23:31

22:58

އިތުރު ގައުމުތަކުން މީހުން ފައްސިވި އަދަދާއި، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު

އެމެރިކާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:10236
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1803766
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:453
މަރުވި ޖުމްލަ އަދަދު: 104995

ބްރެޒިލް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:1172
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:469510
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:71
މަރުވި ޖުމްލަ އަދަދު: 28015

ސްޕޭން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:664
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:286308
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:04
މަރުވި ޖުމްލަ އަދަދު: 27125

އިނގިރޭސިވިލާތް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:1604
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:272826
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:125
މަރުވި ޖުމްލަ އަދަދު: 38376

އިޓަލީ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:416
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:232664
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:111
މަރުވި ޖުމްލަ އަދަދު: 33340

އިންޑިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:8305
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:181796
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:205
މަރުވި ޖުމްލަ އަދަދު:5185

ޗިލީ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:53
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:997
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:4220
މަރުވި ޖުމްލަ އަދަދު:94858

ކެނެޑާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:90161
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:743
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:94
މަރުވި ޖުމްލަ އަދަދު:7073

22:54

22:49

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް: ގެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި އަންނަ އިރު، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަތް ދޮންނަން ޖެހޭނެ.

22:45

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް: އަޅުގަނޑުމެން ސުންކު ނެގުމުގައި ބަލަނީ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ނުވަތަ ކޮންޓެކްޓަކުން ފެންނަ މީހެއް. ސުންކު ނެގުމުގައި އިސްކަން ދެނީ އެންމެ ބޮޑަށް ބަލި ހުންނަ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ މީހުން. އެކި ދުވަހު އެކި ވަރަށް ނަގަނީ.

22:39

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް: އަޅުގަނޑުމެން ދެން އިން ފޭސް އަށް ދާނީ މިހާރަށް ވުރެ ތިރިވެއްޖެ ނަމަ، އަދަދުތައް ފައްސިވާ. އެކަމަކު، މިގޮތަށް ހިފެހެއްޓޭ ކަމަށްވާ ނަމަ، ފޭސް ދޭކަށް ނުދާނެ.

22:37

22:29

22:28

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް: ޓްރީ ޓޮޕްގައި ދެ މީހަކު ތިބީ އައިސީޔޫގައި. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެއްވެސް މީހަކު އައިސީޔޫގައި ނެތް.

22:27

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް: ތަރުކާރީ ފަދަ ތަކެތި ރީތި ފެނުން ޖެހޭނެ ސާފުކޮށްލަން. މޮބައިލް ފޯނަކީ އަމިއްލަ އެއްޗަކަށް ހަދަން ޖެހޭ. ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުން ކުރަން ދީގެން ނުވާނެ. ގޭތެރެ ސާފުކޮށް ގަވައިދުން މޮޕް އަޅަން ވާނެ. މާސްކް އަޅަން ވާނެ ފިހާރަތަކުގައި އުޅޭ އިރު. ފިހާރަތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ އިރު، މާސްކް އަޅަން ޖެހޭނެ.

22:25

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް: ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު އެބަ ޖެހޭ ގޭތެރެ ސާފު ތާހިރު ކުރަން. ތިޔަބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް ގޭ ސާފު ކުރަން ޖެހޭ. ގެއަށް މީހުން ޒިޔާރަތް ކުރުން ވީހާވެސް މަދު ކުރަން ޖެހޭ. ސާފު ކުރާ އިރު، މީހުން ގިނަ އިން އަތް ޖައްސާ ތަންތަން ސާފު ކުރަން ވާނެ.

22:22

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް: ގިނަ އިން ބަލި ޖެހެނީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް.

22:22

22:21

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް: ފައްސިވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓްސްގެ ތެރެއިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރީ އެންމެ އަށް ޕަސެންޓް މީހުންގެ.

22:21

22:19

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް: ކޮންޓެކްޓުންގެ ޓްރެންޑް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައި. މިއީ އާދަކާދައަށް އައިސްފައި އޮތް ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެއް.

22:18

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް: ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިފެހެއްޓިފައި.

22:17

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ރޭގެ މެންދަމު 12:00 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ވަނީ 1،672 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި.

22:16

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 401 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި.

22:15

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގުޅިގެން 10،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 10،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި.

22:12

21:50

21:32

20:27

20:14

20:10

17:44

17:08

ބޮލިވާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 300 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 344 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8731 އަށް އަރާފައި.

17:08

އަރުމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 127 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 251 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8927 އަށް އަރާފައި.

17:07

އޯމާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 42 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 603 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 10423 އަށް އަރާފައި.

17:07

ކަޒަކިސްތާނުން އިތުުރު 450 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 10382 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 37 މީހުން

17:05

ބަހްރައިންއިން އިތުުރު 291 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 10740 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 15 މީހުން

17:05

ނޭޕާލުން އިތުުރު 189 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1401 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ ހަ މީހުން

17:04

ސްރީލަންކާއިން އިތުުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1561 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 10 މީހުން

17:02

ދެކުނު ކޮރެއާއިން އިތުުރު 39 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11441 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 269 މީހުން

17:01

އަފްގާނިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 249 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 866 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 14525 އަށް އަރާފައި.

16:58

އިސްރާއީލުން އިތުުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 17008 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 284 މީހުން

16:57

ރޯމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1253 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 151 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 19133 އަށް އަރާފައި.

16:56

ޔޫކްރޭނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 696 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 393 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 23204 އަށް އަރާފައި.

16:55

ޕޮލެންޑުން އިތުުރު ހަތަރު 221 ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 23376 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 1051 މީހުން

16:54

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1573 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 557 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 25773 އަށް އަރާފައި.

16:52

ކުވޭތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 205 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 1008 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 26192 އަށް އަރާފައި.

16:51

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުުރު 17 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 30845 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 1919 މީހުން

16:51

ސިންގަޕޫރުން އިތުުރު 506 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 34366 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 23 މީހުން

16:50

ގަތަރުން އިތުުރު 2355 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 55262 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 36 މީހުން

16:45

ބެލްޖިއަމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9453 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 125 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 58186 އަށް އަރާފައި.

16:44

ބަންގްލަދޭޝުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 28 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 610 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 1764 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 44608 އަށް އަރާފައި.

16:43

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 78 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއީ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެ ގައުމުން މިހާ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވި ފުރަތަަމަ ފަހަރު. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1395 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 2429 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 66457 އަށް އަރާފައި.

16:40

ޗައިނައިން އިތުުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 82999 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 4634 މީހުން

16:39

މެކްސިކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 371 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9415 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 3227 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 85627 އަށް އަރާފައި.

16:38

އީރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 57 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7734 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 2282 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 148950 އަށް އަރާފައި.

16:37

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4982 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 864 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 174355 އަށް އަރާފައި.

16:36

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 181 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4555 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 8952 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 396575 އަށް އަރާފައި.

16:34

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 104545 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުުރު 63 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1793593 އަށް އަރާފައި.

15:54

15:22

15:17

14:48

14:28

12:07

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ބިދޭސީންގެ އަދަދު 1،037 އަށް އަރައިފި. ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަލި ޖެހިފައި ވަނީ 554 މީހުންނަށް.

11:24

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދުގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ހުއްދަ ނެތި މަގުމައްޗަށް ނިކުމެގެން ޖޫރިމަނާ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 6،085 އަށް ވަނީ އަރައިފައި. މިހާތަނަށް ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގައި އުޅުނު 345 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި.

10:59

10:26

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ނިއު ސައުތު ވޭލްސްގައި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ފައްސިވެފައި ނުވާ ކަމަށް ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފި. މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ސްޓޭޓުން އެކަނި ވަނީ 9،452 ސާމްޕަލެއް ނަގައި ޓެސްޓުކޮށްފައި. އެކަމަކު، އެއްވެސް މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފައެއް ނުވޭ.

10:17

"ވަގުތަށް" ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް ހާލަތަށް ވުރެ ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެ އިން ނެތިގެން ނުދާ ކަމަށް. މި ބައްޔަށް ވެކްސިނެއް ނުވަތަ ބޭހެއް ލިބެންދެން ދިވެހިން މީގެކުރިން ގެންގުޅުނު އާދަކާދަތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

09:57

ރާއްޖެ އިން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 78 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި. ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ރޭ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކުރި. ފުރަތަމަ 21:00 އާއި ހަމައަށް 34 މީހަކު ފައްސިވިކަން އިއުލާން ކުރި. އަދި އޭގެ ފަހުން މެންދަމު 03:00 ގައި ވެސް ވަނީ އިތުރު 44 މީހަކު ފައްސިވިކަން އިއުލާން ކޮށްފައި.

09:53

09:29

06:17

05:59

05:28

ނޭޕާލުން އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1212 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 170 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

ސްރީލަންކާ އިން އިތުރު 28 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1558 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

ސޫދާނުން އިތުރު 175 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 38 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4521 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 233 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 1322 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 31 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26688 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 853 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

މިސްރުން އިތުރު 1289 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 22082 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 879 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 1837 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 29240 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 611 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 749 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 84 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 36476 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4350 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 212 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 42 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 58061 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9430 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 2801 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 57 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 64028 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1317 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 1581 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 81766 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 458 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

ކެނެޑާއިން އިތުރު 906 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 102 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 89418 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6979 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

ޗިލީން އިތުރު 3695 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 54 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 90638 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 944 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

ޕެރޫ އިން އިތުރު 6506 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 131 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 148285 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4230 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

ތުރުކީން އިތުރު 1141 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 28 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 162120 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4489 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 567 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 24 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 183019 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8594 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

ފްރާންސުން އިތުރު 597 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 52 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 186835 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28714 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

އިޓަލީން އިތުރު 516 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 232248 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 33229 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 2095 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 324 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 271222 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 38161 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:19

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 658 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 285644 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 27121 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:19

އެމެރިކާއިން އިތުރު 24802 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1209 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1793263 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 104539 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:58

04:49

04:45

04:09

03:42

03:41

03:21

03:06

02:11

01:10

00:24


ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 1547 އަށް އަރާފައި ވާއިރު ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ފުރަބަންދަށް ބައެއް ލުއިތައް ފޭން ފަށާފައެވެ. ކޮންމެ ގެއަކުން ބޭރަށް ނިކުމެވޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި މަގުމަތީގައި އުޅެވޭނެ ވަގުތު ވެސް މިހާރު ގިނަ ވާނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް މިހާރު ވަނީ ދޭން ފަށާފައެވެ.

ފުރަބަންދު ލުއި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ޕްލޭންގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދެހަފްތާ ދުވަހު ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމާފައި ވާއިރު، މިއަދު މިފެނުށީ ވަރަށް މުހިއްމު ދެހަފްތާއެވެ. މިހަފްތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަކަށް އިހްތިރާމް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ހާލަތު ބަދަލުވެ، އަނެއްކާ ފުރަބަންދު އިތުރަށް ހަރުކަށި ކުުރަން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. އާދަމުގެދަރި

    ތިޔަ ޕޯޓަލްގައި ހުއްދަދޭން ހިމަނާފައި ހުރި ތަންތަނާއި ކޮވިޑް ސެންޓަރުން ނެރެފައިވާ ގައިޑުލައިނާ ދިމައެއް ނުވޭ. ސިޓީ ކައުންސިލުން އަމަލުކުރަނީ ކޮން ގައިޑް ލައިނަކަށްތަ؟ ނޫނީ މިއީ ދެ ސަރުކާރަކުން ހިންގާ ދެކަމެއްތަ؟ ގައިޑް ލައިނުގައި އޮތީ ހުރިހާ ހުއްދައެއް ދޭނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށް. ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ގައިޑްލައިނަށް ކަމަށް. އެކަމަކު މިމީހުން އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް އާ ގައިޑް ލައިން ހަދާފައި، އާ ގޮތްގޮތަށް ލިސްޓު ހަދާފައި، މިމީހުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ހުއްދަ ދޭން ޕޯޓަލް މިހަދަނީ.

  2. މޮޅޭ

    ޢާބާދީގަ 6 ލައްކަ ހަމަނުވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ތިންވަނާގައި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެ. ކޮންމެ ރެއަކު ޓީވީ އަށް އަރާ ފޮނި ކަނޑާތި.. ދަރުބާރުގޭ ޓީމަށް ވަރަށް ސަލާން. ދިވެހިން އުންމީދު ނުކުރާތި މި މީހުނަށް ވެދާނެކަމަށް. ޚޮނެސް ދުވަހަކުން މިކަން ނިމޭނެ.