ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލު ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ރިސާލަތު ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިހެން ބުނީ ނަޝީދު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް އާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނެ ރ. އަނގޮޅިތީމު ޖީޒާ ޢަލީ އިބްރާހީމް ދެއްކި ވާހަކަތައް ކުށްވެރިކޮށް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ އެޕާޓީގެ އެންމެ އިސް އެއް އަމާޒަކީ އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދު ބިނާވެފައިވާނީ އަދި، ޕާޓީން ކަނޑައަޅާ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާފައިވާނީ އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކޮށް، އިންސާނީ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކޮށް ޑިމޮކްރެޓިކް އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އެންމެ އިސްކަން ދީގެން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލު ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ ރިސާލަތު ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި، އިސްލާމް ދީނުގެ ރިވެތި އުޞޫލުތަކާއި އަސާސްތައް މަތީ ދެމި ހުންނެވި މުސްލިމެކެވެ. "އަޅުގަނޑަކީ، ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ އެއްވެސް ޝައްކުކަމަކާ ނުލައި ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާ މީހެއް. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަކީ، އަޅުގަނޑު އެ ސުންނަތުގައިވާ ކަންކަމާ މެދު އިންތިހާއަށް އުފާކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ސުންނަތެއް" ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ." އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ނަޝީދުގެ ދީނީ ޢަޤީދާ އާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކިގޮތްގޮތުން ސުވާލު އުފައްދައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަޝީދާމެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ އެމްޑީޕީން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ ފަސާދައާއި، ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފައްދައި، ބުހުތާނު ދޮގުހަދައިގެން ވާހަކަ ދައްކައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަޝީދާ މެދު ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް އެކުރަމުންގެންދާ ވިޔާނުދާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަޝީދާމެދު އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކައި، އެވާހަކަތައް ފަތުރައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ހަމާލާދިނުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ނަޝީދާމެދު އެފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވާ ޢަލީ އިބްރާހީމާއި އޭނާގެ ވާހަކަތައް ފެތުރި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

92 ކޮމެންޓް

 1. ލާދީނީ ސަރުކާރު

  އަނގަ

  110
  4
  • ކިނބޫ

   އަދި ކިރިޔާ؟ މަހީކުރީ ކުރިންވެސް އިސްލާމެއް ކަމަށް.

   14
 2. ލާދީނީ

  ޖޯކް އޮފްދަ ސެންޗަރީ !!
  ހައް ހައް ހައް!!!!!

  128
  3
 3. އަހުމަދު

  ..ތީ ބޮޑު ދޮގެއް

  120
  4
 4. ލާދީނީ

  ފުލުހުން ތިމައްސަލަ ބަލައިފިނަމަ ޑެންމާކްގައި ދެއްކިވާހަކަ، މިފަސްގަނޑުގައި ދެއްކި ބޯންޖެހޭ ވާހަކަ ފަދަ ލާމަސީލު ވާހަކަތައް އަޑުއަހައި ނިމޭއިރު ތިކަލޭގެ ހުންނާނީ 4ކަން ހަމަވެފައި

  165
  3
 5. ފުލްސަޕޯޓަރ

  މޮޅުސުޓަންޓެއް

  115
  4
 6. Anonymous

  ތިކަން މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މާތްﷲ، އަހަރުމެންނަށް އިނގެނީ އެމީހާ ދުލުން ބޭ ރުކު ރާ ވާހަކަ.

  191
 7. އަހުމަދު

  ..qabool nukuraathee MDP inn thihen thi bunann jehunee.......common sense

  84
  2
 8. ސމީ

  އެމްޑީޕީ ތިކަން ބަޔާން ނުކު ރިއަސް . ކެނެ ރީގޭ ނަޝީދަކީ ކާކުކަން އަހަ ރުމެންނަަށް އިގޭ . އަނެއްކާ އޭނަ ދިވެހި ބަހުންނާ ޑެންމާކު ގަ ދެއްކި އިގެ ރޭސި ބަސް ތަރުޖަމާ ކޮށްދެން ނޫޅޭތި .

  145
  2
 9. ރައްޔިތު

  ކާކަށް ކޮންކަމެއް އޮޅުވާލަންތަ ބަޔާން ތިނެރެނީ؟ އަޖައިބެއް..!!! މެންދުރުގެ އިރު ފަދައިން ކަށަވަރުވެ ޔަގީންވާ ކަމަކަށް ތިހެން ބަޔާން ނެރުނަކަސް ހެއްލޭނީ މިހާރުވެސް ހެއްލި ގެއްލިފަވާ ބާގައިގެ މީހުން އެކަނި..!

  137
  3
 10. ދިވެހިމީހެއް

  ވަރަށް ރަގަޅު... ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ރަގަޅު ވާހަކަ އެއް ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ ރަގަޅު...

  8
  82
 11. ޙަސިްންއިބުރަަހިމް

  ކީކޭ ކޮންޗެއް ތަހުގީގު ކުރައްވަންތޯ. ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ. ޢަބުރުގެ ގާނޫނެއް އޮއްވާ އުވާލީވެެސް ކަލެމެނެއް ނޫންތޯ.

  107
  2
  • އެތަކުރު

   ތިޔައީ ހަމަ ތެދެއް. އެކަންފުޅުވެސް ހަނދާން ނެތިއްޖެ

   10
 12. ދަރި

  ދެއްކި ވާހަކަ އެއް ނުދައްކާ ކަމަކަށް ނުވާނެ
  ޑެންމާކުގައި ދެއްކި ވާހަކަ
  އަންހެނުން ނުވެހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގެ ވާހަކަ
  މިހިރީ ހަގީގަތް ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޓީވީ ޗެނަލުން ދެއްކީވެސް
  އަބަދު ތަކުރާރު ކޮށް ހަމަ ވާހަކަ ދައްކާ ...ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބަޔާން ނެރުނަސް
  ލާދީނީ ޓެގް ނުނެއްޓޭނެ އެކަން ދަނީ ބޮޑުވަމުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ނަޝީދުވެސް މުޅިން އެކަހަލަ ވާހަަކަ

  125
  2
 13. ބިޖޫ

  ނަސީދުއަކީ ބަހާ އަމަލާ ދިމާވާމީހެއްނޫން ތެދެއް ހެދެންއޮތަސް ދޮގެއްނުހަދާ ހިތްއްވެސް ހަމަނުޖެހޭނެ ތިނަސީދުގެ ހުންނާނީ އަބަދުވެސް ލާދީނީ ވިސްނުން

  102
  3
 14. Anonymous

  އެހެންވިއިރުތޯ އޭނާ ޑެންމާކަށް ގޮސް ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރީވެސް ޤުރްއާނާއި ރަސޫލާގެ ސިޔަރަތު ގަބުލުކުރައްވަތި

  110
  2
 15. އަހުމަދު ޙަމީދު

  ނަޝީދު ގެ ޢަމަލާއި ބުނާ ބަހާއި ދިމާނުވާތީ މީގެ މައްސަލައަކީ!!. އަދުން އެޅުވޭނީ ކުލަޖެހި ހިއްސު ކެނޑިފަތިބި މީހުންގެ ލޮލުގަ. އޭނަ އާއި އޭނާގެ އައުވާނުން އިސްލާމްދީނާއި ނަބިއްޔާ ގެ ސުންނަތަށް ކުރި ފުރައްސާރަ އަދިވެސް އަހަރެމެންގެ ކަންފަތުގައި ހަރުލާފަ އެބަހުރި. އޮޅުވާލަންނޫޅެ އަދިވެސް ތައުބާވެ ތައުބާ އިއުލާނުކުރި!

  95
  1
 16. ހަޖަމްކޮއްލާ

  އިސްލާމް ދީން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ ފަސާދައާއި، ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފައްދައި، މިކަންކުރީ ކޮންބައެއްކަން ފެންނަންހުރި ކަންތައްތަކައްބަލާލީމާ ވަރައް ރީއްޗައް ހާމަވާން ހުންނާނެ ބިރުދައްކަންނޫޅޭ ދީން ހަތިޔާރަކައްހެދީވެސް ކަލޭމެން އޭގެހެއްކެއް ހިމަންދޫ މައްސަލަ

  87
  2
  • މުހަންމަދު

   ދީނަކީ އެންމެހާ ބާތިލްކަމެއް ހަލާކުކޮއްލާ ނެތިކޮއްލަން އޮތް ހަތިޔާރު.. ދީނަކީ ހަގީގަތުގަވެސް ހަތިޔާރެއް.. މުސްލިމުންދެކެ ޣައިރު މުސްލިމުން ހަސަދަވެރިވަނީވެސް އަދި ބިރުގަންނަނީވެސް މި ސަބަބާއި ހުރެ. އެކަމަކު ތޫނު ކަނޑިއެއްވެސް އޭތި ގެންގުޅޭމީހާގެ ހުނަރުގެ ބޭނުންޖެހޭ ބީދާއިން މުސްލިމުންގެ ހަތިޔާރުކަމުގައިވާ ދީނައްވެސް މުސްލިމުންގެ ތަގްއާވެރިކަމާއި އީމާންކަމުގެ ބޭނުންވޭ.. އެހެން ނޫނީ އަދި ދީނަކީ ކިތަންމެ ފުރިހަމަ އަދި ބާރުގަދަ ހަތިޔާރަކައް ވިޔަސް އެދީނުގެ މަންފާލިބިނުގަނެވޭނެ.

 17. ގެރި ގުއި

  ބަޔާން ނުނެރުނަސް އޭނަ އަމިއްލަޔަށް ދައްކާފަ ހުރި ވާހަކަ އެހެރީ ފެއްނަން!

  92
  2
 18. ޢަލީ އިބްރާހިމަށް

  އިސްލާމްދީނުގެ ސޯލް ރައިޓްސް ނެންގެވީތޯ؟ މިފާޑަށް ތެޅޭ މުނާފިގުން މިއުޅެނީ ބަޔަކު ދީނަށް އުޅެފާނެތީ ބިރުން. ދީނީއެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ. އީމާންކަން ބަލިކަށިކަމުން އެހެންމީހުންގެ ދީނާމެދު ސުވާލުއުފައްދާނީ. ނޮޓް ޔުއަރ ޖޮބް. ޔޫއަރ ޖަސްޓް އަ ފޮލޯވަރ، ޑޫ އިޓް ރައިޓް.

  57
  5
 19. ޖ

  ކިހިނެއްހޭ ގަބޫލުކުރާނީ ކަޑައެޅިގެން އިސްލާމްދީނައް ފު ރައްސާ ރަަކު ރާމީހެއް.

  89
  2
 20. ސަޓޯ

  ކިޔާއެއްޗެހިންނާއި ތެޅޭ ވައްތަރުން ހިއެއްނުވޭ ހަމަޔަގީނުންވެސް

  81
  2
 21. ސަރުދާރު

  ތިމާގެ ކިބައިގަ ނެތް ތަގްވާވެރިކަމެއް އެހެން މީހަކަށް ހާމަކޮށް ނުދެވޭނެ. ތަގްވާވެރިކަން ނެތް މީހާގެ ކިބައިން ފެންނާނެ އަލާމާތްތަކެއްވެސް ހުރޭ..
  އެގޮތުން ނަށީދުގެ ކިބައިން ފެންނާނެ އެންމެހާ ކަމެއް ވަނީ ފާޅުވެ ނިމިފައި. އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ވިސްނުން ނަށީދުގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން ތަކުރާރުކޮށް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ހާމަކުރީ ތިޔަވިދާޅުވާ ނަށީދު އަމިއްލަފުޅަށް ނޫންތޯ؟އެމްޑީޕީ އިން އެކަން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް އޭނާ ގަބޫލު ނުކުރާކަމެއް އޭނާގެ އަމަލާއި ބަހުން ހާމަވެ ފެންނަން ހުންނާނެ. އަހަރެންގެ ނަސޭހަތަކީ ނަށީދާއި ދުރުހެލިވެ ތިބުމަށް.
  ރަސޫލުﷲ ގެފާނުގެ ސުންނަތަށް ލޯބިކުރާމީހުން ނަށީދު އުޅޭފާޑަށް ނޫޅޭނެ.

  85
  1
 22. ކަރުނަ އިބޫ

  އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ސީޕީ ހަމީދު ކަމަށް ބުނެ މީސް މީޑިއާގަ ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގަން ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލާ މިލިޔުމުގައިވަނީ ތެދުކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ރައިސް ނަޝީދަށް ގޮންޖަހަން.

  88
  1
 23. ސ

  އޭނާ އެއީ ބަރާބަރު މީހެއް. މައިން ބަފައިންގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ އިސްލާމީ އުސޫލުތަށް އެނގި ހުރި ނަމާދުކުރާ ރަނގަޅު އަޚްލާގެއްގެ ވެރި މުސްލިމެއް. ދިވެހިން ދެކެ ލޯބިވާ، ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ، ތެދުބަސް ބުނަންކެރޭ، ނުގުޑާ ޢަޒުމެއްގެ ވެރިއެއް.

  6
  114
 24. ވެދުން

  ފިރުއައުނުވެސް ޣަރަގުވަން ފެށީމަ ޝަހަދަތްކިޔަން މަސްކަތްކުރި ވަރަށް ވާހަކަ އމޑޕ ގެ ބަޔަނަށް ވަރަށް ވެދުން

  91
  1
 25. ބޯހަލާކު

  މީހަކު ތިހެން ބުނެފިނަމަ އަމިއްލައަށް ތިމާއަކީ އެވައްތަރު މީހެއް ނޫނޭ ނުބުނެވެންވީ ކީއްވެ. ދުނިޔޭގައި ލައި ހެއްދެވިހައި ވާހަކައެއް ދައްކައި ނުބެހޭ ކަންތަކާ ބެހިގަނެގެން އުޅޭ މީހަކު ތިޔަ ކަމާ އެއްޗެއް ނުބުނެ އެހެން ބަޔަކު ބުނަންޖެހުނީ ކީއްވެ؟ އަމިއްލައަށް ނުބުނުމުގެ މާނައަކީ އެއީ ހަމަ އެވައްތަރު މީހެކޭ. މަތި އޮމާންކުރަން ބަޔަކު ލައްވައި ބަޔާނެއް ނެރުނީ. މި ބަޔާން ކިޔާފައި ގުބޯ ހެދިފައި އަތްޖަހާނެ ބަޔަކު ތިބޭނެ.

  73
  2
 26. ސިނެކް

  ނަސީދު އަމިއްލަ އިއުތި ރާފު ކޮބާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުތޯ އިއުތި ރާފު ވާންޖެހެނީ

  72
  2
 27. ސައްތާރު

  ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ، ނަސީދު އެއީ ﷲ ގެ ކުޅަދުން ވަންތަކަމާމެދު ސައްކު އުފައްދާ މީހެއް ، އެމް ޑީ އެން ގެ ރިޕޯޓު ދިފާކުރި މިވަރުންފުދޭ...

  90
  2
 28. އައްޑޫ މީހާ

  ބަލަ ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ނޫނީ ނޫހަކުން ދައްކައިގެން އުޅޭ ޔޯލަ ތޯތޯ ވާހަކައަކަށް ބަލާފައެއް ނޫނޭ އޭނަގެ ލާދީނީ ވަހަކަ އަހަރުމެން ދައްކަނީ އޭނާ ދީފައިވާ ޓީވީ އިންޓަވިއު ތަކާއި ރޭޑިއޯ ޙިތާބު ތަކުގައި ފާޅުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ޙިލާފް އެތަކެއް ވާހަކަތައް ދައްކާފައި ހުރީމަ އަހަރުމެން ލާދީނީއޭ ކިޔަނީ ދެން އެހެން ނޫނަސް އޑޕ މީހުން އޭނައަކީ މިވެނި ގޮތަކުން އިސްލާމެކޭ ޤުރުޢާން ހިތުދަހޭ ކިޔާކަށް އަމުދުން ނުވެސް ޖެހޭ އެހެންވީމަ މީގައި އޭނަގެ ލާދީނީ ކަމެއް އުޅޭތީ އެކަން ފޮރުވަން އުޅޭހެން ހީވަނީ

  72
  2
 29. ފަރު

  ސުންނަތުގަ ހުރީ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެއްނޫން. އެއީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

  63
  2
 30. ކެނެރީ

  ނަޝީދު ތިކަންތަންތައް ޤަބޫލު ކުރައްޏާ ޕޯޕްވެސް ތިކަންތައް ޤަބޫލު ކުރާނެ

  69
  4
 31. ނިޒްރާ

  ބަލަގަ، އީމާންކަމާއި އިސްލާމް ކަމަކީ މީހާގެ ބަހާއި އަމަލުން ފެންނާނެ ކަމެއް. ޢެ ބޭފުޅާގެ ބަހާއި އަމަލުން އިސްލާމް ވަންތަކަމެއް ނުފެނޭ. ފެންނަނީ އިސްލާމްދީންނާ ވަރަށް ބީރައްޓެހި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި. ބަޔާން ނެރުމަކުން ނުފުދޭ.. ކަލޭމެން ބުނެފިއްޔާ ޤަބޫލްކުރަންވީ ދުވާލަށް ރޭގަނޑޭ ބުންޏަސް ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

  73
  4
 32. ޢިބުރާހިމް ބޮޑޭ

  ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަކީ، އަޅުގަނޑު އެ ސުންނަތުގައިވާ ކަންކަމާ މެދު އިންތިހާއަށް އުފާކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ސުންނަތެއް" ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ." މިއިބާރާތުގައި ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކައެބައޮތްތޯ

  48
  2
 33. އިއްބެ

  ދެން ނަޝީދު އަމިއްލައަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ކޮންއިރަކުންތޯ އެހެންވީމަ..

  61
  4
 34. އެޖެންޓް 19

  އެކަން އެބަ އނގޭ ޑެންމާކުކަ ދެއްކި ވާހަކަ ތައް އްޑު އަހާލިމީހަކައް އެހުންވީމަ އެންމެ ކުރިން ބަލަންވީ ޑެންމާކްގައި ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަ ރެކޯޑިން އެޔޮތީ ޔޫޓިއުބްގަ ކިހިނެއްތޯ އެދެން ފުހެލެވޭނީ ފުރަތަމަ އެކަމަތް ތައުބާވެ އިސްލާހް ވާން ވީނޫންތޯ

  43
  3
 35. ދޮންފާތުމަ

  އެހެންވީމަދޯ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްތަކާއި ޤުރުއާން ނޫން އެހެން ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑެންމާކުގަ ތިބުނާ މީހަކު ގޮވާލީ. އޭނާގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އަހަރުމެން ނެއް ބަލައެއް ނުގަންނާނަން. އޭނާއަށް ސަޕޯޓްކުރާ މީހުންނަށް ހީވާނެލައްކައެކޭ. އަހަރުމެންނަކަށް ކަހެރުވަކޭވެސް ހިއެއް ނުވޭ. އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ދައްކާ ތިޔަކަހަލަ ވާހަކަތަށް ގަބޫލުކުރާނީ ހަމައެކަހަލަ މީހުން އަހަރުމެން ނެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން.

  48
  3
 36. ބޯޓު ހަސަން ބެ

  ގުލްޒާރުގާ ނަޔާމަގޭ ނޫރާނީމާ ފޮޅޭނަޔޭ

  18
  8
 37. ާވަތުބަތާނަ

  ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ޤަބޫލުކު ރިއަސް ކަމަކުނުދާނެ. އަދި ސުންނަތަށް އުފާކު ރިއަސް ޤަބޫލު ނުކު ރަންޏާ ކަމަކުނުދާނެ

  41
  3
 38. މ

  އެހެންވެގެން ދޯ ބުނީ އެނޫން ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ ދޮން މީހުން އުޅޭގޮތައް އުޅެގެން ސަލާމަތް ވާނޭ

  47
  5
 39. މުޙައްމަދު

  ބަލަގަ މިއީ ދެންފަހެ ކޮން ކަމެއްތަ ! مسلم ންނޭ ކިޔައިގެން ތިބެ ބޮޑެތި ފިތުނަ އުފައްދަން ނުއުޅެބަލަ ! މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރު ، ތިޔަ ނުރައްކާތެރި عمل ހިންގަން ނުއުޅެބަލަ! ހިތްތައް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ އެވެ. އިންސާނާ ބަސްބުނާނީ ، އޭޭނާގެ ހިއްސުތަކަށް ފެންނަ ، އިވޭ ނުވަތަ އިޙްސާސް ކުރެވޭ ކަންތަކަށެވެ. ބޭކާރު ދައުވާ ކުރުން ހުއްޓާފައި مؤمن އެއްގެ ގޮތުގައި صالح عمل ކުރެވޭތޯ ބަލާބަލަ!

  31
  4
 40. ޙަސަނު

  ހަމަ ސީދާދޮގެއް

  33
  4
 41. ޢަލީ

  ޙަމަފަށްކާ އޭގެެއެއްޗެއް!!

  38
  3
 42. ާަެްައާދަނު

  އެހެން ޖޯކެއް ނެތް

  28
  3
 43. ބޭރުމީހާ

  ޢެމެރިކާ މީހުންވެސް ހެއްދެވި ފާރާތެއް ވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެއެވެ. އެކަން އެނގެނީ އެވެރިންގެ ނޫޓުގައި “ ވީ ޓްރަސްޓް އިން ގޯޑް” މިހެން އޮންނާތީއެވެ.
  އެގޮތަށް ނަޝީދުގެ ނަމަކީ މުސްލިމް ނަމަކަށްވެފައި އޭނާއަކީ %100 މުސްލިމް ގައުމެއްގެ މީހަކަށްވީމާ ބުނެވޭނީ އޭނާއަކީ ދީން ގަބޫލުކުރާ މީހެއްކަމަށެވެ. އެކަމަކު ނަޝީދު ބުނެފައި ހުރި ބަސްތަކާއި ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރި ގޮތާއި ތަކެއްޗާއި އޭނާގެ ވެރިކަން ނިމުނުދުވަހު އޭނާ ދިރިއުޅުއްވި ގަނޑުވަރުން ނެރުނު ފުޅިތަކާއި އަދި އޭނާއާ ބެހެހޭގޮތުން ފެންނާންހުރި އެތައް ކަމަކަށް ބެލުމުން އޭނާއަކީ އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކުރާ މީހެއް ކަމަކަށް ނުބުނެވޭނެއެވެ.

  48
  4
 44. ޑަބިޔާ

  އެހެންވެދޯ އަންހެނުން މަގުމައްޗައް ނެރެންގޮވާލަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްރަށުގަ އޮރިޔާމުން ދޮންމީހުން އައިސް އުޅެން އޯކޭއީ. ވައްކަންކުރީމަ އަތްކަނޑަން ބޭނުންނުވަނީ.

  42
  4
 45. ހިހިހި

  ގިނަ މީހުނައް އިންގޭ ތިވާހަކަ

  34
  2
 46. މޫސާ

  ފުރަތަމަ އިސްތިޔުފާދިން ރައީސް ދީނި އުސްތާޒުންނާ ދިމާކުރުން ހުޓާލާ
  ދެވަނަ ކަމަކަށް މީޑިއާތަކުގަ އިސްތިޔުފާދިން ރައީސް ވިދާޅުވީ ބަސްތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ބަލާ
  ދެން ތިކަމުގަ އެހެން ފަރާތަކުގެ މަސަލަ ބަލަން ވާނީ

  38
  3
 47. އަހޫ

  ނަޝީީދާމެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އޭނައަކީ މުސްލިމެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރާނަމަ %100 މުސްލިމު ގައުމެއްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ ރައީސަކަށް ހުރުމަކީ މިގައުމަށް ލަދުހުތުރު ކަމެއް.

  49
  1
 48. މޯދީ

  ރައީސް ނަޝީދު ގެލާދީނީ ވާހަކަ އެންމެ ތަފްސީލުކޮށް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ދެއްކި ޢިލްމު ވެރިޔާ ކީ ޝައިޚު އިމްރާން . މިނިސްޓަރ ގެ ތަޙްގީގު ފައްޓަވާ.

  51
  1
 49. ޢިއްބެ

  މި ރޯދަމަހު މީހުންގެ ދުލުގަ ހިފާ ދަމަން ދޯ ލާދީނީ އެމްޑީޕީ އުޅެނީ ، ކެނެރީގޭ ބުއްޅަބޭ އަކީ ލާދީނީ މީހެއް ،

  48
  4
 50. ދީމް

  އަޅެ ހެޔޮނުވާނެ މި ތިބަ ބީތާތާކާ މި ނޫން ކޮންމެ ވާހަކަ އެއް ދެއްކިނަމަވެސް ގަބޫލު ކުރެވުނީސް މި ދެން ހަމަ ބުއްދި ހުރި މީހަކު ގަބޫލު ކުރާނެ ވާހަކަ އެއް ނޫން ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް???‍♀️

  44
  4
 51. އަލިބެ

  ތިކަން ގަބޫލުކުރާނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ ކުދިން ކޮޅު

  53
  4
 52. Anonymous

  މިބޭފުޅާ މުސްލިމަކަށް ހައްދަވަނީ ހަރުގެތޯ ނޫނީ ސަޕޯރޓަރުންތޯ އެއީ ހެއްދެވި ފަރާތާއި އަޅާއާއި ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމެއް
  ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮރަޙްމަތް ލައްވަވާށިއެވެ.

  50
 53. ދުންތަރި

  މި ޤަރުނުގަ ހެދޭނެ އެންމެ ބޮޑު ތެދު ތިޔަހެދުނީ ކެނެރީގޭ ނަޝީދަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާ ރަސޫލާގެ ރިސާލަތު އަދި ސުންނަތް ޤަބޫލްކުރާ މީހަކުކަން މިޤައުމުގެ އެންމެނަށްއެނގޭ އެހެންވިމަތާ ވަހީއާ ހަދީސްނޫން އެހެން ގޮތެއް ހޮދާ ވާހަކަ ދެއްކީ މީހަކަށް ކިބިއްސެއް އެޅުނީމާ އަލްހަމްދު ލިﷲ ކީމާ ހުތުރުބަސްބޭނުންކުރާނެތަ ޤާރުއާނާ ރަސޫލާގެ ސުންނަތް ޤަބޫލްކުރާ މީހަކު؟

  41
  1
 54. ދުންމާރި

  މިކަހަލަ ލާދީނީ މިހުންގެ ވާހަކަ ނޫސްތަކުގަ ޖަހާތީ ހިތާމަ ކުރަން

  44
  3
 55. ފާއިޒް

  ދެން ޝައިޚް އިލިޔާސް ދެއްކި ވާހަކަ ކޮންތާކަށް ވައްދާނީ..

  41
  4
 56. ޞިއނި

  ދެން މިކަލޭގެ ދެއްކި ވާހަކަ ތަކަކީ ދެން އެ ނުދައްކާ ވާހަކަތަ؟ ޥެރިކަމު ހުރެ ކިހާ އެއްޗެއް ކި..
  ކިތައް ހުކުމާ ދެކޮޅުހެދީ

  7
  1
 57. ނަންނުގަތި

  ތިކަން ގަބޫލެއްނުކުރާނެ ގިނަދިވެހިންނެއް. ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށް ނުވާނެ،

  26
  2
 58. ޗަސް

  ކަލޯ ތިހިރީ މިހާރު ހަތަރެސްކަ ހަމަވެފަ ދެން ތުބިޅި ދިގުކޮށްލާ ފައިގެ ކަށިމައްޗަށް ހަމައިން ފައިކުރި ބުކޮށްލާ ބޮލުގައި ހުނދު ތާކިހަލެއް އެޅީމަދެން ކަލޯއެކޭ މީހަކުނުކިޔާނެ!

 59. ލާދީނީ

  ކަލޯ ރައްޔަތުން ހިތުގައި ރައީސް ޔާމީންއާއި މެދުނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ރައީޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރޓވ ދެއްކި ރޯބުހުތާން ދޮގު ވާހަކަތަކާއި ދޮގުރިޕޯޓް ތަ ކޯ އޭރު ކަލޯމެން ތިބީ ހަމަހޭގަތަ ނޫނީ ދެލޯ ކަނުވެ ދެކަންފަތް ބީރުވެފަތަ ހާދަ ގޮތެއް ނެތް ހަޔާނުޑަ ބައިގަނޑެ ކޭދޯތީ ތިއުޅެނީ ތިމާމެން ކުރާހުރިހާ ވައްކަމެއް ރައްޔަތުންނަށް އެގޭތީ އެކަން ފޮރުވަން ނުވާނެތިކަމެއް ހަމަ ތީ ލާދީނީ ބައިގަނޑެއް!

 60. ދުރުމީ

  ރާބޮއެގެން ޖާބިރު، ޒަކީ އަދި ހާމިދު އަބްދުލް ގަފޫރު ފަޅު ރަށެއްގައި ތިއްބާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންއަށް ނަޝީދު އަނެއްދުވަހު ވަރަށް ފާޅުގައި ފާޑުކީ! ދެން ފިލްމް ސްޓާރެއް ރަލާއެކު 2019 ހައްޔަރު ކުރުމުން ޖެހިގެން އައިދުވަހު ނަޝީދު އެކަމަށް ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ފަޑުކީ! ވީޑޯ މިހާރުވެސް އެބަހުރި! ދެން ކޮރޮސް ރޯޑްގައި ފުލުހުންނާއި ސުވާލު ކުރި، ފުލުހުން ރާބޯ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ހަރަދު ކުރަނީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ ނަަޝީދުގެ ގިނަ އެކުވެރިންނަކީ ރާބޯ މީހުން. ދެން މީވެސް ނަޝީދު ގުރުއާނާއި ސުންނަތް ގަބޫލު ކުރާތީތޯ ހަމަ؟ ނަޝީދުދެކެ ކަނުލޯބިން ކަނު ނުވެ ވިސްނާފި މީހަކަށް ނަޝީދުގެ މުނާފިގުކަން ފެނި ނަޝީދާއި އެކު މަސައްކަތް ނުކުރާނެ!

  10
 61. ކުރަންބޯ

  ރާބޮއެގެން ޖާބިރު، ޒަކީ އަދި ހާމިދު އަބްދުލް ގަފޫރު ފަޅު ރަށެއްގައި ތިއްބާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންއަށް ނަޝީދު އަނެއްދުވަހު ވަރަށް ފާޅުގައި ފާޑުކީ! ދެން ފިލްމް ސްޓާރެއް ރަލާއެކު 2019 ހައްޔަރު ކުރުމުން ޖެހިގެން އައިދުވަހު ނަޝީދު އެކަމަށް ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ފަޑުކީ! ވީޑޯ މިހާރުވެސް އެބަހުރި! ދެން ކޮރޮސް ރޯޑްގައި ފުލުހުންނާއި ސުވާލު ކުރި، ފުލުހުން ރާބޯ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ހަރަދު ކުރަނީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ ނަަޝީދުގެ ގިނަ އެކުވެރިންނަކީ ރާބޯ މީހުން. ދެން މީވެސް ނަޝީދު ގުރުއާނާއި ސުންނަތް ގަބޫލު ކުރާތީތޯ ހަމަ؟ ނަޝީދުދެކެ ކަނުލޯބިން ކަނު ނުވެ ވިސްނާފި މީހަކަށް ނަޝީދުގެ މުނާފިގުކަން ފެނި ނަޝީދާއި އެކު މަސައްކަތް ނުކުރާނެ!

 62. ޕަކާސް

  ބުއްޅަ އެދުރު!

 63. ވިސްނާ

  ދަންނާށެވެ!ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެންނީ، ހަމަފަސާދަ އުފައްދާ މީހުންނެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، އެއުރެންނަށް އެކަން ނޭނގެނީއެވެ.

  9
  1
 64. މަ

  ވަކި މީހެއް ކިޔާނެކަމެއްނެތް. އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކުރާ އެކަކުވެސް ނޫޅޭނެ ދީނާ ސިޔާސަތު ވަކިކުރާކަށް

  24
  1
  • އީސަ

   ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް

 65. ާބޭކާރު

  އިލްމުވެރިޔަަ އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް ވާހަކައެއް ވިދާޅުވި ވާހަކަ ލ.ގަ ހުރެގެން ވިދާލުވި ވީޑިއޯއެއް ދުށިން އެއީ ހަމަ ވިދާލުވި ވާހަކަ ފުލެއްތަ

 66. އަންނި

  އެންޑީޕީން ތިހަދަނީ ހުސްދޮގު

  36
  1
 67. ޢަހޫ12

  އެމްޑީޕީން ބުނެފީވިއްޔާ ތިވާނީ ތެދަކަށް. އެމްޑީޕީން ދޮގެއް ނުހަދާނެ، ދޮގު ނުވެސް އެނގޭނެ.. ވަޢުދު ފުއްދުމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް އެއީ އެމްޑީޕީގެ މިލްކިއްޔާތެއް.

  10
 68. ނަސީދު

  އެކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިން ފާފަ ފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެ... އައްނިގެ އެންމެ ތައުބާވެ ކުރާ ދުއާއަކުންވެސް
  އައްނިގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާފަހުރެ ދާނެ...

 69. މުހަންމަދު

  ރައްބެއް ރަސޫލަކައް ބެލުމެއްނެތި ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމް ތަކުގައި ގައުމުގެ އެންމެންހެން ހެކިވާނެހެން ބަލަން ނުވަތަ އަޑުއަހައް ތިއްބާ ބޮޑެތި ދޮގުތަކާއި އޮޅުވާލުން އޮޅުވާލުމަށް ފަހު ތަގުއާވެ ރިއެއްގެ ލޭބަލް ހޯދަން އުޅުން ބުއްދިވެ ރިއެއްނޫން. އެކަމަކު ހަގީގީ އިޚްލާސްތެ ރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވެ މާތް ރަސްކަލާނގެ ހަޒް ރަތައް ރުޖޫއަ ވުމުގެ ފު ރުސަތު ކިތަންމެ ނުބައި އަމަލު ގިނަ މީހަކައްވެސް ލިބިގެންވޭ.. އެއީ އެމީހަކުގެ ތައުބާ އިޚްލާސްތެ ރި ތައުބާއެއް ކަމުގައި މާތް ރަސްކަލާނގެ ލައްވާފި ކަމުގައިވާނަމައެވެ. ހަމަ ކަށަވަ ރުން އިޚްލާސްތެ ރީން އެންމެ މޮޅައް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތައާލާ. އަދި ތަގްވާވެ ރިކަމާއި އީމާންކަން ލިބިގަންނަ ނަފްސުތައް އެންމެ ފު ރިހަމައަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މާތް ރަސްކަލާނެ. ނަޝީދު އަކީ އަހަ ރެމެން ނުދަންނަ މީހެއް ނޫން.. ނަޝީދުއަށްވެސް މާތް ރަސްކަލާނގެ ހިދާޔަތް ދައްކަވައި އިސްލާހު ކު ރައްވައި ތަގްއާވެ ރީންގެ ތެ ރޭގައި ހިމެނުމަކީ އަހަ ރެމެން މުސްލިމް ރައްޔިތުން ނުހަނު އެދޭ ކަމެއް.

 70. މވމސ

  23 ޑިސެމްބަރުގަ އިމްރާންމެން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރީންތަކެއް ނަޝީދާއި މެދު ޕަބްލިކުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަަކާއި ހާމަ ކުރި މައުލޫމާތުކުގެ ރެކޯޑިން ބައްލަވާ އަޑު އައްސަވާށެވެ. އަދި އެދުވަހު އެބޭފުޅުން ނަޝީދު އާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމާއި މެދު ދެކޭގޮތާއި ކުރި ހުކުމް އަޑުއައްސަވާށެވެ...

  11
 71. ޝްރޭ

  ކެނެރީގޭ ބުއްޅަބޭ އެވެ.އަޅެ ނިކަން ތިޔަހެން އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެފައި ޓްވީޓް ކޮއްފައި ތިމަންނާމޫ އިސްލާމެކޭ ބުނެލަން ކެރޭނެ ހެއްޔެވެ..100% ޔަގީން ނުކެރޭނެކަން....ސޯ ބަޔަކު މީހުންލައްވާ ކީއްވެތޯ އަޑު އުފުލަނީ....

 72. ނުރަބޯ

  ސާބިތުކޮށްދީބަލަ ތިހެންޔާ.
  ނަމާދުގަ ކިޔާ ތަސްބީޙަތައްވެސް އިނގޭނެއެކޭ މަށެއް ނުބުނާނަން.

 73. ޏރ

  ވަންއޮފްދަބެސްޓ❤️

 74. އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރެއް

  ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބަޔާން ނެރުނަސް ހެޔޮވިސްނޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ތިކަމެއް އޭނަ ދައްކާފަ ހުރި ވާހަކަތަކަށް ބަލާފައެއް. ރައްޔިތުން ގަބޫލު ކުރާކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަން ނޭންގޭތާ މަޑުމަޑުން ހުންނަންވެސް ނޭންގޭ. އެމްޑީޕީގެ ވެސް ހަލާކުތީ.

 75. ދޮންބެ

  މިއޮށް ރޯދަމަހު، މީހުންގެ އަނގަ ގޮއްވަން ނޫޅެބަލަ!

 76. މުހައި

  ނަޝީދަކީ ސުންނީ މުސްލިމެތޯ ސާބިތުކުރެގިދާނެތަ.؟

 77. ދިވެހި ދަރިއެއް

  ދެން ކީއްވެބާ، ޤުރުޢާންގައި ވާ ޚުކުމްތަކާއި އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ، އެހުކުމް ތަކާއި ދިމާ އިދިކޮޅު ހުޅަނގުގެ ގޮތް ގެންނަން އުޅެނީ، އަދި ރަސޫލުގެ ސުންނަތާއި ޙިލާފައް އެއުޅެނީ. ބަޤަ ރާ ސޫ ރަތުގެ 8 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީކު ރައްވަނީ ތިމަންނަމެން ﷲ އަށާއި އާހި ރަތްދުވަހަށް އީމާންވަމެވެ ބުނާ ބަޔަކު މީސްތަކުންގެ ތެ ރޭގައި ވެއެވެ، އެކަމަކު އެމީހުންނަކީ އީމާންވެގެން ތިބި ބައެއް ނޫނެވެ.

 78. މޮހޯ

  ސުޕްރީމްކޯޓައް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ލައިގެން ދިވެހީން ބަލަހައްޓައިގެން ތިބޭ ތިބުމާއި އެކަމައް ތާއީދު ކުރާ ނަޝީދުގެ މި ސަރުކާރުގެ ކަންކަމައް ރިއާއަތް ކޮއް ދޭހަވަނީ ކޯޗެއްތޯ.؟ ގާންދީގެ މަގުބަރާގައި ދުއާ ކުރި މަންޒަރުން ދޭހަވަނީ ކޯޗެއްތޯ..؟ އިސްރާއީލާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުން ދޭހަވަނީ ކޯޗެއްތޯ.؟ އެންޑީއެމްއޭގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ނަޝީދުގެ ރައުޔުން ދޭހަވަނީ ކޯޗެއްތޯ..؟މިހެން ގޮސް ކިތައް ކަންތައް..

  11
 79. ކަރުނަ އިބޫ

  ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ވަރަށް ހަރު އަޑުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރާ މީހެއް، އެކަމަކު މިކަމުގަ އެމްޑީޕީ ގެ ސްޓޭޓްމެންޓެއް. ކކކކކ.

 80. Anonymous

  ގަބޫލުކުރިން = ހަމައެކަނި ﷲ އާ ރަސޫލާގެ ރިސާލަތު ތެދު ކުރުން މި މާނައިގަ ނަމަ އެގޮތަށް ކަންތައް ވެދާނެ.

  ގަބޫލުކުރުން = ތެދުކޮށް ކިޔަމަންވެ ބޯލެނބުން މި މާނައިގަ ވެއްޖެެްޔާ ﷲ އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މި ނުބައި ނިފާގުކަމުގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ކަލޭގެ ހާލަތު،

 81. އެނޯ

  އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މައްސަލަޔާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުން ކުރުމެއްނޫން. ނަމަވެސް އެ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ދީނާއި އިދިކޮޅު ރިޕޯޓެއް ބަލިކަށި ނުވާނެހެން ހިންގާ އަމަލެއްނަމަ އެއީ އިސްލާމް ދީނާއި އިދިކޮޅަށް އިސްލާމް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ނެގުން. މިއީ ވަރަށް އިޔަހޫދި އަމަލެއް.

 82. ނޭނގޭ

  ޢަމިއްލައަށް އަނެއްކާވެސް ބޮނޑި ބޯނެ. ތިޕާޓީންތަ ބަޔާން ނެރެންޖެހެނީ. ޕާޓީގެކަމެއްތަ އެއީ.

 83. ޑެއިލް

  މިމަހު ކިތައްރޯދަހިފިތޯ ބަލާދީބަލަ. ކިތައްމެވަރަކަށް ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށް ހަދަށް އުޅުނަސްނުވާނެ. އަދި ގަބޫލެއްވެސް ނުކުރާނަށް. ކީއްވެ ކޮވިޑްނެތް ރައްރަށުގެ މިސްކިއްތައް ބަންދުކޮށްފަހުރީ. ރަށަކުން ބޭރަކަށް ދެވެނީކީނޫން ބަޔަކަށް ރަށަށް އެރެނީކީނޫން އެކަމަކުވެސް އިސްލާމްދީނަށް ހުރި ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުންދޯ.

 84. އަޙްމަދު

  ހޭބައްޔާމީހަކުކަމަކާމެދުއުފާވުމަކީއެމީހަކުއެކަންގަބޫލުކުރުމެއްނޫންހަސަންލަތީފަށްދަންނަވަންއެހެންޕާޓީއެއްހެއްދެވުމަށް

 85. ދެބޯގެރީގެ ފައި

  ޜާ ވީޑިޔޯތަކާ ފޮޓޯތަކުގެ މައްސަލަ ސީޕީގެ ފެންމަތި ވީމާ އެކަން ކަމުގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން ދެބޯގެ ރި ދުއްވަނީ.

 86. އަޙްމަދު ޝިފާން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް

  ހާދަ ސްޓަންޓް މޮޅޭ ދެއްތޯ؟ ކަންކަމުން ރެކިވަޑައިގަންނަވާނެ މޮޅު ފަންޑިތައެއް ދެއްތޯ ތިޔަ ހެއްދެވީ. ތިޔަށް ކިޔަން ފެންނަނީ އުނބަށް ޖެހުން. ނަޝީދަކީ އިނގިރޭސިން އުޅޭ ގޮތަށް އުޅެން ބޭނުންވާ މީހެއް. ބޮޑުފާދިރީންތަކާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހާޑިންގހަމް އާއި މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގައި ވަޒީފާ ދީފައިތިބޭ އިނގިރޭސިވިލާތު ދޮން މީހުން ހިމެނޭ. ޤައުމުގެ ވެރިކަމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ރިޔާސީ ދައުރުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްްސާރަ ނުކުރާ ދުވަހެއް ދިޔަތޯއެވެ. މިއީ ނުރައްކާތެރި މީހެކެވެ. އެކަން މިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުން ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. ކޮވިޑް - 19 މިއޮތީ އެޖެންޑާ - 19 އިގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ގެނެސް އެތެރެކޮށް މިހާރު ރާއްޖޭގައި މޫލާފައެވެ.

 87. ހުސްއަގަ

  މިހާރު މަށަށް އެގިއްޖެ މީނައަކީ ކާކުކަން.

 88. ރަސްގެފާނު

  ބޭރު ފުށުން ފެންނަ ހަޤީޤަތައް ބަލާ އިރު ސީދާ ކަނޑަ އެޅިގެނއ ދޮގެއް....