ރާއްޖޭގެ މެދު ތެރޭގެ އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، އެ ކުއްޖާއާ ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ މީހާ އެރޭ އެ ކުއްޖާ ގޭގައި ހުއްޓާ، ބޭރަށް ނެރެ ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. މާމީ

  އިންޑިއާގެ ސަގާފަތް ރާއްޖޭގަ ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެއާލާކުރަން ޖެހޭނެ ނޫންތޯ އެހެން ނޫނީ އެމީހުން ރުޅިއަންނާނެ.

  34
 2. މޮންދު

  އަބަދުވެސް މިވަރެއްގަ.ދުވަހަކުވެސް އިންސާފު ލިބޭ ތަނެއްނާދޭ.އެކަމަކު ސިޔާސީ މީހަކުގެ މައަސަލައެއްވެއްޖިއްޔާ ދަންވަރު ކޯޓް ހުޅުވައިގެންވެސް މައްސަލައެއްނިންމާލާ.

  34
 3. ޢަފްލާ

  ކަލޯ 16 އަހަރު އެއީ ކުދަ ކުއްޖެއްތަ؟

  14
  9
  • އ

   އާދެ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުން 16 އަަހަރުގެ ކުއްޖެއް ބަލާނީ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި އިނގޭތޯ؟ ކުށްވެރިންވެސް އެބަ ދޫ ކުރޭ 18 އަަހަރު ނުވާތީ ނަަމަވެސް ރޭޕް ވިކްޓިމެއް ނުވަތަ އެސައުލްޓް ވިކްޓެއްނަަމަ ކީއްވެތޯ ތިޔަ ސުވާލު އަބަދު ކުރައްވަނީ؟ 18 އަހަރުން މަތިވިޔަސް ނުވިޔަސް ނުޖެހޭނޫންތޯ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާކަށް؟ މިއީ ފިރިހެނަކަށް ނުވަތަ އަންހެނަަށް ނުވަތަ ފިރިހެން ކުއްޖަަކަށް ނުވަތަ އަންހެން ކުއްޖަަކަށްވީމަ ހަމައެކަނި ވާން ނުޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެއްވެސް މީހެއްގެ/ކުއްޖެއްގެ އިންސާނީ ކަރާމާތައް މިފަދައިން އަރައި ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަލު ޖަނަވާރުންނަށްވުރެ ވެސް ދަށު ދަރަޖައިގެ މީހުން.
   އަނެއްކާ މި ކުއްޖާ ބޭރަށް އެ ނެރުނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައި ހުއްޓާ ނޫންތޯ؟ ގޭގެ ރައްކާތެރިކަން ކޮބައިތޯ؟ އިސްލާމް ދީނުގައި ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާފައި 5 ކަންތަކުގެ ތެރެއިން 3 ކަމަަކަށް އެހާ ފަސޭހަން އަރައިގަނެވޭްިރވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިކްޓިމްއަށް އަބަދުވެސް ކޮންމެެސް ބަދު ބަހެއް ބުނާ މަދު ބަޔަކު އަދިވެސް އުޅޭތީ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަން

   20
   1
   • މުހަންމމީ

    ގާނޫނަކުން އިރު އެއީ ހަނދޭ..އަދި ހަނދު އެއީ އިރެކޭ ބުނެފިއްޔާ އެކަން ގަބޫލު ކުރާ ފެންވަރުގެ ބުއްދިވެރީންވެސް ރާއްޖޭގައި އެބަތިބިތާ. މިހިރަ ފެންނަނީ މިއީ މަގުފުރެދިފައިވާ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އަލާމާތްތައް. މާތް ރަސްކަލާނގެ އިންސާނާ ހައްދަވައި އޭނާގެ މައްޗައް ކުއް ފާފައާއި ހެޔޮއަމަލުގެ ޖަޒާ ލިޔުއްވުމައް ޒިންމާ ދެއްވި އުމުރައް އެރީމަވެސް މި ކިޔަނީ އެބަޔަކުގެ މައްޗައް އެއްވެސް ދީނީ ވާޖިބެއް ނެޅޭ މައުސޫމް ކުޑަކުދީން ކަމަށެވެ. ވީމާ ފޮކުރުކޮއް ވިސްނާ ބައްލަވާށެވެ. ރާއްޖެ އާއި ހުޅަނގުގެ އެއްވެސް ދީނަކައް ތަބަނުވާ އަދި އެެއްޖިންސުން ކައިވެނި ހުއްދަކޮއްގެން އުޅޭ ރައްބެއް ރަސޫލެއް ގަބޫލު ނުކުރާ މުޖުތަމައުތަޖުގެ ހާލަތާއި ރާއްޖެއާއި ފަރަގެއް އެބަވޭތޯ މިކަންކަމުގައި.

  • ބޭނޭ

   ދެން ކުޑަ ނޫނަސް ޖެހޭތަ ބެހިގަންނަން

   17
  • ވައްޑެ

   ޢަފްލާ ގެ ކޮމެންޓުގައި އެއްވެސް މީހަކާ ބެހޭކައް ހުއްދައޮތްކަމަކައް ނެތް ލިޔެފަކާއެއް. އެ ކޮމެންޓުގަ އެއޮތީ 16 އަހަރުގެ މީހަކީ އެއް ކުޑަ ކުއްޖެއްތޯ، މި ސުވާލުކޮއްފަ. އެއީ ސުރުޚީގަ ކުޑަކުއްޖެކޭ ޖަހާފަ 18 އަހަރު އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ ޚަބަރުގައި އިނީމަ. އެނގިލައްވާނެ ފަދައިން އިސްލާމްދީނުގައި އަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަން މީހަކައް ޖެހެނީ ބާލިޣުވުމުން.. އެހިސާބުން އޭނާއަކީ ކުޑަ ކުއްޖެއް ނޫން. ހުޅަނގުގެ ހައްދުފަހަނަޅާފައި ވާ ގައުމުތަކުގައި އެއްވެސް ރައްބެއް ރަސޫލެއް މިއްލަތެއް ގަބޫލުނުކުރާ އަދި އިންސާނާގެ ގުދުރަތުގެ ހަމަޔާއި ޚިލާފައް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގައި ކައިވެނި ކުރުމުގެ ވިސްނުމަކީ ރިވެތި އާދައެއް ކަމައްދެކޭ ގައުމުތަކުން 18 އަހަރަވާމީހުންނަކީ ކުޑަކުދީން ކަމުގައި ހެދިޔަސް ހައްގު ދީނާއި ހިދާޔަތުގައި ތިބޭ މުސްލިމުންނެއް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. ރާއްޖޭގައިޗެސް ލާދީނީ އޮއިވަރު ފަތުރާ ހުޅަނގުގެ މުޑުދާރު އަމަލުތައް ރާއްޖޭގައި އަށަގަންނަވަން އުޅޭބަޔަކު މިތާތިބެގެން އިސްލާމްދީނާއި ޖަނޑައެޅިގެން ފުށުއަރާ ގާނޫނުތައް ހެދުމަކީ އެއީ އެ ގާނޫނުތައް ސައްޚަ ކުރުވާކަމެއް ނޫނެވެ.

   • ބޭނޭ

    އޭތް މަ އެބަ އޮތްތަ ލިޔެފަ އަފްލާ އެހެން ބުންޏޭ

  • އަޒްމަން

   ކުޑަ ކުއްޖެއްނޫން، އެކަމު މައްސަލައިގެ ފޯކަސް ގެއްލުވާނުލާބަ. ކުޑަޔަސް ބޮޑަސް ރޭޕް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ.

 4. ޢާދަނު

  ލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ

  4
  1
 5. އިބޫސޯލިހު

  ހޯރައިއްބެ ހޯރައިއްބެ.

 6. ިއބރހމ

  މީގެ ކުރީގެ ދުވަސްތަކުގާ އެފަދަޢަމަލުތައް ކަލޭމެން
  ހިންގީ ޔާމީނުގެސަގާ ފަތްދިރުވަންތޯ

  10
 7. ރޭޕް

  މިހާތަނަށް ކީއްވެ އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުރެވެންވީ އެކުށްޖާ ނުދަންނަ މީހަކީތަ ކީކޭދެން ބުނާނީ އަޅެ ތީދެން ބޮޑުމުސާރަދީފަ ނަމަކަށް ޔުނީފޯމެއް ލައްވާފައި ކީއްކުރަން ތިބޭބައެއްތަތީ ތިއްތި ދެއްކެން ބެގީކޮށްފަ ތިބީމަ ނިމުނީތަ ތިމާމެންގެ ޒިއްމާވެސް ހަނދާން ނެތުނީ ތޯ ނޫނީ ރޭޕަށް ހިވަރު ދިނުމަށްޓަކައި އަޅައި ނުލާތިބީ ތޯ ތިމީސްމީހުން ކޮންމެހެން ރަށްރަށު ގައި ބޭތިއްބުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެންނު ޒުވާނުން ނިކަން ކެރިގެން ނިކުމެ އިންސާފުހޯދަލަ ހެޔޮނުވާނެ!

  9
  1
 8. މުހަންމަދު

  ކުއްޖެކޭ ނުބުނޭ.. ލިޔޭ 18 އަހަރުގެ އަންހެނެކޭ..އެއީ ބާލިޢު ވެފައިވާ.. ދަރިމައިވެވޭނެ ވަރުގެ އަދި އައިނިއްޔަ ފަރުލުތައް އޭނާގެ މައްޗައް އެޅިފައިވާ އުމުރުގެ އަންހެނެއް. އެކަމަކުވެސް އެއްވެސް އަންހެނެއް ރޭޕް ކުރެވިގެން ނުވާނެ.. އެއީ އިސްލާމީ މުޖުތަމައުއެއްގައި ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭންޖެހޭ ބަޔެއް. މިރާއްޖޭގައި ފެތުރޭ ލާދީނީ އޮއިވަރުތަކުގެ އަސަރެއް މިފަދަ ހާދިސާތައް އިތުރުވެ މުންކަރާތައް އަރައިގަތުމަކީ.

  12
  2
 9. އިންސާފު

  ސާބަހޭ ތީހާދަ ހިތްވަރުގަދަ ޒުވާނުންކޮޅެކޭދޯ އިންސާފު ހޯދަން ޢާމުން ނިކުންނަންވީނު ފޫކޮޅުގައި ރޯވާންދެއްތަ ތިތިބެނީ ބަލަ އިންސާފާ ހަމަހަމަ ކަމަކީ ރީނދޫ ކުލަޔަށް ހުންނަ އެއްޗެއްނޫނޭ ތިހެން އަޅައިނުލާއި ފަރުވާ ކުޑަކޮށްފަތިއްބަކަސް އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ!

 10. ރީ

  މިވެރިކަމުގައި އިންސާފު ހޯދައްޏާ ޖެހޭނީ ވެރިންނާއި ބޮޑުންފަހާދުވަން!

 11. ސަންތި

  ތީވާވަރު!ވަރަށްމޮޅުކަމެއްތިކުރެވުނީ

 12. ހޯދާ އިންސާފު

  ދަރިންނޭ އިންސާފު ބޭނުންތަ ތިހެން ހަމަހިމޭނުންތިބެގެން އިންސާފެއް ތިޒުވާނުން ކައިރިޔަކަށް ނާންނާނެ އިސާފު ބޭނުނިއްޔާ މިހާރުމިއޮތް ކަނުބީރު ސަރުކާރުގެ ކަންކަށި މަތީ ފިސާރިބާރަށް ފިރުމާލީމަނޫނީ އަޑެއް ނުއިވޭނެ ތިމަންޒަރެއް ނުފެންނާނެ ނުވެސް ބަލާނެ ފެނުނަސް ފެންނަ ކަމަށް ވެސް ނުހަނދާނެ މިސަރުކާރަށް އަޑުއިވޭނީ ފިސާރި ބާރަށްބުނީމަ އަނގައިން ބުއްޏަކަ އަދިއަޑެއް ނީވޭނެ ނީވުނެއްނު އެހެން ވީމަދެން ބުނަންޖެހޭނީ އަނގައި ނޫން ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކަށް ތީޒުވާނުން ތިހެން ތިބޭނީ ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ޒުވާނުން ސާބަސް އިންސާފުހޯދަން ކެރޭނެބާ އެހެންވިއްޔާ ހިތްވަރާއެކު ތެދުވޭ!

 13. އބރހމ

  ރައީސްޔާމީން އިންސާފުވެރި ވެރިކަމެއް ކުރީމަ ރީނދޫ މީހުނަށް ހަޖަމް ނުވީ ބިރަކާނުލައި މަޖާނުކުރެވޭތީ!