބޭ

  ވަރަށް މޮޅުކަމެއް! ދިރިއުޅެންވީ ކަނޑު އަޑީގައި ސަބްމެރީން ތަކުގައި މިކޮވިޑް 19 އިގެ ތެރޭ. ޑިކޮމްޕްރެޝަންވީމާ ޖާބިރުގެ ޗެމްބަރަށް ދާނީ!

  16
  1
 3. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  މިހާރު ދާއިރާގެ މީހުނަށް ވައުދުވި ކޭބަލްކާރު ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުނީތަ؟ ހޮވުނީމަ އެކަން އެނިމުނީ. މިހާރުއުޅެނީ މުޅިންވެސް އެހެން ކަންކަމައިގެން. މިމީހުންގެ ފެންވަރުމީ. 5 އަހަރު ނިމެންދެން ތިހެން ދިގުދަންމާލާފަ ބަހައްޓާ.

  27
  • އޭތް!

   ކަލެއަށް ކީއް! އެކަން ނުވެގެން، ދާއިރާގެ މީހަކު ޝަކުވާ ކުރޭތަ އެބަ؟

   7
   3
   • ދާއިރާގެ މީހެއްމިއީ

    ބުއްޅަބޭ

 4. މައްކާރު --'ޒ

  މިތަނަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކޭބަލް ކާރުގައި ހިލޭ ދެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

  30
 5. އަސީ

  ތީހަމަސީދާ މީޑިޔާ ސްޓަންޓެއް ޖާބިރަކައް ކުރެވޭނެ އެއްވެސްކަމެއްނެއް.

  24
  4
 6. ދިވެހިން

  މީބުއްދިހަމަޖެހޭ ސޯރެއްނޫން.

  26
  2
 7. ލޮލީ ވަހީދު ބެ

  ބޭފުޅާ ބުނެމުންދާ އެއްމެ ކަމެއް ވެސް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަންތަ

  25
  3
 8. ދުންތަރި

  ކޮންމެހެން އިސްތިހާރުވެ މާ މޮޅު މީހަކަށްވާން ނުކުރެވޭވަރުގެ ކަންތައްކުރަންބުނެ ބޮޑެތި ވައުދުތައްވެ ކާށިދޫ ޖަރުމަނަށްހަދަންބުނެ ކާށިދޫކަނޑު ކޭބަލްކާރުއަޅަންބުނެ ނުކުރެވޭނެހާކަންކަން ކުރންބުނެ ފޮނނިކަނޑަމުންދުވާއިރު ނިކަމެތިރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރަށް ދަރާފައިވާ ދަރަނި އަދާކުރިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާތީ އަނގަ ބަންދުކުރުމަށް ބޮޑު މޮހޮރާއޭކިޔާ ރަށެއް އަނގަމަތީގަ ސަރުކާރުން ޖެހީމަ ސަރުކާރަށް ސަނާކިޔަކަސް މީހާގެ އަގެއް ނުހުންނާނެ

  13
  1
  • ޝާހް، ރ.ވާދޫ

   ވަރަށް ބޮޑުތެދެއް. ފަޅުރަށެއް ކަރުގަ އެޅުވީމަ މީހާމިހާރު އެހެރީ ސަނާކިޔާލަ ކިޔާލަ. ފަޕެޓްހެދިފަ.

   6
   1
 9. ބައްސާމު

  ކޮބޤ! ކޭބަލްކާރު ހުސްދޮގު ހުސްދޮބު ހުސްދޮގު ދިޔާނާ މިސޭކު މައިތިރި ކޮށްބަލަ

  11
  2
 10. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ނުވާނެތާ، ވާހަކަދައްކައިގެން ވާނެކަމެއް އޮވޭތަ؟ ބޭނުންވާކަންތައް އެއޮތީވެފަ. ވާހަކަދެއްކިއްޔާ ވަކި އަޑުއަހާނެތަ؟

 11. އަލްޖިބްރާ

  ކަލެއަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވޭނެ މީހެއް ނޫންކަން މިހާރު ކަލެއަށް ވޯޓް ދިން މީހުންވެސް ޤަބޫލު ކުރޭ ! އެމީހުންގެ ބޮލަށް އެރިގެން ވޯޓް ހޯދިއަސް މިހާރު ކަލެއަކީ ފުއްވަޅުން ގޮއްސަ ހުރި މީހެއް ! މިފަދަ ދަޑިވަޅުގައި އެންމެން ދާން ބޭނުންވަނީ ޑީކޯ ޗެމްބަރަށްތަ ؟

 12. މިއަދު

  ޖާބިރުގެ ވައުދު ފުރަތަމަ ފުއްދަންވީނޫންތޯ ދާއިރާގެ ރަޢިއްޔަތުން މިތިބީ ނުކައި ހާލުބަލާލަން ގުޅާވެސް ލެއްވިއްޔަ ކީއްތޯ

  4
  1
 13. ޖާބެ

  ެެަެެަެެަެެެެަެެަެެަެެެަެެަެެަެެެެަެެަެެެަެެަެެަެެެެަެެަެެަެ. ކަލޯ ޗެމްބަރު ތިއަޅަނީ ކާށިދޫ މީހުން ލައްވާތަ؟ ކިތައް ފުރާޅު ތިޗެންބަރުގައި ހުރޭތަ؟