މި ބްލޮގްގައި ޙިއްސާކުރަމުން ދާނީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތަކެވެ.


23:25

23:11

20:38

20:25

19:56

19:42

17:53

17:12

16:13

15:57

15:07

14:40

13:15

11:27

06:33

ވިއެޓްނާމުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 325 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން މި ބަލީގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ

06:31

ހައިޓީއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 26 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން އިތުރު 53 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 865 އަށް އަރާފަ.

06:30

ގުއެޓަމޭލާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 55 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން އިތުރު 311 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3054 އަށް އަރާފަ.

06:29

މެކްސިކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 190 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 7،179 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން އިތުރު 3329 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 65856 އަށް އަރާފަ.

06:28

ޗައިނާއިން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެގައުމުން މި. ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 82،974 އަށް އަރައިފި.

04:54

04:26

ކިއުބާ އިން އިތުރު 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1931 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 81 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:25

އިރާގުން އިތުރު 308 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4272 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 152 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:25

އިޓަލީން އިތުރު 699 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 119 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 229327 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 32735 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:25

އަޔަލޭންޑުން އިތުރު 76 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 24582 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1604 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

މޮރޮކޯ އިން އިތުރު 74 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7406 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 198 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 312 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 20931 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 993 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

ތުރުކީން އިތުރު 1186 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 32 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 155686 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4308 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 430 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 40 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 36258 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3096 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

މިސްރުން އިތުރު 727 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 28 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 16513 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 735 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ޗާޑް އިން އިތުރު 37 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 648 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 60 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ޕެރަގުއޭ އިން އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 850 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

އުޒްބަކިސްތާނުން އިތުރު 87 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3115 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

ސްރީލަންކާ އިން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1089 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 6629 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 142 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 131423 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3868 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

ޔަމަނުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 212 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 39 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

އޮމާނުން އިތުރު 463 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7257 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 36 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 466 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 282370 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28678 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

މާލީން އިތުރު 46 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1015 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 63 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު 812 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 28704 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 244 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

ފްރާންސުން އިތުރު 250 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 182469 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28332 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

ކޮންގޯ އިން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 487 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 16 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 1218 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 21343 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 407 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

ބަހްރެއިނުން އިތުރު 388 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8802 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 273 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 179986 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8366 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

ނައިގާ އިން އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 943 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 61 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

ޕެރޫ އިން އިތުރު 4056 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 129 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 115754 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3373 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 145 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 17857 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1176 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

ޖަޕާނުން އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 16536 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 808 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:15

ދެކުނު ސޫދާނުން އިތުރު 92 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 655 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:15

ކެނެޑާއިން އިތުރު 1141 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 105 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 83621 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6355 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 704 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 11353 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 445 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 1046 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 20177 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 705 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

ޕެނަމާ އިން އިތުރު 310 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 10577 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 299 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 265 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7526 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 221 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

ގޭބަން އިން އިތުރު 206 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1934 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 12 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:56

03:36

01:18

01:09

00:57


މިދިޔަ ދެމަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ އިތުރުވެގެން ދިޔަނަމަވެސް، ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ބައްޔަށް ހުށަހެޅޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވާން ފަށާފައެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަންނަނީ، ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފުރަބަންދުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދެމުންނެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް އަލުން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށްވެސް ލުއިތަކެއްދީ، ރެސްޓޯރެންޓާއި ކެފޭ ފަދަ ތަންތަން ވެސް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ.

ރާއްޖެ މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން މިދަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ މުޅީން އެކީ ކެނޑިގެން ނުދިޔަނަމަވެސް އާ އާންމު ހާލަތަކަށް ދިއުމަށެވެ. އާ އާންމު ހާލަތުގައި ބަލި އިތުރަށް ފެތުރިގެން ނުދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އިދާރާތަކުން އިލްތިމާސް ކުރަނީ، އަނެއްކާވެސް ކުރިން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ނުރައްކާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށްޓަކައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާއިއެކުވެސް، ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުމުގެ މާނައަކީ ހުރިހާ ކަމެއް އާއްމު ހާލަތަކަށް ބަދަލުކުރުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި މިބަލީގެ ނުރައްކާ އޮތުމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަބަންދަށް ލުއިދެމުންދާނީ އެހެން ޤައުމުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މަރުޙަލާތަކަކަށް ބަހާލައި، ހަލަތު އިތުރަށް ބަދަލުވާ މިންވަރަށް ބަލަމުންނެވެ.

ރާއްޖެ އާ އާންމު ހާލަތަކަށް ގެނައުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވެ، ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދީފައިވާއިރު، އިއްޔެވެސް ރާއްޖެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ 39 މީހަކު ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަދިވެސް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިހާރު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ފަސް މީހަކު ހިމެނޭހެން ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 115 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 1313 އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 469 ދިވެހިންނާއި 844 ބިދޭސީންނެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އެޤައުމުގެ 675 މީހަކަށް ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިފައި ވެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ބުނާގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 115 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވުމާއެކު، ބައްޔަށް މިވަގުތު ފަރުވާދެމުން ދަނީ 1192 މީހަކަށެވެ. މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ނިޔާވެފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްރަހަށް ބަލާއިރު، ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އަދިވެސް މި ބަލި ދަނީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ފެތުރެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވީ، އަދި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މި ބަލީގައި މަރުވި އެމެރިކާއަށް އަދިވެސް ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވެއެވެ. އެމެރިކާގެ އިތުރުން ރަޝިޔާ އާއި ބްރެޒިލް އާއި ސްޕެއިން އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން އިންޑިއާގައި އަދިވެސް ބަލި ފެތުރެމުން ދަނީ ހަލުވިކަމާއެކު އެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގައި އަދިވެސް އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާއެވެ. އެޤައުމުގައި ބައްޔާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވީނަމަވެސް، ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އިންޑިއާއިން 131,423 މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި، އޭގެތެރެއިން 3,868 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން 5.3 މިލިއަން މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 342000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، 2.2 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދުނިޔެއިން މިވަގުތު މިބައްޔަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ 2.8 މިލިއަން މީހުންނަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 53000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހަކަށް ސީރިއަސް ހާލުގައި ފަރުވާދެމުން ދެއެވެ.


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން އިއްޔެ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތައް ތިރީގައިވާ ބްލޮގުން ފެންނާނެއެވެ.