ކޮވިޑް-19 ގައި ނިމިގެން ދަންދެން ތިބޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުމަތުގައި ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ނުފެނުނު ނަމަވެސް މުޅި ސަރުކާރު އޮތީ ކޮވިޑް-19 އިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްވަރަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް. އެމަނިކުފާނުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން މިގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން." މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކެތްތެރި ކަމަށާއި ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި ވަގުތު ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަންވީ އެކަަކު އަނެކަހަށް ހިތްވަރުދީގެން މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް ހާލަތަކީ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އެމީހުންގެ އާއިލާތަކާ ވަކިވެގެން ހިނގައިދާނެ ހާލަތެއް ކަމަށާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކާ ވަކިން އުޅޭތާ ތިން ހަފްތާ ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

"މިއީ ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތެއް އިނގޭތޯ. މި ވަގުތު ވައިރަސް އަކާ އަޅުގަަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވައިޓް ބްރެޑްގެ ބަދަލުގައި ބްރައުން ބްރެޑް ނުލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވާ ހާލަތެއް ނޫން މިއީ،" އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ދިވެހިން

  ސަބަހޭ ކަރާ

  1
  12
 2. ޖައްބާރު

  ޢަދިވެސް ގަދަބަސް. ތިތިބީ ފެއިލްވެފަ. D ދެން މަހަށް ދޭ

  22
 3. ދުންތަރި

  ތިޔަކަހަލަ ޖާހިލުން ނަފުސު ވިއްކާ ފޮނިކަނޑާ ހެއްދެވިފަރާތަށް ބަދުބަސްބުނާ މީހުން އަހަރެމެންނާއެކު ނެތިއްޔާ ރަނގަޅީ ތިޔަ ކަހަލަ ޖާހިލުން މިޤައުމަކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ ނަފުސު ވިއްކާލައި މީހުންގެ ބޮލަށް އެރިގެން މާމޮޅު ސިޔާސީ މުދައްބިރަކަށްވެގެން އުޅުނަކަސް ރައްޔިތުންކުރިމަތީގަ އަގެއްނެތް މީޑިޔާއަށް އަރާ ފޮނި ނުކެނޑިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ މަންމަ ކިއްލިވިއްހގައިގެން ބައްޕަ ބޯޓު ދަތުރުކޮށްގެން ލިބުނު ބިލިއަން ޑޮލަރު އަދި ހުސްނުވާނެ

 4. ކޮތަރު

  މިހާރު ތިޔަހުންނެވީ ފެއްޓެވި ފަ އެހެންނޫންތޯ؟ މިކަން މިނުރައްކާ ހާލަތަކަށް ދިއުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިއްމާ ޢަލީ ވަޙީދު ނަގަންޖެހޭނެ. ޓްއަރިސްޓުން އައުން ހުއްޓުވާށޭ އެތައް ބަޔަކު ގޮވަމުން ދިޔައިރުވެސް އެއަޑަށް ބީރުކަން ފަތެއް ދީގެންހުރެ އެތަން މިތަނުން ގެނަސް އެޅީ ނިމިދިޔަ ފަސްއަހަރަށްވުރެ ޓްއަރިޒަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ތިމާމެންގެ ދައުރުގައި އިތުރުކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ. މިހާރު ވަރަށް މޮޅުތަކެއް ވެއްޖެއެއްނު. ދެންހުރޭ ޓިޝޫ ޕެކެޓެއްގަ ފައިން ތަޅާލަ ތަޅާލަ.

  26
 5. އުދަމުދިމ

  ޓީވީ ތަކައް އަރާ ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ބޭރުމީހުން ގެދޮރު އަޅައިފައި ކާންދީ ބޯންދީ ގެންގުޅޭ ވާހަކަ މިމާލޭގެ ގޭގެޔައް ޒިޔާރައް ކޮއްބައްލަވާ 10 ފޫޓް 10 ފޫޓް ކޮޓަރި ެއްގައި ބަންކް ބެޑް ޖަހައިގެން 3 ކުދިން 4 ކުދިން ގޮވައިގެން ކިތައް މީހުން ވިވެހި ދަރިން ތަކެއް އުޅޭތޯ މީގެއް މީހަކައް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނުދޭތާގައި ތަންތަނުން ސަލާންޖަހައިގެން ފުލެޓް އަޅާފައި ބޮޑު އަގުގައި ކުއްޔައް ދިވެއްސަކައް ދޭންވީމަ ބިމެއް ނެއް ބޭރުމީހުންނައް ގެދޮރުއަޅާފައި ހިލޭ ކާންބޯން ދީގެން ގެންގުޅެވޭ މީކޮންކަހަލަ އިންސާފެއްތޯ އަދިވެސް އަރާ ވިދާޅުވޭ ހަމަހަމަކަމޭ ލަދެއް ނުގަންނަ ބަޔަކު ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮއްފާނެ

  25
  1
 6. Anonymous

  ގައްދާރުންގެ ނިމުން ވަރަށް ހިތިވާނެ. އަދުލު އިންސާފު މިގައުމުން ފޮހެލީ މޯދީގެ އަޅަކަށްވެ. ކަލޭމެންގެ އަތުން ކުރި ނުބައިނއަމަލުގެ ރަހަ ކަލޭމެން ދެކޭނެ

  28
 7. ފިލާ

  ފިލާފަހުނަނާނީ. ކޮންްދޮގެއްހަދާކަށް

  21
 8. ބޯގޯސް

  ވެރިމީހާ އިސްތިއު ފާ ދޭންއުޅެނީ ކަންނޭންގެ އެމްޑީޕީގެ މެނި ފެސްޓޯގަ އޮވޭވިއްޔަ ދެއަހަރުވަރޭ ވެރިކަންކުރާނީ ބާކީ އޮތް އަހަރު ހުޅުޖެހުމުގައޭ އުޅޭނީ

  25
 9. ސައިއްޓޭ

  ކަލޯ އިނގިރޭސިވިލާތުގަ އެހާދުހު އުޅުނީމަވެސް ކަލޮއައް ތިދަސްވީ ވައިޓް ބްރެޑާއި ބްރައުން ބްރެޑް އެކަނިދޯ އާނ ފަހެ ކޮންމެ ނިއުސްކޮންފްރެސް އެއްގަވެސް މި ދެބްރެޑެއްގަ މީނަ އަޅާގަނެގެން މިއުޅެނީ ބޮޑައްބެލެވެނީ މީ މިސޮރުގެ ވައިފްގެ ފަރާތުން މިސޮރައް ޖެހިގެން އުޅޭކަންތައް ގަނޑެއްކަމައް ވައިޓް ބްރެޑް ނޫނީ ބްރައުން ބްރެޑް ނޫނޮއްޔާމް ނުކާން ވަރުދައްކަނީހެން

  21
 10. އެމަންޖެ

  މަނިކުފާން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ އަވަހައް އޭރުން ރައްޔިތުންނާއެކު ވާކަމައް ބަލައިގަންނާނީ.

  24
 11. އައްޑޫ ލެއި

  ހުސް ބަގުވާސް ކަލޭމެންގެ ސައިޒް ފެންނަމުން މިދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް

  25
 12. އައްމަޑޭސަމީރު

  އަލީ ވަހީދު ތި ވިދާޅުވީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވައިޓް ބްރެޑްގެ ބަދަލުގައި ބްރައުން ބްރެޑް ނުލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވާ ހާލަތެއް ނޫނޭތޯ މިއީ ؟ ނޫނޭ މީ އެވާހަކަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ދައްކަންވީ ދުވަސް .
  ސަބަބު ވަރަށްސާ ފު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙަޒާނާއިން ރައްޔިތުންނަށް
  ބްރައުން ބްރެޑް ކާންދިނުމުގެ ނަމުގަ
  ފައިސާ ނަގާތީ.
  ކަރަންޓީނަށް ގެންދާ ކޮންމެމީހަކަށް 750 ރު ފިޔާ ޙަރަދުކުރުމުގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން
  ފައިސާނަގައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އެ
  ފައިސާ ޙަރަދުނުކޮށް ތިމާމެން
  ހިތުހުރި ގޮތެއް އެ ފައިސާއަށް ހަދަންޏާ އެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންކައިރީ ނުދައްކާށޭ ބުންޏަސް ދައްކާނެ އެންމެންވެސް މިވާހަކަދައްކާ މި ވާނުވާ ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހޭނެ. މި މީހުން ތިބޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޙަޒާނާ ހުސްވަންދެން
  ފިލާރައްކާވާނެ.

 13. Anonymous

  ޢެންމެ އަވަހަހށް ފިލާނެ ސޮރު