ސަރުކާރުން ބާއްވާ ކުއްލި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި މިރޭ 1:00 ޖަހާއިރު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ކުއްލި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 1:00 ޖަހާއިރު އޮންލައިންކޮށް އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ނޫސްވެރިން 12:30 ގައި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ކުއްލި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ސަރުކާރުން ބާއްވަން ތާވަލު ކުރިއިރު، ރާއްޖެއިން ނިޔާވި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19އަށް ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. މިއީ އެ ކަމާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ކޮވިޑު

    އިންނާﷲވައިންނާއިލައިހި ރާޖިޢޫން

    17
    1
  2. ޢަބްދުލްޤާދިރު މުބާރިކް ޖީލާނީ

    ނާޤާބިލް ސަރުކާރުގެ ވެރިން އަވަހަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާށެވެ! ދިވެހިރައްޔިތުން މިހާރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބޮލެއް ނުލަނބައެވެ. ޤަޞްދުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެތެރެކުރީ ތިޔަ ޣައްދާރުވި ސަރުކާރުގެ ވެރިން ބޯޑަރު ބަންދުނުކޮށް އަމިއްލައަށް މޮޅުވާންވެގެން އެތައް ބޮޑުންނެއް ބޭރުޤައުމުތަކުން ގެނަސް ދޫކޮށްލީމައެވެ. ދެން މިހާރު ތިޔައޮތީ ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅިފައެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދަން މީސްމީހުންގެ ގާތުގައި މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނޭ ބުންޏަސް ޤަބޫލުކުރާނެ ދިވެއްސެއްނެތެވެ. ޕޮޒިޓިވްވާ ޢަދަދުތައް އެދަނީ ގަޑިއަކަށްވުރެން ގަޑިއެއް އިތުރުވަމުން މިހާރު 300 އާއި ކައިރި ކުރަނީއެވެ.