ރާއްޖޭގައި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަނިކޮށް ވިޔަފާރިވެރިއަކު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ އަތުލައިގެންފައި ވަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަނިކޮށެވެ.

އޭނާ އަތުލައިގެންފައި ވަނީ ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށަކުންނެވެ. އެރަށުން އޭނާ އަތުލައިގަތީ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެކުއްޖާއާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަމުން ދަނިކޮށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އަތުލައިގެންފައި ވަނީ އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންގެ ބައެކެވެ. އެމީހުން ވަނީ އެގެއިން އޭނާ ނެރެގެން ގޮސް ފުލުހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

މި މީހާ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަނިކޮށް ގެއިން ނެރެގެން ގެންދިޔަ ވަގުތު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯތައް ވެސް މިހާރު އާންމުވަމުން ދާއިރު، ގެއިން ނެރުނު ވަގުތު އޭނާ ހުރީ ބަރަހަނާ ހާލުގައި ކަމަށް ވެއެވެ. މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން އޭނާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކުޑަކުއްޖާ ނުފެނެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުން މި ފިރިހެންމީހާގެ ދެ އަނބިން ތިބެއެވެ. އޭނާ އަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަބަޔަކު ދަންނަ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އޭނާ މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

36 ކޮމެންޓް

 1. ނަން

  ވަލިޔުލް އަމޮރު އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ހުކުމްކުރައްވާ

  328
  12
 2. ތުނިޔަ

  ދެއަނބިން ތިއްބަސް ނުފުދުނުތާ!

  280
  8
 3. އިންސާނެއް

  މިކަހަލަ ފާހިޝް އަމަލުތަށް ކުރާ މީހުނަށް ލިބެންޖެހޭ އުޤޫބާތް ލިބޭނަމަ މިކަހަލަ ހަބަރުތަށް އަޑުއަހާކަށް ނުޖެހުނީސް. މިއޮތް ފަދަ މާތް މައްސަރު ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެއެކުރީ ލަޢުނަތް ލެއްވިގެންވާ ޢަމަލެއް. ކީތްކުރާނީ. ޝައިތާނާ ވެރިވެގެން ފައިވީ ހިތަކަށް ހެޔޮ އެއްޗެއް ނާރާނެ.

  320
  6
 4. އަލީ

  ދެ އަނބިން ތިއްބާ މީނަ ހޭބަލި ވެގެންތަ މިއުޅެނީ. މިއޮށް މާތް މައްސަރުގަ

  320
  5
 5. ހއ.ފަންކާ

  ތިޔަބުނާހާ މަޝްހޫރު ވިުަފާރިވެރިއެއްނޫން އެއީ. ސިޔާސީ ހަރާކާތްތަކުގަވެސްއުޅޭ، ވިޔަފާރިވެސްކުރާ މީހެއް ދޯ..

  93
  4
 6. ކިނބޫ

  އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާނެ

  91
  24
  • ހޯރަފުށި ފަންކާ

   ބްރޯ އެމީހާ އެއީ އެޖެންޑާ19 މީހެއް ނޫން

   29
   13
 7. ޕީޖޭ

  އިސްލާމީ ޝަރިއަތް ޤާއިމުކޮށް އަދަބު ތަންފީިޒު ކުރޭ..

  116
  5
  • ސަންގުމަރުމަރު

   އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤައިމް ކުރަން ދިވެހިން ބޭނުންވިޔަސް މިސަރުކާރުން އެކަމެއް ނުކުރާނެ. މިސަރުކާރަކީ އެއަށްވުރެ ލާދީނީ ސަރުކާރެއް. އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ހުރިހާ ކަމަކަށް ތަރުހީބު ދޭނެ މިސަރުކާރުން. އަދި އިސްލާމް ދީނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިސަރުކާރުން ފަނޑުކޮށްލާނެ.
   މީ މިހާރު އެންމެނަށްވެސް އެނގެމުން ދާކަމެއް. އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާނެޔޭ އެމްޑީޕީގެ ބައިގަނޑު އޮތީ ބުނެފައެންނު.
   ޝުކުރިއްޔާ

   77
   23
   • ކުރާގަނޑު

    ކޮން ސަރުކާރަކުން ނޯ އިސްލާމް ޝަރީއަތް ތަންފީޒު ކުރީ

    56
    7
    • އަލިމަނިކު

     ވަކި ސަރުކާރެއް ނޫން . ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް ކުރަން ޖެހޭ

 8. ވިސްނާލަބަލަ

  ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބިންހެލުންތައް އެދަނީ މިރާއްޖެއާއި ގާތްވަމުން. އަދި އެހެންމެ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދިވެހިންވެސް މިދަނީ ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް އިތުރަށް ހިންގަމުން. ވިސްނާލަބަލަ ހުރި ހަލާކެއްގެ ބޮޑުކަން.

  114
  7
 9. ޓްވީޓް

  ޢެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުން މީހުންނާ އިންނަނީވެސް، ދަރިން ހޯދަނީވެސް އެއަމަލު ސިއްރުކޮށް އޮޅުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ދެ އަބިން ކީއްކުރަން 20 އަނބިން ތިއްބަސް.

  115
  3
 10. ލުތުފީ

  ފަހަރުގަ 17 އަހަރު ކުއްޖާވެސް ބެހިދާނެ ދޯ؟ 17 އަހަރު ކުދިން މާވިޔާނުދާ. ފަހަކައް އައިސް މިބޮޑުވާ ކުދިންނައް ތިމާގެ ޖިންސު ވެސްނޭގޭ.

  111
  8
 11. ކުޑައަހައްމަދު

  16، 17 އަހަރެއް ނޯންނާނެ.. އެކުއްޖާ ޖަލަށް ނުލެވި ދައުވާ ނުކުތެވެންޔާ ތީ ބޮޑު މައްސަލައެއް. މަ އުމުރުން 15 އަހަރުގަ މީހެއްގައިގަ ޖެހީމަ ގޮސް އޮތީ ގޮޅިއަށް ލާފަ... ލާދީނީ ސަރުކާރުގަ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނީ އެމީހުން ސަޕޯޓު ކުރާ ކަމެއް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން

  108
  7
 12. Anonymous

  ރޯދަ ނުހިފާތީ އެކްސަލަރޭޝަން މަތިވީ ޗީޗީ ލަދުކުޑަ ވަހުޝީ

  84
  4
 13. އަޙްމަދުބެ

  މަހަމަ ކޮސްވެއްޖެ. ޢޭނާއަ ކީ ހަމަ މުސްލިމެއްތަ.؟ބޭބެއަށް ނޭނގޭތީ ހަމަ އަހާލެވުނީ.

  83
  4
 14. ބުއްޅަ

  ލާދީނީސަރުކާރަކުން ތީނައައް ހިންގޭނެ ޝަރީއަތެއްނެތް

  74
  14
  • މާޙާ

   އަހަރެން އަޖައިބުވޭ 16 އަހަރޭ 17އަހަރޭ ކުޑަ ކުއްޖެކޭ ކިޔާތީ އަޅެ ތިބުނާ 16،17 އަހަރުގެ ކުދިންގެ ހަމަ ބުއްދި ނެތީތަ؟ އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ޝަރުޠު ތަކުގެ ތޭގައި އޮވޭ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން ، ބާލިޣުވުން ، މިނިވަނަކު ކަމުގައިވުން... ޔަޤީންކޮށް އިނގޭ ކަމެއް މިފަސްގަނޑަކު އަޅުންނެއްނޫޅޭ... ދެންކީއްވެ 16،17،15 ކުޑައޭ ކިޔަނީ އެއީ މެޓަލެއްދީފަ އަންނާށޭ ބުނީމަ ދާން އެ ޢުމުރެއް ނޫން.. ތިޔަބުނާ ނުބައި ޝަޢިޠާނީ ޢަމަލު ހިންގި 2މީހުންނަށްވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަދަބު ތަންފީޒުކުރޭ ! އޭރުން ތިނުބައި ވަބާއިން މިޖީލު ސަލާމަތްވެވޭނީ

   96
   3
   • ައަޙްމަދު

    16،17 އަހަރުގައެއްނޫންތަ އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކެއް ސުކޫލްތަކުގަ ކިޔަވައިދެނީ؟ އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމު ނެތިގެނެއްނޫން ޖާހިލުކަމުން. އެތަނެއްގަ އިސްލާމީ ޝަރީއަތެއް ނެއްތަނެއްގަ، ފާހިޝް ޢަމަލުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދާނީ އިތުރުވަމުން.

    13
  • ސަންގުމަރުމަރު

   ތިޔާ ބުނީ ރަނގަޅަށް. އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ހުރިހާ ކަމެއް މިލާދީނީ ސަރުކާރުން ކުރިއަރުވާނެ. އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާނެޔޭ މި ލާދީނީ އެމްޑީޕީ ބައިގަނޑު އޮތީ ބުނެފަ ވިއްޔަ.
   ޝުކުރިއްޔާ

   16
   4
 15. އެމަންޖެ

  މިސަރުކާރުގަ ތިޔަކަހަލަ ފާހިސް އަމަލުކުރާ އެއްމެނައް ރައްކާތެރިކަން ދެވިފަވޭ އަދި ހާއްސަކޮށްލާރި އޮތްމީހުނައް.

  70
  9
 16. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ހާއްސަ ހުއްދައެއްހޯދައިގެން، އިތުރު 3 ފަހަރަށް ތިކަލޭގެ ހިތާނުކުރައްވާ އަދި 2 އަނބިންގެ ފަރާތުން އޭނަ ހިތް ފުރޭވަރު ނުވާނަމަ ބަބުރު އަންހެނުންގެ 2 އަންހެނުންނާ އޭނަ ކައިވެނިކޮށް ދެއްވާފަ 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލާ އޭނަ ހިތް ފުރޭތޯ .....

  45
  5
 17. އެންދެރި

  ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރުމަށް ވުރެ ރަށުން ފޮނުވާލީމަ ރަނގަޅު ވާނެ އެވެ. އެހެން ރަށެއްގަ އުޅެ ފާނެ އެވެ.

  28
  13
  • ސަންގުމަރުމަރު

   އާން އެއިރުންތާ ދެން ދާ ރަށަކުންވެސް އޭނަގެ އެފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ކުރަން ފުރުޞަތު ދެވޭނީ. ތިކަހަލަ ޖާހިލު ވާހަކަ ނުދައްކާ. ކަލޭވެސް ތީ އެޖެންޑާ 19 ތަންފީޒުކުރާ މީހެއްދޯ.
   އެއީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު މި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ދޭކަން އެންމެނަށް މިހާރު އެނގޭ.
   ޝުކުރިއްޔާ

   36
   7
 18. ވިޔަފާރި

  އެޖެންޑާ ކޮވިޑް 19! ވައުދު ނާމާ! އިންސާފު، ޖަޒީރާ އުޅުން، ފަޚުރުވެރި އާއިލާ، ނޫ އިގްތިސާދު! އޯގާވެރިކަން.

  29
  9
 19. ބަކުރުބެ

  ވިޔަފާރި ވެރިޔާގެ ދެއަނބިން ކޮބާތަ، ކަމެއް ކޮއްނުދެވޭތި ވާގޮތްބާ، ނުވަތަ ހަމަ ޖާހިލުކަންބާ، އަވަހައް އުޅެ ވަރިވާން، ތިޔައި ކަމުދާ މީހެއްނޫން .

  48
  4
 20. ޖައިލަމް

  ނުލަފާކަން.. ގަދަ އަދަބް ދީ.... ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ މީހާގެ ނަންވެސް ޖަހާލިނަމަ... ރަގަޅަށް ބޭޒާރުކޮށްލަން ޖެހޭ....

  48
  1
 21. މޮންދު

  މިކަމެއްނުހުއްޓޭނެ.ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަން އުޅޭކަންތަކެއްނުން މީއަކީ..

  11
  1
 22. ޢަލިބެ

  ސާބިތެއްނުވާނެ. ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ޙައްޤުތައް ވަރަށް ފުޅާވާނެ.

  27
  4
 23. ކެޔޮޅު އަހަންމަދު ނާޒިމް އައް ތަބަރީ

  ޖާހިލުކަމަކީ ބަނބުކޭލު ކަރުގަނޑުން ދުޅަ ބަ އްޔައްވެސް ބޭސްކުރާން ޖެހޭވަރު ކަމެކެވެ.

  10
  1
 24. ޢަންސާރު

  ތިޔަ ޔަހޫދީ ބައިގަނޑުގެ ކުރީގަ އުޅެނީ 16 17 ގެ އެއްޗިހި....އައްޗި ފަކުރު ތަނެއް

  15
  2
 25. އަނގަބޮޑް

  ތިހަޅޭލަވާގޮތައްއެންމެންގޮވާއަޑުގަދަކޮއްމަގުމައްޗައްނުކުމެގެންވެސްމިތާއިސްލާމީސަރީއަތްގާއިމުކުރެވޭތޯބަލާބަލަމުސްލިމުންނޭކިޔާފައިރޯދަހިފައިގެންތިބެދެންހުރިކަންކަންދޫކޮއްލީމާމުސްލިމުންނައްވޭތޯ ޒިނޭކުރީމާހައްދުޖަހާބަލަ ވައްކަން ކުރީމާއަތްބުރިކޮއްބަލަމީހަކުމެރިކަންސާބިތުވީމާދަންޖައްސާމަރާލަބަލަ މިފަދަ ދީނީ ހުކުމްތައްތަންފީޒުނޮކޮއްދީނޭކިޔައިގެންކޮންވާހައެއްމިދައްކަނީ

  4
  1
 26. Lam

  މިއޮއްފަދަ ރޯދަމަހު އެފަދަ ބޮޑެތި ފާފަ ތަކަށް އަރައިގަންނަށް ހަމަ ބިރުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތީބާއޭ ހިތަށް އަރާ

  10
  1
 27. ކަނބޯ

  ރޯދަ މަހެއް އީދު މަހެއް އޮވޭތަ އެބާވަތުގެ ކަންތަކަށް

  6
  1
 28. ހެޑިން

  މިރިޕޯޓުގެ ހެޑިންއަށް ސަލާމް ،އެއޮތީ ކަންކުރިމީހާ އެކަނި އެކަންކޮށްކޮށް ހުއްޓާ ވިޔަފާރިވެރިއަކު އޭނާ ހައްޔަރުކުރިވާހަކައެއް. އެހެންވީމާ މީގެއިން ފެންނަގޮތުން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރަންމިޖެހެނީ ފުލުހުން