ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރޭ ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ އަށް "ނަސޭހަތެއް" ދެއްވައިފިއެވެ.

ޖަމީލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރިކަން ބަލަން ރައްޔިތުން މަޑުން ނުތިބޭނެކަން ދުނިޔެ އިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޖަމީލް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުން ރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ ރިޔާސަތުގެ ފެންވަރު ކަމަށެވެ. ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ހަމަލާ ދިނުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށާއި "މިއީ އަބަދުވެސް ތަޅާފޮޅުން އިސްކުރާ ބައެއް" ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ރޭ ހޫނުވެ، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ތަޅުމުން ނެރުނު ވަގުތު އެމްޑީޕީގެ މެެމްބަރުން ވަނީ އޭނާ އަށް ހަމަލާ ދީފައެވެ. ނަން އިއްވާ މެންބަރުން ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުން ނެރުމަކީ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރޭ ޝިޔާމް މަޖިލީހުން ނެރުނީ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ވެގެންނެވެ.

ޝިޔާމް މަޖިލީހުން ނެރުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވައްޓާލާފައި ވެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މައިބަދައަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝިޔާމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ހަމަލާ ދިން މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި އެމައްސަލަ އިންޓަޕާލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) އަށާއި އދ. އަށް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

36 ކޮމެންޓް

 1. އަންމަޑޭ

  ނުކުންނަން ވީ އަނިޔާ ވެރިކަމާއި އިދިކޮޅަށް އަވަސް އެމްޑީ.ޕީއަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެވޭނީ ކީ

  101
  13
  • ޙައްގުބަސް

   ރަގަނޅު ވާހަކައެއް ޖަމީލު ތިބުނީ އަނިޔާވެރިކަން ބަލަން ރައްޔިތުން ނުތިބޭނެ!! އެކަމަކު ރައްޔިތުން އަދިވެސް ތިބީި ހަމަ އަނިޔާވެރިކަން ބަލަން!! ހަމަ ބޭނުން އެއްޗެއް ހަދަނީ! މިކަމުގެ ސިލްސިލާއަށް އިތުރުވި ބޮޅެއް ރޭގައި މަޖްލިސްގެ ރައިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އޭނާގެ އެއްބާރުލުމާއެކު މަޖްލިސްތެރޭ ރޭގެ ދަންވަރު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އެހިންގީ! މަޖްލީހުގެ ގަވާޢިދާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު އަމަލެއް!! އިދިކޮޅު މެމްބަރަކު ޚިޔާލު ފާޅުކުރީމާ އެކަން ހަޖަމުނުވެ ރިޔާސަތުން ނަން އިއްވާ މަޖްލީހުގެ ތަޅަމުން ނިކުންނަން އެންގީ!! މެމްބަރަށް އަނިޔާކޮށް މާރާމާރީ ހިންގިއިރު މަޖްލީހުގެ ރައިސް އެކަމަށް ހިތްވަރުދިންކަމަށް މެމްބަރުން ބުނޭ!! ދެރަކަމެއް!! މިއީ އަނިޔާވެރި ގައުމަށްވެސް ޙަރާންކޯރުވާ ބައެއް!! ދައުލަތް ލޫޓުވަނީ! ވަޒީފާތަކުން ރައްޔިތުން ވަކިކުރަނީ! ދެރަކަމަކީ މިއަދު މިމީހުންނަށް މިގާމުތައްދިނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނާ! ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ކަމުނުގޮސްގެން ގެނައި މީހުންނަކީ މިކަހަލަ ބައެއްކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާ ސިޔާސީ ތިން ރަންޑިންނަށްވެސް ރަގަނޅަށް އެގޭނެ!! މިހާރު ދެން ހިތާމަ ކުރަނީ ކީއްކުރަން!! އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ ދެ ލޯ މަރައިގެން ނުފެންނަ އަޑުނީވޭ ބަޔަކަށް ހެދިގެން ހަރަށްވަދެ ރައްޔިތުން ފިލާތިބެގެން!! ތިމެމްބަރު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއަށްވެސް ދާނެ މިވެރިން!! ނިކަން ކެެރިގެން ނިކުތީމަ އިހުތިޖާޖު ފާޅުކުރީމަ އަޑުއިވޭނެ!!

   31
   4
  • ކެކެ

   އާއެކޭ. އެކަމަކު އެކަން ކުރަން ދަންނަ ކެރޭ ބަޔަކު ނެތް މޑޕ ގަ ނޫނީ . ތިހެން ކިޔަކިޔާ ތިބޭ

   31
   2
 2. ބޮނޑިބަތް

  ލަދުހަޔާތުގެ ކަނފުޅެއްވެސް ނެތްމީހެއް މީ އަދި މިކަހަލަ ހަޔާތްކުޑަ މީހުންގެ ވާހަކަ ތައް ނޫސްތަކުގަ ޖަހާތީވެސް ހައިރާންވޭ..

  29
  85
 3. ބަމީ

  ރައްޔިތުން ވަރުބަލި ވެއްޖެ ކަލޭމެންގެ ސިޔާސީ ކޯޅުމުގެ ތެޅި ތެޅި. ތިތާނގަ ނެތް ރަނގަޅު އެކަކުވެސް.

  29
  1
 4. ރިހި ރާންބާގަސް

  ކަލޭ ކަހަލަ ކަނޑުކޮހުން ބަންދުކުރަން ގުރައިދޫގަ އިތުރު ކޮށްޓެއް ގާއިމުކޮށް އެކަން އަވަސްކުރަންވީ!

  22
  8
  • ފިލައިގެން

   ފިލައިގެން ޔޫކޭއަށް ދިޔަފަހުން މިކަލޭގެ ބުއްދިހަމަޖެހޭހެނެއް ހިޔެއްނުވެޔޭ.

   6
   7
 5. ުއުނދުޅި

  މަގުތައްމަތީ މީހުން ގިނަކަމުން ހިނގާނުގެނެވިގެން މިއުޅެނީ. ހެޔޮނުވާނެ. ރައްޔިތުން ގެއައްވައްދާ

  14
  4
 6. އެކްޓަރ

  ޑރ.ޖަމީލް މަނިކްފާން ތިވިދާޅުވީ ހަމަ ރަގަޅަށް..ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާލުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނާއި ރައްޔިތުން ފުނޑާލާކަށްނޫން...ރޭގަ ރ.ނަޝީދުގެ އޯޑަރަށް ޝިއާމްއަށް އަނިޔާކުރި މެންބަރުންގެ މަށްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރަންޖެހޭނެ... އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ލިބޭ ހައްގެއްނޫން އެހެން މެންބަރަކަށް ގޯނާއެއްކުރުމީ... ފުރަތަމަ ދާނީ މާފުއްޓަށް، ދެން މުޅިރާއްޖޭގައި ފެތުރި ޤައުމު ދާއްބަތަކުގެ ވަކިން ސަލާމްތްކުރާނީ. ހީކުރާނެކަމެއްނެތް ..ރައްޔިތުން ފިއްތާ ފުނޑާލައިގެން ވެރިކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް... ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސްއާއި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން އޮންނާނީ ގުޅަ ކުޅޭފަސްގަޑުގައި...

  18
  6
  • ޢަހޫ

   ޜަށްޔިތުން ފުޑާލައިގެން ވެރިކަން އުޅުނު ވަގުދާއްބަ އެއޮތީ ޖަލުގަ. ޥަރަށްސަލާމް.

   3
   9
 7. ކާފަބޭ2020

  އުސްތާޒެވެ. ގޯސްވެގެންމިއުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންނެވެ. އެއީ ގޮތާފޮތާއެގިތިބެ(އުސްތާޒްވެސްހިމެނިގެން) މިބަލާވެރި ކަން ދެވަނަފަހަރަށްގެނައީ (ވަގަށްވޯޓުނެގިއަސް)އަޅުގަނޑުމެންނެވެ. މިއޮތީއެބުނާގޮތަށް"އަމިއްލައަށްފޭހުނުއިލޮށިލަށް" ވެފައެވެ. ބޭރުގެބާރުވެރި ކަމާއެ ކުއޮތްމިސަރު ކާރުދެންގުޑުވާލެވޭނީ އެހާލަތަށްގެނުވި " މީހުން" ނަށެވެ.އެހެނަސް ޖާހާމަގާމުގައި ފިތިފަތިބިބަޔަ ކަށް ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްބާ؟؟؟؟؟؟؟

  16
  1
 8. ބަ ޚަބަރު ކުޑޭ --

  އަވަހަށް ނިކުމެ އެންމެން އެކީ ބޮނޑި ބަތް ކައްކާނީ

  16
  4
 9. ސުމައްޔާ

  ޖަމީލް ލަދު ހަޔާތް ކުޑަވީ ކީއްވެ؟ ޖަމީލް އާދޭތެރޭ އޭރުގެ ސަރުކާރު ލައްވާ އެހުރިހާ ނުބައެއް ހެއްެދީ އަދީބު ލައްވާ އެމްޑީޕީ އަޑީގައި އޮވެގެން. އެއީ ފެންނަނަހުރ ި ޙަޤިގަތެއް. ވެރިކަން ނުލިބެނީސް އިންސާފާ ހަމަ ހަމަކަމަށް ގޮވަމުން އައި މީހުންނަށް އެކަން ނުވުމުން ޖަމީލް މެން އަނަގަހުޅުވާނެނޫންތޯ ޖަމީލް މެންވެސް ހީކުރީ މިމީހުންނަކީ މިކަމަށް ކުފޫ ހަމަވާ މީހުންކަމަށް. ވީ އެއްކަމެއްވެސްނެތް. ވެވުނު ހާކަމަކީ މިމީހުންއެމީހަކަށް އެއްމެ ޖެހިލުންވާ މީހާ ޖަލަށްލުން.އެއީ ވެސް ބޭއިންސާފުން.އަދީބު އެހެރީ ގޭގަ ބަހައްޓާފ . ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ފެންވެރި މީހާ ހުރީ ގޭގަ. އެކަމުންވެސް އެނގޭ އިންސާފަ ހަމަހަމައޭމީމީހުން ކީ ވަކި މީހަކު ޖަލަށް ލާންވެގެންކަން.

  13
  8
 10. ޖުމާ

  އެމްޑީޕީ އަކީ މިޤައުމުގެ ހަލާކު. ހަޖަމް ވާބއެއްނޫން.އަބަދުވެސް ހަމަނުޖެހުމާ ތެޅުމާ ފޮޅުމާ ރޯކުރުމާ ގަޔަށް ބޮލަށް އެރުމާ. މިކަންކަމުން ޕީއެޗްޑީ ލިބިފަ ތިބިބައެއް.

  22
  8
 11. މިއަދު

  އަނިޔަވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ނުކުމެ މިކައުމު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ތައްޔަރުތޯ؟ މިއަކީ އެމްޑީޕީގެގައުމެއްނޫން އެމްޑީޕީއަކީ މިގައުމުގެ ބައިގަނޑެއް ވީއިރު އެމްޑީޕީ ކުދިންތަޅާތެޅުން އެހެންކުދިންވެސް ތަޅާނަމަ ގައުމު ހަމަމަގަށް އެޅޭނެ ހަމަހަމަކަމަކީ މިނާނާޅިން މިނުން

  17
  2
 12. އަލި

  ނިކުންނަން ވީ ބައެކުބޭނުން ހާގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުދީގެން ނުވާނެ ނަމުން ސޯލިހު ކަމުން މަންމަން

  20
  3
 13. ާހަސަނު

  މިކަހަލަ ދެއުޅިއެއްނުވާ މީހަކު އެއްޗެއް ބުނެލާއިރަށް ނޫހުގަ އެވާހަލަ ލިޔާތީވެސް ދެރަވޭ. މީނަމީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ފެއިލް ވެފައިވާ މީހެއް.

  11
  15
 14. އަލިފުޅުބެ

  ބޮޑިބަތް ތީ ލަދުހަޔާތުގެ ކަނފުޅެއްވެސް ނެތްމީހެއް

  12
  16
 15. ޒާހިރުބެ

  ހަމަ މިހާރުވެސް ނިކުނަން ތައްޔާރު އަވަސް ކުރޭ

  18
  3
 16. ނަައީމް

  އަންނި މިގައުމުން ބޭރުކުރާދުވަސް އަނެއްކާވެސް ކައިރިވަނީ މުޅިމި ގައުމު ހަލާކުކުރުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮވިޑުގަ ހެއްވާކަމެއް ސިޔާމު ދިފާއުގަ މިއަދު އެކަހުވެސްނެތް އެމީހާ އަށް ހަދާލިގޮތް ދެކިބަލަ އައްނި ގޮވީ ނެތޭށޭ ނެރެވޭނޭ ރައްޔިތުންނޭވިސްނާލަބަލަ މީތަ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްގެ ފެންވަރަކީ ބޯހަލާކު ގައުމުހަލާކު

  20
  1
 17. އަހްމަދު

  ރިޔާސަތުން އަނެއްކާވެސް އާކަމެއްމިދަސްކޮށްދިނީ ދެންއެއްވެސްދައުރެއްގަ މެމްބަރުންނަންއިއްވުމުން މެމްބަރުން ބޭރުކުރަން ސެކިއުރެޓީ ބޭނުންނުވާނެކަށް ރޭގަރިޔާސަތުން އެއަންގާދިނީ ކުރިޔަށްއޮތްތަނުގަ މިމަންޒަރުފެނިގެންދާނެ

  17
  2
 18. ޝަރީފް

  ކޮބާަ ތިޔަބުނާ އަނިޔާ ކުރިމީހާ އޭނާ އޮތީ ޖަލުގާ މިސަރުކާރު ހިގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށް ވަރަށް އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް.

  5
  26
 19. ޖަމީލު

  4، 5 މީހުނަށް ކީއްކުރެވޭރީ. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނައިރު ފަހަތުން ވަރުގަދަ ލަސްކަރެއް ނުކުންނާނެ. ތިޔަބުނާ 95 ހާސް ހުގެ ތެރެއިން ފެންނާނީ 4-5 މީހުން

  5
  20
 20. ހހހހ

  ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާއުފުލެންޖެހޭ. އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދީ ގައުމުގެ އަމންއަމާން ކަމށްބުރޫ އަރާގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރަތުން ހޮވަފަހުތި އެމީހުންގެ މެންބަރަށް އަނިޔާވެރިވުމުން

  20
  3
 21. ޭކަމަނަ

  ނުހައްގުން ޔާމީން އަށް ހުރިހާ އަނިޔާ އެއް ދީފަ މިއަދު ތިކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކިއަސް ތީނުވާނެ މާރަނގަޅު މީހަކަށް

  8
  4
 22. ޒުހުރާ

  ޓެރަރިޒަމްގެ ދަެުވާކޮށް ޖަލަށްލަފައޮތީ ރަނގަޅަށް. ތިބުނި ޓެރަރިޒަމްއާ އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހެއް.

  9
  4
 23. ހހހހ

  މަޖްލިސްމެންބަރުން ގިންގީ މާރާމާެރީ. އެމީހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަެުވާކޮށް މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވެންޖެހޭނެ.

  21
  1
 24. ދާދު

  ނައިފަރު ދާއިރާ މީހުންގެ މޫނުމަތީ ޖެހި އެތިފަހަރެއް! އަހަރެމެން ދާއިރާނަމަ މިތަން އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ދުއްވާލަން ކުރެވުނުހާކަމެއް ކުރާނަން.

  15
  3
 25. ބަތް

  ބިޑިބަތް ކައްކައިގެން ނިކުމޭ. ގުބޯ

  6
  5
 26. ސާޒީ

  ޖަމީލް އެމްޑީޕީއަށް: އަނިޔާވެރިކަން ބަލަން ރައްޔިތުން މަޑުން ނުތިބޭނެ

  10
  4
 27. ޣުއިބެ

  ޖަމީލަކީ ވެރިކަމުގައި އަނިޔާވެރިކަން ތައާރަފް ކުރި ބޭފުޅާ

 28. ޚކކކކ

  ހަޔާތްކުޑައީ ކަލޭ. މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން ޕީޕީއެމާ ޑީއާރުޕީން ތިޔަމަޖްލީސް 10 އަހަރު ހިންގައިފި. އެކަމަކު މޭކަށިގަނޑެއް ފަޅައެއްނުލާ. ޖާހިލުން ވެރިކަން ހިންގާތީވާގޮތް.

 29. ލޮްލްޮްލް

  ގައްޑާވާން މީ ދެންކާކު

 30. މީދާ

  އަދިވެސް ކޮމެންޓް ލިޔެލިޔެ އަހަރުމެން ތިބެންޖެހޭނީ. ހަމަ މިބީތާއިން (އެކި އެކި ޕާޓީ މީހުންތައް) އަހަރުމެންނާއި ދަރިންގެ ކުރިމަގު ނަގާލާއިރުވެސް އަހަރުމެން ތިބޭނަން ކުޅިބަލަން. ހެޔޮވިސްނުން ދިވެހިންނަށް މީން ޒަމާނަކު ނާންނާނެ. ބީތާއިން ހޮވާނެ. ދުނިޔޭގަ އޮތް އެންމެ މުއްސަނދި ގައުމު އޮޔާވަޔާތެރޭގައި ތެޅިތެޅި ފަނާވެދަނީ. ވިސްނާނެ ދަރިޔަކު ނެތް.

 31. އުދަމުދި

  މިހާރު ތިޔަބުނާ ޕާޓީއައް މަޖްލިސްގެ ކަރާމަތާ ގަވާއިއިދާ އިނގިގެން އުޅުނަކަސް މަޖިލިހުގެ ގަވައިދާ ކަރާމަތާ ގާނުނުއަސާސީޔައް ފައިންއަރާ މަޖިލިސް ހުއްޓުވަން މިގައުމުގައި ދަސްކޮއްދިން ޕާތީގެ މީހުން މަޖިލީހުގައި މާ މާތް ކަމައް ހެދުނަކަސް އެޔޮއްތީ ޔޫޓިއުބުގަ ތެޅުނުތެޅުމާ ގައްސަކަކަރާތާ ކުޅުޅުނު ކުޅި 5 ކުޅިކުރިޔަށޭ ކިޔައިގެން ލަދެއް ނުގަނޭނު ވާހަކަދައްކާކައް ރައްޔިތުންގެ ހައްގޭ ކިޔާފައި ކޮބަތޯ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ގާނޫނެއްގެ ހިޔަލުގައި ރައްޔިތު އެންމެން އަޅުވެތިކޮއްގެން ޖީއެސްޓީގެ ނަމުގައި ޖިޒީ ނަގައިގެން އަމިއްލަޔައް ބޮޑުމުސާރަ ކަނޑައަޅައިގެން ރައްޔިތުން ދާއޮހޮރުވަލައިގެން ހޯދާރުފިޔާކޮޅުންނަގާ ޖިޒީގެ ރުފިޔާއިން މުސާރަޔާ އިނާޔަތަނަގައިގެން އަނބިދަރިންނައް ކާންމިދެނީ ކޮބާތޯ ލަދުހަޔާއް

 32. މޫނު

  ބަލަ ޖަމީލޫ....މިހާރު ކިހިނެއް ތިވަނީ...؟؟ މައުމޫނުގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިންމާލަން...އަންނިގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިންމާލަން، ޔާމިން ގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިންމާލަން..މިހާރު އަނެއްކާ އިބޫ އެންޑް އަންނިގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިންމާލަން ތިޔަގޮވަނީ... ކަލެއައް އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެހ ނޫނީ ފެނުނުތަ...ޔާމީން ސަރުކާރާ ދެކޮޅައް ކަލޭ ނުކުތީވެސް ހަރުއަޑުން ހަމަ ތިހެން ކިޔަމުން...ކަލޭމެން މި ދައްޖާލު ސަރުކާރު ގެނައުމައް އެންމެ ކުރީ ސަފުގަ އެއިރުވެސް ތިބީ...ލަދު ކޮބާތަ މިހާރު އަނިޔާވެރިކަމޭ ކިޔާ އަގަ ހުޅުވަނީ...ކަލޭ ނުލާހިކު ލޯބިން ގެނައި ސަރުކާރެއް ނުން މި ސަރުކާރަކީ...އަދިވެސް އިތުރައް ބޭޒާރު ނުވެ ގޭގަ އޮވޭ...