ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތަންދޮރު ނުފިލާ ހުރެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް މަޖިލިހުގެ މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ބޯހަރު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލިހުގެ ރައީސް "ފާލުން" ނެއްޓިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ، މީހަކު ކުރި ޓުވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވައި މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ނަޝީދު ތޮންދޮރު ނުފިލާ ހުރެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނަޝީދު ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މަޖިލިހުން ލިބިދޭ ބާރެއް އެއް ބައެއްގެ މައްޗަށް ނަޝީދު ދޫކޮށް ނުލައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ފާލުން ނެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ކުރި ޓުވީޓަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ނަޝީދު ފާލުން ނެއްޓިގެން ނުވަތަ ވާނުވާ ނޭނގި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ހަރުދަނާ ވިސްނުމުގެ ވެރިއެއް ކަމަށް ގިނަ މީހުން ބުންޏެވެ.

ނަޝީދަށް ބައެއް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ފުރަބަންދުކޮށްފައި އޮއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ތަންދޮރު ފިލާހުރެ ކުރިކަންކަން ، ރާއްޖޭގައި ހުރި އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް ހާއްސަ ހުރިހާ މިސްކިތެއް ބަންދު ކުރުން ، ރާއްޖޭގައި ބުދު ބެހެއްޓުން ، އޯލްޓަރނޭޓިވު ނެރެޓިވުސް ، ދޮންމީހުންއުޅޭގޮތަށް އުޅެގެން ސަލާމަތްކަންހޯދުން ، ބޯންޖެހޭނެ ބޮވެންޖެހޭނެ ، އެމް ޑީ އެން ރިޕޯޓު ދިފާއުކުރުން ، ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ކޮވިޑު ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނުން ، އާބިދާގެ މުހައްމަދު ވީމަ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލަވާތް ކިޔަވަން ދެކޮޅުހެދުން އަދިވެސް އަދިވެސް....

  33
  2
  • ބޭޗާރާ

   ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހައްދުތައް ހުއްޓުވަން އުޅުމާއި އެކަމަށް ދައިތައަކު ގެނެސްގެން މަސައްކަތްކުރުން.

   14
 2. ހޫދު

  ތިމީހުން ހީކުރަނީ ދެންތިބެނީ މޮޔަންކަމަތަ...ނޫންތިކުރީ ވަރަށް މޮޅުކަމެއް

  24
 3. ރައްޔަތު އަހުމަދު

  މިވަރުވީމަ މިކިޔަނީ މިކަހަލަ މީހުންނަށް މުރައްކަބު ޖާހިލުން..

  ގޯސްކަންކުރަން ބުނީމަ އެއީގޯހެއްކަންވެސް ނޭގެ.. އަދި އެބުނާ މީހާ ގެ ބުނުނުން ބުހުތާނު ދޮގަށްވިޔަސް އެއީ މިވެނި މީހަކު ބުނީތީ ތެދެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ..

  ތިމާޔަށް ނޭގޭކަން ވެސްނޭގޭ މުރައްކަބު ޖާހިލުން.. މި ފަހަރުގެ ޕާރލަމެންޓްގައި ގިނައީ މީގެ އެއްޗެހިތައް..

  ގާނޫނު ހަދާފައި އެއަށް ފައިންއަރާ، ބަޔަކީ ކޮންފަދަ ނުބައި ބަޔެއްތޯ..؟ މީއޭގެ ނުބައި ބައިގަނޑެއް..

  ދެން އަހަރުމެން ޓެކްސް ބަޔާންލާންވެސް ދައްކަންވެސް ނުޖެހޭނެ.. އެއީ މިހާރު ކެއްވާވަރުގެ ބުރައެއްނޫން..

  ދެން ގޭގައި ތިބެންވެސް ނުޖެހޭނެ ވަކިބަޔަކު ބޭނުންގޮތަކަށް އުޅެން ހުއްދަ ވާނަމަ، ކީއްވެ އާންމުންނަށް ނޫޅެވެންވީ..؟

  27
  1
 4. ހުސޭނުބޭ

  އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންވީ ތި މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ތަންދޮރުފިލާތޯ!

  14
  1
 5. ސައީދު

  އިސްތިއުފާ ދިނީ ތަންދޮ ރުނުފިލާ ހު ރެ ނޫންތަ؟

  12
  1
 6. އަދާލަތު

  ތަންދޮރު ފިލާނަމަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފެއްނުވާނެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކދައްކައި ހިތުހުރިއެއްޗެއްގޮވަނީ ނަހަދާނެ ތިމަންނާވަރުގެ މީހަކުނެތިގެން ނޫޅޭނެ ތިމެންބަރުވެސް އޭނާއަށްތާޢިދުކުރަނީ އަމިއްލަ އެދުމެއް އޭނާ ފުއްދައިދީފައިވާތީ ވިސްނާލަބަލަ

  9
  1
 7. ގަމާރު

  މިވެސް ގަމާރެއް، އެވެސް ގަމާރެއް.

  12
  1
 8. ހަސަންކޮއި

  ނަޝީދުއިސްތިއުފާދިނީތިވަދާޅުވިހާލަތު
  ހާލަތުގައިހުރެގެންކަމައްވަރައްގިނަމީހުންބުނޭ

  8
  1
 9. ތަންދޮރު

  އެހެން ތޯ!

 10. ހަޤީގަތަކީ ކޮބައިބާ

  ފުރަމަ އަނެތްދިވެހި ރާއްޖެ އެޖެންޑާ-19 ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ބިރަކާ ނުލައި މަޖާކުރުން މިއުޅޭ ރީނދޫ ބައިގަނޑު ކޮންކަމެއް ނުވެގެތަމިއުޅެނީ މުޅިމިދިވެހި ރާއްޖެ ފަނާކުރާއިރު ރައްޔަތުން ކިހިނެތް ވެފަތަ ތިތިބެނީ އަޅައިވެސް ނުލައި!

  11
  1
 11. ދިވެހިންތަ މަި

  ތީ ދިވެހިރާޖޭގެ ގާނުނުތަކާ ގަވަދުތަކަށްވުރެ މަތީ ހުންނަ މިހެއް މިވެރިކަމު ބުއްޅަބެ ހަދާނި ހަދާނެ އެއްޗެއް ދިވެހި ދިދަޔަށްވުރެ މަތީ އުޅޭ މީހެއް ތި މިގައުމުގެ އިޖްތިމާއިފޭރަން އިރާލަ މީހުން ގާނޫނާ ގަވައިދައް ހުރުމަތްތެރި ކޮށް ނިހިތާ މުޅިގައުމުގާ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފަންކުރުވީ ތިމީހަކު އޭނަ ހަދާނެ އެއްޗެއްހަދާނީ މިގައުމުގާ ނޯންނާނެ އޭނާގެމައްޗަށް އަމުރު މައުރޫފް ހިންގޭނެ ފަރާތެއް މަހިތަށް އަރާ ދިވެހިން މިތިބީ މާދީޔަތަށް ގެއްލިފަބާއޭ މީނަވަރެެއް ނެތިގެން މީދޭން ކާކުތަ

  12
  1
 12. ސމީ

  6 ފެބްރުއަރީގަ އިސްތިއުފާ ދިނީވެސް ހަމަ ތަންދޮރު ފިލިލެއް ބޮޑު ކަުން. 7 ފެބްރުއަރީގައި ކުދިން ކޮޅު ނެރެ ހުޅު ޖެހީވެސް ހަމަ އެގޮތައްތަ.