މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބަހުސަކީ މިޖީލުގެ ކާމިޔާބު ނުވަތަ ހަލާކު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އެއްއަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް އަދި އެމްއެމްއޭ އިން ދިގު މުއްދަތައް ލޯނު ނެގުމުގެ އިހްތިޔާރު ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބަހުސަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖޭގެ ބަރުލަމާނީ ހަޔާތުގައި އަންނަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަހުސް. މިއަދުގެ ބަހުސްގެ ހަޤީޤީ ޔަމިއްޔާ ވެގެންދާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީލުގެ ކާމިޔާބަށް ނުވަތަ ހަލާކަށް." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ހިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓައި، ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހޭދަތައްކޮށް، އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކަންކަން ފުއްދޭ މިންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަށް އެމްއެމްއޭއިން ދިގު މުއްދަތަށް ސަރުކާރަށް ލޯނު ނެގޭ ގޮތް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިހާރު ޤާނޫނު އޮންނަ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އިން ސަރުކާރަށް ނެގޭނީ 219 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ 4.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު އެމްއެމްއޭ މެދުވެރިކޮށް ނަގާށެވެ.

އެއަދަދަށް އެމްއެމްއޭ އަށް ލޯނު ދެވޭނީ ފައިސާ ޗާޕް ކޮށްގެން ކަމަށާއި އެހައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޗާޕް ކޮށްފިނަމަ ޑޮލަރުގެ އަގު އާދަޔާއި ހިލާފަށް ދަށްވެ، މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤުތިޞާދީ މައްސަލަތަކަށްވުރެ ވެސް މާބޮޑަށް އިޤުތިޞާދީ މައްސަލަތައް ދިމާވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

32 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ބުއްޅަބޭ ކަލޭ ތީ މި ޤައުމުގެ ހަލާކު

  114
  4
  • އެހާ ސިޔާސީ މީހެއް ނޫން...

   ތި ބުނާ ބުޅައްބެއަކީ ކުރިން މި ގައުމަށް ހިދުމަތްކުރި މީހެއް. އެތަށް އަނިޔާތަކަށް އެތަށް ވޭންތަކަށް ތަހަންމަލު ކުރި ބަތަލެއް. ހިތް ނުތަނަވަސް ކަމާއި އަޅުވެތިކަމުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރިމީހެއް. ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ހުއްދަދިން މީހެއް. މިއަދު ތި ކޮމެންޓު ވެސް ޕޯސްޓުކުރެވެނީ ތި ބުޅައްބެގެ ސަބަބުން. ފުންކޮށް ވިސްނާލުމަށް އެދެން (:

   2
   21
   • އެރްމާނާ

    ދޯ. ކީއްކުރާނީ. ޕިންކު ކުދިންނަށް ވިސްނޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން?

   • ޝަރޫ

    ????????

 2. ޚަަ

  ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް އޭ ތޯ؟

  84
  5
 3. ހުސޭނުބޭ

  ގަމާރާ! ތިއީވެސް ގާނޫނު ހަދާ ތަނެއްގައި ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތަ؟ އެހެންވިއްޔާ ގާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރޭ މި ޖީލުގެ ހަލާކަކީ ކެނެރީގޭ ބުއްޅަބޭ މިގޮތަށް!

  125
  3
 4. އެމަންޖެ

  ތިޔައްވުރެ ރަނހަޅު ވާނެ މިގައުމުގެ ހަލާކަކީ ނަޝީދުތޯ ބަހުސް ކުރިއްޔާ، އަހަރެން ބުނާނީ ތިޔައީ މިގައުމު ހަލާކޭ.

  129
  5
  • ރޮވެނީ

   ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 5. އިރުޝާދު

  ބަރުލަމާނީ ވެރިކަމެއް ކުރެވޭކަހަލަ މީނަޔަށް

  95
  3
 6. ފަރީޝާ

  މަޖިލީހުގެ ގޮތެއް ނޭގެ... ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަންނިޔަކީ މިގައުމުގެ ހަލާކު އެއީ ގިނަބަޔަކު އެއްބަސްވާ ހަޤީގަތެއް މިހާރު..

  އެއްއިރަކު ތިވަރެއް ނެތިގެން އުޅުނަސް.. މިހާރު ވަނީ އުނދަގުލަކަށް..

  ބޮޑަށް ރަގަޅީ ކަންކަމާއި ނުބެހި ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުން.. ރައިޔަތުްންނޭ ކިޔައިގެން ދެއްކި ދަޅަތައް މީސްތަކުންނަށް ހާމަވެއްޖެ..ދޮގުހެދުމުގައި އެއްވަނަކަން ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ..އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިފައިވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ..

  އައްޑޫ މީހުން އޮޅުވާލައިގެން މިއޮތް ހާދުވަހު ވޯޓުހޯދަން ގުބޯހެއްދިކަން ވަރަ ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ..

  ދެން ހެޔޮ.. ތިވަރުންވާނެ.. އަވަހަށް ބޭރަށް ވަޑައިގެން އެވެރިންގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވާ..!

  61
  4
 7. ނިންޓ

  ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ގެންނަން އުޅޭހެން ހީވޭ

  43
  3
 8. ޟުފު

  ބަރުލަމާނީއެއްތޯ އޮތީ؟ މަށަށް އެވަރު ނޭގޭތީ އަހާލީ

  39
  2
 9. Anonymous

  ތީ ޑިމޮކްރަސީ ގެ ނަމުގައި މިޤައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލި މީހާ. އާއިލާތައް ރޫޅާލި މީހާ. ދެމަފިރިން ވަރިކުރުވި މީހާ. އެކުވެރި ރައްޓެހިން ހަތުރުންނަ،ށް ބަދަލުކުރި މީހާ. ވާނުވާ އެއް ކިޔޭނުކިޔޭއެއް ނޭނގޭ މީހާ. ލާދީނީ ރިޕޯޓް ނެރެފަ އޮޅުވާލަން އުޅުނު މީހާ. މިތާނގައި ބަނގުރާ ޢާއްމު ކުރަން އުޅުނު މީހާ. ޔާﷲ މިކަލޭގެ ކިބައިން މިޤައުމުގެ ސަލާމަތް ކުރައްވާށި އާމީން

  58
  2
 10. މަކަރުވެރި ސުންޕާ ކަމުން މިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރައްވާދޭ

  ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖައްސާފައެއް ނޫންތަ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ

  44
  3
 11. ބުސްރީ

  ތިޔައީ ކޮރޯނާގެ(ކިޔެވިތަނެއް ނޭނގޭ) ޕްރޮފެސަރުން. ހެއުނުވާނެ ގައުމަށް އަނިޔާނުދީ! މިބުނާއެއްޗެއް އަޅެ ފަހުމްނުވަނީތަ؟ ތިދޭއަނިޔާގެ އަގު ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހީކުރަނީތަ؟ ކަލޭމެން އިސްތިއުފާދީފައި ގައުމުގެ ޒިންމާތަކުގައި އެޔަށް ކުރިމަތިލާން ކެރޭ މީހުންނާއި ގައުމު ހަވާލުކޮށްބަލަ. މީ ހަމަ ކޮރޯނާއެއް ކަހަލަ ކެނެރީއެއް.

  38
  1
  • .

   ސާބަހޭ. ޙާދަ ސިޔާސީއޭ?

 12. ލުއި ލަމާނީ

  "އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖޭގެ ބަރުލަމާނީ ހަޔާތުގައި އަންނަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަހުސް. މިއަދުގެ ބަހުސްގެ ހަޤީޤީ ޔަމިއްޔާ ވެގެންދާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީލުގެ ކާމިޔާބަށް ނުވަތަ ހަލާކަށް." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ނެތް ނިޒާމެއްގެ ވާހަކަ މިކަލޭގެ ދައްކާ އިރު ގާނޫނާ ޚިލާފެއް ނުވާނެ ދޯ. ކުއްވެރިއެއްވެސް ނުވޭތަ؟ ހާ ދަ އިއްޒަތްތެރި އޭ

  30
  2
 13. މާލެ

  ވަރަށް ހެއްވާ. މި ދިޔަ 40 އަހަރު ހަރެން ނުދެކޭކަހަލަ ކަމެއް މިއީ.މިކަހަލަ ވަގުތުގަ ކަންކަން ނިންމަން ބަހުސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. ރައްޔަތުން ބާރު ދީފަ ވަނީ. ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން ވެސ މިކަހަލަ ކަމެއް އަދި ނުފެނޭ. ފެން ނަނީ ބޭނުންވާކަމެއް ނިންމާތަން.ބަންގާޅުން ވެސް ތިރިންނާ މަތިން ފޮނުވީ.ބަހުސެއް ނުކުރޭ. މިއީ އެކަމަކު ޑިމޮކުރަސީގަ އަރާތިބި ބަޔެއް.

  27
 14. ކޮވިޑު

  މިތާ އޮތީ ރަސްކަމެއް . ތީ މިގައުމުގެ ހަލާކު

  39
  1
 15. ވަގުތީ ދުނިޔެ

  "އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖޭގެ ބަރުލަމާނީ ހަޔާތުގައި އަންނަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަހުސް. މިއަދުގެ ބަހުސްގެ ހަޤީޤީ ޔަމިއްޔާ ވެގެންދާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީލުގެ ކާމިޔާބަށް ނުވަތަ ހަލާކަށް." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ---- މިފަދައިން ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ވިދާޅުވިއިރު މިޤައުމުގައި ބަރުލަމާނީ ވެރިކަމެއްތޯ މިހާރު މިކުރަނި ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެ ބައްލަވާށެވެ! މި ލާދީނީ ނަޝީދު ޤަބޫލު ކުރަނީ މިރާއްޖޭގައި މިހާރު މިއޮތީ ބަރުލަމާނީ ވެރިކަމެކޯލައެވެ. މިބަރުލަމާނީ ވެރިކަމުގައި ބޮޑުވަޒީރަކީ ކެނެރީގޭ ބުއްޅަބެޔޯލައެވެ.

  28
  1
 16. އަނހަ!

  މީގެ ދުވަހެއް ވަރު ކުރިން މާލީ ވަޒީރު ވި ދާޅުވީ ފައިސާ ޗާޕް ނުކުރަށްވާނަމެއެވެ. ރމ.ރައީސް މި ވި ދާޅުވަނީ އަނެއް ބަސްފުޅު. ބައެެއްބޭފުޅުން ރަށަށް މީހުން ދިއުމަށް ބާރު އެޅުއްވި އިރު އަނެއް ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުއްވީ ކްރައިސިސް ބަޖެޓް އެއް އުފަންކުރަން!

  މިވާގޮތް އޮޅިއްޖެ!

  25
 17. މަބޭ

  ގައުމު މިހާލަތައް ވެއްޓިފަވާއިރު މަޖުލިސްމެންވަރުންގެވިސްނުން މިހިރީ އަމިއްޖީބައްބޮޑުވާގޮތައް ކަންކަންކުރުމުގެ ވިސްނުން މިއަދުކިޔަމުންއެދަނީ ހަރުމުދާ ޕްރައިވަޓައިޒްކުރަން މީވަރައްނުރައްކާތެރި ވާހަކަތަކެއް.

  22
 18. ދަބަރޭ

  ވިހަގަދަ ހަރުފައެއް ގެ ވިހަޔަށް ވުރެ ފުލެޓް ދޮންބެގެ ދުލުގެ ވިހަގަދަ ކިހާބޮޑު ނޮހޮރުއްޕާނެތައް

  19
  1
 19. ޖަޒީރާމަނިކު

  މިސަރުކާރާއި، މިހާރު މިއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަކީ މިޖީލުގެ ހަލާކު.

  20
 20. Anonymous

  ކަލޭތީ މިގައުމުގެ ހަލާކު

  18
  2
  • ޙސސސޖjsސ

   އޯ ރިޔަލީ??

 21. ޖަހާންގީރު

  މިކަލޭގެ މިހިރީ ހިނދުކޮޅުގަތަ ބަރުލަމާނީޔޯ

  21
  1
 22. ބޯހަލާކު

  ދިވެހިންގެ މި ޖީލުގެ ހަލާކަކީ އަދި ނާކާމިޔާބަކީ މަނިއްޕުޅު. މަނިއްޕުޅާ ހެދި ދިވެހިންގެ ބޮޑު ޖީލެއް މިދަނީ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތެމުން ހަލާކުވަމުން.

  16
  1
 23. ޢަލިބެ

  މީނަ ތަކުރާރުކޮށް ބަރުލަމާނީއޭ މިކިޔަނީ ކޮންއިރަކު ދައުލަތްހިނގާ ސިސްޓަމް އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފަ އޮވެގެންބާ؟ ދިވެހިރާޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މިހެން. އެކަމަކު މީނާއަމިއްލައަށް ބަރުލަމާނީއޭ ކިޔަމުންދާއިރު އެއްޗެއްބުނެލާނެ މީހަކުހަމަނެތީބާ؟

  17
  1
 24. ނަސީދު

  މިފަހަރު މާލޭ އިންޓަނޭސަނަލްއެރ ޕޯޓް މަށައް ހަވާލުކުރަންވާނީ ޕްރައިވަޓޭސް ކުރާއިރު ޖީއެމްއާރ އައް ދީގެންނުވާނެ

 25. ނަައީމް

  ބުޅަލަށް މަސްގަނޑުދީފަ މައިމޫނާއި ގާސިމް ދުރުގަ އަތްޖަހަނީ ރައްޔިތުން ހަނާވަނީ އަޅާލަންހުރިމީހާވެސް ހުރީ ޖަލުގަ މިވެރިން ނަށް ވެރިކަންހޯދަދިން މީހުނަށް ވަރަށް ސަލާމް އެމީހުން އުޅެނީ ވަރަށް ފުދިގެން އަދިވެސް އަންނިވަރެއްނެތިގެން ބަލަ ހަދާން ނެތުނީތަ ކަތިލާނީ ފެންދީފައޭބުނާ އަޑު......

  • އަދުރޭ

   ޖަލުގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަތިބި އޭގެ ތެރޭގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހަކުވެސް އެބަހުރި