ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ޕަޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕާކިސްތާނުން ސިފަ ކޮށްފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުން މިގޮތަށް ރާއްޖެ ސިފަކޮށްފައި ވަނީ އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކައުންސިލް (އޯއައިސީ) ގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޕާކިސްތާނުން އދ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު މުނީރް އަކްރަމް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންޑިއާ އިން މުސްލިމުންނަށް އެތަކެއް ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމަށާއި އަދި މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެރިވާ ކަމަށެވެ.

މިވާހަކަ އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ އިން ބުނެފައި ވަނީ އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީ ކަމަށާއި އަދި އެ ގައުމުގައި 200 މިލިއަން މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ އިން އިތުރަށަ ބުނެފައި ވަނީ އިންޑިއާ އަކީ އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ގައުމެއް ނޫން ކަމަށާއިި އަދި އެފަދަ ތުހުމަތުތައް ކުރުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ އޭގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮތް ހަމަޖެހުން ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެތީ ކަމަށްވެސް ރާއްޖެ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮންލައިންކޮށް އޯއައިސީ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި މި ބަައްދަލުވުމުގައި ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖޭގެ ވާހަކަތަކަށް ފާޑުކިޔަމުން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު ވިދާޅުވީ ހައްދު ފަހަަނައަޅާފައިވާ އިންޑިޔާގެ ހިންދޫ އިން އިންޑިޔާގެ ބައިމަދު މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން އަންނަ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަކާއި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ އަޑު ރާއްޖެ ފަދަ އިންޑިޔާގެ "ޕަޕެޓަކަށް" ކަނޑުވައި ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމަަށް އޯއައިސީން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ދެކޮޅު ހެދި ނަމަވެސް، އިންޑިއާއަކީ އޯއައިސީގައި ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަ ގައުމެއް ނޫންކަން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

74 ކޮމެންޓް

 1. ރައްޔިތުން

  ކޮބާ ކިހާވަރެއްވީ، މުޅި ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު މޫނުމަތި ތިޔަ ހަޑިކޮށްލީ، އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ޝަޚުސު ގެއްލުވާލީ މިއީ މުޅިޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ވިސްނާން ޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ޚާއްސަކޮށް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ގުޅުން ކެނޑި ނުދާނެހެން އެންމެން ގުޅިގެން ކުރިޔައްދެވޭނެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކަށް ބައްޓަންވެފަ ރާއްޖެ އޮންނަންވާނީ، މި ހާރުން މިހާރަށް އިސްތުއުފާ ދޭން ފެންނަނީ

  366
  6
  • ޙައްގުބަސް

   ޕާކިސްތާނަށް އެންމެފަހުން ކެތްނުކުރެވިގެން ހަގީގަތްް މިހާމަކުރީ!! ޕާކިސްތާނުން އެބުނީ ހަމަ 100% ތެދު ވާހަކައެއް ގިނަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ!! މިހާރު މިގައުމުގައި އޮތީ އިންޑިޔާ ބުނާކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިގެން އުޅޭ އިންޑިޔާގެ ޕަޕެޓް ސަރުކާރެއް!! މިއީ ޕާކިސްތާނެކޭ އެއްގޮތަށް މިގައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންވެސް ގަބޫލުކުރާގޮތް!! މިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ އަމިއްލައަށް ކަންކަން ނިންމާ ބަސްބުނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތީ އިންޑިޔާއިން ބުނާގޮތެއްގެމަތިންކަން ގަބޫލުކުރާ މީހުން ވަރަށްގިނަ!! މިއީ ނުރައްކާތެރި ދެރަވަރުކަމެއް!! ބައެއްގެ އުނގަށްވެއްޓުނަސް ބޮޑުވަރު!! ވެރިކަމަށް އަންނަން ހެދި ޑީލްތަކާ ލިބުނު އެހީތަކާ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ބެހިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފައިސާގެ ނުފޫޒު ދައުލަތެއްގެ އަތްދަށުވެ އޮތް އޮތުމަކީ ދެރަވަރުކަމެއް!! މީގެ ކުރިން މިގައުމުގައި އޮތީ ބާރުގަދަ ސަރުކާރެއް!! ދައުލަތެއް ހިންގަން އެނގިގެެން ހިންގިތަން ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނު! ތަރައްގީ ގެނަސްދިނީ ބައެއްގެ އުނގަށް ނުވެއްޓި!! މިހާރު މިއޮތީ ދުނިޔެއަށް ބޭޒާރުވެފަ!! އިންޑިޔާގެ ޕަޕެޓް ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގަ!! ލާދީނީވިޔަސް ފުކެއް ބޮޑުވަރު!! ކޮބާ ރައްޔިތުން؟ ތައްޔާރުތަ؟

   167
   1
  • ހުސޭނުބޭ

   ތިބުނާ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ޝާހިދު ޖީބަށް ގިނައިން ވަންނަގޮތަށް ހަދާފައި އޮންނަ ދިދޯތްވެއް! ރަގަޅަށް ބަލާއިރު ތި ބައްދަލުވުމުގައި ދިން ތަޤްރީރުވެސް އޮންނާނީ އިންޑިޔާއިން ދިން ލާރިކޮޅަކަށްޓަކައި އެމީހުން ބުނާގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ލިޔެފައި!

   103
   1
   • ރައްޔިތުމީހާ

    ލާދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ބޮޑުވަޒީރާ މެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ. މަޖިލީހުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް ފާސް ވުމަކީ ވާނެކަމެއްނޫން އެހެންވީމަ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅައިގެން ވެސް ކަމެއްވޭތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް..

    21
  • ޣުލާމު

   ކީއްދެން ކުރާނީ. ހަސަދައާ ފިތުނަ އުފައްދައިގެން އިސްލާމް ދީނާ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން އެތިބީ ވެެިކަމުގައި. އެމީހުން ބައިއަތުހިފީ މުސްލިމުންގެ ލއެިން ކަޅިވެފައިވާ މުސްލިމުންގެ އަދުއްވުންގެ އަތުގައި. ދިވެހިގައުމުގެ ސިޔާސީ މަިހުނޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ، ވަޑާންކުރާއެއްޗަކާ، ގާދަށުންނަގާ ބަރަވެލި ޒާތުގެ އެއްޗެއްގެ އެހީގައި މި މުސްލިމު ގައުމު މިއަދު މިއޮތީ ރޮހިންޏާ ދަރިކޮޅަށްވެފައި.

   19
  • ހހހހ

   ދިވެހިންގެ ގަމާރު ކަމާއެ! ކީއްދެން ކުރާނީ. ހަސަދައާ ފިތުނަ އުފައްދައިގެން އިސްލާމް ދީނާ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން އެތިބީ ވެެރިކަމުގައި. އެމީހުން ބައިއަތުހިފީ މުސްލިމުންގެ ލއެިން ކަޅިވެފައިވާ މުސްލިމުންގެ އަދުއްވުންގެ އަތުގައި. ދިވެހިގައުމުގެ ސިޔާސީ މަިހުނޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ، ވަޑާންކުރާއެއްޗަކާ، ގާދަށުންނަގާ ބަރަވެލި ޒާތުގެ އެއްޗެއްގެ އެހީގައި މި މުސްލިމު ގައުމު މިއަދު މިއޮތީ ރޮހިންޏާ ދަރިކޮޅަށްވެފައި.

   18
  • ޕަޕެޓުން

   ދެން ކުރިން އިންޑިޔާ އިން ބުނި ރާއްޖެއަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެކޭ.. ތިޔަ ޕަޕެޓު ނޫން ބަޔަކު ނުފެނުނު އިންޑިއާތީ އެމެރިކާގެ ޕަޕެޓެއް ޕޭކިސްތާނު ތީ ޗައިނާގެ ބޮޑު ޕަޕެޓެއް.. އެހެންވެތާ ޗައިނާއިން މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާއިރު އޯއައިސީގަ އެވާހަކަ ނުދައްކާ އިންޑިއާއޭ ފޮޅިއޭ ކިޔަނީ..

   5
   31
   • ޟިރާރުޕީސް

    ކަލޭއަށް މިސަރކާރުން ބައި އަޅާއިރު ބައިފަޅިއެއްގެ 1/10 ނަވެސް ލިބޭތަން ވާހަކ އިން އެބަދޭހަވޭ ޕަޕެޓް
    ތިޔައީ ..އަންނި .ކިޔާ ގެ ޕަޕެޓެއ ް ހެން ހާދަ އއބަހީވެއޭ މިހަރު..

    11
    • ޕަޕެޓޭ

     ޟިރާރުފީސް ކަލެއަށް އެސަރުކާރުން ބައި އެޅިވަރާ އެބައި ނުލިބި ގެއްލުނު އެތީގެ އަސަރުކޮށްފަ ހުރި މިންވަރު އެބަފެނޭ.. ކަލޭތީ ވަގު ގުނއޑާގެ ބޮޑު ޕަޕެޓެއް..

     3
     3
 2. އަހުމަދު ނީޒް

  ޕާކިސްތާނުން އެބުނި ވާހަަކަ އަށް ތާއީދު. އެކަމު ކުޑަ އިސްލާހެއް ބޭނުން. އިންޑިޔާގެ ޕަޕެޓަކީ މި ސަ ރުކާ ރު.

  348
  4
  • ..ލ..

   އެއީ އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ބަހެއް ނޫން...މިމީހުންނަށް ބާރުތައްދީގެން ދިވެހިން ތިބޭ ނަމަ ބުނާބުނުމުގައި މުޅިގައުމުގެ އެންމެނޭވެސް ބުނުން އެއީ ހަމަ އެންމެ ހެޔޮ ގޮތްް...

   105
  • މާދަމާދެކޭމީހާ

   ޕާކިސްތާނު ވެސް މިހާރު ގުދޯ ގުދޯ ގޮވަނީ، ޗައިނާގެ މުސްލިމުން ނައް ގަދަކަމުން ހަރާންއެއްޗެހި ކާންދިނުމާ ބޯން ދިނުމުގެ އިތުރުން ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ އަދި ކުރާފާހިޝް އަމަލު ތަކާދެކޮޅައް ޗައިނާޔާ ދެކޮޅައް އެއްޗެއް ބުނަންނުކެރި ހުރެފަ އެއޮތީ ޗައިނާޔާއެކީ ކުރާ ބޮޑު ވިޔަފާރިޔައް ބުރުލެއް އަރާފާނެތީ، ހަމަ ޕާކިސްތާނުވެސް އެއީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް

   2
   5
 3. ދިވެހިން

  އެމް.ޑީޕީ ބައިގަނޑު ގެ ހަގީގަތް ތީ ހަމަ. ސޭޑް ޓްރޫތް

  273
  2
  • ޤައުމީ ރޫހު

   މި ލާދީނީ ސަރުކާރު މަގުމަތިން ވައްޓާލަން ޖެހޭ ހިނގާ ނުުކުންނަމާ!

   69
   4
   • މަންޖެ🧕

    ޙިނގާ!!!

    10
   • ޙައުލާ

    މިގައުމުގެ ޒުވާނުން ތިކަމާއުޅެބަލަ. ތިކުދިންގެ މުސްތަގްބަލެއް ނޯންނާނެ ގައުމު ނެތިއްޔާ. ފަލަސްތީނާ މިތަންމާއާއި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައާއި އިންޑިޔާގައި އުޅޭ މުސްލިމުންގެ ހާލަތުގައި އުޅެން ބޭނުންނުވަންޏާ މިސަރުކާރު ނިމުމަކަށް ގެނެސް މިގައުމު މިނިވަން ކުރަންވީ.

    20
 4. ޓިންތިން

  ތިކާމާ ސައްކެއްވެސް ނެއް މިހާރު ރާޖެޔަކީ އންޓިޔާ ޕަޕެޓެން މ ގައުމު ލާދީނީ ގައުމަކައްމިވަނީ މުސްލިމް ގައުތަކުގަ މެދުގަ މިރާޖޭ ގެ އަގުވެއްޓިއްޖެ މި އެމް ޑީ ޕީ ވެރިކަމާހުރެ

  256
  1
 5. ހ

  ހަގީގަތެއް.... ވަރަށް ދެރަ

  235
  2
 6. Anonymous

  ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް......މި ސަރުކާރަށް ވެރިކަން ލިބުނީތީވެ ހިތާމާ ކުރަން

  246
  3
 7. ދިވެހި މީހާ

  ލާދީނީ ސަރުކާރު

  212
  3
 8. ސަންތިމަރިޔަބު

  ދިވެހިރާއްޖެ އަކީއިންޑިޔާގެ "ޕަޕެޓެއް” ނޫން އެކަމަކު މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަކީ އިންޑިޔާގެ “ޕަޕެޓެއް” އަދި އިންޑިޔާގެ “ގޮޑިކޮއްކޮ” ސަރުކާރެއް މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ ދަނީ މުސްލިމް ގައުމުތަކާއި މޫނުކެޑެމުން ސަރަހަށްދުގެ ގައުމުތަކާއި އޮންނަ ރަހުމަތްތެރި ގުޅުން ދަނީ ހީނަރުވަމުން
  ޙަމަހިނިއަންނަނީ

  232
  1
 9. ޢާދަނު

  މިތަނުގެ ސަރުކާރަކީ އިންޑިއާގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރެއް..އެކަމް އަހަރެމެން ރައްޔިތުން ހިތާއި ރޫހުން މިތިބީ އޯއައިސީ އެއްކޮށް

  209
  1
  • ހަމަ ހަލަކު

   މީހުން އަގައިން ނުބައި އެއްޗެހި ކިއުވަންތިއުޅެނީ މި ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓްދިން 96ހާސް ރައްޔިތުން ފިޔަވާ އމޑޕ ވެރިކަމށް ގެންނަން ވޯޓް އެޅި އެންމެން މިކަމުގަ ސާމިލްވާނެ މި ލާދީނީ މުސްލިމުންގެ އަދުންވުންނަށް ކުރިނވެސް މިހާރުވެސް އެއްބާރުލުން ދޭ އެމީހުންގެ އެޖެންޓުންކަން އެނގި ތިބެ ބައެއްކަން ވޯޓްދިނީ ކޮން ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް އމޑޕ އެއް ތިބައިގަނޑުވެސް ވާނެ ތިކަމުގާ

   41
   1
 10. އެރަށުމީހާ

  އިންޑިއާގެ ޔެމްޑީޕީ އަނެއްކާވެސް ދިވެހިން ލަދުގަންނަވާލައިފި

  194
  1
 11. އުސައިދު

  މިކަމުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ވާހަކަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ކުރަން.

  218
  1
 12. އަހުސަން

  ދިރިހުއްޓާ މުސްލިމުން ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށް .ގެދޮރު އަންދާ އަންހެނެއް މުސްކުޅި އަކަށް ބެލުމެއްނެތި ތަޅާ އަނިޔާކޮށް ކަރަންޓު ޖައްސާ މަރާ ހަދާއިރު ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް. ރާއްޖެ އަނިޔާވެރިން ގެ ދިފާޢުގައި ބަސްބުނުމުން..

  204
 13. ދަވާލި19

  އަހަރެންވެސް ނިސްބަތްވާ ގައުމައް ޕާކިސްތާނުން ތިފަދަ ބަހެއް ބުނީމާ ވަރަށް ބޮޑައް ހިއްނުތަނަވަސްވެ ރުޅިވެސް އާދޭ އެހެންނަމަވެސް ހަގީގަތް ގަބޫލުކުރަން ކެރޭތީވެ ޕާކިސްތާނުން އެބުނިބަހާމެދު ޖަދަލު ކުރެވޭކަށްނެތް

  187
 14. ސޭޙް

  100 ގެ ވާހަކަ އެއް

  185
 15. ސަމިި

  ތީ ވަރަށް ބަރާބަރ ވާ ހަކައެއް. ނިކަން ވިސްނާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޯޓެއް ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކު ނިޔާވީމަ އެކަަށް .ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއްހާ ހިސާބު ވެސް ފޮނުވިކަމަށް ނެތް. އެކަަކު އިނޑިޔާގެ މަގުމަތީގަ އުޅޭ ގެރިއެއް އަރި އަޅާ ލިއަސް މި ސަރުކާރަށް ނިދި ފިޔަ ޖަހާ ނުލެވޭނެ މުޅި އެޤައުމަށް ހަމްދަރު ދީ ނުފޮނުވާ.

  179
  1
 16. ރަބަރޭ

  ހާރިޖީ ސިޔާސަތު “ހިބަރު” ވަދެއްގާއި އޮޔާދާ ހިތާމަވެރި މަންޒަރު

  164
  1
 17. ޖަހާންގީރު

  ހެޔޮކޮށް އެ ބުނުއްވީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް އޮތް ބޮޑު ލަދެއް މި ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ މިވަރަށް ޖާހިލު ޝިރްކް އިންޑިއާގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި ގަނެގެން އެ އުޅެނީ

  152
  1
 18. 🤗🤗🤗🤭🤭👋👏👏👍👍

  Dhen kihaa bodu musee baatheh mee..
  Raess solih ah alhugandu kithanmme thaaeeedhu kuriyas Goa's kameh vaanee Goa's kamakah adhi r.yameen ah thaaeeedhu nukuriyas rangalhu kameh vaanee rangalhu kamakah
  OIC ga dhivehi rajjeh in dhakkaafaivaa vaahaka thakah ikhthiraamaa ekuma'afah rayyithunge kibain edhen jehey...
  EhMuslimakee anehMuslimehge akheky ukhuthekey ...mi dhandi valhuga raajje in vakaalathu kuran vaane Muslim aa ehkolhah
  Mibunee India in Muslimunah aniyaa kuraakamah.....
  Mee olheyne kameh noon roadhuvaalu viyya Muslim meehun hindhoo qaboul nukogge. Ey kiyaafa alifaanah laa fissa andhaa Kan Kan ekuranee.....
  E nubai meehunge reyvuge dhashun enubai aiythakun aniyaa libemundhaa Muslimun ge enmme fahuge manzilakee suvaruge kamugai lavva .....enubai meehun gadha fadha hiyy pevvumakun hippa vaa alhameng mahchah hiyaaru kuravaa faivaa verinah
  Islam dheenaai dhivehi raajje aa adhi enmmehaa muslmunge haggu gai masaiykaiy kurumuge aaraa baaru dhenvaandheyve.Aameen
  Iraadha kurehviyya abadha vc dhivehi rajje minikan mathee islamaa gaumehgge gothuga lavvandheyv...IA...

  14
 19. ދުންތަރި

  އަވަށްޓެރި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާ އެހެން ޤައުމުތަކާ ދިވެރިހާއްޖެއާ ޖެހި ޤައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ގޯސްވެ މުސްލިމު ޤައުމުތަކުން ލިބޭ އެހީތަށް ނުލިބެނީ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ވެރިކަމުގަ އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޚުދު މުޚުތާޜު ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މި ޤައުމަށް ޑިމޮކްރަސީއޭކިޔާ ނުރައްކާ ވަބާ ނާންނަ އިރު 2008 ގެ ކުރިން މި ޤައުމާ އަވަށްޓެތި ޤައުމަކާ ދެބަސްވާކަށްނުޖެހޭ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ރަނގަޅު އެހީތައްވަމުންދޭ ޔަހޫދީ ޤައުމުތަކާވެސް ގުޅުންރަނގަޅު އެކަމަކު އެމީހުގެ އަތްދަށަކުނުވޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި 2008 ވަނަ އަހަރާހަމައަށްއޮތީ އެކަމަކު މިހާޜު އެހެންތޯ؟؟؟

  35
  • ތެޔޮކުރަސީ

   ބޭބޭ، ޑިމޮކުރަސީ ގެ މާނަ އޮޅުއްވާނުލައްވާ.. އެއީ ވަބާ އެއް ނޫން...ޑިމޮކުރަސީގެ މާނަ ބައްލަވާއްވާ...

   2
   5
 20. އެމަންޖެ

  މިގައުމު އަދި މި އަންނިގެ އަޅުވެތިކަމައްގޮސް ހުސްވާނެ.

  69
  3
 21. އަންތަރީސް

  ތާއީދު، ވ.ލަދުވެސްގަނޭ. އެގައުމަގެވެރިކަންކުރާޕާޓީގެ ބޮޑުމީހާނޫންތޯބުނީ ސީއެންއެންގަ މުސްލިމުންނަކައް އެހެންދީންތަކުގެމީހުންނައް އޮންނައިނާޔަތެއްނުލީބޭނެކަމައް. މުސްލިމުންނާއިއެހެންމީހުންނާއި އެއްހަމަޔެއްނޫނޭ. މުސްލިމުންނަކީ މާދައްބަޔެކޭ. މިތިބީ ލޮލައްމިރުސްއެޅިފަ ކަންފަތައް ތިމަރައެޅިފަ. އެންމެންމޮޔަވެފަ.

  34
  1
 22. މުނީތު

  ސަތޭކަޕަސެންޓް މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ، އަމިއްލަ އެދުމަށްޓކައި މިގައިމުގައި ނުކުރާ ކަމެއްނެތް، ވެރިއަކަސް، އާއްމުންގެމީކަސް، ބޮޑަސް ހާލަތު ހުރީ މިހެން ހުރިހިތާމައެއްގެ ބަޮޑުކާއެވެ! ޢެބައެއްގެ ޙާލަތު ބަދަލުކުރަނީ އެބައެއްގެ އަތުންނެވެ.

  34
 23. ބޯކިބާ

  ބީޖޭޕީގެ ކެރަލާ ހަރުގެއިން މިހާރު ރާއްޖެ އޮޕަރޭޓްކުރަނީ. ސީދާ ދިއްލީއަކުންވެސް ނޫން.

  56
 24. ރީދޫ

  ޕާކިސްތާނުވެސް އެއީ ތާކުންތާކު ޖެހޭ ޤައުމެއް ނޫން. ރާއްޖެ އަކީ އެކެއްގެވެސް ޕަޕެޓެއް ނޫން. ވެރިކަން ކުރަން ތިބޭ ސަރުކާރު އަޅުދާސް ވަނީ އަމިއްލައަށް

  5
  71
  • އަޒުމީލާ

   ފިވެހިރާއްޖެ ނިސްބަތްވަނީ ދިވެހިންނާ ހިކިފަސް ތަނަކާ، އަސްކަރިއްޔާއަކާ ވެރިކަމެއްގެ މައްޗަށް. ވެރިކަމަކީ ގައުމު ބޭރުދުނިޔެއަށް ދައްކާ ލޯގަނޑު. އެއިން އެބުނެ އަންގަނީ، މުސްލިމުން މަރާ މުސްލިމުން އަނދާ، އެމީހުންގެ ގެދޮރު ރޯކޮސް، އެމީހުންގެ މައިންނާ އަންހެން ދަރިން ރޭޕްކުރާމީހުނަކީ މުސްލިމުންގެ ދުޝްމަނުންނެއްނޫނެ. ދިވެހި ގައުމުގެ ދަރިން ލަދެއްނުގާނަެ. ހެވިފަ މިތިބެނީ މިނުބައިވެރިކަމަށް ޝަނާކިޔަން. މަރުވެގޮސް ﷲ ގެ ދަރުބާރުގައި އިސްއުފުލަން ކެރޭނެތާ؟ ﷲ ގެ ދީން ހިމާޔަތްކުރަން ކުރީ ކީއްތޮ ސުވަލުވެވޭހިނދު ދައްކާނެ ބަހަނާއަކީ ޔާމީނު ވައްކަން ކުރިވާހަކަތަ؟ އެކަން ބަލަން އައިބައެއްތަ އަހަރެމެންނަކީ؟ ބަލަ އަހަރެމެންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް އުޅެ އެދީން ކުރިއަރުވާ، އެދީނަށްޓަކައި ޖިހަދުކުރަން ފޮނުއްވި ބައެކޭ. އަސްހާބުން މުޅި ދުނިޔޭގައި އިސްލާމް ދީން ފަތުރުއްވަވާ އެދީނުގެ ޝިޔާރު މަޝްރިޤާ މަޣުރިބަށް ފެތުރުއްވެވި. މިއަދުގެ މުސްލިމުން ބުނަނީ ﷲގެ ދީން އޮޓޯއިން ފެތުރޭނެއޭ. ލަދެއްނުގަނޭ. ބިރެއްނެތް. އެހެންތާވާނީ ގިނައިން ކަނީ ޚަރާމްތަކެތި. ރިޝްވަތާ، ހަލަލުނޫން ވިޔަފާރިން ފައިސާހޯދާ ތިމާއާއި ތިމާމެންގެ ދަރިންނަށް ކާންދެނީ.

  • ޙަސަނު

   ކަލޭގެ ރީނދޫ މޯދީ އެންމެ ޖާހިލީ

 25. މަބޭ

  ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގަ ދުރިއުޅޭ އިސްލާމުންނާއި ދެކޮޅައް ހިންގާޖަރީމާއަކައް ދިވެހިރައްޔިތުން ތާއީދެއްނުކުރާނެ އެކަމައް ހިއްވަރެއްވެސް ނުދޭނެ ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ ވެރިކަންހޯދުމައް މިހާރުމިއޮތް ސަރުކާރުން އިންޑިޔާއާއެކު ހަދާފަވާޑީލްތައް ދެކެދެނެވޮޑިގެންވާނީﷲ.

  56
 26. ކާހިނު

  އިންޑިޔާ އާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ، އެކަމު ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ އިންޑިއާ ވެރިންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ފާޑު ފާޑުގެ ބޭކާރު އަނގަތއްތަޅަމުން ދުވީމަ މިޤައުމުގެ ހައިބަތު ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީ ވެއްޔާ މޮޑެވޭނީ.

  51
 27. މުހައްމަދު މުދުހިޝް Mudhish

  ދިވެހިން ކިޔަނީ ގޮނޑިކޮއްކޮ. މިސާލު: "ރާއްޖޭޭޭޭގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ގޮނޑިކޮއްކޮއެއް"

  50
 28. މުހަންމަދު

  ހެހެ..ކެކެކެ..ކޮބާ ހީވޭ.. ވީމާ އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއައް އަތްގަދަކޮއަ ގޮނޑިކޮއްކް ސަރުކާރެއް އޮތްކަމައް ގަބޫލު ކުރަނީ އޮޕޮޒިޝަނުން އެކަންޏެއް ނޫންކަން މިހިރަ ހާމަވަނީ. މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ފެއިލްވަމުންދާ މަންޒަރު. ޕާކިސްތާންފަދަ އިސްލާމީ ގައުމުތަކަކީ ރާއްޖެފަދަ އިސްލާމި ގައުމެއްގެ އެންމެ ގާތް ރަހްމަތްތެރިންނައް ވާންޖެހޭ.. އިސްލާމީ ގައުމުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ލާދީނީ ހުޅަނގާއި އަދި މުސްލިމުންނައް ނަފްރަތު ކުރާ ގައުމުތަކާއިގުޅިގެން ތިބެ ކިހިނެތް ބަދަހިކުރާނީ. އެމީހުން މުސްލިމުންނައް ހެޔޮއެދޭނެތަ.؟

  32
 29. Anonymous

  އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަން މުސްލިމުންނަށް ވަނީ ގެއްލުވާލާ.! މިހާރު މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދިނުމަށް އާ އުކުޅެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އައިޑީކާރޑް ނުލައި ބޭރަށް ނުނިކުމެވޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މި މީހުންނަށް މުސްލިމުންނާއި އެނޫން މީހުން ވަކިކުރަން އެނގޭ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަނިޔާކޮށް ހަދަން މިބައިމީހުންނަށް ވަނީ ފުރުސަތު ލިބިފާ. ލަޓިބުރިން ތަޅާ ތަޅާ ހޭނެތުނީމަ ހަތަރެސްފައިގަ ހިފާ ލޮރީއަކަށް އެއްލަނީ. ދެން އެމީހަކަށް ހަދާގޮތެއް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ.
  އައިޑީ ކާރޑް ބަލާއިރު މުސްލިމު ނޫން މީހުން ވަރަށް ފަސޭހައިން ދޫކޮށްލާ ތަން ފެންނަނީ!!! ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.

  24
 30. ނާދިރާ

  ހަމައެކަނި އިންޑިޔާ ޕަޕެޓެއް ނޫން. ނަސޯރާ ބުދުފައްޅިތަކާ ސެކިއުލާ ގައުމުތަކުގެ ޕަޕެޓެއް. ޢެވެރިންގެ ފައިފުއްސެއް.

  55
 31. މޯދީ

  ތާހިރު ވެއްޖެ؟

  55
 32. ފަސްްޓް ޕޮލިސީ

  މިސަރުކާރުގެ ފަސްޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ކުރި ކަމެއްކަންނޭގެ ދިވެހީން އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގައި އުޅޭކަން ނުޖެހޭނެ މިސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ ބާ ފޮތިތަކުން ފޫގަޅަން އުޅުނަކަސް ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަނޭ ރައްޔިތުން ބޭނޫންވަނީ ހަގީގީ ސިފައިގައި މިގައުމަށް އެހީތެރިވެދޭފަރާތްތައް ޗައިނާ ޖަޕާން އަކީ އެފަދަ ގައުމުތައް

  28
 33. ޟޯޑް

  ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް. މުސްލިމުންނަށް އެތައް އަނިޔާއެއް ކުރާ މީހުން އުޅޭގައުމެއް. ކުށަކާނުލާ މީހުންމަރަމުންދާ ގައުމެއް. އެގައުމެެއްގަ އުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ނުދޭ އެހީއެއް ލޯތްބެއް އޯގާތެރިކަމެއް މިގައުމުގަ އުޅޭ މީހުންނަށް މާބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފަހަަތުގަ ކޮންމެވެސް ސަބަބެއްވާނެތާ.

  29
 34. ސާހިދު

  އެހެއްނުވާނީ މި ސަރުކާރަކީ ލާދީނީ މީހުން ހިމާޔައްކޮށް އެމީހުން ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ސަރުކާރެއް އަދި އިންޑިޔާގެ ހިއްދޫންގެ އެކުވެރިއެއް މި ސަރުކާރު އޮތީ އިންޑިޔާއަށް ވިކި ހުސްވެފަ ދެއްކުރެވޭނެ ކަމެއް މި ސަރުކާރަކަށްނެތް އިންޑިޔާ ހިމާޔަތުގައި މި ސރުކާރު ދެމިއޮންނާނީ މި ސަރުކާރުގެ ވެރީން ތިބީ ދެލޯއަދިރިވެފަ އެހެއްވެތަ އިންޑިޔާއާ ހުންދޫއިން މުސްލިމުންނަން ކުރާ އަނިޔާ އެހެއްވީތަ ނުފެއްނަނީ

  25
 35. ޞިލަލަ

  ބެއްޔާ ކޮބާ ކައެ

  32
 36. އެރުން

  ދުވަހަކު މިގައުމަށް ނުލިބޭވަރުގެ ހަޑި ނަމެއް މިލިބުނީ. ޕާކިސްނތަނުން ވެސް ޖާސޫސު ކުރާނެ ވީމަ އެމީހުން ވެސް ބަލަން ޖެހެހޭވަރަށް ބަލާފަ ނޫނީ އެފަދަ ވާހަކައެއް ނުބުނާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ. މިއި ދެރަކަމެއް. އިންޑިޔާ އާ އަހަރުމެންއިތުރަކަށް ގުޅުން އުފައްދާ ކަށް ނުޖެހޭ. އެމީހުނަށް މިގައުމު މާމުހިންމު އަހަރުމެނަށް އެގައުމު މުހިންމު ވާވަރަށް ވުރެ. މިގައުމުގެ ކިތައް މިހުންބާ އެގައުމުގަ ވިޔަފާރި ކުރަނީ އަދި ކިތައް ވިޔަފާރި ބާހުރީ އެކަމަކު އެމިހުން ގެ 30،000 މީހުން މިގައުމުގަ އެބައުޅޭ އެތަކެއް ވިޔަފާއެއް.ދެން ކޮބާއިތުރަށް އިންޑިޔަގެ ފަހަތުން އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް. މައުމޫނުގެ ސިޔާސަތު އެއީ އެންމެ ރަގަޅު ސިޔާސަތު.

  24
  1
 37. ޖަހަންބީ

  ތި ބައްދަލުވުމުގަ އަބޫދާބީ އާއި ސައުދީންވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ އިންޑިއާއަށް ސަޕޯރޓުކޮށްފަ

  1
  41
 38. އުތުރުން

  ރާއްޖެއަށް ކަޅުދުވަސް ތަކެއް ކުރިމަތިވާން އުޅޭ ކަމުގެ
  ކޮޅުމަތި މިވަނީ ފެންންފަށާފައެވެ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާއި
  އެކު ރާއްޖެއިން ހިއްސާކުރަމުންއައި ދޭދޭ އެކުވެރިކަން
  ގެއްލި އެހެންގައުމުތަކުގެ ރުޅިއާއި ނަފްރަތުރާއްޖެއަށް މިވަނީ
  އަމާޒުވެފައެވެ ސާފުކަމެއް، ކޮޅެއްމެދެއް ފެންންނެތް ޚާރީޖީ ކިލަނބު ގަޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި، ދިވެހިންގެ މިސްރާބު
  ގެއްލިއްޖެއެވެ މިކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް ވީހާއަވަކަށް
  އިންތިޚާބެއް ބާއްވައި އާސަރުކާރެއް ގެންނަންވީ ވަގުތު
  އަތުވެއްޖެއެވެ މޑޕ އަކީ ރާއްޖޭގެ ހަލާކެވެ އޭނާގެއަތް
  ދަށުން ސަލާތްވެގެންނޫނީ އަލިމަގެއް ނެތެވެ.

  19
 39. ޭއަހުމަދު

  ދިވެހިރާއްޖެ އިން މިކިޔަނީ މިސަރުކާރު އައި ފަހުން ހާރިޖީގުޅުން ވަރުގަދަވަނީޔޭ ވެދާނެ އެއީ ހަމައެކަނިިިިިިިިި އިންޑިޔާގެ ވާހަކަ ކަމަށް ިހަގީގަތަކީ ހާރިޖީ ގުޅުން ހީނަރުވަމުންދާކަން، ޕާކިސްތާނަކީ ސޯސަލްމީޑިޔާގަވެސް ގައުމުތަކުގެމެދުގައި ބާރުގަދަ ގައުމެއް، އެމީހުން އެބުނެލީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރުގަދަ އެއްޗެއް. ޕާކިސްތާނަށް ސާބަސް

 40. ރައްޔިތު މީހެއް

  މިސަރުކާރު ހޮވާފައިވަނީ މަންމަން، ބީރު ، ކަނު އެއެްލައްކައަށްވުރެ ގިނަމީ ހުން ވޯޓުދީގެން. މި ހާރު ރާއްޖެވަމުންދާ ބަދުނާމުގެ ޒިންމާ މިސަރުކާރު ހޮވި ފަރާތްތަކުން ނަގަންޖެ ހޭނެ ކަމާއި މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް. މި ހެންވާނެކަން އެނގޭތީ އަޅުގަނޑު މިސަރުކާރަކަށް ވޯޓެއްނުދެން. މިއީ މީގެ ކުރިންވެސް ކޮަށްފަެިވާ ތަޖުރިބާއެއް އެކަމު މަންމަން، ބީރު، ކަނުބަޔަކަށް ކޯއްޗެއްފެންނާނީ، ކޯއްޗެއް ފެންނާނީ، އަދި ކޯއްޗެއް ބުނެވޭނީ އަދިވެސް ލޮލަށްފެނި ކަންފަތަށް އަޑުއިވި ދުލުން ޙައްޤުބަސް ބުނާކަށް ނުވޭތަ ދިވެހިންނަށް ވިސްނޭނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ؟

 41. ނަންނުގަތި

  ޕާކިސްތާނުން އެބުނީ ރަނގަޅަށް އެމީހުންނަށްވެސް އެނގޭނެ ޕަޕެޓެއްގެ ދަރަޖަށް ރާއްޖެ ދިޔައިމަ.

  27
 42. ލޮލް

  ޕާކިސްތާނަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް.
  ޗައިނާ ގައި މުސްލިމުން ނައް ކުރާ އަނިޔާ ނުފެނޭ ދޯ؟

  1
  27
  • Anonymous

   ކަލޭހަމަތަ!! މިތާނގަ ޗައިނާ ވާހަކަ އެބޮތްތޯ

   6
   1
  • ހާލި

   ޕާކިސްތާން އިން އެއްވެސް ގައުމެއްގައި މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ދިފާއު ނުކުރޭ.

 43. އާދަމުގެދަރި

  އަދި ކިރިޔާ އަވަށްޓެރި ގައުމަކުން ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ހަގީގީ ތެދު ވާހަކައެއް ބުނީ. ތިއީ ފައްކާ ސަތޭކައިގެ ވާހަކައެއް.

  29
 44. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭ އަނިޔާވެރިންނާދުރައްދޭ

  އަހަރެމެން މުސްލިމުން އަބަދުވެސް ތިބެންޖެހޭނީ ސާފްސީދާތެދުމަގުގަ އެއީﷲގެމަގު އެމަގުދޫކޮ ށްލާފަ ކަނުއަދިރިމަގުން ދާންފެ ށުމުން ދެންދެވޭނީ ބިރުވެރިނާމާން ކަ ށިކުބުރުޖަންގައްޔަ މިއަދުތިފެންނައްނީ އެމަގު ގެއްލުމާހަލާކު ވިސްނުމެއްނެތިކޮ ށްފިކަމަކުން އެންމެފަހަރަކުދޭހުގާ ގިސްލަމުން މުޅިއުމުއުޅެމުންދެއޭ އަބަދަ ށްމިހެން

 45. އަލީ

  އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ.

 46. ައަހުމަދު

  ޕާކިސްތާން އެބުނީ ހަމަތެދެއް އަދި އެއްޤައުމު އިތިރުކުރަންޖެހޭ ، ބަންގުލަދޭޝްގެ ވެސް ޕަޕެޓެއް.

  1
  1
 47. ައަހުމަދު

  ޕާކިސްތާން އެބުނީ ހަމަތެދެއް އަދި އެއްޤައުމު އިތިރުކުރަންޖެހޭ ، ބަންގުލަދޭޝްގެ ވެސް ޕަޕެޓެއް

 48. ާއަލިބެ

  ރޯމާ ދުވާލު އިންޑިޔާގެ ބުޑިސްޓުން މުސްލިމުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ދޭއިރު ހެޔޮނުވާނެ ދޯ އެކަން ދިފާއުކޮށް ރީދޫ ޕާޓީން އެކަން ދިފާއު ކުރާކަށް. ޢިންޑިޔާ އުނގަށް ވެއްޓިގަތީމަ ވާނީ މިހެން. ދީންވެސް ވިއްކާލަނީ

 49. ދިވެހި ދަރި

  ރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ޕާކިސްތާނުން ދިން އެހީއާއި އަޅައިލުމާއި ޚިދުމަތަށް އަގެއް ނަގައި ޝަރުޠެއްކުރިކަން އެނގޭކަށް ނެތް. ނަމަވެސް އިންޑިއާ ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގައި އެހީދީފައި ނުފައިބާން އުޅުމާއި ހެލިކޮޕްޓަރު ދީފައި ނު ފައިބައި ތިބުމާއި ހޮޅިން ބާލައިފައި މަކަރުން އަޑިތައް ކެއުން އެބަ އޮތް. މިއީ ރާއްޖެއިންކުރި ދެރަކަމެއް.

 50. ޒާ

  ސަތޭކައިގެ ތެދުވާހަކައެއް.

 51. ޒާ

  ޝާހިދުގެ ސޯޓްބޭލިއްޖެ

 52. ތަކުރު

  ކޮއްކޮމެނޭ ބުނަން ވާހަކައެއް
  މި ޒަމާނަކީ ފައިސާގެ ޒަމާނެއް ފައިސާ ލިބެންޔާ ދީނެއް ކިއްކުރަން މައެއް ބަފައެއް އަންބެއް ދަރިއަކަ ށް ނުބަލާނެ
  މިހާރު މިއޮތީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމަކަ ށް ވެ ހުރެ އިސްލާމީ ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަ ށް ތެދުވެ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ނަން އަމިއްލަ ވެރިންގެ އަތުން ވެއްޔާ މޮޑެލާފަ
  ކީކޭ ދެން ބުނާނީ
  ލާދީނީ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަ ށް ގޮވާލަން

 53. މާދަމާދެކޭމީހާ

  ދެން ޕާކިސްތާން އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް

 54. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މިކަމާ ރައީސް މައުމޫން ، ގާސިމް އިބުރާހިމް ، ސޭހު އިމްރާން ވަރަށް އުފާވާނެ ، މިގައުމުގެ 96000 ރައްޔިތުން އިބޫއަށް ނޫނެކޭ ބުނީ ، އެމް ޑީ ޕީ އެއީ ކޮންބައެއްކަން ރަނގަޅަށްއިނގޭތީ 130000 ރައްޔިތުން އިބޫއަށް އާއެކޭބުނީ މިއަދު ކީކޭބާ އެމީހުން ހިތަށްއަރަނީ ، ވަށްކަންކުރާކަމަށް ބުނި މީހާޔަށްވުރެ އިސްލާމްދީނަށް ގައްދާރުވާ މީހާ މާގޯސް ބޯންއުޅުނު ބޮޑި މިއޮތީ ބޮވިފައި ރީދޫ ކުދިން ބާރަށް އަތްޖަހާ ، މަވާ ސަލާމް...

 55. ސަލީމް

  ކިހާދެރަ ކަމެއް ސަރުކާރުން އެކުރަނީ ؟
  ކަން ކަން ގޯސްވެއްޖެ ކަމައް ބަލާ، އަހަރުމެން މުސްލިމް ގައުމެއް ހިންދޫންގެ ޕަޕެޓަކައްވީމަ.. މި ސަރުކާރުކިބައިން ރައްޔިތުން މިންޖުކުރައްވާށި.