އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުންނަ ސަރަޙައްދުން މީހުން ދުރުކޮށް، ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުސްކޮށްފިއެވެ.

އެއްވެ ތިބި ފަރާތްތައް އެ ސަރަޙައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ފުލުހުން އިންޒާރުވެސް ދީފައިވާއިރު، މީހުން އެއްފަރާތްކޮށް، އެފަރާތްތަކުން ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ސައުންޑްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ކަނޑާލާފައެވެ.

މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަޙައްދަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އެއްވެ މުޒާހަރާކުރަމުންދާއިރު، މިހާތަނަށް އޭގެތެރެއިން، ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުނު ބައެއް މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައެވެ.

ގާނުނު އަސާސީގެ 31 ވަނަ މާއްދާ އާއި 32 ވަނަ މާއްދާ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވާތީ، މި ހާލަތުގައި އެއްވެ އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އިއްޔެ ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި އެއްވުމަށް މިހާތަނަށް މާބޮޑު ތަރުޚީބެއް ލިބެމުންނެއް ނުދެއެވެ.

ފުލުހުން ކުރިން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބާއްވާ އެއްވުމުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމުގެ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ތިއީ ފިތުނައިގެ ޖަގަހަ. ތިނަނަށް ﷲ ލައުނަތް ލައްވާށި. އާމީން.

 2. Anonymous

  މިއަދު މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނީމަ ޖަދަލުކުރަންނު ތި މުޒާހަރާ ކުރަނީ. މިއިކޮޅަކީމިގަެުމަށް ޖެހިފައޮތް މުސީބާތެއް

 3. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. މަމެން އޮތީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި. އެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނި ކޮށް މާލޭގައި މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެސް މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެނިމުނީ އެވެ. ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް

 4. ހަރުމުދާ

  ތި ތަން ފުނޑާލަން ވެއްޖެ...

 5. ފާއިޒް

  ސާބާސް ދިވެހި ފުލުހުން

 6. ޖައްސާތި

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ ތަމެން ނަށް އޮންނާނީ ފެބް ސޯޅަ ރަނގަޅަށް ބޮޑު ސޯޅަ އަށް ހަދާދީފައޭ ހުންނާނެ މިހާރު މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅެން ހަދައިގެން ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި. ބްލޫސް ކުދިންނޭ ދެން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ދެން ރޫޅާލަންވީއޭ ފަށާ މިހާރު ރޫޅާލަން ރޫޅާލާ ޗުއް ޗުއް ޗުއް ޓްވިޓަރޭ ދުރަށް ފުރާޅު ޓިނު ނަގަން ފަށާ ނަގާ ނަގާ ނަގާ ލެޓްސް ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އައި ގޮޓާ އަ ފީލިންގް ތަމެންގެ ހަރުގޭގެ ފުރާޅު ނަގާ މާރސްގެ ގޮނޑަށް އެއްލާލާ ފީލިންގް އިނގޭތޭ. ހެއި ލެޓްސް ފުރާޅު ނަގާ ކަމޯން ކަމޯން ނަގާ ނަގާ ނަގާ ފުރާޅު ނަގާ ނަގާ ލެޓްސް ގޯ ޓު ދަ ރޫފް ފުރާޅަށް އަރާ އަރާ އަރާ ލެޓްސް ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް. ހިއަރ ވީ ކަމް ހިއަރ ވީ ގޯ ވީ ގޮނާ ރޮކް މަމެން މިހާރު މިތިބީ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގޭ ފުރާޅުމައްޗަށް އަރައޭ ޕާރ ޕާރ ޕާރޓީ އެވްރީ ބޮޑީ. އޫއް ހޫއް.

 7. އަލަޑަބިއާ

  ބޭނުންހާކަމެއް ދެން ނުކުރެ ވޭނެ

 8. ޖައްސާތި

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް މުޒާހަރާ ކުރެވުނުތޭ ރާއްޖޭގައި ފެބް ސޯޅައިގައި ސޯޅަ އެތިފަހަރުން އަޒުލް ކުރާނަމޭ ކިޔައިގެން. ނުވިއޯދޯ. ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި. އައި ގޮޓާ އަ ފީލިންގް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މިއަދު ގިއްގެޅެން ދެން ބަލި ވެއްޖެކަމަށޭ ބްލޫސް ކުދިންނޭ ކުޑަ ވެސް ދުލެއް ނުދެއްޗޭ މިއަދު ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ހަރުގެއަށް ވަދެ ލާރޖް ކޮށް ރޮކްޑާންސް ކުރާ ބްލޫސް ކުދިން ކޮނޑު ފުރިގެން ގޮސް ކަންފަތާއި ޖެހެން ދެން ވެސް ތަރި ދޭން މަމެން ޕިންކީން މިތިބީ ތައްޔާރަށޭ. ލެޓްސް ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ އުފުރާލާ އުފުރާލާ އުފުރާލާ ހާއްހަހަހާހާހާހާ ހަހާހާހަހަހާ ހޮހޮހޮހޮހޮހޮ

 9. ޕޮގުބާ

  ސާބަސް

 10. ޖައްސާތި

  ކޮބާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ތަމެން ނަށް އޮންނާނީ ފެބް ސޯޅަ ބޮޑު ކޮށް ލާރޖް ކޮށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައޭ ދެން ކޮންމެހެން އަލިފާނޯއި އޭ ކިޔާ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ދޮށަށް އެއްވި އެއްޗެހި ތައް ދުވާނެ ކަމެއް ނެތޭ މިއަދު މިއޮތީ ޕާރޓީ ޕާރޓީ ރޮކް ޖައްސާ ދުވަހޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް. ކޮބާ ބްލޫސް ކުދިންނޭ ކޮފީ އެއް ޖަހާލައިގެން ހިނގާ ނައްޓާލަމާ މިއޮށް ދަނީ އަތް ހޫރަމުން ކޮން ބޮޑު ބުރުގަލެއް ތޭ އުފުރާލާ އުފުރާލާ އޯއް ހޯއް ދެން ކޮބާ އެއޮތް ދަނީ ފެން ފައިވާން ގަނޑަކަށް އަރައިގެން ތިބި ބެންޑޭ މެން ފިލަން ދުވަނީއޭ ލެޓްސް މޫވް ފާަސްޓް ހިފާ ހިފާ ހިފާ ބަހަށް ލާ ބަހަށް ލާ ބަހަށް ލާ ޗުއް ޗުއް ޗުއް ލެޓްސް ގޯ ބވޭ އައުޓް އެން ކްލިއަރ ދަ މައިދާން ދޯ. ކޯއްޗެއް ބަލަންތޭ މިހާރު އޮންނާނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތޭ އަވަހަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޮޑު ތަޅު އަޅުވާ އަޅުވާ މީހުން ނެރޭ ނެރޭ ހެއިލޯ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އައުޓް އައުޓް ހަމަ މިހާރު އައުޓް އިނގޭތޭ ކޯއްޗެކޭ ލެޕް ޝަޓް ޑައުން ކުރަން ދެން މަޑުކުރާށޭ އޯކޭ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 11. ސމނ

  ﷲގެ ކުޅަދުން ވަންތަ ކަން މާބޮޑު .އެނމެސުވާލެއް. ޔާމީނަށް ވެރިކަން ފަސޭހަބާ؟؟ ﷲގެ ނިނމެވުން ކިހާ މޮޅު... ވ ސަލާމް

 12. ފެނޭދޯ

  ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އިދިކޮޅު އެއްވުން ރޫޅާލައިފި ނަމަ ތިޔާ ކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން ހީކުރީ މިއަދު ތަމެން އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާނެ ކަމަށް ދަ ރާއްޖެތެރޭން އެއްޗެހި ތައް އައިސް ގެން. އެހެން ނޫން ދޯވީ އަބަދުވެސް ފެންނަ އެއް މޫނު ތަކެއް ދޯ މިފެންނަނީ. މީގެއިން އިނގޭ އެއްޗަކީ ތަމެން ކޮންމެ މޫނަކީ އެއީ ސަރުކާރުން ފައިސާ ގަނޑެއް ނަހަމަ ގޮތުގައި ނުލިބިގެން އެކަމުގައި އީގޯ ވެގެން ގޮސް އީގޯ ސިންޑްރޯމް ޖެހިފައި ތިބޭ ބަޔެއް ކަަމަށޭ ތަމެންގެ ތެރޭގަިއ ގިނައީ އަމިއްލަ އަތުން ފައިން މަސައްކަތެއް ފިރިހެން ވަންތަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ނުދަންނަ މީހުންނޭ ތިޔާ ހަރުގެއިން މިއަދުވެސް. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދެން ތަމެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުން ޖެހޭނީ ހަނދާން ނައްތާލަން އޭ އެއީ ތަމެންނާއި އަރާ އަރަ ފޯދިގެން ވާ ކަމެއް ނޫނޭ ޗުއް ޗުއް ޗުއް ޗުއް ތަމެންނަށް ފެންނާނެ ނޫންތޭ މިއަދު ވެސް އެކަން ފުރަތަމަ މިނިޓްގައި ބްލޫސް ކުދިން ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އެއް ކޮށް ކްލީން ކޮށްލިއޭ.

 13. Anonymous

  ސާބަހޭ ދަރިންނޭ. ފަސާދަ ހުއްޓުވާ ގައުމުގެ ފުލުންނަށް ސެލިއުޓް ކުރަން

 14. ސީނު

  ބަލަގަ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތްނުކޮށް ތިމާމެން އަމިއްލައަށް ފުރަތަމަ އިސްލާހުވެބަލަ....ބަރަހަނާކޮށް މީޑިއާއަށް އަރާ ވާހަކަދައްކާކަށް ލަދެއް ނުގަނޭތަ؟

 15. ކޮބާހޭ

  ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އިދިކޮޅު އެއްވުން ރޫޅާލައިފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އަސޭ މިރުސް ދުން މުޅި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުރި ދިމާލަށް އަޅައިގެން ނަމަވެސް މައިދާން ކްލިއަރ އައުޓް ކުރުން އެއީ މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދިފާއު ކުރުމަށް ޓަކައި ނަމަވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަންކަން ކޮށް ބްލޫސް ކުދިން މިކަމަށް ގުރުބާންވާްންވީއޭ. މިއަދު މިކަމުގައި ގުރުބާންވާ ބްލޫސް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން މަމެން ދެމޭ އަދި ކޮންމެ ފުލުހެއްގެ ދަރި އަކު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ނިމުމުން ލޯން ދީގެން ފޮނުވާލާނީ ސީދާ ސިންގަޕޯރ އަށޭ ކިޔަވަން އެއިރުން ކިހާ ރަނގަޅުވާނެ އެއް ނޫންތޭ. މިއަދަކީ މީ ބޮޑު ދުވަހެކޭ ޖައްސާށޭ ޖައްސާށޭ ޖައްސާށޭ ލާރޖް ކޮށް. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނި ކޮށް މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް މުޒާހަރާ ކުރަން ނިކުންނަ މީހުންނަކީ އެއީ އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެމެން އެއްވާ އެއްވުމެކޭ އެގާނޫނު..

 16. ބަލާތި

  އިދިކޮޅު ޕާރޓީ ތަކުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިއަދު އެބޭއްވީ އެއީ އެމެން ކަށިން ހިތް ވަރު ނަގައިގެން މީހުން އެއް ކޮށްގެން އެމެން ހިތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލާނެ ކަމަށް ހީކޮށް ބޭއްވި އެއްވުމެކޭ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަކީ އެއީ ބޮޑު ކުށްވެރިއެކޭ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން 1 ފެބް 2018 ގައި ނެރުނު ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރަކީ އެއީ މިހާރު ބާތިލް އަމުރެކޭ ދެން ކޮން އަމުރެއްތޭ ތަމެން ތަންފީޒު ކުރަން ތިޔާ ގޮވާ ކަނޑުކޮސް ތިއޮތް ގެން ގޮވަނީ ކުށްވެރިން ތަކެއް ދުލެއް ކޮށްލަން ހުންނަ ތަނެއް ނޫނޭ ސްޕްރީމް ކޯޓަކީ ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެންނޭ ކުށްވެރިން ދޫކުރަން އޮންނާނެ ބިއުރޮކްރަޓިކް ސިސްޓަމް އެއް ހަމަ ޖައްސާފައި މަޖްލީހުން ގާނޫނަކުން. އޭގެ ދަށުން ކުށްވެރިން ދޫކުރަން ޖެހޭނީ. ބޮޑު ކޯޓުގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް ދެ ހުކުމޭ މެންނަށް ކަޓް ދިނީމާ އެމެން ނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ގާނޫނުގެ ބޭރުން ކުރާ އަމުރު އެއީ ރައްޔިތުން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ވެސް އެ މައްޗަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ އެއްޗެއް ނޫނޭ ދެން ތަމެން މަހަށްދޭބަލަ.

 17. ދެޓްވޭ

  ޚުތުބާ ސިޔާސީކޮށް، ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދާތީ ކަންބޮޑުވެއޭ ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ބުނި ނަމަވެސް ތަމެން ތިޔާ ހަދަނީ ދޮގު ކަން އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ. ކޮބާތޭ ޚުތުބާ ސިޔާސީ ވެފައި ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށޭ ރައްޔިތުން ބޯ ލަނބާ ކިޔަމަން ވާން ޖެހޭނީ އެއީ އޭ ސިސްޓަމް އޮފް ރޫލް އިން އެކަން ހަމަ ޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތަކީ. ތަމެން ނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ނޫނޭ ރައްޔިތުން ބޯލަނބަން ޖެހޭނީ ހާކިމާ ވިދާޅުވާ ގޮތަށޭ. ނައު ޔޫ ކޭން ސީ ހައު ސްޓްރޯންގް އަވަރ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ހާކިމާ އިޒް. ޑޯން ވޮނާ ހިއަރ ޔޫ އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ އޯއް ޔޭއް.

 18. ދެޓްވޭ

  ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މަމެން ޕިންކީންގެ ހާކިމާ ބުނާ ބަސް ގަބޫލު ނުކޮށް މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލާނަމޭ ކިޔާ ދެ ނަމާދު ވަގުތަށް ވެސް ހުއްޓާނުލާ އެމެން މުޒާހަރާ ޖެއްސުމުން އެމެންނަށް އޭގެ ބައުންސް ބެކް ލައްވާލާނެ ކަން މިއަދު ވެސް އެފެނިގެން ދިޔާ ނޫންތޭ މުޒާހަރާ ފެށުނު މިނިޓް ގައި މުޒާހަރާ ރޫޅިގެން ގޮސްފިއޭ. މިފަހަރު ތަމެން ހޭރި ހޭރި ތިބެން ޖެހޭނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވެސް އުވާނުލާނަން އަދި އދ. ބުނާ ގޮތަށް ވެސް މަމެން ނަހަދާނަން އެމެރިކާ އިންޑިއާ ބުނާ ގޮތަށް ވެސް މަމެން ނަހަދާނަމޭ އަދި އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ އަށް ނުވެސް އެރޭނެއޭ ރާއްޖެ އަށް އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެމެން އަރާ ތަންފީޒު ކުރުވާނީ ކޮން ކޯޓް އަމުރެއް ތޭ ފެބް އެކެއްގައި ނެރުނު ކޯޓް އަމުރު އެއްކޮް ބާތިލް ވާ ތަން ތަމެންނަށް ފެނިގެން ދާނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު އޭ. ޔޫ ކާންޓް ރީޗް އަސް ވީއާރ ޓޫ ވޯލްޑް އެޕާރޓް އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ.

 19. ސސ

  ގާނޫނާ ޚިލާފްވާ ފަރާތްތައް ހިފާހައްހަރުކޮށް
  ޢަދަބުދިނުމަށް ދިނުމަށް ގޮވާލަން.

 20. ނޯމެޓަރ

  ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އިދިކޮޅު އެއްވުން ރޫޅާލަަންވީއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ކްރޭޒީ އެން ސެލްފިޝް ކަން ބޮޑު ކަމުން އޭނާ އެއުޅެނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރުވަން އޭ އޭނާ އެއީ ކްރޭޒީ މޭން އެކޭ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ބުނާނީ ވެރިކަމާއި ހެދި ކެނެރީގެ ނަޝީދު ހޭ ދެބައި ވެފައި ހުރުމުން ނޫންތޭ ބުއްދި ފިލާދާނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ކޮށްފައި ނެތް އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލާ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ކުށްވެރިން ބުނާ ގޮތަށް ހަދައިގެން ރައްޔިތުން ކުށްވެރި އެއްގެ އިންސްޓްރަކްޝަން އަށް ފޯލޯ ކުރާނަމަ ތަމެންގެ ފޯރޗިއުން ލައިން ވެސް ދާނީ ދަށަށް ކަން މިހާރު މިދަނީ އެނގި ސާބިތު ވަމުން ނޫންތޭ ތަމެން މިއަދު މުޒާހަރާ ފެށި ތަނުން އޮތީ ނީލް ޑައުން ވެފައި ނޫންތޭ. އައި ނެވަރ ވޮނާ ހިއަރ ޔޫ ސޭ ޔޫއާރ ސްޓްރައިކިންގް ޓު ޑޭ ތަމެން ދެން ގެއަށް ގޮސް އަތާއި ފައި ދޮވެގެން އެނދަށް އަރާ އޮވެ ނިދާލާށޭ މިހާރު މިގައުމުގައި މިއޮތީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތޭ އިއުލާން ކޮށްފައި ޔޭއް. ނޯމެޓަރ..

 21. ނަރުގިސް

  މީމިގައުމުގައި އުފެދުނު ކަނޑުލަބަރީ ގެކަންތައް ފިލާހުރެ އެހެންމިިީހުން ގުނބޯހައްދާފަ ނެރެފާ ހުރެބަލަ ތިހިޔަޅު ރާއްޖެ ނާރާތި ހަވަރަށްދެޭނަން