އިންޑިއާއިން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅުކަމަށް ބުނުމަކީ ބުހުތާނު ދޮގެއްކަމަށް ރާއްޖެއިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ތިލްމީޒާ ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ދާދިފަހުން އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޕާކިސްތާނުން ވަނީ އިންޑިއާއިން މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރާ ކަމަށާއި އެގައުމަކީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދު ދެއްވާ ތިލްމީޒާ ވިދާޅުވީ އެފަދަ ވާހަކަތައް މީހުން ދައްކަނީ ސިޔާސީ ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ އެފަދަ [މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާއި، ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ފަދަ ކަންކަން] އެއްވެސް ކަމަކަށް ރާއްޖެއިން ހިތްވަރު ނުދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތިލްމީޒާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ވަކި ގައުމަކަށް އިނގިލި ދިއްކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ ހަގީގަތް ވަކި ފަރާތަކަށް އަނބުރާލުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ފަދަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަ ގައުމަކުން "އިސްލާމަފޯބިއާ"ގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުން ވާނީ ސީދާ "ބުހުތާނު" ދޮގަކަށް ކަމަށެވެ. އެގައުމަކީ 200 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ގައުމަކަށްވާއިރު އެގައުމުގައި އިސްލާމްދީން އޮންނަތާވެސް އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕާކިސްތާނުން ބުނި ފަދަ "އިސްލާމަފޯބިއާ" ފަދަ ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ ހަމަޖެހުމަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް ތިލްމީޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހަކު ބުނާހާ ވާހަކައަކީ އިންޑިއާގެ އެތައް ބިލިއަން ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ތިލްމީޒާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއަށް އެކަނި ޓާގެޓްކޮށްގެން އޯއައިސީން ނަގާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރާއްޖެއިން ތާއިދު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ތިލްމީޒާ މިފަދައިން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މިހާރު އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ބީޖޭޕީ ޕާޓީ ވެރިކަމަށް އައިފަހުން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަމަލުތައް ވަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

54 ކޮމެންޓް

 1. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މީނަ މީ އިސްލާމެއްބާ ދެލޯ ސަލާމަތުން އެބަހުރިބާ ، ދެކަންފަތަށް އަޑު އިވޭބާ ، ބުއްދިފިލާ ގޮއްސަބާ ؟

  252
  3
  • Anonymous

   ސަރުކަރުގެ ސްޓެންޑްއޭ. ދިވެހިރައްޖެއަކީ އިނޑިޔާގެ ޕަޕެޓެއް. އެކަމަކު ޕަޕެޓުކަމުން މިގައުމު ވަކިވެވިދާނެ. މިވެެިކަން ނިންމާލަން ދިވެހިރައްޔިތުން އަތުކުރިއޮޅާލާ، އަނދިރިރިއަނދިރިންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް ގޮތަށް ނުކުންނަންވީ. މިތާމިއޮތީ މިގައުމު ނެތިކޮށް އަހަރެމެންގެ ދަރިން އަޅުވެތިކުރާނެ ސަރުކާރެއް.

   123
   1
   • ނަކް

    ކުރީގަ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް މިހާރު އިންޑިއާގެ ޕަޕެޓެއް ތިތަ ޕަޕެޓު ނޫން އިރެއް އައިބާ..އިންޑިއާ ކީއްކުރަން ޗައިނާގަވެސް މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފަ އޮތީ.. ހުދު މި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ވެސް މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރޭ ހާއްސަކޮށް ބަނގުލަދޭޝްގެ ނިކަމެތި މުސްލިމު މަސައްކަތްތއރިންނަށް

    16
    45
    • Anonymous

     ޗައިނާ ޕަޕެޓުން ބޭނުމެއްނުވާނެ. އެމީހުންނަކީ ޔޫއެންގެ ޕާމަނަންޓް މެންބަރެއް. ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުވެެރިއެއް. ޗައިނާއާގުޅުމުން ރަޝިޔާވެސް އެބަޔަކަށް އެހީވާނެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ދެގައުމު. އިގްތިސާދު، ޗައިނާ. މިލިޓަރީ ރަޝިޔާ. މިދެގައުމު ދޫކޮށް އަތުގަމިހިފީ އިޒްރޭލުގެ އެލީއަކާ. އެވެސް އިޒްރޭލުގެ އެޖެންޑާ ކާމިޔާބުކުރުމަށް.

     40
     2
  • ކިލްމީޒާ

   ތީނަގެ ޕާސްޓް ބަލާބަލަ. ކައިވެނި ކޮއްގެން އުޅެނީ ކާކާ ތޯވެސް ބަލާބަލަ

   41
 2. ޖަހާންގީރު

  ވަﷲ މިހާރު އިންޑިއާގަ އެ އޮތް ސަރުކާރަކީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ސަރުކާރެއް އަދި އިތުރު ކޮށްލާނަން އެމް ޑީ ޕީ ބައިގަބޑަކީ ވެސް އިސްލާމުންނާއި ދެކޮޅު ބައިގަނޑެއް !

  221
  3
  • ގެރިމޮދީސަރުކާރު

   އެހެން މުސްލިމުންދާ ދެކޮޅީ އިންޑިއާއަކުން ނޫން ގެރި މޮދީގެ ހައްދުފަހަނަ އެޅި ގެރި ގުއި ސަރުކާރުން.. މި ހަރުކަށި ހިންދޫ މުއްލާއިން ވެރިކަމުގަ ތިބޭއިރު އަބަދުވެސް މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރޭ.. އިންޑިއާއަކީ މުސްލިމުން ވެރިކަން ކުރި އެތަށް މުސްލިމުންނެއްގެ ވެސް ބިމެއް އެ ބިން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅެއް ނޫން މުސްލިމުންގެ ފަހުރުވެރި ތާރީހުވެސް ފެނަން އޮތްތަނެއް... ގެރި މޮދީގެ ބޮޑު ޕަޕެޓު އިންނާނެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު ގޮނޑީގަ ދެން އޭގެ ވަށައިގެން އެނބުރޭ. ކުދި ސޯބުތައް ތިބީ

   35
 3. ދުންތަރި

  މިކަހަލަ ދީނުގެ ދުސްމަނުން އެމްޑީޕީން ތަންތަނަށް ފޮނުވާފަ ތިބޭނީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ނަން ކިލަނބުކޮށްފި މި ކުޑަކުަ އާރެއް ބާރެއް ނެތް ޤައުމު 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިނިވަންކަމުގަ އޮތްނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ދިވެހިންގެ ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަން ވަނީގެއްލިފަ މިހާޜު މިޤައުމަކީ ޔަހޫދީ ދައުލަތްތަކުންނާ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ޖަމުއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެބައިމީހުންގެ ޕަޕެޓެއް އެއްވެސް ަމިއްލަވަންތަކަމެއްނެތް އަޅުވެތި ޤައުމެއް

  175
 4. މުހައްމަދު

  ތިޒްމީލާ ތިޔަހެދީ ހަމަސީދާ ބުހުތާނު ދޮގެކެވެ.

  212
  2
 5. މުގުރާން

  އިންޑިއާގެ އެތައް މިލިޔަން މުސްލިމުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެވެރިންގެ ހާލަތު ގެރިއަށް ތާއީދު ކުރާ މި މަންޖެއަށް އެނގެނީތާ ؟؟؟

  168
  3
 6. ގާސިމް

  ތިލްމީޒާ އަނގައޮތީމަ، ތިޔަ އަލިފުދާލަށް އައްޔަންކުރީމަ، ދިވެހިންގެ ނަމުގައި ތިޔަތަނުގައި މަސްމޮށެންވާނީ ދިވެހިންގެ އިހުސާސްތައް ރަނގަޅަށް އެނގިންހުރެ. އަމިއްލަ ހައްސިއްޔަތުން ސޯޝަލްމީޑިޔާގައިވެސް ވާހަކަ ދައްކަވަިއގެން ނުވާނެ. އެހެން ބޭނުންކަމަށް ވަންޏާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ ވާހަކަ ދައްކަވާ. މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ނޫންކަމަށް ބުނުމަކުން ނުފުދޭ. އެތައްއަހަރެއް ވަންދެން އެތައްމިލިޔަން މުސްލިމުންނެއް އުޅެމުންދާކަމަށް ބުނުމަކުން ނުފުދޭ. އިންޑިޔާގެ ވެރިކަމަށް ބޯޑީ އައުމަށްފަހުން އިސްލާމުންނާ ދެކޮޅަށް ރޯމާދުވާލުގައި ފާޅުގައި ހިންގާ ޖަރީމާތަކަށް ސަރުކާރުން ސީދާގޮތުން ކުރައްވާ ތާއިދަށް ތިލްމީޒާ ޖަވާބުދެއްވާ. ދިވެހިންގެ ލޭބޮއެގޮން ދިވެހިންގެ ނަމުގައި ފާޑުފާޑަށް ވާހަކަ ދައްކަވަން ނުހައްދަވާ!!!

  144
 7. ޙަސަން

  އެމްޑީޕީ ކުދިންނަކީ މޯދީގެ ޕަޕެޓުން

  153
  1
 8. ދިވެއްސެއް

  މާތް ﷲ މި ލާދީނީ ބައިގަނޑު ހިތި ގޮތަކަށް ފަޟީހަތް ކުރައްވާ ވިއްސި ވިހާލި ކުރައްވާނދޭވެ،، އަދި މިބައިގަނޑުގެ އަތްދަށުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ،،

  181
  2
 9. ޒާ

  މުސްލިމުން މަރާހަދާއިރު ތިޔަތިބީ ލޯމަރައިގެންތަ

  144
 10. ހުސޭނުބޭ

  ތިލަމީޒާ ތި ވާހަކަދައްކަން ފުރަތަމަ ބުރުގާއަޅާބަލަ!

  144
  1
 11. އަރުހަމް

  އިޒުރޭލުގެ މަންދޫބުވެސް ދެ އަނގަ ފުޅާ ކޮށްފައި ބުނާނެ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރި އެއް ނުވަމޭ. ހައިރާނެއް ނުވޭ ގެރި މޯދީގެ ކަޅު ފައިސާއިން ވެރި ކަމަށް އައި ބަޔަ ކު އިންޑިއާ ގެ މުސްލިމުންގެ ހައްގުތައް ދިފާއު ނު ކުުރުމަ ކީ. މޯދީގެ ޕަޕެޓް ސަރު ކާރު ދެމިއެއް ނުއޮންނާނެ މާ ގިނަ ދުވަހަ ކު އިންޝާ ﷲ

  135
 12. ނަސްރީނާ

  މީނަގެ ދެލޯހުރީ ސަލާމަތުންތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެހެއްނޫންނަމަ މިގޮތަން ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެ ގާމި މުޅި އިންޑިޔާފެ ޓީވީ ޗެނެލް ތަކުން އެދަންކަނީ މުޅިންވެސް އެމައްޒަރު

  113
  1
 13. ފެކްޓް

  ކޮންހާ ބޭކާރުވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށް! އިންޑިޔާގައި މިހާރު ވެރިކަންކުރާ މީހުންގެ ބަހާއި ޢަމަލުން އެމީހުން މުސްލިމުނަށް އަނިޔާކޮށް ދުއްތުރާކޮށް މުސްލިމުންަށް ނުރުޙެކަން ސާބިތުވޭ. ތިތިބީ ހަމަ އިންޑިޔާގެ ޕަޕެޓްވެފަ

  106
 14. މުހައްމަދު

  މިބުރާންތި މިހިރީ ހަމަރަނގަޅަށްވެސް ބީތާވެ ބިއްޖެހިފާ.
  މީހުންގެ ލޮލަށް ބަދުބަސް ނުބިނާންވެގެން..
  ނޫންނަމަ އެ ކަންވެސް ކުރާނަން. 🤜

  87
  1
  • Anonymous

   އިބޫބސޯލިހު ބުނިއެއްޗެއް އެމަންޖެ ކިޔާނީ. މިތާއޮތް ނުބައިސަރުކާރު އެތާ އެތަމްސީލް ކުރަނީ.

   55
   2
 15. ކިނބޫ

  ހަމަ ސީ ީ ީ ީދާ ާ ާ ާ ދޮގު ތިހެދީ! ދެން ދުނިޔެއަށްވެސް އޮޅުވާލީއޯ! ހެހެހެ ހީކުރާ ގޮތް އޮތަ.

  43
 16. ދދދދދ

  ދިވެހި ރައްޔިތުން މޫނުގަ ތިޖެހީ ކޮޅުފައިން.

  49
  • އަލިބެ

   ނުވިތާކަށް ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ މޫނުގަވެސް އެ ލާދީނީ ތިލްމީޒާ ކޮޅުފައިން ޖަހައިފި

   23
 17. ހހހހ

  ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭ. އަދިވެސް މިސަރުކާރު މިތާބާއްވައިގެން ތިބޭނީތަ؟ ދިވެހިގައުމަކީ ސެކިއުލަރ ސްޓޭޓްތަ؟ ޔޫއެންގައި މިދިފާއުކުރަނީ ތިމާގެ މައިމީހާތަ؟

  46
 18. އަޒީމް

  މިސަރުކަރު ނިމެމުންދަނީ. ﷲ އަކްބަރު. ދޮގުހެދުމާއި ﷲ ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނާ ގުޅެގޮތުން މިފަދަ ބޮޑުދޮގެއް ހަދަފަ މާގިނަ ދުވަހަކު ވެރިކަމަކު ނުތިވޭނެ. ފޮށިތަންމަތިބަނދޭ. ﷲ އިރާދަފުޅުން މިވެރިކަން ދާދި އަވަހަށް ވެއްޓޭނެ.

  48
 19. އާހް

  ކަލޭތީ މުސްލިމެއްނޫޫނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށްވާނެބާ. މުސްލިމަކު މުސްލިމަކަށް އަނިޔާވެރިވާބަޔަކަށް ހިއްވަރެށް ނުދޭނެ.

  43
 20. މޫސަ

  މީނަ ބިރުވެތިވަނީ ކޮންފަރާތަ ކަށްބާ؟ މަޤާމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ދޮގުހެދިޔަސް ތިޔަމަޤާމު ގެއްލޭނެ. އެހެން ނޫނީ މީނަގެ ދެ ލޯ ލޮލުގެ ޚާއްޞަ ޑޮ ކްޓަރަ ކަށް ދައް ކަންޖެހޭ

  37
 21. ލާމު

  ބުނާ ބަހަކުން.މީހާ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ފާނެ އެވެ. އަސި ދީނުން ވެސް ބޭރު ވެދާނެ އެވެ.

  33
 22. ޢަލީ

  ތިލްމީޒާ، އަހަރުމެން ކަނެއް ނޫން . ފަހުން ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭނޭ ދުވަސް އަދި އަންނާނެ

  46
 23. އަސީ

  ތީވެރިކަމައް އައުމުގެކުރިން ހުކުރު ހުތުބާއައް ޖޯކުޖަހާ ސޯސަލްމީޑިޔާގަ ލިޔެއުޅުނުގްރޫޕް އެގެންކަމުން ތިޔްގޮތައްވާހަދެއްކުމުން ހައިރާނެއްނުވޭ.

  39
 24. އިޖުނިޔާ

  ދިވެހީން ނޭ ދެން ޗު ކް، ޗު ކް ލައްވާނެ ކަމެއް ނެތް ، އަމިއްލަ އަތުން އަތުން މިގައުމް ހަލާ ކު ކޮށްލީ ، ވޯޓް ދީފައި ދެން ކޮން ވާހަކައެއް .

  46
  1
 25. ޖޮބޭ

  ފުރަތަމަވެސް މިމަންޖެ ސިކުނޑި ރަނގަޅުތޯ ނުވަތަ ބުއްދި ސަލާމަތުންތޯ ހުރީ ބަލާލުން މުހިންމު. ޢަންހެނަކަށް މިފަދަބަހެއް ބުނުމުން ކުއްވެރިވާ ޒަމާނެއް މިއަދަކީ.
  ސުބުޙާނަﷲ. މިއަދުގެ ޙާލަތު

  39
 26. މޯދި

  މިސަރުކާކުގެ އިސްސަފުގައި ގިނަވާނީސެކިއުލާ ވިސްނުުުމުގެ ބޭފުޅުންނެވެ. ތިލްމީޒާ މެންނަކީ ދުނިޔެވި ހުރިހާނުބާ ކަންތަކަށް ތަރުހީބުދޭބަޔެށް

  44
 27. ީދި ރާ

  ދަދިވެސްނުވިސްނޭނެ މިމީހުންގެ ހަގީގަ

  34
 28. ދާމޫ

  އަމިއްލަ އެދުމުގެ ކުރިމަތީގައި ތިވަނީ ކަނފަތަށް އަޑުނީވޭ، ލޮލަށް ނުފެންނަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި.

  42
 29. ނާބެ

  މިކަހަލަ ލާދީނީ މީހުން ތިބޭނީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަދުންވުންނާއެކް މިބައިގަޑު ވެރިކަމަށް އައިއިރުވެސް އެނގޭ މިމީހުންގެ މައިގަޑު އެޖެންޑާއަކީ މިގައުމުގަ ލާދީނިއްޔަތު ފެތުރުން.

  46
 30. ރޯދަ މުބާރިކް

  ކަމަކު ނުދޭ! ބުހުތާނު ދޮގު ކަމަނާ ތި ވިދާޅުވީ!

  18
 31. މުހަންމަދު

  ރާއްޖޭގެ ގޮނޑި ކޮއް ކޮ ސަރު ކާރުގެ ލާދީނީ ކަން މިއޮއްގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުންނައް ބޭޒާރުވެއްޖެ.

  19
 32. އަލިބެ

  މީކޮންކަހަލަ ބުރާންޗެއް،ކަލޭ ތިހުރީ ހަމަހޭގަބާ!މުޅި ދުނިޔެވެސް ގަބޫލުކުރޭ،އިންޑިއާ އަކީ އަބަދުވެސް މުސްލިމުންނަށް ދުއްތުރާކޮށް،އަނިޔާކުރާބައެއްކަން.އެކަމަކު މިބުރާންޗަކަށް ނެގުނު އެވަރުވެސް.

  17
 33. އަމީދު

  މި ކަލަ ދެއުޅިއެއްނެތް ލާދީނީ ބުރާންތީން މިތިބެނީ ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރަން ފޮނުވާފަ.. ރައްޔިތުން 2018 ގަލީ ވޯޓުގެ ރަހަތައް މިދަނީ ލިބިގަންނަމުން.

  20
 34. ކޮއިފުޅާ

  އިންޑިޔާ އަކީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ޤައުމެއްނުން، އެކަމަކު މިހާރު އިންޑިޔާގައޮތް ސަރުކާރަކީ ކަނޑައެޅިގެން މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ސަރުކާރެއް. ކަމަނާފާނު.

  14
 35. މުސްލިމުންގެ ހަލާކަކީ އިންޑިޔާ

  އިޑިއާގެ ގެރި އާއިލާ މީހުން އިޑިއާގައި އުޅޭ މުސްލިމުންދެކެ ހާދަ ލޯތްބެކޭދޯ އެވަނީ ކަލޭގެ ގަމާރުކަމާއޭ ކަންފަތް ބީރުކަމާއޭ ދެލޯ ކަނުކަމާއޭ މުސްލިމުން ދެކެ ލޯބިވާތީދޯ މިސްކިތްތަކުގައި ހުޅުޖަހާއި އަންދައި ހުލިކުރަނީ ހާދަ މުސްލިމުންދެކެ ލޯބިވެއޭދޯ!

  19
 36. ތެލި

  ރ.މަޑުއްވަރިޔަށް ސިފައިންގެ ބޮޑުފައުޖެއްއަރުވައި ގަތް ސަކަރާތަކީ ވެސް މި އިންޑިޔާގެ މޯދީއާ ގުޅިގެން ހިންގި ޖަރީމާއެއް މިމީހުން ދައްކާނެތަ ދުވަހަކުވެސް އިސްލާމްދީނާ އެއްކޮޅުވާހަކައެއް!

  15
 37. ކަނު ބީރު ގަމާރު

  ހެހޭ އިންޑިޔާއިން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅުކަން މުޅިދުނިޔެ ހެކިވާނެ ކަލޭ ބަލާބަލަ ތިހެދި ބޮޑު ދޮގެއް ތީދޮގުކަން މުޅިދުނިޔެ ހެކިދޭނެ ގަމާރުކަމުން ތިމާހިތުން ވަރަށް މޮޅުއެއްޗެއް ބުނެވިއް ޖެއެއްނު!

  17
 38. ޜައިޓްގިޔަރު

  މިޝައިތޯނު ބޮލަށް 1000000

  14
 39. ޜައިޓްގިޔަރު

  މިވެރިކަން ވައްޓާލާ.ނިމުމަކަށް ގެނޭ . ޢިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކުރޭވޭވަރު ވެރިޔަކަށް ބައިއަތު ހިފުމަށް އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ގޮވާލަން. ޢަޅުގަނޑު މިހުރީ ތައްޔާރާ އިންޝާ ﷲ

  18
 40. އެމް ޑީ ޕީ

  މުސްލިމުން ނަށް އަނިޔާވެރި ވުމަ ކީ ފުރިހަމަ ޑިމޮ ކޮރަސީ އެގޮތަށް މިސަރު ކާރުން އެމާނަ އެ ކުރަނީ، މިސަރު ކާރު އިސް މަގާމުތަ ކުގަ ގިނައީވެސް ލާދީނީ ބައިގަނޑު އޭގެ އެއް ހެއް ކކަ ކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސް އާއި އިތުރު ސަރު ކާރަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ މެމްބަރުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އެމް ޑީ އެން އަށް ވަރަށް ތާއިދު ކުރި. އެހެންވިމާ މުސްލިމުން މަރާ ސުންނާފަތި ކުރުމަ ކީ މިޤައުމުގެ މަތީ މަގާމު ތަ ކުގަތިބި ވަ ކިބަޔަ ކު ވަރަށް އުފާވާނެ ކަމެއް. ވީމާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ ޤައުމެއްގެ ދިފާއުގަ މިސަރު ކާރު ތެދުވުމަ ކީ މިޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ހައިރާންވާ ކަމެއްނޫން.

 41. އަހްމީމް

  އެހެންވީމާ އިންޑިޔާގެ މުސްލިމް ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިކަން އަތުލުމައް ގާނޫނު ހެދީމަ އެކަމާއި ދެކޮޅުހަދަން އިންޑިޔާގަ ކުރެވުނު ހަރުތާލުތަކާއި އެކަމުގައި މަރުވެދިޔާ މީހުންނާއި ފިލްމު ސުޓާރުން އެކަމުގައި އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅައް ނިކުތްނިކުތުމަކީ ހަގީގަތެއް ނެތް އަވާމެންދުރެއްތާ..

 42. ތާކިހާ

  ތިރިމޭޒުން ނިންމީމަ މި ސަރުކާރުގައި ވާނީ ތެދަކަށް. ވަރިހަމަ ރޯ ބުހުތާނަކަސް. ދަންނަވަންތޯ ތިޔައީ ރަށުގެ ހޭދަށުން ލައްގާ އޮޔަށް އުކާލެވޭ ފެންމަތި ދޮގު ތަކެއް. ދާދި އަވަހަށް ކަމަނާގެ ފައިބުޑަށް ތިޔަ ދޮގު ލައްގާނެ.
  ވ. ސަލާމް ދިވެހިރައްޔިތުން

 43. އަހްމަދު

  ކަމަނާ ކަމަނާ އިންޑިޔާގެ ކަންތައްތައް ބަލަނީ ނަޝީދުގެ ދުލުންތަ! ނުނީ ކަމަނާ ލޮލަށް ހުރީ މިރުސް އެޅިފަތަ!

 44. Anonymous

  ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތޭ މުސްލިމު ގައުމަކަށް މުސްލިމު ޢާއިލާއަށް އުފަންވެ މުސްލިމު ނަމެއް ކިޔައިގެން ހުރެ.
  މި އަންހެނާ ރޯ ބުހުތާނު ހަދައި ކާފަރު ދުޝްމަނުންނަށް ލޯބިކޮށް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް އެ މީހުންނާ ވާގިވރިވާތީ ﷲ ތަޢާލާ އޭނާ ދެރަ ނިކަމެތި ކުރައްވާނދޭވެ

 45. ސަޒަން

  ޙާދަ ގޮތްކުޑަ އަންހެނެކޭދޯ އެހާބޮޑު ބުހުތާނު ދޮގެއް އިސް މީހެއްގެގޮތުގައި ހުރެ ހަދައިގެން ނުވާނެ... އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް މުސްލިމުން ތަޅާމަރާ ބައެއް މިބައިގަނޑުވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިވަމުން އޮޅުވާލަމުން އެދަނީ... މިމީހާއަށް މިކަމުގެ ޖަޒާ ދައްކަވާ ހަލާކުކުރައްވާށި...

 46. Anonymous

  ކަލޭހާދަ ގަޔަށް ބާރުލާފަ ތިބުނީ! ކަލޭ ކިތަންމެ އަޑަށް ބާރުލާފަ ބުންޏަސް އިންޑިއާއަކީ މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް އަނިޔާ ދޭ އިންތިހާއަށް އަނިޔާވެރިވާ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު އެގައުމުން ފޮހެލަން މެކުހަށް ޖަހާފައޮތް ގައުމެއްގެ!! ސާފުވެއްޖެތަ! ލާދީނީ ބައިގަނޑު!!

 47. ބަނބުކެޔޮ

  މުސްލިމުންނައް ހާއްސަކޮއް ދިވެހިންނައް ހުޔޮބަހެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުނަމަ ފުރަތަމަ ކަމަނާ އައުރަ ނިވާކޮއްލަދެއްވާ.!

  10