މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތަދު އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ކެނދިކުޅުދޫ ރައްޔިތުން އެރަށުގައި ބަނބުކެޔޮގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވާތީ އެކަމަށް ތަޢުރީފުކުރައްވާ، މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެ ޓްވީޓުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އަމިއްލައަށް ހައްދާ ތަކެތިން ކައިބޮއެ އުޅެވެންޖެހޭނެކަން، މިފަހަރުގެ މި ބޮޑު ރޯނގާއިން ސާފުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ރޯނގާއިން ރަނގަޅުވި ނަމަވެސް، ރޯނގާގެ ތަދު އަދި ކުރިޔަށް އޮތްކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، ކެނދިކުޅުދޫގައި ޒުވާނުންތަކެއް ބަނބުކެޔޮގަސް އިންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއްވެސް މި ޓްވީޓާއެކު އާންމު ކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް "އައްސަރިބަހުން ސާބަސް" ދެއްވާފައެވެ.

"ކެނދިކުޅުދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ އައްސަރިބަހުން ސާބަސް. މިފަހަރުގެ މިބޮޑު ރޯނގާއިން ސާފުވެއްޖެ އަމިއްލައަށް ހައްދާ ތަކެތިން ކައިބޮއެ އުޅެވެންޖެހޭކަން. ރޯނގާއިން ރަނގަޅުވިނަމަވެސް، ރޯނގާގެ ތަދު އަދި ކުރިޔަށް އޮތްކަމަށް ފެންނަނީ،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލަށް ރާއްޖެ ހުށަހެޅިފައި ވުމާއި ގުޅިގެން، މި ބަލި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިގެންދާނެ ކަމަށް ކުރިން ރައީސް ނަޝީދު ލަފާކުރެއްވި އެވެ. އަދި މި ބަލި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ކުރަންވީ ކަމަކީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ ރަށްރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ގޮސްގެން ބަލި ފެތުރޭނެ ކަމަށް ބެލުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށާއި އެ މީހުން ރަށްރަށަށް ނުދިޔަސް މުޅި ރާއްޖެ އަށް މި ބަލި ފެތުރޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރޯގާ ދަނީ އިންތިހާ އަށް ފެތުރެމުން. އަދި ފެންނަ ފެނުމުގައި މި ރޯގާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިކަމުގެ ފަރުވާ އަދި މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ގޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ހަމަޖައްސަން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. ޝެހޭ

  މީއަޅެ ވަރުގަދަ މީހެއްނު..މީނަގެ އަނގަ އާހެދި ވެސް މިބަލިން ސަލާމަތެއްނުވެވޭނެ😡

  44
  1
  • ރަނގަޅު

   ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ކޮވިޑް19 އަށްވުރެ ތީ މާނުރައްކާތެރި ވައިރަހެއް

   26
   1
 2. ސަރުދާރު

  އަތޮޅުތަކުގައި އުޅޭމީހުން ކޮންމެ ފަދަ ހާލެއްގައި ވިޔަސް ބޮޑުންނަށް ވާކަމެއް ނެތް. ކަންބޮޑުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ވީހާލެއްގައި ވާނެގޮތްތަކެއް ރައީތުން ހޯދުން އެއީ އެމީހުން ބޭނުންވާނެ ގޮތް. ވެރިކަމަށް މީހުން ހޮވާ ބޭނުމެއްނެތް. ކެޔޮގަހު ކުރިއަށް އަރާގެން ނަމަވެސް ވޯޓް ލެވެނިކޮށް މިވެރިންނަށް ނިމުނީ.

  32
  1
 3. ޯޮިުޖިނޮައްޕެެ

  ޕަކާސް

  20
 4. ނޯނޯ

  ކަލޭ މޮޔަ ނުގޮވަބަ.ކަލޭތަ ބަލި ފަތުރަނީ؟

  36
  1
 5. ޚާފޒ

  ޙިތިބޭސްބޮއެގެނޭ ބަލިން ފަސޭހަވަނީ ކިޔާފަ، ކޮވިޑާ ޖެހުނީމަ އަވަހަށް ލޮކް ޑައުން އުވާލަާ ދޮންކުދިން ނުގެނެވިގެން މިއުޅެނީ.
  ޙިމަބިހި ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނަން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރާއިރި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވާން ޑރ އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަން މީނަ މިޕްރެޝަރ ކިރަނީ.
  ކުރިން ބުނީ ހުންއަންނާނެ ކަމަށް ރަޖާލާނެ ކަމެއް ނެތޭ، ކިޔާފަ ވައިރަސް މިތަނައް ވައްދާފަ އަޅަފަ އޮތް ފޮތިގަނޑުވެސް މި އެއްލާލީ... މީ މިގައުމަށް ފާވެފަހުރި ބޮޑު ފިތުނަ ވެރިއެއް.

  40
  1
 6. ަހަސަނު

  ބަންބުކޭލަކީ އަވަހަށްހެދި އަވަހަށް މޭވާ ލިބޭ ގަހެއް. އަދި ހުރިހާ މޫސުމެއްގައި ގަސް ފުރިފަ....

  23
  4
  • ޢަހަރެން🌸

   މޭވާ އެއްތަ އެއީ؟

   • ނޫސްކިޔާ މީހާ

    އެއީ ފަލަމަޑީގެ ބާވަތެއެ އެކަމަކު ބަނބުކެޔޮ ގަހުގަ އަޅާ މޭވާއަކަށް ވާނީ ބަނބުކެޔޮ..ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ނޭނގި އެގެންމީހުންނަށް ރައްދު ނުދިނުން ބުއްދިވެރި..

 7. ހުސޭނުބޭ

  އަޅެ ކަލޭ ބުނީމު މިއީ އާދައިގެ އަރިދަފުސް ރޯގާއެކޭ! ތިންފޫޓް ތިންފޫޓް ދުރުގައި ތިބެގެން މިކަން ނިންމާލެވޭނެޔޭ!

  32
  1
 8. Anonymous

  ހު ރިހާ އުނގު ރިއަކަށް ހެޔޮވަ ރު މީހެއް.

  23
  2
 9. އޭދަފުށީ މުހައްމަދު

  އައްސަރިބަހުން ސާބަސް ދޭ ގޮތް އަދި އަލަށް މި އަޑުއެހީ.. ކުރިން އަހަނީ އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދޭ އަޑު. ރީތި ދިވެހި ބަހެއް ހަލާކު ކޮށްލަން ބޭނުން ކުރެއްވި އިބާރާތެއްތަ؟

  24
 10. އުސައިދު

  ކެނދިކުޅުދޫ ކުޅީގަ މީހަކު ސޫފިލަނޑާ އާލާ ކުރަން އެރިއުޅެނިކޮށްވެސް ކުރިން ފެނިފަވޭ. އެކަންވީ ކިހިނެއްބާ. މަނިކުފާނާ ވަރަށް ވައްތަރު މީހެއްއެއީ. އެހެންވެ އަހާލީ.

  25
  1
 11. ބަނބުކެޔޮ

  ރޯނުއެދުރު ބަސްބުނީދޯ؟ ކީވެބާ އެޗްޕީއޭން ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުކެރެނީ

  29
  1
 12. ޢިލްމުގެ ދަރިވަރެއް

  ގިނަގިނައިން ދޫ މީހާ ހަލާކު ކޮއްލައެވެ.
  އޭ ބޭފުޅާއެވެ. ބައެއް ފަހަ ރު ހަނު ހު ރުމަކީ އެންމެ ބަލާޢާތްތެ ރި ރައްދު ކަމަށް ވާކަން ދަންނާށެވެ.

  25
 13. މުހައި

  ތީ އަހަރެމެން ޚަބަރުތަކުން ކިޔާ ފޫހިވެފަ އޮތް ވާހަކައެއް.. ނަޝީދައް އަދިކިރިޔާ ތިޔަ ރޭކާލަނީ..

  24
  1
 14. ނަސްރީނާ

  އެއްކަލަ ރޯނު އެދުރު އިގޭކަމެއްވެސްނެތް ނޭގެކަމެއްވެސްނެތް ޖާހިލު

  27
  1
 15. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މީނަގެ މިފަދަ ވާހަކަތަށް މިއީ އާއްމު ރައްޔިތުން ބިރުގަންނަވަން ދައްކާ ވާހަކަޔަކަށް ނުވޭތޯ އެހެން މީހަކު އޮޅިގެން ކޮވިޑު 19 އޭ ބުނެލިޔަސް ރީދޫ މެންބަރުން ހީވަނީ އެހެންފަދަ ކަމެއްހެން ، މިނަސީދަކީ މިގައުމަށް ޖެހިފައިވާ މިސީބާތެއްނޫންތަ ؟

  13
  1
 16. ޯބޯޖަލީލު

  މީނަ މިފަދަ ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ހުރިއްޔާ މީނަގެ އަނގައިގައި ފުޅަ އަޅަނީތަ ؟ ކިހާދެރަ ކަމެއްމީދޯ މިމުސީބާތެއްފަދަ މީހާގެ ކިބައިން އެއްމެހާ މުސްލިމުން ސަލާމަތްކުރައްވާށި އާމީން

  17
  1
 17. ބަނބޭ

  ރަށްރަށު މީހުން ކާންވި ބަނބުކެޔޮ ދޯ.. މިވެރިން ނަށް ރައްޔިތުން ގެ ޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯ ފައިސާ އިން ގިއްކިޔާފަ މުސާރަ ދީފަ މިތިބީ ރައްޔިތުންނަށް މަލާމާތް ކުރަންތަ؟

  17
  1
 18. މާސްޓަރ

  އަންނި ބުންޏަސް ކިތަންމެ އަޑުއަހާ ހިތްނުވާ ވާހަކައަކަށް ވިޔަސް ފުންކޮށް ވިސްނާލީމަ ތިޔަބަސްތައް ތެދުވާނެ ކަމަށް ފެނޭ.

  4
  9
 19. ބޯހަލަކު

  ނަޝީދު ކަލޭ ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ!

  11
 20. އަހައްމަދު

  މީ އަޅެ ދަންނަ ބޭކަލެއްތަ؟

 21. އިއްސޭ

  އަހަރެމެންގެނުގަބޫލުގައިއަހަރެމެންގެމުސާރައިންޕެންޝަންފަންޑައްޖަމާކޮއްފަހުރިފައިސާ
  ނުދޭންމަސައްކުރަނީކީއްވެ

 22. ތާކިހާ

  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ބައެއްބަސްފުޅުތަކަނީ ވެސް ކުޑަ ރޯގާ އެއް ނޫން، އިނގޭތޯ ، ކޮވިޑު ވެސް ފަހަރެއްގައި އެވަރު ނުވެދާނެ

  4
  1
 23. ނަށީދު

  އެއްކަލަ އަނގަ ބޮޑު! މި ވައިރަހައް ވުރެ މީނަގެ ކަންތައްގަނޑު މާބޮޑު

 24. ބޯގޯސް

  މީނައައް ޖެހުނީމަ ތޯއްޗެ މައިތި ރި ވާނީ

 25. މީހަ

  މޮޔަނުގޮވާ ކަލޭގޮސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭކިޔައި ސާލިހުގެ ބޮލަން އެރިގެން މި ލޮކްޑައުން އުވާލީވެސް ދެން ކީކޭ މި ކިޔަނީ

 26. އެލެކްސް

  މިރާރްޖެ އައި އެންމެ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަން. އެންމެ ބޮޑު ވަބާ. އަންނި 19

 27. ަސދަސދަސ

  ކޮއްމެެވެސް އެކައްޗެއްކިޔާ.
  ދެއަނގައިންވާހަކަ ދެއްކީމާ އަޅުގަނޑަށް އެބައޮޅޭ.